Udział | Interpretacje podatkowe

Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy uzyskana przez Wnioskodawcę kwota nieprzekraczająca wartości przysługującego Jemu udziału we współwłasności, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zauważyć należy, że zniesienie współwłasności nie stanowi nabycia rzeczy, jeżeli mieści się w ramach udziału jaki przypadał byłym współwłaścicielom w rzeczy wspólnej i odbył się bez spłat i dopłat. W przypadku, gdy udział danej osoby ulega powiększeniu, musi być traktowany w kategorii nabycia. Analogicznie, okoliczność, odpłatnego przekazania udziału, traktowana być musi w kategorii zbycia, gdyż w ten sposób zmianie ulega zakres dotychczasowego władztwa tej osoby nad rzeczą (tu nieruchomością), jak też stan jej majątku osobistego. W wyniku dokonania zniesienia współwłasności możliwe jest zatem przyznanie rzeczy jednej osobie, przy jednoczesnym zobowiązaniu do dokonania spłat na rzecz pozostałych współwłaścicieli. Wówczas osoba otrzymująca w całości daną rzecz nabywa w niej udział ponad udział dotychczas posiadany i przysługujący jej w tej rzeczy. Konsekwencją tego jest zbycie udziału w rzeczy po stronie tego współwłaściciela, który w zamian przysługującego mu udziału w rzeczy otrzyma spłatę pieniężną. Wówczas mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem (nabyciem) udziału w nieruchomości, które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać bowiem należy, że użyte w wyżej powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „ odpłatne zbycie ” oznacza każde przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową.
2017
6
paź

Istota:
Czy osoba zaliczona do kręgu zstępnych spadkodawcy, wskazana w deklaracji członkowskiej jako osoba uprawniona do wypłaty udziałów po śmierci spadkodawcy w trybie art. 16 § 3 ustawy – Prawo spółdzielcze, jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
Dz.U. z 2017 r., poz. 201, ze zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 19 lipca 2017 r. (data wpływu – 26 lipca 2017 r.), uzupełnionym 8 września 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty udziałów członkowskich dokonanej po śmierci członka spółdzielni – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 26 lipca 2017 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty udziałów członkowskich dokonanej po śmierci członka spółdzielni. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego w piśmie z 24 sierpnia 2017 r. znak: 0111-KDIB2-3.4011.125.2017.1.HK 0111-KDIB2-3.4011.140.2017.1.HK 0111-KDIB4.4015.101.2017.2.JKU, wezwano o jego uzupełnienie. Wniosek uzupełniono 8 września 2017 r. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W dniu 30 grudnia 2016 r. zmarła matka Wnioskodawczyni, która do dnia swojej śmierci była członkiem spółdzielni Banku Spółdzielczego i posiadała udziały członkowskie w wysokości 130.070 zł. W złożonej deklaracji członkowskiej wskazała Wnioskodawczynię jako osobę uprawnioną do odbioru udziałów po jej śmierci. Bank powiadomił Wnioskodawczynię o możliwości odbioru udziałów, wskazał jednak, że od kwoty wypłacanych udziałów zostanie pobrany podatek dochodowy od osób fizycznych. Podatek ten został obliczony na kwotę 23.413 zł i odprowadzony przez Bank Spółdzielczy jako płatnika.
2017
4
paź

Istota:
Zbycie udziałów w spółce
Fragment:
Wspólnik i akcjonariusz nie może potrącać swoich wierzytelności wobec spółki kapitałowej z wierzytelnością spółki względem wspólnika z tytułu należnej wpłaty na poczet udziałów albo akcji. Nie wyłącza to potrącenia umownego (art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych). Szczególnym rodzajem wkładu jest natomiast wierzytelność przysługująca podmiotowi (np. wspólnikowi) w stosunku do spółki. W tym miejscu należy wskazać, że operację, w wyniku której dochodzi do zamiany wierzytelności wspólnika wobec spółki na udziały (akcje), określa się jako konwersję wierzytelności na udziały (akcje). Wyróżnia się dwa sposoby dokonania konwersji wierzytelności na udziały (akcje): objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za „ wkład niepieniężny ” w postaci jego wierzytelności wobec spółki – powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jego wierzytelności. Wspólnik wnosi wierzytelność tytułem aportu, dokonując jej cesji na rzecz spółki, co jednocześnie prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania, którego przedmiot stanowiła ta wierzytelność (wierzytelność zostaje bowiem nabyta przez dłużnika); objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za „ wkład pieniężny ” – powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu pieniężnego, tj. wniesienie środków pieniężnych.
2017
3
paź

