Udział kapitałowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział kapitałowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
gru

Istota:

Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej.

Fragment:

Zmniejszenie udziału kapitałowego powoduje, że wartość majątku przekazana wspólnikowi tym tytułem nie będzie uwzględniana przy obliczaniu udziału kapitałowego wspólnika w razie jego wystąpienia ze spółki bądź likwidacji spółki. Z uwagi na charakter prawny zmniejszenia udziału kapitałowego sytuację tę należy kwalifikować jak częściowe wystąpienie z takiej spółki, tj. uwzględniając przepisy art. 14 ust. 2 pkt 16 oraz art. 14 ust. 3 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z przepisów tych wynika, że środki pieniężne uzyskane z tytułu wystąpienia ze spółki niebędącej osobą prawną (w tym „ częściowego ” wystąpienia w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce) są kwalifikowane jako przysporzenia osiągnięte ze źródła „ pozarolnicza działalność gospodarcza ” (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy). Jednocześnie, ponieważ zmniejszenie udziału kapitałowego ma charakter odpowiadający częściowemu wycofaniu wkładu, dla potrzeb ustalenia przychodu należy uwzględnić wartości określone w art. 14 ust. 3 pkt 11 (wartości wyłączane z przychodu na mocy tego przepisu) w takiej proporcji, w jakiej wycofywana przez wspólnika część udziału kapitałowego w spółce osobowej pozostaje do całkowitej wartości tego udziału określonej bezpośrednio przez takim wycofaniem.

2018
15
sie

Istota:

1. W jakiej wysokości należy ustalić koszt uzyskania przychodu w momencie zbycia nieruchomości (wniesionej jako aport) przez Spółkę - w wysokości odpowiadającej wartości faktycznej czy wartości historycznej?
2. Czy otrzymanie środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego powoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej jako: podatek PIT)?
3. W przypadku uznania przez organ podatkowy, iż w pytaniu nr 2 powstaje przychód - w jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić podstawę opodatkowania związaną z uzyskaniem środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego?

Fragment:

Z uwagi na fakt, iż w sprawie objętej niniejszym wnioskiem istotną kwestią jest „ udział kapitałowy ” w tym miejscu Wnioskodawca dokona analizy tego pojęcia. Problematyka udziału kapitałowego została uregulowana w k.s.h. Zgodnie z art. 50 § 1 ww. ustawy udział kapitałowy odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego przez niego wkładu. Jak wskazują organy podatkowe „ udział kapitałowy oznacza określoną wartość księgową wyrażoną w pieniądzu w określonej kwocie, na podstawie której wspólnikowi przysługują prawa majątkowe w spółce ” (zob. np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 8 styczna 2015 r. nr IPPB1/415-1185/14-4/MI). Art. 54 § 1 w zw. z art. 103 § 1 k.s.h. dopuszcza możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce komandytowej. Zgodnie z przyjętym w doktrynie stanowiskiem zmniejszenie udziału kapitałowego jest równoznaczne z obniżeniem rzeczywiście wniesionego wkładu wspólnika. Zmniejszenie udziału kapitałowego może przede wszystkim nastąpić przez zwrot wspólnikowi części wkładu bądź zwrot w pieniądzu części jego wartości. Dochodzi wówczas do wycofania ze spółki części majątku (J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski Kodeks spółek handlowych. Komentarz Wyd. 3, Warszawa 2014).

2017
14
lut

Istota:

1. Czy kwota zapłaty jaką otrzyma Wnioskodawca od SJ, w części odpowiadającej dokonanej uprzednio przez niego spłacie kredytu do banku zamiast SJ, będzie dla niego przychodem podatkowym?
2. Czy wypłata przez SJ na rzecz Wnioskodawcy środków pieniężnych tytułem zmniejszenia udziału kapitałowego Wnioskodawcy w SJ spowoduje po jego stronie powstanie dochodu do opodatkowania na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

