Udział w spółce | Interpretacje podatkowe

Udział w spółce | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w spółce. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Uznanie darowizny udziału w spółce (ogółu praw i obowiązków) na rzecz ojca za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.
Fragment:
(...) udziałów w spółce nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a podmiot dokonujący tej czynności nie uzyska statusu podatnika w tym zakresie. W oparciu o powołane przepisy prawa podatkowego uznać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy, brak jest przesłanek pozwalających na uznanie, że darowiznę udziałów, tj. tzw. ogół praw i obowiązków w Spółce jawnej na rzecz innej osoby fizycznej (ojca Zainteresowanego) zaliczyć należy do płaszczyzny zawodowej Wnioskodawcy. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności maklerskiej, brokerskiej, ani innej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zainteresowany nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył na moment dokonania darowizny w zarządzaniu Spółką Jawną, której udziałami dysponuje, poprzez świadczenie na jej rzecz usług zarządczych podlegających opodatkowaniu. Ponadto w opisie sprawy wskazano, że posiadanie udziału w Spółce nie będzie stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W ramach omawianej czynności Wnioskodawca nie uzyska od Obdarowanego, ani od podmiotu trzeciego, żadnego wynagrodzenia/świadczenia w zamian za dokonaną darowiznę.
2017
23
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej zawartej w dniu (...) 2001 r. działającej pod firmą A. spółka jawna w likwidacji KRS nr (...). Jedynym majątkiem spółki jawnej są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B. nr KRS (...) objęte przez spółkę jawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionego przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z o.o. w trybie art. 55(1) kodeksu cywilnego. W przyszłości wspólnicy Spółki jawnej mogą zadecydować o zakończeniu działalności Spółki. W chwili obecnej spółka jest w procesie likwidacji jednakże wspólnicy zamierzają uchylić uchwalę o otwarciu likwidacji spółki i rozwiązać ją w tzw. trybie uproszczonym, czyli w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, na podstawie art. 67 § 1 k.s.h.
2015
11
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej zawartej w dniu (...) 2001 r. działającej pod firmą A. spółka jawna w likwidacji KRS nr (...). Jedynym majątkiem spółki jawnej są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B. nr KRS (...) objęte przez spółkę jawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionego przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z o.o. w trybie art. 55(1) kodeksu cywilnego. W przyszłości wspólnicy Spółki jawnej mogą zadecydować o zakończeniu działalności Spółki. W chwili obecnej spółka jest w procesie likwidacji jednakże wspólnicy zamierzają uchylić uchwalę o otwarciu likwidacji spółki i rozwiązać ją w tzw. trybie uproszczonym, czyli w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, na podstawie art. 67 § 1 k.s.h.
2015
10
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z warunkową umową sprzedaży udziałów w Spółce z o.o.
Fragment:
Nie mają one jednak zastosowania do opisanych we wniosku o udzielenie interpretacji wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną, do których to wydatków wprost odnosi się przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. Przepis ten nie zawiera regulacji na wzór tych z art. 22 ust. 4-5c tej ustawy. Z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f wynika natomiast, że wydatki na nabycie i objęcie udziałów w spółce mającej osobowość prawną nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w chwili objęcia lub nabycia tych udziałów. W chwili nabycia (objęcia) tych udziałów w zamian za wkład pieniężny, nie powstaje bowiem żaden przychód. Tak więc w odniesieniu do tych wydatków wyłączone zostało stosowanie normy z art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f. Wydatki te są natomiast kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (art. 23 ust. 1 pkt 38), Sąd zauważył, że w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy zapłata ceny za zbyte udziały w Spółce ma nastąpić w częściach. Przy czym część ceny została określona liczbowo, a część ceny poprzez wskazanie podstaw do jej ustalenia. W tym miejscu Sąd wskazał, że niewątpliwie umowa sprzedaży winna określać - jako element istotny umowy sprzedaży - cenę. Zasadniczo cena jako świadczenie pieniężne winna być określona w jednostkach pieniężnych, w postaci cyfrowo oznaczonej kwoty.
2014
21
lis

Istota:
Przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w polskiej spółce z o.o. w formie aportu do spółki amerykańskiej będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w spółce amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport. Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.
Fragment:
Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport... Czy w świetle obowiązujących przepisów UPDOF możliwe jest określenie przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport. W świetle obowiązujących przepisów UPDOF nie jest możliwe określenie przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Pytanie 1. Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport.
2014
12
paź