Istota:
W zakresie skutków podatkowych objęcia udziałów w spółce kapitałowej
Fragment:
Analogicznie wyglądałaby sytuacja także innych udziałowców Spółki, w tym również udziałowców powiązanych z Wnioskodawcą, jako że wartość nominalna posiadanych przez nich udziałów w Spółce - przed i po przystąpieniu Wnioskodawcy - będzie niższa od wartości rynkowej takowych udziałów. Sytuacja Wnioskodawcy nie będzie odbiegać tu od sytuacji innych wspólników Spółki gdyż wartość nominalna ich udziałów także jest niższa od wartości rynkowej tych udziałów (gdyby całą wartość rynkową Spółki podzielić na ilość posiadanych przez nich udziałów). W efekcie przystąpienia do Spółki Wnioskodawca nabędzie mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy objęcie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce po wartości nominalnej, która z uwagi na wskazane w opisie zdarzenia przyszłego uwarunkowania, jest niższa niż wartość rynkowa obejmowanych Udziałów spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu) w momencie objęcia udziałów? W którym momencie Wnioskodawca rozpozna dochód związany z objętymi przez niego Udziałami w Spółce tj. czy będzie to moment odpłatnego zbycia posiadanych przez Wnioskodawcę Udziałów? Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce w zamian za Wkład, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej (...)
2017
3
paź

Istota:
Z uwagi na fakt, że w wyniku sądowego zniesienia współwłasności udział Wnioskodawczyni w nieruchomości nie zwiększył się w stosunku do udziału, jaki przysługiwał Jej we współwłasności, za datę nabycia udziału w przedmiotowej nieruchomości należy uznać dzień 22 października 2012 r., kiedy na mocy aktu notarialnego Wnioskodawczyni nabyła umową sprzedaży i umowami darowizny przysługujący jej udział. Tak więc termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynie z dniem 31 grudnia 2017 r. W związku z tym planowana przez Wnioskodawczynię w 2018 r. sprzedaż otrzymanej po podziale działki 416/23 wraz z udziałami w drodze nie będzie stanowić dla Wnioskodawczyni źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na upływ pięcioletniego terminu, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Na mocy postanowienia Sądu - Wnioskodawczyni otrzymała nowo utworzoną działkę Nr 416/23 o powierzchni 843 m 2 oraz udziały w ww. działkach stanowiących drogi dojazdowe: działka Nr 416/51 o powierzchni 625 m 2 , w tym udział Wnioskodawczyni 21/625, działka Nr 416/52 o powierzchni 112 m 2 w tym udział Wnioskodawczyni 3/112, działka Nr 416/53 o powierzchni 2263 m 2 w tym udział Wnioskodawczyni 122/2263. Powierzchnia udziału 986/35465 Wnioskodawczyni w wyniku podziału wyniosła 989 m 2 . Wartość nieruchomości otrzymanej po zniesieniu współwłasności odpowiada udziałowi przysługującemu Wnioskodawczyni wcześniej. Wnioskodawczyni nie otrzymała niczego powyżej udziału, nie została również na mocy postanowienia sądu zobowiązana do żadnych spłat lub dopłat. Powierzchnia przysługującego Wnioskodawczyni udziału 986/35465 w przedmiotowej nieruchomości - na mocy aktu notarialnego z dnia 22 października 2012 r. wynosiła 986 m 2 . Natomiast w wyniku zniesienia współwłasności i dokonanego geodezyjnego pomiaru powierzchni dzielonej działki - udział Wnioskodawczyni wynoszący 986/35465 postanowieniem sądu obejmuje powierzchnię 989 m 2 . Powstała różnica w powierzchni – 3 m 2 - przy zachowaniu tej samej wysokości udziału (986/35465) wynika z dokonanych pomiarów geodezyjnych. Nie powoduje zwiększenia wartości przysługującego Wnioskodawczyni udziału. W 2018 r. Wnioskodawczyni zamierza dokonać zbycia otrzymanej po podziale działki Nr 416/23 wraz z udziałami w drodze.
2017
30
wrz

Istota:
W zakresie określenia czy Wnioskodawca ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej w związku z faktem posiadania pośrednich udziałów w kapitale M R SRO i M S SRO oraz określenia czy poprzez posiadanie udziałów pośrednich w M R SRL oraz M S SRO Wnioskodawca pośrednio bierze udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Fragment:
Równocześnie w myśl art. 11 ust. 5a updop posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 25 %. Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą (art. 11 ust. 5b). Z wniosku wynika, że podatnik posiada 21,05 % udziałów w kapitale zakładowym spółki M C Sp. z o.o., która jest jedynym wspólnikiem w spółkach R. SRL (Rumunia) oraz S. SRO (Słowacja). Tym samym podatnik posiada udział pośredni w R. SRL (Rumunia) w wysokości 21,05 % oraz posiada udział pośredni w S. SRO (Słowacja) w wysokości 21,05 %. Kwestią wymagającą odpowiedzi jest ustalenie, czy poprzez posiadanie udziałów pośrednich w R. SRL oraz S. SRO, Wnioskodawca pośrednio bierze udział w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2017
23
wrz

