PB1-415-3-06-KN | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W jaki sposób wspólnik spółki partnerskiej winien wypełnić PIT-5 gdy z zawartej umowy spółki wynika, że udział partnera w przychodzie jest proporcjonalny do prawa udziału w zyskach natomiast udział w kosztach jest zmienny.

PB1-415-3-06-KN

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochód
  2. spółka partnerska
  3. udział w kosztach
  4. udział w zyskach
  5. właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Dochody ze wspólnego żródła

POSTANOWIENIE

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków?Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.01.2006 r., (data wpływu do tut. organu podatkowego - 19.01.2006), uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego ? 14.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 17.01.2006 r., uzupełnionym w dniu 11.02.2006 r. (data stempla pocztowego) zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest wspólnikiem spółki partnerskiej. Z umowy przedmiotowej spółki partnerskiej wynika, że spółka zakłada podział przychodu zgodnie z udziałem procentowym każdegoz partnerów, natomiast koszty poniesione w danym miesiącu rozliczane są indywidualnie, stosownie do kosztów poniesionych przez każdego z partnerów. Udziały partneróww przychodzie spółki są stałe i wynoszą odpowiednio: 33,44%, 33,33%, 33,33%, z kolei udziały w kosztach są różne, i tak, koszty wspólne związane z działalnością spółki partnerzy ponoszą proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce, a koszty indywidualnie proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Ustalenie udziału kosztów wspólnychi indywidualnych we wszystkich kosztach spółki będzie następowało w formie uchwały partnerów.

Podatnik zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości w jaki sposób wypełniać deklaracje PIT-5, w sytuacji gdy partnerom spółki przysługuje inny udziałw zyskach spółki, a inny w kosztach spółki.

Zdaniem Podatnika, ustawodawca zezwala podatnikom będącym wspólnikamiw spółkach niebędących osobami prawnymi (a zatem także w spółkach partnerskich) na dowolne kształtowanie praw wspólników do udziału w zyskach oraz w kosztach uzyskania przychodów i stratach, zatem nie ma przeszkód aby dzielić ze wspólnikami zarówno przychody jak i koszty w dowolny sposób, pod warunkiem, że będzie to podział zgodnyz umową zawartą ze wspólnikami.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze. zm.) spółką partnerską jest spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka partnerska nie posiada osobowości prawnej (jest to spółka osobowa), zatem do jej wspólników mają zastosowanie przepisyart. 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz. 176 ze zm.). Stosownie do regulacji zawartej w art. 8 ust. 1 w/w ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 ustawy. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.
Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 2 pkt 1 zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat. Ogólne koszty uzyskania przychodów przez spółkę czy tez ogólne koszty uzyskania przychodów ze wspólnego źródła będą zatem podzielone pomiędzy poszczególnych wspólników, stosownie do ich udziału w zyskach. Jeżeli podatnicy inaczej tego nie określili, to przyjmuje się, że prawa do udziałów w zyskach są równe.
Mając zatem na względzie przytoczone przepisy prawa podatkowego oraz przedstawiony we wniosku stan faktyczny, należy uznać, że wielkość przychodu przypadającego na Podatnika (wspólnika spółki partnerskiej) w ogólnym przychodzie spółki będzie wyznaczona przez udział, jakim podatnik partycypuje w przychodzie spółki, taką samą zasadę należy zastosować przy określaniu kosztów uzyskania przychodu, zysków/strat przypadających na podatnika. Z zapisów umowy spółki wynika, że udział Pana C. w przychodzie spółki jest równy 33,33%, zatem przy wypełnianiu deklaracji PIT-5, w poz. 69, 70, 71,72, Podatnik winien wykazać przypadający na niego przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód/ stratę z pozarolniczej działalności gospodarczejz uwzględnieniem 33,33% udziału.

Powyższa interpretacja:
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących,
- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli podatkowej.

Pouczenie:Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.