Udział w spółce | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w spółce. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
23
lut

Istota:

Uznanie darowizny udziału w spółce (ogółu praw i obowiązków) na rzecz ojca za czynność niepodlegającą opodatkowaniu VAT.

Fragment:

(...) udziałów w spółce nie będzie traktowana jako działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, a podmiot dokonujący tej czynności nie uzyska statusu podatnika w tym zakresie. W oparciu o powołane przepisy prawa podatkowego uznać należy, że w okolicznościach niniejszej sprawy, brak jest przesłanek pozwalających na uznanie, że darowiznę udziałów, tj. tzw. ogół praw i obowiązków w Spółce jawnej na rzecz innej osoby fizycznej (ojca Zainteresowanego) zaliczyć należy do płaszczyzny zawodowej Wnioskodawcy. Zainteresowany nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i nie prowadzi działalności maklerskiej, brokerskiej, ani innej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. Zainteresowany nie uczestniczy i nie będzie uczestniczył na moment dokonania darowizny w zarządzaniu Spółką Jawną, której udziałami dysponuje, poprzez świadczenie na jej rzecz usług zarządczych podlegających opodatkowaniu. Ponadto w opisie sprawy wskazano, że posiadanie udziału w Spółce nie będzie stałym, bezpośrednim i koniecznym rozszerzeniem działalności gospodarczej Wnioskodawcy. W ramach omawianej czynności Wnioskodawca nie uzyska od Obdarowanego, ani od podmiotu trzeciego, żadnego wynagrodzenia/świadczenia w zamian za dokonaną darowiznę.

2015
11
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej zawartej w dniu (...) 2001 r. działającej pod firmą A. spółka jawna w likwidacji KRS nr (...). Jedynym majątkiem spółki jawnej są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B. nr KRS (...) objęte przez spółkę jawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionego przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z o.o. w trybie art. 55(1) kodeksu cywilnego. W przyszłości wspólnicy Spółki jawnej mogą zadecydować o zakończeniu działalności Spółki. W chwili obecnej spółka jest w procesie likwidacji jednakże wspólnicy zamierzają uchylić uchwalę o otwarciu likwidacji spółki i rozwiązać ją w tzw. trybie uproszczonym, czyli w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, na podstawie art. 67 § 1 k.s.h.

2015
10
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 22 lipca 2015 r. (data wpływu 27 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 27 lipca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania udziałów w spółce kapitałowej w wyniku likwidacji lub rozwiązania spółki jawnej. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest wspólnikiem spółki jawnej zawartej w dniu (...) 2001 r. działającej pod firmą A. spółka jawna w likwidacji KRS nr (...). Jedynym majątkiem spółki jawnej są udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością B. nr KRS (...) objęte przez spółkę jawną w zamian za wkład niepieniężny w postaci wniesionego przedsiębiorstwa spółki jawnej do spółki z o.o. w trybie art. 55(1) kodeksu cywilnego. W przyszłości wspólnicy Spółki jawnej mogą zadecydować o zakończeniu działalności Spółki. W chwili obecnej spółka jest w procesie likwidacji jednakże wspólnicy zamierzają uchylić uchwalę o otwarciu likwidacji spółki i rozwiązać ją w tzw. trybie uproszczonym, czyli w wyniku jednomyślnej uchwały wspólników bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, na podstawie art. 67 § 1 k.s.h.

2014
21
lis

Istota:

W zakresie skutków podatkowych związanych z warunkową umową sprzedaży udziałów w Spółce z o.o.

Fragment:

Nie mają one jednak zastosowania do opisanych we wniosku o udzielenie interpretacji wydatków na objęcie lub nabycie udziałów w spółce mającej osobowość prawną, do których to wydatków wprost odnosi się przepis art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f. Przepis ten nie zawiera regulacji na wzór tych z art. 22 ust. 4-5c tej ustawy. Z art. 23 ust. 1 pkt 38 u.p.d.o.f wynika natomiast, że wydatki na nabycie i objęcie udziałów w spółce mającej osobowość prawną nie stanowią kosztów uzyskania przychodów w chwili objęcia lub nabycia tych udziałów. W chwili nabycia (objęcia) tych udziałów w zamian za wkład pieniężny, nie powstaje bowiem żaden przychód. Tak więc w odniesieniu do tych wydatków wyłączone zostało stosowanie normy z art. 22 ust. 4 u.p.d.o.f. Wydatki te są natomiast kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (art. 23 ust. 1 pkt 38), Sąd zauważył, że w rozpoznawanej sprawie mamy do czynienia z sytuacją, gdy zapłata ceny za zbyte udziały w Spółce ma nastąpić w częściach. Przy czym część ceny została określona liczbowo, a część ceny poprzez wskazanie podstaw do jej ustalenia. W tym miejscu Sąd wskazał, że niewątpliwie umowa sprzedaży winna określać - jako element istotny umowy sprzedaży - cenę. Zasadniczo cena jako świadczenie pieniężne winna być określona w jednostkach pieniężnych, w postaci cyfrowo oznaczonej kwoty.

2014
12
paź

Istota:

Przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w polskiej spółce z o.o. w formie aportu do spółki amerykańskiej będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w spółce amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport. Natomiast art. 19 znajdzie zastosowanie jedynie w zakresie zdania pierwszego ust. 1.

Fragment:

Czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport... Czy w świetle obowiązujących przepisów UPDOF możliwe jest określenie przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport... Zdaniem Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport. W świetle obowiązujących przepisów UPDOF nie jest możliwe określenie przychodu Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej w wysokości innej niż wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport. Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy. Pytanie 1. Zdaniem Wnioskodawcy, przychodem Wnioskodawcy z tytułu wniesienia udziałów w Spółce w formie aportu do Spółki Amerykańskiej będzie wyłącznie wartość nominalna udziałów w Spółce Amerykańskiej otrzymanych w zamian za aport.

