Udział w kosztach | Interpretacje podatkowe

Udział w kosztach | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział w kosztach. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko podatnika, iż określenie, zgodnie z umową spółki przychodu z udziału w spółce partnerskiej odmiennie niż rozliczenie udziału w kosztach tej spółki jest zgodne z art. 8 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) od osób fizycznych, a odmiennego dla celów wypłaty wynagrodzenia z tytułu udziału w zysku spółki jest niedopuszczalne. Prawo podatkowe musi bowiem i odzwierciedla rzeczywiste zdarzenia gospodarcze, a rozliczenie udziału w kosztach wbrew zasadom określonym w kodeksie spółek handlowych i umowie spółki prowadziłoby do nieuzasadnionych korzyści podatkowych jednych wspólników, a obciążeń innych. Stwierdzić również należy, iż stosowanie interpretacji, przy której udział w kosztach rozlicza się w takim samym stosunku, jak udział w przychodzie spółki jest również sprzeczne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem w takiej sytuacji koszty nie są u danego wspólnika przyporządkowane rzeczywiście osiąganym przychodom. W sytuacji, w której przykładowo jeden ze wspólników osiąga większość przychodu, lecz nie ponosi w odniesieniu do tych przychodów żadnych lub niewielkie koszty, zostanie on „obciążony” (...)
2011
16
gru

Istota:
W świetle przedstawionych zamierzeń wnioskodawca zapytuje czy w świetle art. 8 ust. 1 oraz art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązującej na dzień rozpatrywania wniosku, możliwe jest dla potrzeb podatku dochodowego uwzględnienie u danego wspólnika kosztów – w zależności od ich rodzaju (koszty stałe i koszty zmienne) – inaczej niż wedle zasady obowiązującej dla udziału wspólnika w przychodach?
Konkretnie idzie tu o możliwość stosowania do kosztów zmiennych proporcji przychodu (obrotu) wspólnika w stosunku do przychodów (obrotów) Spółki, a w stosunku do kosztów stałych dzielenia ich po równo pomiędzy wspólników?
Fragment:
(...) proporcji przychodu (obrotu) wspólnika w stosunku do przychodów (obrotów) Spółki, a w stosunku do kosztów stałych dzielenia ich po równo pomiędzy wspólników... Zdaniem wnioskodawcy, odpowiedź na postawione pytanie jest pozytywna. Co prawda z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy wynika, że do kosztów uzyskania przychodów stosuje się zasady określone w art. 8 ust. 1 ustawy, co sugerowałoby, że skoro udział w zysku jest proporcjonalny do udziału wspólnika w obrotach spółki, to i udział w kosztach uzyskania przychodów jest ustalany w ten sam sposób, jednakże zastosowanie art. 8 ust. 1 ma być odpowiednie. To powoduje, że przepis, do którego kierowane jest odesłanie, ma być stosowany wprost wyłącznie wtedy, gdy nie będzie to prowadziło do nielogicznych wniosków czy rozwiązań (wyników) nie uwzględniających charakteru instytucji, do której odesłanie ma być stosowane. Tym samym nie jest możliwe „z automatu” stwierdzenie, że skoro art. 8 ust. 2 pkt 1 (...)
2011
1
lip

Istota:
Spółdzielnia Mieszkaniowa ponosi koszty uzyskania ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł i nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła. Czy możliwe jest rozliczanie kosztów ogólnych w stosunku do m2 powierzchni użytkowej lokali ?
Fragment:
(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Parczewie, w związku z wnioskiem z dnia 29 czerwca 2007 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, po analizie stanowiska wnioskodawcy oraz obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych postanawia uznać stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Uzasadnienie Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę: Spółdzielnia Mieszkaniowa ponosi koszty uzyskania ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł i nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła. W planie (...)
2011
1
maj

Istota:
W jaki sposób wspólnik spółki partnerskiej winien wypełnić PIT-5 gdy z zawartej umowy spółki wynika, że udział partnera w przychodzie jest proporcjonalny do prawa udziału w zyskach natomiast udział w kosztach jest zmienny.
Fragment:
(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków?Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 17.01.2006 r., (data wpływu do tut. organu podatkowego - 19.01.2006), uzupełnionego pismem z dnia 08.02.2006 r. (wpływ do tut. organu podatkowego ? 14.02.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego stwierdza, że przedstawione we wniosku stanowisko jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE Pismem z dnia 17.01.2006 r., uzupełnionym w dniu 11.02.2006 r. (data stempla pocztowego) zwrócił się Pan do tut. organu podatkowego z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest wspólnikiem spółki partnerskiej. Z umowy przedmiotowej (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy uzyskiwany dochód z udziału w nieruchomości można opodatkować ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Fragment:
(...) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź–Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) - uznaje za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana w złożonym w dniu 27 kwietnia 2005 r. i uzupełnionym w dniu 17 maja 2005 r. wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z przepisami art. 14a § 1 cytowanej wyżej ustawy Ordynacja podatkowa „stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy dopuszczalne jest ustalanie udziału w zyskach i stratach wspólników spółki partnerskiej, którzy rozliczają się w formie książki przychodów i rozchodów na podstawie comiesięcznej uchwały partnerów, która zarówno przychody jak i koszty ustala w zależności od pozyskanych zleceń w danym okresie rozliczeniowym?
Fragment:
(...) w comiesięcznych okresach rozliczeniowych. Uchwała ustalająca udział w danym miesiącu w zyskach i stratach podejmowana niezwłocznie po zakończeniu miesiąca. Faktury wystawiane przez poszczególnych partnerów byłyby z oznakowaniem pozwalającym zidentyfikować, iż dany przychód związany jest z działalnością zawodową danego partnera. Umowa spółki zgodnie z art. 51 § 3 ksh może wyłączyć udział wspólnika w stratach. Udział w kosztach ustalany w ten sposób, iż: udział w kosztach stałych określony w uchwale partnerów, koszty zmienne na zasadzie faktycznie ponoszonych kosztów nabycia przez danych partnerów, koszty osobowe (osoby zatrudnione) na podstawie kosztów danego pracownika przypisanego do danego partnera. Organ podatkowy dokonując oceny stanowiska wnioskodawcy przedstawionego we wniosku w świetle obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż stanowisko Pana wyrażone we wniosku jest prawidłowe. Powyższa interpretacja dotyczy (...)
2011
1
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.