Istota:
Zbycie udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia będzie źródłem przychodu.
Fragment:
Wobec powyższego stwierdzić należy, że zniesienie współwłasności polegające na przyznaniu udziału w nieruchomości jednemu ze współwłaścicieli w zamian za spłatę pieniężną na rzecz drugiego z nich, stanowi formę odpłatnego zbycia, wyczerpującą dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoba, która otrzymuję spłatę zbywa bowiem odpłatnie przysługujący jej udział. Spłata jest w takim przypadku wyrażoną w pieniądzu równowartością zbytego udziału we wspólnym prawie, co oznacza, że pomiędzy współwłaścicielami dochodzi do wymiany dóbr majątkowych, tj. udziału w nieruchomości w zamian za środki pieniężne. Mając zatem na uwadze przytoczone przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe stwierdzić należy, że opisane zniesienie współwłasności nieruchomości przed upływem pięcioletniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowić będzie formę odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, bowiem spłata ta stanowić będzie wyrażoną w pieniądzu równowartość udziału we wspólnym prawie. W związku z powyższym, zbycie przez Wnioskodawcę udziału w nieruchomości przed upływem pięciu lat o daty nabycia (tj.
2017
23
wrz

Istota:
Czy jeżeli w 2018 r. Wnioskodawczyni sprzeda udział w nieruchomości nabyty w drodze spadku to będzie zobowiązana uiścić z tego tytułu podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
W dniu 4 kwietnia 2017 r., na podstawie aktu poświadczenia dziedziczenia, Wnioskodawczyni otrzymała w spadku po siostrze udział w 1/4 części wprost. Wnioskodawczyni w spadku nabyła udział w powstałej na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Nieruchomość ta od samego początku do dnia dzisiejszego stanowi własność jej rodziny i jest przez tę rodzinę zamieszkiwana. Wnioskodawczyni wskazała również, że grunty są własnościowe, nie są użytkowane w ramach prawa użytkowania wieczystego. W 2018 r. Wnioskodawczyni zamierza zbyć odziedziczony udział. Sprzedaż, którą Wnioskodawczyni ma zamiar dokonać będzie obejmować 1/16 nabytego udziału w nieruchomości o powierzchni 661 m 2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni 208 m 2 , co wynosi adekwatnie: 41 m 2 powierzchni gruntu i 13 m 2 powierzchni budynku. Sprzedaż ww. udziału nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej. Zatem w celu ustalenia momentu nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym należy odnieść się do przepisów prawa dotyczących nabycia spadku. Art. 922 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.) stanowi, że prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka osób stosownie do przepisów księgi niniejszej.
2017
16
wrz

Istota:
W związku z planowanym nabyciem przez Spółkę udziałów posiadanych przez wspólnika Spółki bez wynagrodzenia celem ich umorzenia, ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności, które wcześniej nie były planowane, czy dobrowolne umorzenie udziałów należących do jednego ze wspólników Spółki bez wynagrodzenia, nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym?
Fragment:
Zasady umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1577, dalej: „ KSH ”). Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W myśl art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (...). Stosownie natomiast do art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi unicestwienie praw udziałowych przysługujących wspólnikowi, związanych z posiadaniem przez niego udziałów. Umorzenie jest więc sposobem zakończenia bytu prawnego udziału i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce.
2017
16
wrz

Istota:
Wnioskodawczyni dokonując sprzedaży udziału w przedmiotowych działkach nie będzie działała w charakterze podatnika podatku VAT, a będzie jedynie korzystać z przysługującego jej prawa do rozporządzania własnym majątkiem. W konsekwencji transakcja sprzedaży nieruchomości nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 7 sierpnia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomościach. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawczyni w 1991 r. nabyła po zmarłej babci spadek w postaci udziału w nieruchomościach. Zgodnie z umową darowizny siostra Wnioskodawczyni przekazała na rzecz Wnioskodawczyni swoje udziały dnia 30 sierpnia 2017 r. przed notariuszem stała się właścicielką działki nr 20 i współwłaścicielką działki nr 19 wraz z bratem Wnioskodawczyni. Działka nr 19 jest drogą dojazdową do działek nr 20 i 21. Pozostałe udziały 1149/15455 Wnioskodawczyni zamierza sprzedać spółce „ D. ” S.A. pod budowę osiedla mieszkaniowego. Wnioskodawczyni wskazała, że nie prowadziła na tych działkach działalności gospodarczej i rolniczej, nie zawierała żadnych umów najmu i dzierżawy. Wnioskodawczyni nie będzie prowadzić żadnych działań marketingowych, nie będzie grodzić, ani uzbrajać tego terenu. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy sprzedaż udziału w nieruchomościach objęta jest podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w nieruchomościach nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
7
wrz

Istota:
Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
Fragment:
Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Instytucja umorzenia udziałów wspólnika spółki kapitałowej została uregulowana w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH). Przepis art. 199 § 1 ww. Kodeksu spółek handlowych stanowi, że udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 KSH). Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem.
2017
7
wrz

Istota:
Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia.
Fragment:
Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Instytucja umorzenia udziałów wspólnika spółki kapitałowej została uregulowana w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (KSH). Przepis art. 199 § 1 ww. Kodeksu spółek handlowych stanowi, że udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. W rzeczywistości więc nie chodzi w takiej sytuacji w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia (art. 200 KSH). Z powyższego wynika, że umorzenie udziałów co do zasady odbywa się za wynagrodzeniem.
2017
7
wrz
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.