Ustawodawca nie zdefiniował w przepisach K.s.h. pojęcia „ udziału kapitałowego ” w spółce jawnej. Jak wskazuje się w doktrynie udział kapitałowy jest udziałem w kapitale własnym spółki, tj. w zmiennym kapitale podstawowym i innych kapitałach pochodzących od wspólników lub z zysku. Ponadto „ udział kapitałowy ” wspólnika jest wielkością zmienną i ulega zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności wniesienia wkładu, uczestnictwa w zysku lub stratach spółki, a także pobrań (Zbigniew Jara, Kodeks spółek handlowych, Legalis, 2015). Możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika spółki jawnej dopuszcza art. 54 § 1 K.s.h. Jak stwierdza się w literaturze zmniejszenie udziału kapitałowego jest równoznaczne z obniżeniem rzeczywiście wniesionego wkładu wspólnika. Zmniejszenie udziału kapitałowego może przede wszystkim nastąpić przez zwrot wspólnikowi części wkładu bądź zwrot w pieniądzu części jego wartości. Dochodzi wówczas do wycofania ze spółki części majątku (J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2014). Należy podkreślić, że zmniejszenie udziału kapitałowego poprzez zwrot części wkładu, bądź zwrot w pieniądzu części wartości wkładu nie jest równoznaczne z wystąpieniem wspólnika ze spółki jawnej (pozostaje on wtedy nadal wspólnikiem tej spółki).

2016
17
mar

Istota:

1. Czy zwrócony Wnioskodawcy udział kapitałowy oraz niewypłacony zysk z lat poprzednich i zysk opodatkowany za rok 2015, w postaci gotówki, ruchomości oraz nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
2. Czy w sytuacji, w której wystąpiłaby nadwyżka wynikająca z bilansu zbywczego, przekraczająca udział kapitałowy i zysk przypadający na rzecz Wnioskodawcy, powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Stosownie do art. 65 § 3 KSH udział kapitałowy ustępującego wspólnika należy ustalić i wypłacić w pieniądzach. Wspólnicy mogą jednak umówić się, że zamiast zapłaty w gotówce ustępujący wspólnik otrzyma inne świadczenie (por. Legalis komentarz do Art. 65 KSH Art. 1–150 Sołtysiński 2012, wyd. 3/Szwaja). Z powyższego wynika, że wystąpienie wspólnika ze spółki osobowej powoduje obowiązek rozliczenia udziału kapitałowego wspólnika. Rozliczenie poprzedza ustalenie wartości udziału kapitałowego występującego wspólnika, poprzez sporządzenie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, czyli wartość jej majątku w obrocie prawnym i gospodarczym (wartość, jaką można uzyskać za spółkę). Bilans ten winien zawierać wszystkie składniki materialne i niematerialne (wg cen rynkowych), które mają wartość wymierną w pieniądzu. Zatem wartość udziału kapitałowego należnego występującemu ze spółki wspólnikowi jest ustalana na podstawie bilansu sporządzonego według cen rynkowych. Ustalony w ten sposób udział kapitałowy powinien być wypłacony występującemu wspólnikowi w pieniądzu, zaś rzeczy wniesione do spółki przez wspólnika tylko do używania zwraca się w naturze.

2015
5
lis

Istota:

Skutki podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej.

Fragment:

Zwrot wkładu oznacza, że przy wystąpieniu ze spółki, czy też jej likwidacji zwrócony mu zostanie jego udział kapitałowy odpowiadający rzeczywiście pozostawionemu w spółce wkładowi. Skoro wniesienie wkładu i jego zwrot są neutralne podatkowo, to nie sposób uznać, że zwrot części wkładu stanowić ma przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Podatnik nie otrzymuje bowiem w tym wypadku żadnego przysporzenia majątkowego. Kwota uzyskana jako zwrot części wkładu stanowi bowiem część wartości wcześniej wniesionego do spółki osobowej majątku podatnika, a jednocześnie pomniejsza jego udział kapitałowy w spółce komandytowej ”. Wyrok ten dotyczył stanu faktycznego rozpatrywanego w ramach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jednak może mieć zastosowanie również w niniejszej sprawie. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym obniżenie udziału kapitałowego w spółce jawnej na moment dokonania tego obniżenia i na dzień wypłaty środków z tego tytułu. Należy stwierdzić, iż skoro ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje szczegółowej regulacji dotyczącej opodatkowania takiej wypłaty na rzecz wspólnika spółki osobowej, niedopuszczalnym jest jej opodatkowanie z wykorzystaniem zasad ogólnych.

