Udział w zyskach | Interpretacje podatkowe

Udział w zyskach | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w zyskach. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie uznania Spółki nabywającej za podatnika oraz zasad rozliczenia podatku od dochodu Spółki nabywającej z udziału w polskiej spółce komandytowej (Spółce przekształconej)
Fragment:
Również w odniesieniu do ww. osób fizycznych zastosowanie znajdzie teza Wnioskodawcy, iż pośrednia kontrola nad Spółką przekształconą jest niewystarczająca, aby uznać, że te osoby fizyczne będą podatnikami podatku dochodowego z tytułu udziału w zysku Spółki przekształconej. Jednocześnie, ww. osoby fizyczne nie spełniają również definicji pojęcia „ spółki ” wskazanej w art. 3 ust. 1 lit. c UPO. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nabywająca będzie podatnikiem CIT z tytułu udziału w zysku Spółki przekształconej. Uzasadnienie odnośnie pytania drugiego Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o CIT zasady wyrażone w ust. 1 [artykułu piątego — dopisek Wnioskodawcy] stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Jednocześnie, w myśl ustępu trzeciego artykułu piątego ustawy o CIT, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1 [artykułu piątego - dopisek Wnioskodawcy], uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych określenia prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu, nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, Wnioskodawczyni obowiązana będzie do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki jawnej? Zdaniem Wnioskodawczyni, określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu nie spowoduje po jej stronie powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zdaniem Wnioskodawczyni, po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej będzie ona obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki jawnej. A zatem po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, Wnioskodawczyni będzie rozliczać przychody i koszty uzyskania przychodu ze spółki jawnej z uwzględnieniem zmienionego (zwiększonego) prawa do udziału w jej zysku.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych określenia prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu, nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, Wnioskodawczyni obowiązana będzie do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki jawnej? Zdaniem Wnioskodawczyni, określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu nie spowoduje po jej stronie powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zdaniem Wnioskodawczyni, po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej będzie ona obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki jawnej. A zatem po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, Wnioskodawczyni będzie rozliczać przychody i koszty uzyskania przychodu ze spółki jawnej z uwzględnieniem zmienionego (zwiększonego) prawa do udziału w jej zysku.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej.
Fragment:
Czy zmiana wysokości udziału w zyskach spowoduje konieczność korekty odprowadzonych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychody i koszty ich uzyskania z tytułu udziału w Spółce za rok obrotowy, w którym doszło do zmiany przypadającego na niego udziału w zyskach? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on w trakcie roku obliczać zaliczki proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach Spółki na moment uzyskania przychodów i poniesienia kosztów, tj. z uwzględnieniem zmian w prawie do udziału w zysku w trakcie roku obrotowego. Natomiast po zakończeniu roku obrotowego, w trakcie którego doszło do zmiany wysokości udziału w zyskach Spółki, przygotowując zeznanie roczne powinien obliczyć dochód do opodatkowania zgodnie z posiadanym prawem do udziału w zysku spółki na ostatni dzień roku podatkowego. Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach Spółki na moment uzyskania przychodów i poniesienia kosztów, tj. z uwzględnieniem zmian w prawie do udziału w zysku w trakcie roku obrotowego. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: „ KSH ”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 KSH, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązanie spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
2017
23
lut

