Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
23
maj

Istota:

Obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji zawartych po dniu 1 stycznia 2017 r.

Fragment:

(...) udział w zarządzaniu lub w kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów. W konsekwencji, w następstwie zmiany treści art. 11 ust. 4 updop, od 1 stycznia 2017 r., Wnioskodawca nie podlega uznaniu za podmiot powiązany – z miastem S. oraz podmiotami, w których miasto bierze bezpośredni udział w zarządzaniu lub kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów – ponieważ jedynym źródłem istniejących między nimi powiązań był fakt, że miasto brało udział w zarządzaniu tymi podmiotami lub ich kontroli albo posiadał udział w kapitale tych podmiotów. Podobnie Wnioskodawca nie podlega uznaniu za podmiot powiązany z zależną kapitałowo – C. Spółka z o.o., w której Miasto pośrednio bierze udział w zarządzaniu lub kontroli, albo posiada udział w kapitale. W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy w zakresie braku obowiązku sporządzania należy uznać za prawidłowe. Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku.

2018
20
maj

Istota:

Zbycie udziałów w spółce kapitałowej, moment uzyskania przychodów.

Fragment:

Dnia 31 stycznia 2018 r. doszło do zbycia udziałów spółki (dalej: Udziały) przez jej udziałowców (w tym Wnioskodawcę). Z tytułu przeniesienia własności udziałów, Wnioskodawcy przysługiwało wynagrodzenie, które będzie podlegać korekcie. Po spełnieniu się określonych warunków, Sprzedający może otrzymać również dodatkowe płatności stanowiące element rozliczenia sprzedaży Udziałów. Zgodnie z zawartą umową sprzedaży (dalej: Umowa Sprzedaży Udziałów): Na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów została ustalona Wstępna Cena Sprzedaży Udziałów odpowiadająca uzgodnionej kwocie obniżonej o znormalizowany poziom kapitału obrotowego oraz skorygowana o szacowaną wartość gotówki netto oraz o szacowaną wartość kapitału obrotowego netto. Przypadająca na Wnioskodawcę część Wstępnej Ceny Sprzedaży Udziałów została wpłacona na rachunek bankowy Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów. W uzgodnionym terminie po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziałów, ustalone zostaną rzeczywiste wartości gotówki netto oraz kapitału obrotowego netto na dzień sprzedaży Udziałów oraz zostanie dokonana korekta ceny sprzedaży (dalej: Korekta Wstępnej Ceny Sprzedaży) Udziałów odpowiadająca różnicy pomiędzy rzeczywistymi wartościami kapitału obrotowego, gotówki netto a wartościami szacowanymi.

2018
20
maj

Istota:

Zbycie udziałów w spółce kapitałowej, moment uzyskania przychodów.

Fragment:

Dnia 31 stycznia 2018 r. doszło do zbycia udziałów spółki (dalej: Udziały) przez jej udziałowców (w tym Wnioskodawcę). Z tytułu przeniesienia własności udziałów, Wnioskodawcy przysługiwało wynagrodzenie, które będzie podlegać korekcie. Po spełnieniu się określonych warunków, Sprzedający może otrzymać również dodatkowe płatności stanowiące element rozliczenia sprzedaży Udziałów. Zgodnie z zawartą umową sprzedaży (dalej: Umowa Sprzedaży Udziałów): Na dzień zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów została ustalona Wstępna Cena Sprzedaży Udziałów odpowiadająca uzgodnionej kwocie obniżonej o znormalizowany poziom kapitału obrotowego oraz skorygowana o szacowaną wartość gotówki netto oraz o szacowaną wartość kapitału obrotowego netto. Przypadająca na Wnioskodawcę część Wstępnej Ceny Sprzedaży Udziałów została wpłacona na rachunek bankowy Sprzedającego w dniu zawarcia Umowy Sprzedaży Udziałów. W uzgodnionym terminie po zawarciu Umowy Sprzedaży Udziałów, ustalone zostaną rzeczywiste wartości gotówki netto oraz kapitału obrotowego netto na dzień sprzedaży Udziałów oraz zostanie dokonana korekta ceny sprzedaży (dalej: Korekta Wstępnej Ceny Sprzedaży) Udziałów odpowiadająca różnicy pomiędzy rzeczywistymi wartościami kapitału obrotowego, gotówki netto a wartościami szacowanymi.

