Udział kapitałowy spółki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział kapitałowy spółki. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

1. Czy w związku z przekształceniem Spółki w Spółkę II powstanie obowiązek podatkowy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ?
2. Jak należy obliczyć koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży akcji w Spółce II ?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a, art.216 § 1 i § 2 oraz art.236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( jednolity tekst Dz.U. z 2005r Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek p o s t a n a w i a uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawartego we wniosku z dnia 18.06.2007r za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że będzie Pan prowadził działalność gospodarczą jako wspólnik spółki osobowej (SPÓŁKA). Jako wkład niepieniężny do Spółki wniesione zostaną udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibami w Polsce (UDZIAŁY). Wartość udziałów ( wkładu do Spółki ) zostanie wyceniona według ich wartości rynkowej w dniu wniesienia wkładu i w takiej wartości będzie wskazana w umowie Spółki. Zamierza Pan wraz z pozostałymi wspólnikami (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do spółki z o.o. celem pokrycia kapitału zakładowego tej spółki skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego wobec nie ustalenia dochodu, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

(...) Postanowienie Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j. t. w Dz. U. Nr 8, poz. 60 ) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.02.2005r. Pana NIP , zam. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie: czy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością celem pokrycia kapitału zakładowego tej spółki, skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty podatku dochodowego wobec nie ustalenia dochodu, zgodnie z przepisem art. 24 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. Uzasadnienie Zdaniem wnioskodawcy przeznaczenie przysługującego udziału kapitałowego po wystąpieniu ze spółki jawnej w całości w formie wkładu do (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów kwoty dopłat wniesionych do Sp. „B” (i nie zwróconych) poniesione – jak podkreśla to Sp. „A” – na dokapitalizowanie Sp. „B”, stanowić będą wydatek na objęcie udziałów, w rozumieniu art. 16 ust 1 pkt 8 w związku z art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. jako koszt poniesiony wcześniej a „rozpoznany” co do jego związku z przychodem w roku, w którym przychód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów się pojawi?

Fragment:

(...) Spółka akcyjna „A” stając się w 2002r. jedynym udziałowcem Spółki z o.o. „B”, postanowiła – ze względu na duże zadłużenie tej spółki i niezadowalające wyniki finansowe – podjąć działania restrukturyzacyjne polegające na połączeniu z inną spółką, w trybie art. 492 § 1 pkt 2 k.s.h. Przed tym połączeniem Sp. „A” – celem umożliwienia Sp. „B” spłaty istniejącego wysokiego zadłużenia – wniosła dopłaty w rozumieniu art. 177 – 178 k.s.h. (będące warunkiem połączenia). Dopłaty te miały – jak twierdzi Sp. „A” – istotny wpływ na wzrost rynkowej wartości jej udziałów posiadanych w Sp. „B” i w rezultacie wpłynęły na wysokość objętych udziałów w spółce połączonej, gdyż Sp. „A” objęła 40% udziałów tej spółki.Obecnie Sp. „A” zamierza zbyć objęte j.w. udziały Stan prawny: Przystępując do rozstrzygnięcia przedstawionego problemu istotne jest wyjaśnienie na wstępie charakteru prawnego (...)