Udział w kosztach | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w kosztach. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
6
kwi

Istota:

Uznanie Powiatu za podatnika z tytułu wydzierżawiania na rzecz koła łowieckiego obwodu łowieckiego i opodatkowanie pobieranego z tego tytułu czynszu dzierżawnego, stawka podatku VAT dla dzierżawy obwodu łowieckiego, opodatkowanie obciążenia koła łowieckiego związanego z nieusprawiedliwionym niezrealizowaniem rocznego planu łowieckiego w wysokości odpowiadającej udziałowi w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, wliczanie ww. obciążenia koła łowieckiego do podstawy opodatkowania czynności dzierżawy obwodu łowieckiego oraz stawka podatku VAT dla pobieranego od koła łowieckiego udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną.

Fragment:

(...) udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną. Wysokość udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych przez nadleśnictwo na terenie obwodu łowieckiego, jest następująca: za każdy 1% niezrealizowania planowanego w rocznym planie łowieckim pozyskania łosi, jeleni, danieli i saren – udział wynosi 1% poniesionych przez nadleśnictwo kosztów ochrony lasu przed zwierzyną, przyjmując, że jeden jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren (§ 5 ust. 1 ww. rozporządzenia). W myśl art. 30 ust. 2 ustawy Prawo łowieckie, udział w kosztach, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się w wysokości czynszu za dzierżawę obwodu łowieckiego, przy czym udział ten przypada w całości właściwemu nadleśnictwu. W myśl powyższego przepisu ustawy Prawo łowieckie, Wnioskodawca przekazuje całą kwotę z tytułu naliczonego udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną na rzecz Nadleśnictwa. Przedmiot dzierżawy, którym jest obwód łowiecki, stanowi grunt przeznaczony na cele działalności łowieckiej, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy. Dodatkowo Wnioskodawca wyjaśnia, że zgodnie z art. 24 ustawy Prawo łowieckie, obwody łowieckie dzielą się na obwody łowieckie leśne i polne.

2011
16
gru

Istota:

Czy prawidłowe jest stanowisko podatnika, iż określenie, zgodnie z umową spółki przychodu z udziału w spółce partnerskiej odmiennie niż rozliczenie udziału w kosztach tej spółki jest zgodne z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Natomiast udział każdego wspólnika w kosztach spółki, wydatkach nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i stratach odpowiada stosunkowi sumy udziału w kosztach wspólnych (dzielonych równo pomiędzy wszystkich wspólników) i kosztów indywidualnych (określonych w umowie spółki i uchwale wspólników, ponoszonych wyłącznie przez danego wspólnika), do wszystkich kosztów spółki. W efekcie udział wspólnika w przychodzie spółki może być odmienny od udziału wspólnika w kosztach spółki. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy prawidłowe jest stanowisko podatnika, iż określenie, zgodnie z umową spółki przychodu z udziału w spółce partnerskiej odmiennie niż rozliczenie udziału w kosztach tej spółki jest zgodne z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawcy, prawidłowe i zgodne z dyspozycją art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest określenie przychodu z udziału w spółce partnerskiej odmiennie niż rozliczenie udziału w kosztach tej spółki. Zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychód z tytułu udziału w spółce partnerskiej określa się u każdego podatnika proporcjonalnie do jego udziału w zysku. Udział wspólnika w zysku określony jest postanowieniami umowy spółki i art. 89 w zw. z art. 3 § 1, art. 51 ustawy z dnia 15 września 2000 r.

2011
1
lip

Istota:

W świetle przedstawionych zamierzeń wnioskodawca zapytuje czy w świetle art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej na dzień rozpatrywania wniosku, możliwe jest dla potrzeb podatku dochodowego uwzględnienie u danego wspólnika kosztów – w zależności od ich rodzaju (koszty stałe i koszty zmienne) – inaczej niż wedle zasady obowiązującej dla udziału wspólnika w przychodach?
Konkretnie idzie tu o możliwość stosowania do kosztów zmiennych proporcji przychodu (obrotu) wspólnika w stosunku do przychodów (obrotów) Spółki, a w stosunku do kosztów stałych dzielenia ich po równo pomiędzy wspólników?

Fragment:

Co prawda z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy wynika, że do kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 1 ustawy, co sugerowałoby, że skoro udział w zysku jest proporcjonalny do udziału wspólnika w obrotach spółki, to i udział w kosztach uzyskania przychodów jest ustalany w ten sam sposób, jednakże zastosowanie art. 8 ust. 1 ma być odpowiednie. To powoduje, że przepis, do którego kierowane jest odesłanie, ma być stosowany wprost wyłącznie wtedy, gdy nie będzie to prowadziło do nielogicznych wniosków czy rozwiązań (wyników) nie uwzględniających charakteru instytucji, do której odesłanie ma być stosowane. Tym samym nie jest możliwe „ z automatu ” stwierdzenie, że skoro art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy odsyła do art. 8 ust. 1 ustawy, to należy ów przepis zastosować. Zwrot bowiem „ odpowiednio ” implikuje w sobie obowiązek uprzedniej analizy przepisu, którego odesłanie dotyczy, bo w przeciwnym razie zwrot „ odpowiednio ” nie miałby sensu. A nie ma też wątpliwości, że odmiennymi regulacjami są regulacje, gdzie w jednej użyto zwrotu „ odpowiednio ”, a w drugiej nie. Odnosząc to do przedmiotowej sprawy, zdaniem wnioskodawcy należy ustalić konkretnie, czy zasada mająca zastosowanie do przychodów musi mieć zastosowanie także do kosztów. To czyniąc należy uwzględnić charakter kosztów, a zwłaszcza kosztów podatkowych. Wspólnicy dla potrzeb rozliczeń podatkowych chcą wyróżnić dwie grupy kosztów, a to koszty zmienne i stałe, gdzie kosztami zmiennymi mają być koszty bezpośrednio związane z bieżącą działalnością, zwłaszcza koszty zużywanych materiałów stomatologicznych, a kosztami stałymi koszty związane z utrzymaniem infrastruktury Spółki (lokale, media, personel).