2018
8
maj

Istota:

1. Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, objęcie przez Wnioskodawcę akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym X. w zamian za wkład pieniężny, będzie dla Wnioskodawcy neutralne na gruncie PDOP?
2. Jeśli odpowiedź na pierwsze pytanie me będzie twierdząca (z czym Spółka się nie zgadza) – w jaki sposób Spółka powinna ustalić koszt uzyskania przychodu na moment objęcia akcji/udziałów w podwyższonym kapitale akcyjnym/zakładowym X.?

Fragment:

W rozliczeniach pomiędzy spółkami kapitałowymi a ich wspólnikami stosuje się rozwiązania polegające na zamianie wierzytelności przysługujących akcjonariuszom/udziałowcom wobec spółki na akcje/udziały w kapitale akcyjnym/zakładowym tej spółki. Akcjonariusz/udziałowiec obejmuje akcje/udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki i pokrywa objęte przez siebie akcje/udziały wierzytelnościami, jakie posiada wobec spółki. W doktrynie i judykaturze taki rodzaj operacji określa się „ konwersją wierzytelności na kapitał ”. Można wyróżnić dwie możliwości dokonania takiej konwersji: poprzez objęcie przez wierzyciela, akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny; oraz poprzez objęcie przez wierzyciela akcji/udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład pieniężny i potrącenie wzajemnych zobowiązań spółki i wspólnika, tj. zobowiązania wspólnika do wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał oraz zobowiązania spółki wobec wspólnika. Zgodnie z art. 14 § 4 KSH, wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to jednak potrącenia umownego. Tym samym objęcie akcji/udziałów w zamian za wkład pieniężny, a następnie kompensata wzajemnych zobowiązań, jeżeli tak ustalą zainteresowane strony, są dopuszczalne w myśl przepisów KSH.

2018
30
kwi

Istota:

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

Fragment:

Doprecyzowanie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego poprzez wskazanie, w którym roku nastąpiła sprzedaż udziałów w spółce z o.o.? Wnioskodawczyni uzupełniła braki formalne wniosku pismem (data wpływu 12 marca 2018 r.), w którym m.in. doprecyzowała, że sprzedaż udziałów w spółce z o.o. nastąpiła w 2017 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce będzie podlegał opodatkowaniu na terenie Polski czy Niemiec? Zdaniem Wnioskodawcy, dochód ze sprzedaży udziałów w Spółce będzie podlegał opodatkowaniu wyłącznie na terenie Niemiec. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisanej w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90, dalej: polsko-niemiecka UPO), zyski z przeniesienia własności udziałów w spółce, której aktywa majątkowe składają się głownie z majątku nieruchomego położonego w Umawiającym się Państwie, mogą być opodatkowane w tym Państwie. Jest to tzw. „ klauzula nieruchomościowa ”. Jednocześnie art. 13 ust. 5 stanowi, że zyski z przeniesienia własności majątku niewymienionego w art. 13 ust. 1-4 polsko-niemieckiej UPO, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym przenoszący własność ma miejsce zamieszkania lub siedzibę.

2018
27
kwi

Istota:

Niepowstanie przychodu w związku z nabyciem przez Spółkę 2 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 1

Fragment:

W kontekście przedstawionego opisu sprawy należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 12 ust. 4d ustawy zgodnie z którym, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce -do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie ustalenia, czy planowane umorzenie udziałów będzie wiązało się z powstaniem po stronie Wnioskodawcy przychodu podatkowego

Fragment:

Należy podkreślić, iż zostanie umorzona znaczna część udziałów tego wspólnika, jednak nie będą to wszystkie udziały. Umorzenie wszystkich udziałów będzie wiązać się z obniżeniem kapitału zakładowego i jego przyczynami będą z jednej strony pokrycie starty bilansowej w części oraz w części zmniejszenie zaangażowania wspólnika w Spółce (którego udziały będą umarzane). Cześć udziałów będzie umarzana za wynagrodzeniem. Część udziałów za zgodą wspólnika będzie umarzana bez wynagrodzenia. W praktyce na opisaną procedurę umorzenia udziałów wspólnika będą się składały następujące czynności: Podjęcie przez Zgromadzenie Wspólników Spółki tzw. uchwały kierunkowej, określającej zasady umorzenia udziałów, Złożenie przez wspólnika oświadczenia woli o wyrażeniu zgody na umorzenie udziałów na warunkach określonych w uchwale wspólników, w tym wyrażeniu zgody na nabycie części udziałów przez Spółkę w celu umorzenia za wynagrodzeniem, określonym w ww. uchwale oraz wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę części udziałów (w ilości określonej w uchwale) bez wynagrodzenia, Zawarcie między Spółką a wspólnikiem dwóch umów: Umowy nabycia określonej ilości udziałów (...)

2018
27
kwi

Istota:

W zakresie braku obowiązku zapłaty podatku VAT w związku ze zbyciem 100% udziałów w spółce kapitałowej

Fragment:

W sytuacji, gdyby w sprawie powstały wątpliwości co do Wnioskodawcy – właściciela udziałów, który jako jedyny udziałowiec uznany może zostać za uczestniczącego w zarządzaniu spółką, której udziały posiada, wówczas mamy do czynienia z transakcją podlegająca opodatkowaniu VAT. Przy czym usługa sprzedaży udziałów w spółce będzie podlegać zwolnieniu z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy o VAT, który stanowi, że zwalnia się od podatku usługi, w tym także usługi pośrednictwa, których przedmiotem są udziały w spółkach oraz innych niż spółki podmiotach, jeżeli mają one osobowość prawną, z wyłączeniem usług przechowywania tych udziałów i zarządzania nimi. Reasumując, kwalifikacja na gruncie przepisów ustawy o VAT czynności sprzedaży udziałów w spółce z o.o. jest uzależniona od zaistniałych okoliczności. Taka transakcja bowiem może być wyłączona z zakresu opodatkowania VAT albo zwolniona od podatku, w związku z czym Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w zaistniałym stanie faktycznym, z pewnością nie powstanie obowiązek zapłaty podatku VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2018
27
kwi

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia części nieruchomości

Fragment:

Przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 cyt. ustawy mają jednak zastosowanie – na podstawie art. 10 ust. 3 ww. ustawy – do odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Z powyższego wynika zatem, że aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości mógł zostać zaliczony do źródła przychodów, określonego wyżej wskazanym przepisem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, spełnione winny zostać co najmniej dwie podstawowe przesłanki: nieruchomość nie może być przedmiotem odpłatnego zbycia w wykonywaniu działalności gospodarczej, nieruchomość nie może być nieruchomością niemieszkalną wykorzystywaną w działalności gospodarczej. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem w latach 70-tych nabyła działkę. W 2009 r. Wnioskodawczyni oraz Jej mąż rozpoczęli na działce tej zabudowę szeregową, w której po ukończeniu miała zamieszkać najbliższa rodzina – oni sami, dzieci oraz wnuki.

2018
27
kwi

Istota:

Nabycie udziałów motywacyjnych.

Fragment:

W ramach działań o charakterze motywacyjnym, których celem ma być docenienie dotychczasowego wkładu Wnioskodawcy w rozwój Uczelni, zwiększenie zaangażowania w działalność Uczelni w przyszłości oraz utrzymanie stałej współpracy z Wnioskodawcą, jako jednym z kluczowych pracowników Uczelni, SPZOO planuje przeprowadzić podwyższenie kapitału zakładowego, w ramach którego nowe udziały w SPZOO zostałyby objęte przez Wnioskodawcę. Objęcie udziałów SPZOO przez Wnioskodawcę nastąpiłoby w zamian za wkład pieniężny. Z uwagi na cel planowanego podwyższenia kapitału zakładowego przez SPZOO objęcie udziałów przez Wnioskodawcę ma nastąpić na preferencyjnych warunkach, tj. wkład pieniężny Wnioskodawcy do SPZOO związany z objęciem udziałów będzie odpowiadał co najmniej sumie wartości nominalnej objętych udziałów, ale jednocześnie może być niższy od bieżącej wartości rynkowej objętych udziałów SPZOO. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w SPZOO na preferencyjnych warunkach spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie objęcia udziałów? Zdaniem Wnioskodawcy objęcie udziałów w SPZOO poniżej wartości rynkowej tych udziałów nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie objęcia udziałów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