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w spółce jawnej
Fragment:
W stosunku do przychodów ze sprzedaży udziału w spółce jawnej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów (rozdział II ww. ustawy) i kosztów uzyskania przychodów (rozdział IV ww. ustawy). Dochód z tego źródła podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego i należy go wykazać w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostały otrzymane lub postawione do dyspozycji. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że przychód ze zbycia udziałów w spółce jawnej, w myśl postanowień art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie w momencie gdy zbywający otrzyma lub zostaną mu postawione do dyspozycji pieniądze (lub wartości pieniężnych). Zatem jeżeli Wnioskodawczyni zbywająca prawa majątkowe w postaci udziałów w spółce jawnej, jak wynika z treści wniosku, nie otrzymała lub nie zostały jej postawione do dyspozycji w 2011 r. pieniądze i wartości pieniężne, to w tym roku nie powstał przychód, o którym mowa w ww. art. 18 powyższej ustawy i tym samym nie powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2013
26
lis

Istota:
Skutki podatkowe przeniesienia własności udziałów w spółce z o.o. w wykonaniu umowy powiernictwa.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przeniesienie na Wnioskodawcę własności udziałów w spółce z o.o. w wykonaniu umowy powiernictwa nie spowoduje powstania dla Niego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie przez Wnioskodawcę własności udziałów, pomimo, że sama czynność jej przeniesienia z Powiernika nastąpi nieodpłatnie, nie będzie miało takiego charakteru z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo bowiem faktu, że udziały w Spółce nabędzie Powiernik, to dokona tego w związku z zawartą umową powiernictwa, a ekonomiczny ciężar nabycia spoczywał będzie na Wnioskodawcy, gdyż to on ma dostarczyć wszelkie środki związane z utworzeniem Spółki, w tym na pokrycie kapitału zakładowego. W rezultacie więc nabycie udziałów przez Wnioskodawcę będzie miało charakter odpłatny. W zacytowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w zawartym w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu źródeł przychodów nie wymieniono natomiast odpłatnego nabycia udziałów w spółce z o.o. Tym samym nabycie takie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.
2013
3
sie

Istota:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce?
Fragment:
Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce... Czy majątek otrzymany z tytułu wycofania części wkładu ze Spółki będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce... Czy majątek otrzymany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 26 października 2012 r. nr ILPB4/423-230/12-2/MC, ILPB4/423-230/12-4/MC, ILPB4/423-230/12-5/MC. Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Regułę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 tej ustawy).
2013
28
mar

Istota:
Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej.
Fragment:
Natomiast stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o czynnościach cywilnoprawnych, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3. Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają temu podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Przez pojęcie rzeczy należy rozumieć, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na rzeczy ruchome i nieruchome. Kodeks cywilny w art. 46 precyzuje, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W związku z tym, że Kodeks cywilny nie zawiera definicji rzeczy ruchomych, przyjmuje się, że rzeczami ruchomymi są przedmioty materialne nie będące nieruchomościami. Natomiast spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należy do ograniczonych praw rzeczowych, o których mowa w art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego. Cechą charakterystyczną ograniczonych praw rzeczowych jest to, że są to prawa związane z rzeczą - w przypadku przedmiotowego prawa, z nieruchomością.
2012
30
wrz

Istota:
Skutki darowizny udziałów w spółce z o.o. dla darczyńcy.
Fragment:
(...) udziały w spółce z o.o. Skoro więc, jak to przedstawiono w treści wniosku, Wnioskodawca planuje dokonać darowizny udziałów w spółce z o.o. na rzecz brata, to czynność taka, jako nieodpłatna, nie spowoduje powstania dla Niego żadnego dochodu. Powyższe sprawia, że w opisanej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku. Dla oceny powyższego pozostaje bez wpływu fakt, że z udziałem tym wiązać się może prawo obdarowanego do uzyskania zwrotu kwoty dopłat wniesionych przez Wnioskodawcę do spółki. Uprawnienie takie wiąże się ściśle z udziałami i uczestnictwem w spółce, co wynika z art. 179 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Prawo do otrzymania wniesionych dopłat przysługuje więc bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat, a nabywca udziału wchodzi we wszelkie prawa zbywcy jako następca syngularny.
2012
5
lip
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.