Udział | Interpretacje podatkowe

Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Tak więc co do zasady, zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia wówczas, gdy w wyniku tego zniesienia podatnik otrzymuje nieruchomość (udział w nieruchomości), której (którego) wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału jaki pierwotnie podatnikowi przysługiwał. Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro wartość udziału w nieruchomości (kamienicy), otrzymanej przez Wnioskodawczynię na skutek sądowego podziału nieruchomości nie przekroczy wartości udziału, jaki przysługiwał jej we wspólnej nieruchomości przed dokonanym podziałem i w wyniku tej czynności udział Wnioskodawczyni nie ulegnie powiększeniu, nie dojdzie do nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że nabycie udziału w przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w roku 1988, czyli w dacie pierwotnego nabycia w drodze spadku. Zatem pięcioletni termin, określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy winien być liczony od końca 1988 r. i upłynął z dniem 31 grudnia 1993 r. W związku z powyższym, planowana w dniu 30 maja 2018 r. przez Wnioskodawczynię sprzedaż udziału w nieruchomości (kamienicy) nastąpi po upływie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia i nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie powoduje obowiązku zapłaty podatku z tytułu tej sprzedaży.
2017
11
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości
Fragment:
(...) udziału w tych prawach, lub gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a). Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) i e) ustawy o PIT rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ustawy o PIT). Istotne jest. że za wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT, nie uważa się wydatków poniesionych na: 1) nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub 2) budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne (art. 21 ust. 28 ustawy o PIT).
2017
10
sie

Istota:
Zasady opodatkowania wypłaty spadkobiercom równowartości udziałów w spółce z o.o. należących do zmarłego wspólnika (spadkodawcy).
Fragment:
Ponadto umowa spółki może wyłączyć lub w określony sposób ograniczyć podział udziałów między spadkobierców w przypadku, gdy zmarły wspólnik miał więcej niż jeden udział (§ 2). Jeżeli zaś według umowy spółki wspólnik mógł mieć tylko jeden udział, udział ten może być podzielony między spadkobierców, chyba że umowa spółki wyłącza lub ogranicza w określony sposób podział tego udziału między spadkobierców. Wskutek podziału nie mogą powstać udziały niższe niż 50 złotych (§ 3). Zatem zasadą jest, że spadkobiercy wspólnika mogą wstąpić na jego miejsce, o ile umowa spółki nie ogranicza lub nie wyłącza wstąpienia spadkobierców (art. 183 § 1 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych). Jeżeli umowa spółki nie przewiduje żadnych postanowień dotyczących skutków śmierci wspólnika, to spadkobiercy wspólnika wstępują do spółki w jego miejsce z mocy prawa; spadkobiercy nie składają żadnego dodatkowego oświadczenia o przystąpieniu do spółki. W takim wypadku o przejściu udziałów na spadkobierców należy zawiadomić spółkę (art. 187 § 1 Kodeksu). Jednakże – jak już wskazano – umowa spółki może przewidywać, że udziały określonego wspólnika, poszczególnych wspólników lub nawet wszystkich wspólników nie podlegają dziedziczeniu, tj. w razie śmierci wspólnika jego spadkobiercy nie będą mogli nabyć udziałów (a tym samym członkostwa w spółce) w drodze spadkobrania.
2017
9
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości w przypadku przeznaczenia środków ze sprzedaży na nabycie od małżonka udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym jego majątek osobisty.
Fragment:
Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
9
sie

Istota:
Czy wydatek poniesiony na nabycie udziału w nieruchomości, w której Wnioskodawczyni posiada już udział, oraz w której zamierza zamieszkiwać, można zakwalifikować jako wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
5
sie