Istota:
Zasady opodatkowania wspólnika spółki osobowej
Fragment:
Natomiast po zakończeniu roku obrotowego, w trakcie którego doszło do zmiany wysokości udziału w zyskach Spółki Komandytowej, przygotowując zeznanie roczne Wnioskodawcy zamierzają obliczać dochód do opodatkowania zgodnie z posiadanym prawem do udziału w zysku Spółki Komandytowej na ostatni dzień roku podatkowego. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zmiana wysokości udziału w zyskach w trakcie roku podatkowego spowoduje konieczność korekty odprowadzonych w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy i konieczność zapłaty odsetek za zwłokę? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychody i koszty ich uzyskania z tytułu udziału w Spółce za rok obrotowy, w którym doszło do zmiany przypadającego na niego udziału w zyskach? Zdaniem Wnioskodawcy, jako wspólnik Spółki, nie będzie zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach spółki na moment uzyskania przychodów i poniesienia kosztów, tj. z uwzględnieniem zmian w prawie do udziału w zysku w trakcie roku obrotowego. Natomiast po zakończeniu roku obrotowego, w trakcie którego doszło do zmiany wysokości udziału w zyskach Spółki, przygotowując zeznanie roczne, wspólnik obliczy dochód do opodatkowania za cały rok z tytułu udziału w spółce osobowej, zgodnie z posiadanym prawem do udziału w zysku Spółki na ostatni dzień roku podatkowego.
2017
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie składania deklaracji podatkowych.
Fragment:
Przychody i koszty uzyskania przychodów Wnioskodawcy będą pochodziły z udziału w zysku Spółki LLC, posiadającej udziały między innymi w zyskach Polskich spółek osobowych X oraz z udziału w zysku Spółki komandytowej, posiadającej udziały w zysku Polskiej spółki osobowej Y. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca powinien rozliczyć przychody i koszty uzyskania przychodów oraz dochód osiągnięty z udziału w zyskach Polskich spółek osobowych X i Polskiej spółki osobowej Y otrzymany za pośrednictwem udziału w Spółce LLC i Spółce komandytowej wyłącznie w zeznaniu podatkowym PIT-36L wraz z załącznikiem PIT/B, jeżeli będzie uprawniony do rozliczenia się na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on wykazać do opodatkowania dochody zarówno z działalności gospodarczej prowadzonej w formie Spółki komandytowej, jak i z udziału w zyskach Spółki LLC (a przez to również pośrednio z Polskich spółek osobowych X i Polskiej spółki osobowej Y). Jeżeli Wnioskodawca wybrał sposób opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c ustawy o PIT, uzyskane przez niego dochody zarówno z działalności prowadzonej w formie Spółki komandytowej, jak i dochody z tytułu udziału w Spółce LLC (które będą pochodzić z udziału Spółki LLC w Polskich spółkach osobowych X) powinny zostać wykazane w deklaracji PIT-36L.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie sposobu ustalania przychodów i kosztów, które wynikają z udziału Wnioskodawcy w spółce osobowej
Fragment:
Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku.” Zdanie „ w przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe ” najczęściej znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy umowa dla nikogo nie przewiduje udziału w zysku. Wtedy, aby obliczyć udział wspólnika w zysku, dzieli się 100% przez liczbę wspólników. Umowa spółki osobowej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem, przewiduje dwuetapowe ustalanie udziału w zysku. Najpierw dzieli się go we wskazanych w umowie spółki proporcjach na dwie grupy wspólników. A potem wspólnicy każdej grupy dzielą go między sobą według przez nich podjętej uchwały. W początkowym okresie takiej uchwały oczywiście nie ma W związku z tym, że wiadomo, ile zysku ma przypadać na członków danej grupy, to należy podzielić określony procentowy udział w zysku przyznany grupie przez liczbę wspólników należących do grupy. Wadliwe byłoby podzielenie 100% przez liczbę wszystkich wspólników należących do obydwu grup, bo wtedy zsumowane udziały w zysku wspólników należących do danej grupy byłyby inne niż przyznany umową tej grupie spółki udział procentowy. Od dnia podjęcia uchwały przez wspólników grupy na Wnioskodawcę przypada taki udział w zysku, jaki przewiduje uchwała. Wynika, to z tego, że tak przewiduje umowa spółki, a ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w zacytowanym przepisie mówi o proporcjonalnie przypadającym na wspólnika udziale w zysku.
2017
31
sty

Istota:
W zakresie możliwości określenia wspólnikowi spółki komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość wkładu rzeczywiście wniesionego do tej spółki
Fragment:
Jedyne wskazywane przez komentatorów ograniczenie w ww. zakresie wiąże się z niemożnością całkowitego wyłączenia wspólnika od udziału w zysku. Wszelkie inne sposoby ustalenia udziału w zyskach i stratach uznaje się za mieszczące się w granicach uznania przez udziałowców spółki osobowej (zob. A. Kidyba. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wydanie 8, t. 1., Lex, 2011.). Art. 8 ust. 1 i 2 updof określa również zasady partycypacji wspólników w zyskach i stratach spółki osobowej. Powyższe oznacza, że wspólnicy spółki osobowej mogą w umowie spółki wprowadzić zasady udziału w zyskach/stratach podatkowych w spółce osobowej. Prawo w udziale w zysku/stracie może zostać wskazane w dowolnej proporcji. Według tak przyjętej proporcji będą rozliczane przychody, koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty. Rozumowanie takie znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r. sygn. akt III Sa/Wa 1380/10 (Lexis.pl, nr 6738341), gdzie wskazano, że dopuszczalnym zakresem – stanowiącym punkt odniesienia dla kwestii opodatkowania wspólników spółek osobowych, jest ustalona pomiędzy tymi wspólnikami w umowie spółki proporcja udziału w zyskach. Poczynione w tym zakresie pomiędzy wspólnikami ustalenia, które oczywiście mogą odbiegać od dyspozytywnego wzorca zawartego przepisach K.s.h. (art. 51 w zw. z art. 103 oraz art. 123), stanowią zgodnie z brzmieniem zacytowanego wyżej art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. (i analogicznie art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p) wiążący na gruncie prawa podatkowego wyznacznik sposobu opodatkowania wspólników.
2016
28
lis