2015
16
lip

Istota:

1. Czy w świetle art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, określającego katalog źródeł przychodu, określenie udziału kapitałowego, o którym mowa w art. 50 KSH w opisany wyżej sposób nie spowoduje powstania z tego tytułu przychodu podatkowego po stronie Wnioskodawcy w stanie prawnym na dzień zawiązania SPJ oraz obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku?2. Czy w świetle art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określającego katalog źródeł przychodu, określenie zasad wypłaty udziału kapitałowego, o którym mowa w art. 65 KSH (udział rozliczeniowy) w opisany wyżej sposób nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podatkowego z jakiegokolwiek tytułu w stanie prawnym na dzień zawiązania SPJ oraz obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku?

Fragment:

Z kolei, udział kapitałowy, o którym mowa w art. 65 KSH nie jest w pełni tożsamy z definicją udziału kapitałowego zawartą w art. 50 § 1 KSH. Jest to odrębna w swojej treści kategoria udziału kapitałowego, którą można określić mianem udziału rozliczeniowego. (...) Należy więc przyjąć, że w przypadkach, o których mowa w art. 65 KSH, dochodzi do wyodrębnienia pojęcia udziału rozliczeniowego, który nie jest tożsamy z pojęciem udziału kapitałowego (art. 50 KSH), jak również odrębny od pojęcia udziału likwidacyjnego (art. 82 KSH) (tak A. Kidyba. Komentarz do art. 50 KSH, Wydawnictwo Lex). W doktrynie również dominuje pogląd, że przepisy art. 65 KSH mają charakter dyspozytywny, a więc wspólnicy mogą w umowie spółki odmiennie ustalić zasady ustalania i wypłaty udziału kapitałowego (rozliczeniowego) (tak Sołtysiński. system Prawa Handlowego. Tom 16. Wydawnictwo C.H. BECK. s. 829; J. Szwaja, w: Komentarz KSH, t. I, 2006, s. 509 oraz powołana tam literatura). Z powyższych rozważań wynika, że regulacje zawarte w KSH pozwalają na określenie w umowie spółki udziału kapitałowego i udziału rozliczeniowego w dowolnej proporcji. Zatem, wysokość udziałów kapitałowych i rozliczeniowych przypadających na poszczególnych wspólników nie musi być ani równa, ani wprost proporcjonalna do wysokości wniesionych przez wspólników wkładów.

2015
16
lip

Istota:

Czy do sytuacji opisanej w stanie faktycznym, który nastąpił w roku 2014, tj. zarówno do zawiązania SPJ w roku 2014 jak i do sytuacji, która na dzień sporządzenia niniejszego wniosku jeszcze nie nastąpiła, lecz ma nastąpić w roku 2014, tj. zmiany umowy spółki w roku 2014 w opisany sposób będzie miał zastosowanie art. 25a w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 roku, jak również przepis art. 30d ust. 1 ustawy o PIT?Czy w przypadku ewentualnej likwidacji SKA w sytuacji, kiedy w wyniku likwidacji Wnioskodawca otrzyma prawa i obowiązki w spółce jawnej, a udział kapitałowy Wnioskodawcy jako wstępującego w miejsce zlikwidowanej SKA będzie ustalony wedle udziału kapitałowego przysługującego SKA, w rozumieniu art. 50 KSH, który będzie mniejszy niż wartość rzeczywiście wniesionego przez SKA wkładu do Spółki Jawnej, przychodem Wnioskodawcy do opodatkowania będzie wartość udziału kapitałowego (rozliczeniowego) Wnioskodawcy, czyli taka wartość tego udziału, jaki przysługiwałby Wnioskodawcy w przypadku wystąpienia ze spółki jawnej zgodnie z umową spółki jawnej?

