Udział w spółce jawnej | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w spółce jawnej. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2013
17
kwi

Istota:

Uznanie czy darowizna udziałów w spółce jawnej dokonana na rzecz syna Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT

Fragment:

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy darowizna udziałów w spółce jawnej dokonana na rzecz syna Wnioskodawcy będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2004r., Nr 177 poz. 1054 ze zm.)... Zdaniem Wnioskodawcy, kluczowym w odpowiedzi na zadane pytanie jest ustalenie przedmiotu darowizny. Ze stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej (powstałej po dobrowolnym przekształceniu ze spółki cywilnej) z udziałem wynoszącym 50% we wszelkich prawach i obowiązkach. A zatem przedmiotem darowizny będą udziały w spółce jawnej, które należy zakwalifikować do praw majątkowych, albowiem w spółce jawnej stosunek członkowstwa jest związany z udziałem, który określa ogół praw i obowiązków w Spółce. Prawa, o których mowa, można klasyfikować według różnych kryteriów, przy czym w zależności od tego czy realizacja danego prawa prowadzi wprost czy jedynie pośrednio do przysporzenia majątkowego - wyróżnia się prawa majątkowe i korporacyjne. Do praw majątkowych należy między innymi prawo rozporządzania udziałem zagwarantowane przez stosowne przepisy Kodeksu Spółek Handlowych i umowy spółki.

2011
1
maj

Istota:

Pytanie dotyczy możliwości odliczenia od przychodu uzyskanego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, w postaci majątku polikwidacyjnego kosztów poniesionych na nabycie udziałów w tej spółce.

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 4 lit. c ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z 2000 r Nr 14 poz. 176 z późn. zmian.) za przychód z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce mającej osobowość prawną lub spółdzielni, w tym również podział majątku likwidowanej spółki (spółdzielni). Stosownie do treści art. 9 ust. 1 cyt. wyżej ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Zgodnie z przepisem ust. 2 tego artykułu dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Stosownie do treści art. 30a ust. 1 pkt 4 w/w ustawy od uzyskanych dochodów (przychodów) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a.

2011
1
maj

Istota:

Czy odpłatne zbycie udziałów w spółce jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Reasumując powyższe należy stwierdzić, iż otrzymany przychód ze sprzedaży udziałów w spółce jawnej należy zaliczyć do źródła przychodów, o których mowa w art. 18, a opodatkowaniu będzie podlegała wartość wynagrodzenia (przychodu) otrzymana przez zbywcę, pomniejszona o poniesione ewentualne koszty jego uzyskania. Ustalony w ten sposób dochód łączy się z dochodami uzyskanymi z innych źródeł przychodów i wykazuje w zeznaniu rocznym składanym w terminie do dnia 30 kwietnia następnego roku, w którym uzyskano dochód – zgodnie z art. 45 ust.1 cytowanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Biorąc powyższe pod uwagę oraz w świetle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzić należy, że stanowisko wyrażone we wniosku w sprawie, której dotyczy zapytanie - jest nieprawidłowe. Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika we wniosku z dnia 29.06.2007 r. i stanu prawnego z daty zaistnienia zdarzenia.

2011
1
kwi

Istota:

Czy na dzień wystąpienia dwóch wspólników (małżonków) z czteroosobowej spółki jawnej należy zapłacić 10% zryczałtowany podatek dochodowy od dochodu z remanentu likwidacyjnego ?

Fragment:

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa zmienia go niniejszą decyzją. Zdaniem tutejszego organu podatkowego zarówno stanowisko wnioskodawcy jak i Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście należy uznać za nieprawidłowe. W świetle postanowień art. 4 §1 pkt 1 i art. 22 §1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) , spółka jawna jest spółką osobową, tym samym, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) dochody z udziału w takiej spółce opodatkowane są osobno u każdej osoby, będącej wspólnikiem takiej spółki, w stosunku do jej udziału, albowiem podatnikiem nie jest ww. spółka lecz osoba fizyczna. Opodatkowaniu podlegają więc nie dochody spółki jawnej, lecz dochód osiągany przez każdego ze wspólników, do którego ustalenia stosować należy reguły przewidziane w powołanej wyżej ustawie. Wobec powyższego, dla wspólnika występującego ze spółki jawnej wiązać się to będzie z całkowitym wygaśnięciem źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, a dla celów podatku dochodowego zdarzenie takie uznaje się za likwidację działalności gospodarczej w tej spółce.

2011
1
mar

Istota:

W jaki sposób opodatkować dochody uzyskiwane przez spadkobierców z prowadzonej przez pozostałych wspólników spółki jawnej działalności gospodarczej?

Fragment:

Z opisanego stanu faktycznego wynikało, że dnia 28 września 2003 roku zmarł mąż Podatniczki, który posiadał udziały w spółce jawnej PPH w wysokości 45%. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie działu spadku Podatniczka otrzymała w całości udział w spółce jawnej PPH tj. 45% wraz z prawem do zysku za okres od 28.09.2003r. do uprawomocnienia się postanowienia. Zdaniem Strony dochody z udziału w spółce jawnej PPH wypracowane w okresie od 28 września 2003 roku do momentu uprawomocnienia się postanowienia tj. do 28 lutego 2005 roku stanowią dochody z działalności gospodarczej, które winne być opodatkowane po uprawomocnieniu się postanowienia, tj. w 2005, podatkiem liniowym według stawki 19% (zgodnie z oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania złożonym 10.01.2005r.). Naczelnik Urzędu Skarbowego Poznań - Grunwald postanowieniem z dnia 29.06.2005r. numer AD-II-S/415/2/2005 udzielił pisemnej interpretacji stwierdzając, że dochód z połowy 45% udziału w spółce jawnej, tj. z 22,5%, winien być opodatkowany w latach 2003, 2004, i 2005 na zasadach ogólnych jako dochód z działalności gospodarczej Podatniczki. Natomiast pozostała część udziału (22,5%) stanowi przychód z tytułu praw majątkowych (przepis art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ogłoszonej w Dz.U. z 2000r.