2013
26
lis

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziałów w spółce jawnej

Fragment:

W stosunku do przychodów ze sprzedaży udziału w spółce jawnej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów (rozdział II ww. ustawy) i kosztów uzyskania przychodów (rozdział IV ww. ustawy). Dochód z tego źródła podlega kumulacji z dochodami z innych źródeł, opodatkowanymi na tzw. zasadach ogólnych, czyli według skali określonej w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, uzyskanymi w ciągu roku podatkowego i należy go wykazać w zeznaniu rocznym, składanym w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostały otrzymane lub postawione do dyspozycji. Jednocześnie trzeba mieć na uwadze, że przychód ze zbycia udziałów w spółce jawnej, w myśl postanowień art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powstanie w momencie gdy zbywający otrzyma lub zostaną mu postawione do dyspozycji pieniądze (lub wartości pieniężnych). Zatem jeżeli Wnioskodawczyni zbywająca prawa majątkowe w postaci udziałów w spółce jawnej, jak wynika z treści wniosku, nie otrzymała lub nie zostały jej postawione do dyspozycji w 2011 r. pieniądze i wartości pieniężne, to w tym roku nie powstał przychód, o którym mowa w ww. art. 18 powyższej ustawy i tym samym nie powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

2013
3
sie

Istota:

Skutki podatkowe przeniesienia własności udziałów w spółce z o.o. w wykonaniu umowy powiernictwa.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że przeniesienie na Wnioskodawcę własności udziałów w spółce z o.o. w wykonaniu umowy powiernictwa nie spowoduje powstania dla Niego obowiązku podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Nabycie przez Wnioskodawcę własności udziałów, pomimo, że sama czynność jej przeniesienia z Powiernika nastąpi nieodpłatnie, nie będzie miało takiego charakteru z punktu widzenia ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pomimo bowiem faktu, że udziały w Spółce nabędzie Powiernik, to dokona tego w związku z zawartą umową powiernictwa, a ekonomiczny ciężar nabycia spoczywał będzie na Wnioskodawcy, gdyż to on ma dostarczyć wszelkie środki związane z utworzeniem Spółki, w tym na pokrycie kapitału zakładowego. W rezultacie więc nabycie udziałów przez Wnioskodawcę będzie miało charakter odpłatny. W zacytowanych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym w zawartym w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych katalogu źródeł przychodów nie wymieniono natomiast odpłatnego nabycia udziałów w spółce z o.o. Tym samym nabycie takie nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2013
28
mar

Istota:

Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce?

Fragment:

Czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce... Czy majątek otrzymany z tytułu wycofania części wkładu ze Spółki będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce... Czy majątek otrzymany przez Wnioskodawcę z tytułu likwidacji Spółki będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce... Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie nr 2. Wniosek Spółki w zakresie pozostałych pytań został rozpatrzony odrębnymi interpretacjami wydanymi w dniu 26 października 2012 r. nr ILPB4/423-230/12-2/MC, ILPB4/423-230/12-4/MC, ILPB4/423-230/12-5/MC. Zdaniem Wnioskodawcy, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu udziału w Spółce nie będzie podlegać opodatkowaniu w Polsce. Uzasadnienie. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku (udziału). Regułę tę stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku (art. 5 ust. 2 tej ustawy).

2012
30
wrz

Istota:

Podatek od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w drodze licytacji komorniczej.

Fragment:

Natomiast stosownie do art. 1 ust. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o czynnościach cywilnoprawnych, przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do przedmiotów opodatkowania określonych w ust. 1 pkt 2 i 3. Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie podlegają temu podatkowi umowy sprzedaży rzeczy w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Przez pojęcie rzeczy należy rozumieć, zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), tylko przedmioty materialne. Rzeczy dzielą się na rzeczy ruchome i nieruchome. Kodeks cywilny w art. 46 precyzuje, że nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. W związku z tym, że Kodeks cywilny nie zawiera definicji rzeczy ruchomych, przyjmuje się, że rzeczami ruchomymi są przedmioty materialne nie będące nieruchomościami. Natomiast spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego należy do ograniczonych praw rzeczowych, o których mowa w art. 244 § 1 Kodeksu cywilnego. Cechą charakterystyczną ograniczonych praw rzeczowych jest to, że są to prawa związane z rzeczą - w przypadku przedmiotowego prawa, z nieruchomością.

2012
5
lip

Istota:

Skutki darowizny udziałów w spółce z o.o. dla darczyńcy.

Fragment:

(...) udziały w spółce z o.o. Skoro więc, jak to przedstawiono w treści wniosku, Wnioskodawca planuje dokonać darowizny udziałów w spółce z o.o. na rzecz brata, to czynność taka, jako nieodpłatna, nie spowoduje powstania dla Niego żadnego dochodu. Powyższe sprawia, że w opisanej sytuacji nie powstanie obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty tego podatku. Dla oceny powyższego pozostaje bez wpływu fakt, że z udziałem tym wiązać się może prawo obdarowanego do uzyskania zwrotu kwoty dopłat wniesionych przez Wnioskodawcę do spółki. Uprawnienie takie wiąże się ściśle z udziałami i uczestnictwem w spółce, co wynika z art. 179 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Kodeks spółek handlowych, zgodnie z którym dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Prawo do otrzymania wniesionych dopłat przysługuje więc bez względu na to, kto posiada udział, z którym skojarzone zostało uprzednie wniesienie dopłat, a nabywca udziału wchodzi we wszelkie prawa zbywcy jako następca syngularny.