Fragment:

Jednak pomimo wniesienia dodatkowego wkładu przez SKA, ani udział kapitałowy Wnioskodawcy ani jego udział w zyskach nie ulegnie zmianie, tzn. w dalszym ciągu będzie wynosił 99 % pomimo, iż wkład przez niego wniesiony będzie znacznie niższy niż wkład SKA, której ani udział kapitałowy, ani też udział w zysku się nie zmieni. Zatem: udział kapitałowy Wnioskodawcy, w rozumieniu art. 50 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: „ KSH ”), będzie znacznie większy niż wartość rzeczywiście wniesionego przez niego wkładu do Spółki, wypłata udziału kapitałowego, o którym mowa w art. 65 KSH (udziału rozliczeniowego) na rzecz SKA w razie zaistnienia przesłanek uprawniających do jego wypłaty nastąpi w wysokości nieproporcjonalnej (niższej) do wniesionego przez niego wkładu. W przyszłości nie jest wykluczone, że SKA ulegnie rozwiązaniu (likwidacji). W wyniku tej likwidacji nastąpi podział majątku likwidowanej SKA. Wartość majątku SKA dla celów jej likwidacji i wypłaty wspólnikom będzie równowartością jej udziału kapitałowego, który posiada w SPJ, ponieważ ten udział (udział rozliczeniowy) będzie taki sam (tej samej wartości) jaki byłby w przypadku wystąpienia SKA i SPJ czy w razie spełnienia innych przesłanek uprawniających do jego wypłaty. Po likwidacji SKA Wnioskodawcy przypadnie tenże udział kapitałowy oraz udział w zyskach SPJ w miejsce zlikwidowanej SKA. Udział ten nie będzie w pełni odpowiadał proporcji wniesionego przez wspólnika - SKA - wkładu.

2015
23
sty

Istota:

Skutki podatkowe określenia wspólnikowi spółki jawnej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego, niż wartość rzeczywiście wniesionego wkładu do tej spółki.

Fragment:

Z kolei, udział kapitałowy, o którym mowa w art. 65 KSH nie jest w pełni tożsamy z definicją udziału kapitałowego zawartą w art. 50 § 1 KSH. Jest to odrębna w swojej treści kategoria udziału kapitałowego, którą można określić mianem udziału rozliczeniowego. (...) Należy więc przyjąć, że w przypadkach, o których mowa w art. 65 KSH, dochodzi do wyodrębnienia pojęcia udziału rozliczeniowego, który nie jest tożsamy z pojęciem udziału kapitałowego (art. 50 KSH), jak również odrębny od pojęcia udziału likwidacyjnego (art. 82 KSH) (tak A. Kidyba. Komentarz do art. 50 KSH, Wydawnictwo Lex). W doktrynie również dominuje pogląd, że przepisy art. 65 KSH mają charakter dyspozytywny, a więc wspólnicy mogą w umowie spółki odmiennie ustalić zasady ustalania i wypłaty udziału kapitałowego (rozliczeniowego) (tak Sołtysiński. system Prawa Handlowego. Tom 16. Wydawnictwo C.H. BECK. s. 829; J. Szwaja, w: Komentarz KSH, t. I, 2006, s. 509 oraz powołana tam literatura). Zdaniem Wnioskodawcy, z powyższych rozważań wynika, że regulacje zawarte w KSH pozwalają na określenie w umowie spółki udziału kapitałowego i udziału rozliczeniowego w dowolnej proporcji. Zatem, wysokość udziałów kapitałowych i rozliczeniowych przypadających na poszczególnych wspólników nie musi być ani równa, ani wprost proporcjonalna do wysokości wniesionych przez wspólników wkładów.

