Udział w zyskach | Interpretacje podatkowe

Udział w zyskach | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w zyskach. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie obowiązków podatkowych w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego.
Fragment:
Mając to na względzie możliwe są dwie sytuacje: udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie niższy niż udział w zysku Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji, udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie wyższy niż udział w zysku przysługujący Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji. Co więcej, zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy będą mieć prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki. Sposób kalkulacji zaliczek nie zostanie określony umową Spółki ani nie jest określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wysokość zaliczek przysługująca poszczególnym Wspólnikom będzie więc ustalana w drodze uchwały. Ustalenie wysokości wypłacanych Wspólnikom zaliczek może odbywać się w oderwaniu od ustalonej proporcji udziału w zysku Spółki. Wobec powyższego: wypłacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki mogą przekroczyć kwotę zysku przypadającą Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, kwota wypłaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki może być niższa niż udział przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją.
2018
21
mar

Istota:
W zakresie obowiązków podatkowych w związku ze zmianą proporcji udziałów po zakończeniu roku obrotowego
Fragment:
Mając to na względzie możliwe są dwie sytuacje: udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie niższy niż udział w zysku Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji, udział w zysku przypisany Wnioskodawcy na podstawie Tymczasowej proporcji lub Zmienionej proporcji będzie wyższy niż udział w zysku przysługujący Wnioskodawcy na podstawie Ostatecznej proporcji. Co więcej, zgodnie z umową Spółki, Wspólnicy będą mieć prawo do otrzymywania zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki. Sposób kalkulacji zaliczek nie zostanie określony umową Spółki ani nie jest określony przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Wysokość zaliczek przysługująca poszczególnym Wspólnikom będzie więc ustalana w drodze uchwały. Ustalenie wysokości wypłacanych Wspólnikom zaliczek może odbywać się w oderwaniu od ustalonej proporcji udziału w zysku Spółki. Wobec powyższego: wypłacone Wnioskodawcy zaliczki na poczet udziału w zysku Spółki mogą przekroczyć kwotę zysku przypadającą Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją, kwota wypłaconych Wnioskodawcy zaliczek na poczet udziału w zysku Spółki może być niższa niż udział przypadający Wnioskodawcy zgodnie z Ostateczną proporcją.
2018
21
mar

Istota:
Czy ustalenie proporcji udziału w zyskach/stratach nowo utworzonej spółki osobowej w ten sposób, że udział Wnioskodawcy i innych udziałowców w zyskach/stratach spółki osobowej ustalony zostanie w sposób nieproporcjonalny do wniesionych wkładów, jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w szczególności art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i w związku z tym czy poprawne będzie rozpoznawanie przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej według udziału w zysku ustalonego w umowie spółki/na podstawie uchwał wspólników (np. w wysokości 1%), który byłby niższy od wartości wkładu do spółki (np. w wysokości 99%)?
Fragment:
Przykładowo, udział w zyskach/stratach spółki komandytowej W. będzie wynosić 1%, natomiast łączny udział w zyskach/stratach spółki komandytowej komandytariuszy będzie wynosić 99%. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy ustalenie proporcji udziału w zyskach/stratach nowo utworzonej spółki osobowej w ten sposób, że udział Wnioskodawcy i innych udziałowców w zyskach/stratach spółki osobowej ustalony zostanie w sposób nieproporcjonalny do wniesionych wkładów, jest zgodne z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w szczególności art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, i w związku z tym czy poprawne będzie rozpoznawanie przychodów i kosztów z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej według udziału w zysku ustalonego w umowie spółki/na podstawie uchwał wspólników (np. w wysokości 1%), który byłby niższy od wartości wkładu do spółki (np. w wysokości 99%)? Zdaniem Wnioskodawcy, ustalenie proporcji udziału w zyskach/stratach nowo utworzonej spółki osobowej (komandytowej) w ten sposób, że na Wnioskodawcę i innych wspólników przypadać będzie udział w zyskach/stratach Spółki (...)
2017
28
gru

Istota:
Roczne rozliczenie po zmianie w trakcie roku udziałów w zysku w spółce cywilnej i po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową
Fragment:
W związku z powyższym, w rozliczeniu rocznym Wnioskodawcy, przychody, koszty, straty oraz ulgi podatkowe do dnia zmiany proporcji udziałów przypadających na Wnioskodawcę winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do Jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udziału w zysku wg nowej proporcji udziałów w zysku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W myśl art. 867 § 1 Kodeksu cywilnego, każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Spółka cywilna – na podstawie definicji zawartej w art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
20
gru

Istota:
W jakim momencie Fundusz osiąga dochód z tytułu udziału w SCSp? Kiedy Fundusz, jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych jest zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy z tytułu udziału w zysku SCSp?
Fragment:
Kryterium, w oparciu o które ustala się wartość przychodów z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, jakie należy przypisać poszczególnym wspólnikom tej spółki, jest prawo wspólników do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną. Należy przy tym podkreślić, że prawo do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną jest kategorią funkcjonującą na gruncie prawa spółek handlowych, ściśle związaną z posiadaniem statusu wspólnika takiej spółki. Udział w zyskach spółki niebędącej osobą prawną określa poziom uczestnictwa wspólnika tej spółki w ewentualnym zysku spółki przeznaczonym do podziału. Łączny udział w zyskach spółki niebędącej osobą prawną wszystkich jej wspólników wynosi 100%. Kryterium „ prawa do udziału w zysku spółki niebędącej osobą prawną ” służy więc zapewnieniu odpowiedniego „ przypisywania ” pełni skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych mających miejsce w spółce niebędącej osobą prawną jej wspólnikom (tj. przypisywania odpowiedniej części skutków podatkowych tych zdarzeń poszczególnym wspólnikom). Uznanie zatem w świetle powyższych przepisów, że przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym u wspólnika spółki niebędącej podatnikiem podatku dochodowego jest podzielony zysk bilansowy takiej spółki, a więc zysk określony na podstawie przepisów rachunkowych a z pominięciem przepisów podatkowych pozostawałoby w sprzeczności z treścią wyżej przywołanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2017
6
gru