Istota:
Czy jeśli nie znalazłoby zastosowania wyłączenie z opodatkowania zawarte w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w wyniku zastosowania art. 10 ust. 4 Ustawy o CIT (tj. połączenie zostałoby uznane za ekonomicznie nieuzasadnione), to dochód do opodatkowania stanowić będzie nadwyżka wartości podatkowej otrzymanego majątku spółki przejmowanej ponad wartość nominalną udziałów przyznanych udziałowcowi tej spółki i, w konsekwencji, Spółka nie będzie miała obowiązku wyceniania wartości rynkowej majątku spółki przejmowanej?
Fragment:
Wnioskodawca przejmie Sp. z o.o. (w której nie posiada udziałów, ale w których udziałowcami są osoby fizyczne posiadające udziały w kapitale zakładowym Wnioskodawcy). Wnioskodawca w związku z przejęciem ww. podmiotów dokona podwyższenia kapitału zakładowego i wyda udziały w podwyższonym na skutek przejęcia kapitale zakładowym Wspólnikom (np. Wspólnik posiadający w Spółce Przejmowanej 100 udziałów o nominalnej wartości 50 zł każdy udział otrzyma w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej 100 udziałów o nominalnej wysokości 50 zł każdy udział). Podwyższony kapitał zakładowy stanowić będzie sumę nominalną kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej i Przejmującej i będzie niższy niż suma wartości księgowej netto (aktywa netto, tj. aktywa pomniejszone o zobowiązania) Spółki Przejmowanej oraz (zdanie umieszczone z ostrożności) może być niższy niż wartość podatkowa (wartość podatkowa rozumiana w definicji opisanej i omówionej w interpretacji IPPB3/4510-392/16-2/AG ) Przejmowanej Spółki. W związku z połączeniem nie będą dokonywane żadne wypłaty w gotówce na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej. W ocenie spółki połączenie ze Spółką przejmującą będzie neutralne podatkowo na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, a więc nie wykazywane w zeznaniu podatkowym, chyba że wystąpią okoliczności z art. 10 ust. 4 Ustawy o CIT.
2017
2
sie

Istota:
Brak opodatkowania czynności zbycia udziałów w spółce z o.o., poprzez sprzedaż tych udziałów, przeniesienie ich własności na inny podmiot, albo w drodze likwidacji Stowarzyszenia.
Fragment:
(...) udział, lecz są właścicielami udziału i z tego tytułu mają prawo do dywidendy, do informacji oraz są włączeni w podejmowanie decyzji istotnych dla zarządzania przedsiębiorstwem ”. Zgodnie z orzecznictwem TSUE, wyjątkami od tej zasady nieopodatkowania sprzedaży udziałów są sytuacje, gdy: posiadacz akcji (udziałów) uczestniczy jednocześnie w zarządzaniu spółką, której akcje (udziały) posiada w zakresie wykraczającym poza czynności wynikające ze zwykłego prawa własności, sprzedaż akcji (udziałów) prowadzona jest w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej, posiadanie akcji (udziałów) jest bezpośrednim, stałym i koniecznym warunkiem rozszerzenia działalności gospodarczej posiadacza. W niniejszej sprawie nie ma miejsca żaden ze wskazanych przypadków - Stowarzyszenie nie będzie posiadało większości głosów w spółce, nie będzie nią zarządzało, natomiast wszelkie jego uprawnienia do spółki zamykać się będą w ramach władztwa właścicielskiego. Stowarzyszanie nie prowadzi działalności polegającej na obrocie udziałami. Posiadanie udziałów w żaden sposób nie jest bezpośrednim, stałym i koniecznym warunkiem rozszerzenia działalności gospodarczej posiadacza - na tym etapie stowarzyszenie nie będzie prowadziło żadnej działalności gospodarczej, lub - w przypadku pytania nr 2 - będzie prowadziło niewielkich rozmiarów działalność niezwiązaną z przedmiotem działalności spółki.
2017
2
sie

