OG/005/71/PDI/4115-19/2005 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychody uzyskane z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymanej przez podatnika, w związku z jego wystąpieniem z tej spółki podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czy też są zwolnione z opodatkowania i na jakiej podstawie ?

OG/005/71/PDI/4115-19/2005

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. spółka cywilna
 2. udział w spółce cywilnej
 3. ustąpienie wspólnika
 4. uzyskanie przychodów
 5. wartość udziału
 6. zwrot wkładów
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Szczególne zasady ustalania dochodu -> Wykaz zasad
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zaliczki od dochodów z działalności gospodarczej, najmu i dochodów zagranicznych
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

Stan faktyczny:

Podatnik jest wspólnikiem trzyosobowej spółki cywilnej, z której chce wystąpić. Spółka istniejąca od 1998 r. posiada majątek złożony z nieruchomości zakupionych w czasie jej istnienia. Środki na zakup tych nieruchomości pochodziły z wniesionych przez wspólników wkładów oraz ze środków wypracowanych przez spółkę.
Przy wystąpieniu ze spółki podatnik otrzyma spłatę zgodnie z przepisami art. 871 Kodeksu cywilnego, złożoną z dwóch części:
1. wartości wkładu oznaczonej w umowie spółki (art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego) oraz
2. części wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników - jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki (art. 871 § 2 Kodeksu cywilnego).

Pytanie strony:

Czy przychody uzyskane przez podatnika z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymane w związku z jego wystąpieniem ze spółki cywilnej:
- podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych,
- są zwolnione z opodatkowania i na jakiej podstawie?

Zdaniem Strony: przychody uzyskane z tytułu spłaty z udziału w spółce cywilnej otrzymane przez Podatnika w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych w całości na podstawie "art. 21 pkt 50" ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i nie podlegają opodatkowaniu na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 3 w/w ustawy. Nie stanowią nadto przychodu podlegającego opodatkowaniu z uwagi na fakt, że zostały one już wcześniej opodatkowane w dacie ich uzyskania przez spółkę na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Fizyczne otrzymanie tejże spłaty nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Inne ujęcie tego zagadnienia oznaczałoby zobowiązanie występującego ze spółki wspólnika do uiszczenia podatku dochodowego od spłaty udziału w majątku spółki już wcześniej opodatkowanego. Na poparcie swojego stanowiska strona powołała wyrok NSA z dnia 07-10-2004 r., nr FSK 594/04.

Ocena prawna stanu faktycznego:

Zgodnie z treścią art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia - wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika. Ponadto stosownie do art. 871 § 2 Kodeksu cywilnego wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostającego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 50 powyżej powołanej ustawy wolne od podatku dochodowego są: przychody otrzymane w związku ze zwrotem udziałów lub wkładów w spółdzielni albo wkładów w spółce osobowej, do wysokości wniesionych udziałów lub wkładów do spółdzielni albo wkładów do spółki osobowej.

Nie dotyczy to jednak kwoty, którą wspólnik otrzymuje tytułem spłaty jego udziału w zyskach, która to kwota stanowi przychód należny podlegający opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Zgodnie zatem z postanowieniem powołanego powyżej przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie podlegają opodatkowaniu przychody z tytułu zwróconych wkładów (na podstawie art. 871 § 1 Kodeksu cywilnego) ale wyłącznie do wysokości wcześniej wniesionego udziału. Natomiast pozostały dochód Podatnika wynikający z różnicy pomiędzy otrzymaną kwotą spłaty a wniesionym wkładem - podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wypłacona wspólnikowi występującemu ze spółki cywilnej wartość majątku stanowi przychód z takiego źródła, z jakiego osiągnął przychody uczestnicząc w spółce, a więc z pozarolniczej działalności gospodarczej art. 10 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody z udziału w spółce nie będącej osobą prawną, u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jeżeli podatnik wybrał opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według stałej 19% stawki podatku, przychodów uzyskanych z udziału w spółce nie łączy się z innymi dochodami. Zgodnie z tą zasadą dochody z udziału w spółce cywilnej opodatkowuje się osobno u każdej osoby w stosunku do jej udziałów. Tym samym dla celów podatku dochodowego wspólnicy spółki cywilnej są osobnymi podatnikami.

Szczegółowe zasady ustalania dochodu normują przepisy art. 24 cytowanej powyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawodawca przewidział odrębne zasady ustalania dochodu w przypadku likwidacji działalności gospodarczej (art. 24 ust. 3) - wyróżniając dwie sytuacje:
1. występując ze spółki wspólnik likwiduje działalność gospodarczą, w tym przypadku wspólnik zobowiązany jest ustalić przypadający na niego dochód zgodnie z art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 w związku z art. 44 ust. 2 (w zależności czy Spółka prowadzi księgę przychodów i rozchodów czy też księgi rachunkowe) i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponadto ma obowiązek obliczyć dochód z remanentu likwidacyjnego zgodnie z art. 24 ust. 3 (proporcjonalnie do udziału w Spółce) i zapłacić od tego dochodu zryczałtowany podatek dochodowy stosownie do art. 44 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
2. wspólnik występując ze spółki cywilnej nie likwiduje działalności gospodarczej - wówczas jest zobowiązany ustalić przypadający na niego dochód zgodnie z art. 24 ust. 1 lub art. 24 ust. 2 w związku z art. 44 ust. 2 (w zależności od rodzaju prowadzonej dokumentacji księgowej - jak wyżej) i wpłacić zaliczkę na podatek dochodowy obliczoną według zasad zgodnych z art. 44 ust. 3 powyżej powołanej ustawy.

Mając na względzie powyższe - stanowisko strony jest nieprawidłowe.
W związku z powołanym przez stronę wyrokiem NSA Naczelnik tutejszego Urzędu Skarbowego podkreśla, iż orzeczenia sądu dotyczą konkretnej sytuacji i są wiążące jedynie w tej sprawie.

Powyższa interpretacja:

- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących.
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.