Istota:
Roczne rozliczenie po zmianie w trakcie roku udziałów w zysku w spółce cywilnej i po przekształceniu spółki cywilnej w spółkę komandytową
Fragment:
W związku z powyższym, w rozliczeniu rocznym Wnioskodawcy, przychody, koszty, straty oraz ulgi podatkowe do dnia zmiany proporcji udziałów przypadających na Wnioskodawcę winny być wykazane przez Wnioskodawcę proporcjonalnie do Jego udziału w zysku obowiązującego do tego dnia, natomiast po tym dniu proporcjonalnie do udziału w zysku wg nowej proporcji udziałów w zysku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zasady działania spółek cywilnych regulują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. W myśl art. 867 § 1 Kodeksu cywilnego, każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach. Spółka cywilna – na podstawie definicji zawartej w art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
3
lis

Istota:
W zakresie uznania Spółki nabywającej za podatnika oraz zasad rozliczenia podatku od dochodu Spółki nabywającej z udziału w polskiej spółce komandytowej (Spółce przekształconej)
Fragment:
Również w odniesieniu do ww. osób fizycznych zastosowanie znajdzie teza Wnioskodawcy, iż pośrednia kontrola nad Spółką przekształconą jest niewystarczająca, aby uznać, że te osoby fizyczne będą podatnikami podatku dochodowego z tytułu udziału w zysku Spółki przekształconej. Jednocześnie, ww. osoby fizyczne nie spełniają również definicji pojęcia „ spółki ” wskazanej w art. 3 ust. 1 lit. c UPO. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, Spółka nabywająca będzie podatnikiem CIT z tytułu udziału w zysku Spółki przekształconej. Uzasadnienie odnośnie pytania drugiego Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o CIT przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. Stosownie do art. 5 ust. 2 ustawy o CIT zasady wyrażone w ust. 1 [artykułu piątego — dopisek Wnioskodawcy] stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku. Jednocześnie, w myśl ustępu trzeciego artykułu piątego ustawy o CIT, jeżeli działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie ust. 1 [artykułu piątego - dopisek Wnioskodawcy], uznaje się za przychody z działalności gospodarczej.
2017
11
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych określenia prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu, nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, Wnioskodawczyni obowiązana będzie do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki jawnej? Zdaniem Wnioskodawczyni, określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu nie spowoduje po jej stronie powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zdaniem Wnioskodawczyni, po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej będzie ona obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki jawnej. A zatem po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, Wnioskodawczyni będzie rozliczać przychody i koszty uzyskania przychodu ze spółki jawnej z uwzględnieniem zmienionego (zwiększonego) prawa do udziału w jej zysku.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych określenia prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu
Fragment:
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu, nie spowoduje po stronie Wnioskodawczyni powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu? Czy po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, Wnioskodawczyni obowiązana będzie do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki jawnej? Zdaniem Wnioskodawczyni, określenie prawa do udziału w zyskach i stratach w spółce jawnej w wysokości nieproporcjonalnej do wniesionego wkładu nie spowoduje po jej stronie powstania z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu. Zdaniem Wnioskodawczyni, po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej będzie ona obowiązana do rozliczania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku spółki jawnej. A zatem po dokonaniu przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego zmiany w zakresie prawa do udziału w zyskach i stratach spółki jawnej, Wnioskodawczyni będzie rozliczać przychody i koszty uzyskania przychodu ze spółki jawnej z uwzględnieniem zmienionego (zwiększonego) prawa do udziału w jej zysku.
2017
10
maj

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zmiany proporcji udziału w zyskach spółki komandytowej.
Fragment:
Czy zmiana wysokości udziału w zyskach spowoduje konieczność korekty odprowadzonych w ciągu roku obrotowego (podatkowego) zaliczek na podatek dochodowy i potencjalnie zapłaty odsetek za zwłokę? W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić przychody i koszty ich uzyskania z tytułu udziału w Spółce za rok obrotowy, w którym doszło do zmiany przypadającego na niego udziału w zyskach? Zdaniem Wnioskodawcy, powinien on w trakcie roku obliczać zaliczki proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach Spółki na moment uzyskania przychodów i poniesienia kosztów, tj. z uwzględnieniem zmian w prawie do udziału w zysku w trakcie roku obrotowego. Natomiast po zakończeniu roku obrotowego, w trakcie którego doszło do zmiany wysokości udziału w zyskach Spółki, przygotowując zeznanie roczne powinien obliczyć dochód do opodatkowania zgodnie z posiadanym prawem do udziału w zysku spółki na ostatni dzień roku podatkowego. Wnioskodawca nie będzie zatem zobowiązany do skorygowania zaliczek wstecz, ponieważ zaliczki te na ówczesny czas były liczone prawidłowo, proporcjonalnie do posiadanego przez niego udziału w zyskach Spółki na moment uzyskania przychodów i poniesienia kosztów, tj. z uwzględnieniem zmian w prawie do udziału w zysku w trakcie roku obrotowego. Zgodnie z art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm. - dalej: „ KSH ”), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna. W myśl art. 102 KSH, spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązanie spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.
2017
23
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.