Istota:
Odsteki od kredytu na zakup udziałów jako koszty w momencie zapłaty
Fragment:
Jednocześnie stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów m.in. wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo akcji w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów i akcji. Przepisy ustawy o CIT nie definiują wprost co należy rozumieć pod pojęciem wydatków na nabycie lub objęcie udziałów lub akcji. Zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, iż przepis art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT obejmuje swoim zakresem wyłącznie wydatki pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów lub akcji, a więc tego rodzaju wydatki, bez których poniesienia nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce. Za takim rozumieniem art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy o CIT przemawia wykładnia literalna tego przepisu i posłużenie się przez ustawodawcę sformułowaniem „ wydatki na objęcie lub nabycie ” udziałów lub akcji, a nie przykładowo „ wydatki poniesione w celu objęcia lub nabycia ” udziałów lub akcji. W sposób jednoznaczny wskazuje to na konieczność istnienia ścisłego i bezpośredniego związku tego rodzaju wydatków z nabyciem lub objęciem udziałów lub akcji. Należy zauważyć, iż wskazany powyżej przepis jest umiejscowiony w art. 16 ustawy o CIT, który zawiera katalog wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodu, a więc katalog wyjątków od ogólnej zasady uznawania wydatków określonych w art. 15 ust, 1 ustawy o CIT za koszty uzyskania przychodu.
2017
28
lip

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży i zamiany udziałów w działkach powstałych z podziału innej działki.
Fragment:
Mając na względzie powyższe uregulowania prawne stwierdzić należy, że datami nabycia przez Wnioskodawczynię udziałów w działkach nr 283/10 i 283/8, które odpłatnie zbyła w 2016 r. są: 1989 r. – kiedy w spadku po dziadku Wnioskodawczyni na podstawie testamentu nabyła udział 3077/10000 w działce nr 283/1 podzielonej następnie na trzy działki oraz 2015 r. – kiedy w drodze darowizny Wnioskodawczyni nabyła udział 1923/10000 w ww. nieruchomości. Brak jest zatem podstaw do twierdzenia, że w omawianej sprawie Wnioskodawczyni w 1989 r. nabyła udziały w działkach, które były przedmiotem odpłatnego zbycia, wynoszące 1/3 i że była to jedyna data nabycia. Tym bardziej błędne jest twierdzenie Wnioskodawczyni, że zbycie udziałów w drodze odpłatnego zbycia (sprzedaży i zamiany), które nastąpiło w 2016 r., nie przekroczyło wielkości udziałów i odpowiadającej im powierzchni w działce nr 283/1 nabytych w 1989 r. w drodze spadku i Wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego, gdyż odpłatne zbycie i zamiana działki nr 283/10 oraz zamiana udziałów w działce nr 283/8 odnosiły się do udziałów nabytych w 1989 r. Powtórzyć raz jeszcze należy, że udziały, które Wnioskodawczyni odpłatnie zbyła zostały nabyte w 3077/10000 części w 1989 r. oraz w 1923/10000 części w 2015 r.
2017
25
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie przychodu podatkowego z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów wspólnika bez wynagrodzenia.
Fragment:
Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi unicestwienie praw udziałowych przysługujących wspólnikowi, związanych z posiadaniem przez niego udziałów. Umorzenie jest więc sposobem zakończenia bytu prawnego udziału i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce. Zgodnie z treścią art. 199 KSH: § 1: Udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. § 2: Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na udział aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między wspólników.
2017
19
lip

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
19
lip

Istota:
1. Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przepisy art. 11 ustawy o PDOP nie będą miały zastosowania do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego, a tym samym, planowane dobrowolne umorzenia udziałów nie spowoduje utraty statusu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych przez PGK prowadząc do zakończenia roku podatkowego PGK?
2. Czy przepisy art. 14 ustawy o PDOP będą miały zastosowanie do czynności dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego?
Fragment:
Dobrowolne umorzenie udziałów na gruncie KSH Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym, wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1-7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne), albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Dobrowolne umorzenie udziałów na gruncie przepisów ustawy o PDOP Stosownie do art. 11 ust. 1 ustawy o PDOP, jeżeli: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, mająca miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „ podmiotem krajowym ”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio (...)
2017
15
lip
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.