Istota:
W zakresie możliwości określenia wspólnikowi spółki komandytowej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego niż wartość wkładu rzeczywiście wniesionego do tej spółki
Fragment:
Jedyne wskazywane przez komentatorów ograniczenie w ww. zakresie wiąże się z niemożnością całkowitego wyłączenia wspólnika od udziału w zysku. Wszelkie inne sposoby ustalenia udziału w zyskach i stratach uznaje się za mieszczące się w granicach uznania przez udziałowców spółki osobowej (zob. A. Kidyba. Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wydanie 8, t. 1., Lex, 2011.). Art. 8 ust. 1 i 2 updof określa również zasady partycypacji wspólników w zyskach i stratach spółki osobowej. Powyższe oznacza, że wspólnicy spółki osobowej mogą w umowie spółki wprowadzić zasady udziału w zyskach/stratach podatkowych w spółce osobowej. Prawo w udziale w zysku/stracie może zostać wskazane w dowolnej proporcji. Według tak przyjętej proporcji będą rozliczane przychody, koszty uzyskania przychodów, wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów oraz straty. Rozumowanie takie znajduje potwierdzenie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 11 lutego 2011 r. sygn. akt III Sa/Wa 1380/10 (Lexis.pl, nr 6738341), gdzie wskazano, że dopuszczalnym zakresem – stanowiącym punkt odniesienia dla kwestii opodatkowania wspólników spółek osobowych, jest ustalona pomiędzy tymi wspólnikami w umowie spółki proporcja udziału w zyskach. Poczynione w tym zakresie pomiędzy wspólnikami ustalenia, które oczywiście mogą odbiegać od dyspozytywnego wzorca zawartego przepisach K.s.h. (art. 51 w zw. z art. 103 oraz art. 123), stanowią zgodnie z brzmieniem zacytowanego wyżej art. 8 ust. 1 u.p.d.o.f. (i analogicznie art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p) wiążący na gruncie prawa podatkowego wyznacznik sposobu opodatkowania wspólników.
2016
28
lis

Istota:
Podatek dochodowy od osob fizycznych w zakresie uwzglednienia zmiany udzialu w zysku, przy okreslaniu podstawy opodatkowania.
Fragment:
W marcu 2016 r., przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 r. doszlo do zmiany umowy Spolki obejmujacej m.in. zmiane udzialu w zysku Wnioskodawcy (dalej: Zmiana udzialu w zyskach). Na skutek Zmiany udzialu w zyskach Wnioskodawca uczestniczy w nizszym udziale zysku Spolki niz przed Zmiana udzialu w zyskach. W trakcie roku obrotowego 2015 r. Wnioskodawca odprowadzal zaliczki na podatek dochodowy z tytulu udzialu w Spolce zgodnie z przyslugujacym mu w danym momencie udzialem w zysku. Wnioskodawcy bedzie przyslugiwal udzial w zysku Spolki za 2015 r. uwzgledniajacy Zmiane udzialu w zyskach. W zwiazku z powyzszym, ze wzgledu na Zmiane udzialu w zyskach dojdzie do sytuacji, w ktorej wyplacony na rzecz Wnioskodawcy zysk bedzie nizszy niz udzial w zysku przyslugujacy Wnioskodawcy w trakcie roku 2015, na podstawie ktorego byly rozliczane przychody i koszty uzyskania przychodu przypadajace na Wnioskodawce oraz zaliczki na podatek PIT. Stosownie do przepisow ustawy o PIT, Wnioskodawca zamierza zlozyc w urzedzie skarbowym roczne zeznanie podatkowe za rok 2015 w terminie do dnia 30.04.2016 r. W zwiazku z powyzszym opisem zadano nastepujace pytanie. Czy Wnioskodawca w zwiazku ze Zmiana udzialu w zysku Spolki ma obowiazek uwzglednienia Zmiany udzialu w zysku, przy okreslaniu podstawy opodatkowania, w swoim zeznaniu rocznym w zakresie podatku dochodowego od osob fizycznych za 2015...
2016
28
lis
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.