I-415/57/05 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy uzyskiwany dochód z udziału w nieruchomości można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

I-415/57/05

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. dochód z najmu
  2. opodatkowanie dochodów
  3. ryczałt ewidencjonowany
  4. udział w kosztach
  5. udział w zyskach
  6. zarządzanie nieruchomością
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zryczałtowany podatek dochodowy -> Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź–Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 27 kwietnia 2005 r. i uzupełnionym w dniu 17 maja 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 cytowanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa „stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo przed sądem administracyjnym”. W myśl przepisu art. 14a § 4 interpretacja, o której mowa wyżej, następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

W dniu 27 kwietnia 2005 r. został przez Pana złożony w tutejszym organie podatkowym wniosek w sprawie pisemnej interpretacji, uzupełniony w dniu 17 maja.2005 r.W powyższym wniosku zwrócił się Pan z prośbą o interpretację prawa podatkowego dotyczącego „przepisów wynikających z ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. art. 2 ust. 1 pkt 1a o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych”.

Opisany przez Pana stan faktyczny przedstawia się następująco:

Na podstawie aktu notarialnego z 1998 r. zawarł Pan ze Spółką z o.o. „W” umowę sprzedaży udziału w nieruchomości oraz o wspólnej inwestycji w nieruchomości położonej w Ł.Na mocy paragrafu 11 tego aktu po zakończeniu budowy powierzył Pan wymienionej Spółce zarząd nieruchomością wspólną na czas trwania współwłasności. Spółka wynajmuje lokale osobom trzecim a Pan z tego tytułu uzyskuje dochód z udziału w nieruchomości proporcjonalnie do posiadanych udziałów. Według Pana oceny dochody z udziału w nieruchomości należy traktować jak wpływy z najmu nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą i można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 % do kwoty 4.000 EURO, a powyżej – 20 %.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa – udziela poniższej informacji:

Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, to jest najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Przepisy art 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przewidują możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 6 ust. 1a cytowanej ustawy, podatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Dla ustalenia wartości otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń z tytułu tych umów stosuje się art. 11 ust. 2-2b ustawy o podatku dochodowym.

Odnosząc powyższe uregulowania prawne do przedstawionego przez Pana stanu faktycznego stwierdzić należy, że uzyskany przez Pana dochód z udziału w nieruchomości nie podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, bowiem taką formę opodatkowania stosuje się w stosunku do przychodu z tytułu najmu nieruchomości, niepomniejszonego o koszty jego uzyskania.

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej uzasadnienie – postanowiono jak w sentencji, uznając, że przedstawione przez Pana własne stanowisko w sprawie – nie jest prawidłowe.

© 2011-2019 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.