2014
13
lip

Istota:

Wnioskodawca słusznie zauważa, że zwiększenie wartości udziału kapitałowego oraz udziału w zysku spółki jawnej nie spowoduje powstania po Jego stronie zobowiązania do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych i będzie dla Niego neutralne podatkowo. W konsekwencji, jednak w myśl zasady, że wadliwa argumentacja prawna Wnioskodawcy, przy prawidłowo wywiedzionym skutku prawnym, winna skutkować uznaniem stanowiska podatnika za nieprawidłowe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Fragment:

Zwiększenie wartości udziału kapitałowego Wnioskodawcy w spółce jawnej nastąpi nieodpłatnie - to jest bez dokonania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek zapłaty z tego tytułu na rzecz swego brata. Podobnie jak w przypadku udziału kapitałowego nastąpi zwiększenie udziału Wnioskodawcy w zysku spółki jawnej i odpowiednie zmniejszenie udziału brata w zysku spółki. W przypadku likwidacji spółki podział majątku nastąpi proporcjonalnie do posiadanych udziałów kapitałowych. Zwiększenie udziału w zysku oraz udziału kapitałowego w spółce jawnej nastąpi poprzez zmianę umowy spółki. Wskazać w tym miejscu należy, że od pojęcia udziału kapitałowego będącego ekwiwalentem wartości wkładu należy odróżnić pojęcie udziału wspólnika w zyskach. I tak stosownie do art. 50 § 1 Kodeksu spółek handlowych – udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. W przepisach kodeksu spółek handlowych, dotyczących spółki jawnej, nie ma ustawowej definicji udziału kapitałowego. W myśl przeważającego poglądu doktryny ukształtowanego na tle przepisów Kodeksu spółek handlowych, udział kapitałowy wspólnika stanowi określoną wartość księgową wyrażoną w złotych, która stanowi podstawę do określenia praw lub obowiązków wspólnika w spółce w przypadkach przewidzianych przez ustawę lub umowę spółki (S.

2014
11
cze

Istota:

Skutki podatkowe określenia wspólnikowi spółki jawnej proporcjonalnie wyższego udziału kapitałowego, niż wartość rzeczywiście wniesionego wkładu do tej spółki.

Fragment:

Z kolei, udział kapitałowy, o którym mowa w art. 65 KSH nie jest w pełni tożsamy z definicją udziału kapitałowego zawartą w art. 50 § 1 KSH. Jest to odrębna w swojej treści kategoria udziału kapitałowego, którą można określić mianem udziału rozliczeniowego. (...) Należy więc przyjąć, że w przypadkach, o których mowa w art. 65 KSH, dochodzi do wyodrębnienia pojęcia udziału rozliczeniowego, który nie jest tożsamy z pojęciem udziału kapitałowego (art. 50 KSH), jak również odrębny od pojęcia udziału likwidacyjnego (art. 82 KSH) (tak A. Kidyba. Komentarz do art. 50 KSH, Wydawnictwo Lex). W doktrynie również dominuje pogląd, że przepisy art. 65 KSH mają charakter dyspozytywny, a więc wspólnicy mogą w umowie spółki odmiennie ustalić zasady ustalania i wypłaty udziału kapitałowego (rozliczeniowego) (tak Sołtysiński. system Prawa Handlowego. Tom 16. Wydawnictwo C.H. BECK. s. 829; J. Szwaja, w: Komentarz KSH, t. I, 2006, s. 509 oraz powołana tam literatura). Mając powyższe na uwadze, zdaniem Wnioskodawcy, bezsprzecznym jest, że regulacje zawarte w KSH pozwalają na określenie w umowie spółki udziału kapitałowego i udziału rozliczeniowego w dowolnej proporcji. Zatem, wysokość udziałów kapitałowych i rozliczeniowych przypadających na poszczególnych wspólników nie musi być: po pierwsze, równa, po drugie, wprost proporcjonalna do wysokości wniesionych przez wspólników wkładów Zdaniem Wnioskodawcy, wprowadzenie tego typu zasad do umowy spółki jawnej jest zgodne z KSH i nie powoduje powstania przychodu.