Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
gru

Istota:

Ustalenie miejsca opodatkowania Usługi Doradztwa

Fragment:

(...) udziałów/akcji, nie wpływa w żaden sposób na status nieruchomości (nie zmienia ani jej prawnej ani faktycznej czy finansowej pozycji). Świadczone przez Wnioskodawcę Usługi Doradztwa są nakierowane na obsługę transakcji dotyczącej udziałów/akcji spółki, która była i jest właścicielem nieruchomości, a nie samej nieruchomości ani udziałów w nieruchomości. W rezultacie, w ramach obsługiwanej przez Wnioskodawcę Transakcji na Udziałach nie dochodzi do zmiany właściciela nieruchomości, lecz do zmiany właściciela udziałów podmiotu władającego nieruchomością. Z kolei spółki, której udziały/akcji są przedmiotem Transakcji na Udziałach, są samodzielnymi podmiotami gospodarczymi posiadającymi osobowość prawną. Obrót udziałami w spółce posiadającej nieruchomość jest zatem obojętny dla stanu prawnego czy fizycznego tej nieruchomości, który w ramach Transakcji na Udziałach w ogóle się nie zmienia, brak jest zatem bezpośredniości wskazywanej w regulacjach unijnych jako warunek konieczny uznania danego świadczenia za związane z nieruchomością dla celów VAT; Zakres działań tworzący Usługi Doradztwa nie jest zawarty w Rozporządzeniu (...)

2018
3
gru

Istota:

Opodatkowanie dostawy udziału w niezabudowanej Nieruchomości 2 stawką podatku VAT w wysokości 23%

Fragment:

Należy zatem uznać, że udział każdego ze współwłaścicieli jest ze swej istoty szczególną postacią prawną własności. Stosownie do treści art. 196 § 1 ww. Kodeksu, współwłasność jest albo współwłasnością w częściach ułamkowych, albo współwłasnością łączną. W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Należy w tym miejscu jeszcze zauważyć, że kwestie stosunków majątkowych pomiędzy małżonkami reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682, z późn. zm.). Stosownie do art. 31 § 1 tej ustawy, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny).

2018
28
lis

Istota:

Skutki podatkowe otrzymania spłaty w wyniku zniesienia współwłasności nieruchomości

Fragment:

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia (...)

2018
24
lis

Istota:

Skutki podatkowe zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działki wraz z udziałem we własności budynku, w części dotyczącej udziału w nich przypadającego, otrzymanego w wyniku działu spadku.

Fragment:

Ponadto w uzupełnieniu wniosku wskazała Pani, że przedmiotowy udział w prawie użytkownika wieczystego nieruchomości, składającej się z działki nr (...) nabyła Pani na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu - akt notarialny Rep. (...).Wspomniany udział nabyła Pani wraz z mężem do majątku wspólnego. Nieruchomość w postaci budynku niemieszkalnego została nabyta dnia 19 sierpnia 2009 r.,(...). Wspomniany udział nabyła Pani wraz z mężem do majątku wspólnego Zbycie przedmiotowego udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości było zbyciem majątku osobistego i nie nastąpiło w ramach działalności gospodarczej - której Pani nie prowadzi. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy w zaistniałej sytuacji podatek jest należny? Czy w zaistniałej sytuacji podatek należy się od 2/3? Niniejsze rozstrzygniecie odnosi się do skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działki oraz udziału w budynku, w części dotyczącej udziału w nich przypadającego, otrzymanego w wyniku działu spadku. W zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w prawie użytkowania wieczystego działki oraz udziału w budynku, w części dotyczącej udziału w nich przypadającego w wyniku dziedziczenia po zmarłym mężu zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie. Wnioskodawczyni przedstawiła następujące stanowisko: Moim zdaniem, podatek nie jest w tej sytuacji należny w ogóle, bowiem córka i syn zwyczajnie, po ludzku, zrzekli się nieodpłatnie współwłasności.

2018
18
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie uznania, że zbywając udziały w nieruchomości Miasto nie działa w charakterze podatnika VAT oraz zwolnienia od podatku VAT sprzedaży przez Miasto udziałów w nieruchomości na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Fragment:

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Udział we współwłasności, w aspekcie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, wyraża zakres uprawnień, współwłaściciela względem rzeczy wspólnej (także w stosunku do pozostałych współwłaścicieli) i określony jest odpowiednim ułamkiem. Każdemu ze współwłaścicieli przysługują atrybuty prawa własności, ma on względem swojego udziału pozycję wyłącznego właściciela ze względu na charakter udziału. Stosownie do art. 198 k.c., współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co wynika z treści art. 7 ust. 1 ustawy. Czynność ta daje otrzymującemu towar prawo dysponowania rzeczą jak właściciel. Przepis nie mówi o przeniesieniu prawa własności. W związku z powyższym, sprzedaż udziału w nieruchomości należy traktować jako dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym, należy stwierdzić, że przekazanie za spłatą (sprzedaż) ww. udziałów przez Wnioskodawcę w świetle ustawy będzie traktowana jako odpłatna dostawa towarów.

2018
16
lis

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.