2018
27
kwi

Istota:

Opodatkowania zatrzymanej przez Wnioskodawcę kwoty tytułem zwrotu kosztów wcześniejszego nabycia udziałów oraz opodatkowania czynności dobrowolnego umorzenia udziałów spółki bez wynagrodzenia.

Fragment:

(...) udziałów zgłoszonych do zbycia. Gdy, w ramach tego prawa, Wspólnik ma zamiar nabyć te udziały to zgłasza to Zarządowi w formie pisemnej, w terminie jednego miesiąca od daty wysłania powiadomienia; Zarząd Spółki w ciągu trzech dni powiadamia pisemnie Radę Nadzorczą o Wspólnikach, którzy zgłosili zamiar nabycia udziałów zgłoszonych do zbycia; Powiadomiona przez Zarząd Spółki, Rada Nadzorcza wskazuje nabywców w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania informacji od Zarządu o Wspólnikach, którzy zgłosili zamiar nabycia udziałów zgłoszonych do zbycia; Udziały są zbywane po cenie ustalonej z nabywcą. Gdy wspólnik nabywający udziały kwestionuje cenę jako odbiegającą istotnie od wartości rynkowej udziałów, cena zostanie określona przez biegłego rewidenta, wskazanego przez Radę Nadzorczą i powołanego przez Zarząd, przy czym koszty wyceny ponosi Wspólnik nabywający udziały. Jeżeli żaden ze Wspólników nie zgłosi zamiaru nabycia udziałów lub liczba udziałów przeznaczonych do zbycia jest większa od liczby udziałów lub liczba udziałów przeznaczonych do zbycia jest większa od liczby udziałów, które zamierzają nabyć dotychczasowi Wspólnicy, nabywcę spoza kręgu Wspólników może wskazać Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania przez Zarząd informacji o osobach Wspólników, którzy zgłosili zamiar nabycia udziałów.

2018
24
kwi

Istota:

Skutki podatkowe objęcia udziałów.

Fragment:

W ramach działań o charakterze motywacyjnym, których celem ma być docenienie dotychczasowego wkładu Wnioskodawcy w rozwój Uczelni, zwiększenie zaangażowania w działalność Uczelni w przyszłości oraz utrzymanie stałej współpracy z Wnioskodawcą, jako jednym z kluczowych pracowników Uczelni, SPZOO planuje przeprowadzić podwyższenie kapitału zakładowego, w ramach którego nowe udziały w SPZOO zostałyby objęte przez Wnioskodawcę. Objęcie udziałów SPZOO przez Wnioskodawcę nastąpiłoby w zamian za wkład pieniężny. Z uwagi na cel planowanego podwyższenia kapitału zakładowego przez SPZOO objęcie udziałów przez Wnioskodawcę ma nastąpić na preferencyjnych warunkach, tj. wkład pieniężny Wnioskodawcy do SPZOO związany z objęciem udziałów będzie odpowiadał co najmniej sumie wartości nominalnej objętych udziałów, ale jednocześnie może być niższy od bieżącej wartości rynkowej objętych udziałów SPZOO. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy objęcie przez Wnioskodawcę udziałów w SPZOO na preferencyjnych warunkach spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie objęcia udziałów? Zdaniem Wnioskodawcy objęcie udziałów w SPZOO poniżej wartości rynkowej tych udziałów nie spowoduje powstania po stronie Wnioskodawcy przychodu w momencie objęcia udziałów. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.