2011
1
maj

Istota:

Spółdzielnia Mieszkaniowa ponosi koszty uzyskania ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł i nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła. Czy możliwe jest rozliczanie kosztów ogólnych w stosunku do m2 powierzchni użytkowej lokali ?

Fragment:

Wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2 i 2a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Warunkiem możliwości ustalenia kosztów uzyskania przychodów na podstawie powyższego przepisu prawa podatkowego jest brak możliwości wyodrębnienia, ustalenia kosztów z poszczególnych źródeł przychodów. Proporcjonalne ustalenie kosztów do uzyskanych przychodów dotyczy sytuacji gdy podatnik osiąga dochody z dwóch lub więcej źródeł podlegających opodatkowaniu i zwolnionych od opodatkowania lub ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu. W związku z faktem, że w Spółdzielni występują dochody opodatkowane i zwolnione, należy w stosunku do kosztów dokonać wyodrębnienia, a zasadę proporcjonalnego rozliczenia kosztów zastosować do takich kosztów uzyskania przychodu, których obiektywnie nie można rozdzielić na dotyczące przychodów opodatkowanych i zwolnionych od podatku. Właściwym kluczem do wyliczenia kosztów uzyskania przychodu jest wzór wynikający z proporcjonalnej sprzedaży ogółem. Koszty uzyskania przychodu powinny być uwzględnione w wysokości jaka wynikać będzie z proporcji przychodów opodatkowanych do całości przychodów (czyli koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody opodatkowane w całości przychodów ).

2011
1
kwi

Istota:

W jaki sposób wspólnik spółki partnerskiej winien wypełnić PIT-5 gdy z zawartej umowy spółki wynika, że udział partnera w przychodzie jest proporcjonalny do prawa udziału w zyskach natomiast udział w kosztach jest zmienny.

Fragment:

Udziały partneróww przychodzie spółki są stałe i wynoszą odpowiednio: 33,44%, 33,33%, 33,33%, z kolei udziały w kosztach są różne, i tak, koszty wspólne związane z działalnością spółki partnerzy ponoszą proporcjonalnie do posiadanych udziałów w spółce, a koszty indywidualnie proporcjonalnie do poniesionych wydatków. Ustalenie udziału kosztów wspólnychi indywidualnych we wszystkich kosztach spółki będzie następowało w formie uchwały partnerów. Podatnik zwraca się z prośbą o rozstrzygnięcie wątpliwości w jaki sposób wypełniać deklaracje PIT-5, w sytuacji gdy partnerom spółki przysługuje inny udziałw zyskach spółki, a inny w kosztach spółki. Zdaniem Podatnika, ustawodawca zezwala podatnikom będącym wspólnikamiw spółkach niebędących osobami prawnymi (a zatem także w spółkach partnerskich) na dowolne kształtowanie praw wspólników do udziału w zyskach oraz w kosztach uzyskania przychodów i stratach, zatem nie ma przeszkód aby dzielić ze wspólnikami zarówno przychody jak i koszty w dowolny sposób, pod warunkiem, że będzie to podział zgodnyz umową zawartą ze wspólnikami. Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze. zm.) spółką partnerską jest spółka osobowa utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą.

2011
1
mar

Istota:

Czy uzyskiwany dochód z udziału w nieruchomości można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Fragment:

Według Pana oceny dochody z udziału w nieruchomości należy traktować jak wpływy z najmu nieruchomości niezwiązanej z działalnością gospodarczą i można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 8,5 % do kwoty 4.000 EURO, a powyżej – 20 %. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, po sprawdzeniu, że spełnione zostały warunki określone w art. 14a § 1 i 2 cytowanej ustawy Ordynacja podatkowa – udziela poniższej informacji: Zgodnie z art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zmianami) dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, to jest najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze składników majątku niezwiązanych z działalnością gospodarczą, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie, chyba, że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Przepisy art 2 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) przewidują możliwość opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym osiąganych przez osoby fizyczne przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej.

2011
1
lut

Istota:

Czy dopuszczalne jest ustalanie udziału w zyskach i stratach wspólników spółki partnerskiej, którzy rozliczają się w formie książki przychodów i rozchodów na podstawie comiesięcznej uchwały partnerów, która zarówno przychody jak i koszty ustala w zależności od pozyskanych zleceń w danym okresie rozliczeniowym?

Fragment:

Udział w kosztach ustalany w ten sposób, iż: udział w kosztach stałych określony w uchwale partnerów, koszty zmienne na zasadzie faktycznie ponoszonych kosztów nabycia przez danych partnerów, koszty osobowe (osoby zatrudnione) na podstawie kosztów danego pracownika przypisanego do danego partnera. Organ podatkowy dokonując oceny stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż stanowisko Pana wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Powyższa interpretacja dotyczy stanu przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.