Fragment:

Wnioskodawca nabywając kolejno w poszczególnych latach udziały w nieruchomości nabywał prawo do każdego metra kwadratowego tej nieruchomości w takiej wielkości i w takiej dacie jak nabywany udział. W związku z powyższym nabywając kolejno w 2010 r. 3/9 udziału oraz w 2016 r. 3/9 udziału w nieruchomości Wnioskodawca stał się w konsekwencji właścicielem 6/9 w każdym metrze kwadratowym tej nieruchomości. Wnioskodawca nabywając bowiem ww. udział w nieruchomości stał się jej współwłaścicielem, co oznacza że miał prawo do każdego metra kwadratowego w tej nieruchomości w określonym udziale. Oznacza to, że zbywając udział w nieruchomości Wnioskodawca dokonał zbycia udziału nabytego w dwóch ww. datach. Skoro w łącznej strukturze nabytych udziałów ich wielkość była równa (po 50 %), to Wnioskodawca dokonał sprzedaży 1/9 udziału w nieruchomości nabytego w 2010 r. oraz 1/9 udziału nabytego w 2016 r. (łącznie 2/9). Tylko w taki sposób mogło bowiem dojść do zbycia udziału w prawie do nieruchomości. Udział w nieruchomości to nie udział w jej konkretnej części. Innymi słowy skoro Wnioskodawca nabył 3/9 udziału w nieruchomości w 2010 r. oraz 3/9 udziału w nieruchomości w 2016 r., to stał się właścicielem 6/9 w nieruchomości i późniejsze zbycie jakiegokolwiek udziału w tej nieruchomości oznacza zbycie udziału w „ każdej części ” tej nieruchomości.

2018
9
lis

Istota:

Opodatkowanie przez Wnioskodawczynię sprzedaży udziału w gruncie.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie Zainteresowana nie wskazała żadnego celu prywatnego, jakiemu miałby służyć zakup udziału w gruncie. Wnioskodawczyni wskazała wręcz, że nabyła udział w gruncie celem budowy budynku usługowego. Tym samym, zakup udziału w działce nie był związany z prywatnymi celami Zainteresowanej. Zatem nie cele osobiste – w przypadku Wnioskodawczyni brak jest czynności charakteryzujących zarząd majątkiem osobistym – a cele gospodarcze leżą u podstaw działania Zaineresowanej. Wobec czego czynność zbycia udziału w gruncie nie będzie stanowiła rozporządzania majątkiem osobistym. Planowana sprzedaż udziału w gruncie wpisuje się w katalog czynności, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem skoro sprzedaż będzie wykraczała poza zakres zwykłego wykonywania prawa własności, będzie stanowiła działalność gospodarczą podjętą w celach zarobkowych, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawczyni w związku z tą sprzedażą wystąpi w charakterze podatnika tego podatku zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. Podsumowując, sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału w gruncie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
2
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości.

Fragment:

Drugim spadkobiercą był brat Wnioskodawczyni, który również nabył udział 1/2 w masie spadkowej. W dniu 4 czerwca 2018 r. Wnioskodawczyni zbyła swój udział na rzecz brata w zamian za określoną kwotę. Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, Wnioskodawczyni nabyła poszczególne udziały we współwłasności lokalu mieszkalnego w dwóch datach: w części w drodze spadku po ojcu w 2012 r., w części w drodze spadku po matce w 2016 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota otrzymana z tytułu zbycia udziału w nieruchomości nie spowodowała przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawczyni doszło do zniesienia współwłasności nieruchomości w postaci zbycia udziału w nieruchomości między spadkobiercami. W świetle powyższego wyjaśnienia stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawczynię w 2018 r. kwota od drugiego spadkobiercy w zamian za przekazanie swojego udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku w odniesieniu do udziału nabytego w 2012 r. nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału przez Wnioskodawczynię upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
1
lis

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w nieruchomości.

Fragment:

W ramach działu spadku Sąd przyznał Wnioskodawczyni udział 1/2 w prawie własności działki niezabudowanej, o wartości 59.690,50 zł, udział 1/2 w prawie własności działki niezabudowanej, do której spadkodawca posiadał 50% udziału, o wartości 3.306,50 zł i udział 21/516 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, o wartości 125.055 zł oraz środki stanowiące dorobek małżeński spadkodawcy w kwocie 155.488 złotych, przy czym z kwoty tej Sąd zasądził dopłatę w wysokości 56.578 zł na rzecz spadkobierczyni - córki Y. Scheda Wnioskodawczyni wynosiła 286.962 zł (188.052 złote – wartość otrzymanych udziałów w nieruchomościach i środki pieniężne w wysokości 98.910 zł, po odjęciu od otrzymanych 155.488 zł zasadzonej dopłaty 56.578 zł dla córki Y). Udział Wnioskodawczyni w masie spadkowej wynosił 286.962 zł. W ramach działu spadku Sąd przyznał córce X udział 1/2 w prawie własności działki niezabudowanej, o wartości 59.690,50 zł, udział 1/2 w prawie własności działki niezabudowanej, do której spadkodawca posiadał 50% udziału w prawie własności, o wartości 3.306,50 zł, udział 21/516 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, o wartości 125.055 zł i udział przypadający spadkodawcy w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, o wartości 85.000 zł oraz środki stanowiące dorobek małżeński spadkodawcy w kwocie 117.838,29 zł, przy czym z kwoty tej Sąd zasądził od córki X dopłatę w wysokości 103.929 zł na rzecz spadkobierczyni córki Y.

2018
28
paź

Istota:

Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. Uszczegółowieniem powołanego wyżej przepisu jest art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także przychód z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości. Należy zauważyć, że zbycie udziałów (akcji) w celu umorzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. objęte było dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych był dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Stosownie do powyższego, źródłem dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych było zbycie udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia, jeśli zbycie miało charakter odpłatny. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniono zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia.