DF-2/415-43/103/05/MJ | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dopuszczalne jest ustalanie udziału w zyskach i stratach wspólników spółki partnerskiej, którzy rozliczają się w formie książki przychodów i rozchodów na podstawie comiesięcznej uchwały partnerów, która zarówno przychody jak i koszty ustala w zależności od pozyskanych zleceń w danym okresie rozliczeniowym?

DF-2/415-43/103/05/MJ

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
  1. uchwała wspólników
  2. udział w kosztach
  3. udział w zyskach
  4. ustalanie kosztów
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005r. ( data wpływu 17.03.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.04.2005r. ( data wpływu do tut. organu podatkowego 18.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art. 88 - 101 i art. 51 § 3 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94,poz. 1037 z poźn. zm.) w indywidualnej sprawie - Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Ursynów uznaje stanowisko Pana wyrażone we wniosku za prawidłowe.


UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2005r. wpłynął do tut. organu podatkowego wniosek uzupełniony pismem z dnia 27.04.2005r. (data wpływu do tut. organu 18.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż partnerzy będą uczestniczyć w zyskach i stratach w wysokości wskazanej uchwałą partnerów, tj. przypisywanie zysku bądź straty odpowiednio do ilości i wartości świadczonych usług zgodnie z art. 95 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Podział zysku i pokrycie strat dokonywane będzie na podstawie odrębnej uchwały partnerów w comiesięcznych okresach rozliczeniowych. Uchwała ustalająca udział w danym miesiącu w zyskach i stratach podejmowana niezwłocznie po zakończeniu miesiąca. Faktury wystawiane przez poszczególnych partnerów byłyby z oznakowaniem pozwalającym zidentyfikować, iż dany przychód związany jest z działalnością zawodową danego partnera.

Umowa spółki zgodnie z art. 51 § 3 ksh może wyłączyć udział wspólnika w stratach.

Udział w kosztach ustalany w ten sposób, iż:

<
  • udział w kosztach stałych określony w uchwale partnerów,
<
  • koszty zmienne na zasadzie faktycznie ponoszonych kosztów nabycia przez danych partnerów,
<
  • koszty osobowe (osoby zatrudnione) na podstawie kosztów danego pracownika przypisanego do danego partnera.

Organ podatkowy dokonując oceny stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż stanowisko Pana wyrażone we wniosku jest prawidłowe.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.