Udział | Interpretacje podatkowe

Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku automatycznego umorzenia udziałów w wysokości ceny emisyjnej udziałów.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 258 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego. Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w dwojaki sposób, tj. w zamian za wkład pieniężny albo za wkład niepieniężny (aport). Przedmiotem aportu mogą być wszystkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą być one wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Według art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Szczególnym rodzajem wkładu jest natomiast wierzytelność przysługująca podmiotowi (np. wspólnikowi) w stosunku do spółki. W tym miejscu należy wskazać, że operację, w wyniku której dochodzi do zamiany wierzytelności wspólnika wobec spółki na udziały, określa się jako konwersję wierzytelności na udziały. Wyróżnia się dwa sposoby dokonania konwersji wierzytelności na udziały (akcje). Objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny w postaci jego wierzytelności wobec spółki – powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jego wierzytelności.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku automatycznego umorzenia udziałów w wysokości ceny emisyjnej udziałów.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 258 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego. Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w dwojaki sposób, tj. w zamian za wkład pieniężny albo za wkład niepieniężny (aport). Przedmiotem aportu mogą być wszystkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą być one wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Według art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Szczególnym rodzajem wkładu jest natomiast wierzytelność przysługująca podmiotowi (np. wspólnikowi) w stosunku do spółki. W tym miejscu należy wskazać, że operację, w wyniku której dochodzi do zamiany wierzytelności wspólnika wobec spółki na udziały, określa się jako konwersję wierzytelności na udziały. Wyróżnia się dwa sposoby dokonania konwersji wierzytelności na udziały (akcje). Objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny w postaci jego wierzytelności wobec spółki – powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jego wierzytelności.
2016
17
sie

Istota:
W zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku automatycznego umorzenia udziałów w wysokości ceny emisyjnej udziałów.
Fragment:
Jednocześnie w myśl art. 258 § 2 Kodeksu spółek handlowych, oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu nowego udziału bądź udziałów lub o objęciu podwyższenia wartości istniejącego udziału bądź udziałów wymaga formy aktu notarialnego. Udziały w spółkach kapitałowych mogą być obejmowane w dwojaki sposób, tj. w zamian za wkład pieniężny albo za wkład niepieniężny (aport). Przedmiotem aportu mogą być wszystkie przedmioty majątkowe (prawa i rzeczy), o ile są zbywalne i mogą jako aktywa wejść do bilansu spółki, przy czym muszą być one wymienione w umowie ze wskazaniem osoby wnoszącej i przeznaczonych za ten aport udziałów. Według art. 14 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. Szczególnym rodzajem wkładu jest natomiast wierzytelność przysługująca podmiotowi (np. wspólnikowi) w stosunku do spółki. W tym miejscu należy wskazać, że operację, w wyniku której dochodzi do zamiany wierzytelności wspólnika wobec spółki na udziały, określa się jako konwersję wierzytelności na udziały. Wyróżnia się dwa sposoby dokonania konwersji wierzytelności na udziały (akcje). Objęcie przez wierzyciela udziałów (akcji) w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny w postaci jego wierzytelności wobec spółki – powstaje wówczas roszczenie spółki wobec tego podmiotu o wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci jego wierzytelności.
2016
17
sie

Istota:
Na Wnioskodawcy nie będzie spoczywał obowiązek ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu dochodów osiąganych przez CypCo zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 30f ust. 5-7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w sytuacji gdy jednostka zależna Wnioskodawcy (PolCo) będzie wspólnikiem CypCo, a Wnioskodawca będzie posiadał udział w kapitale CypCo wyłącznie za pośrednictwem PolCo.
Fragment:
Jak stanowi ww. art. 25 ust. 5b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą. Zatem posiadanie przez Wnioskodawcę większościowego pakietu udziałów w spółce kapitałowej z siedzibą na terytorium Polski (PolCo), jak również posiadanie przez Polco bezpośrednio 100% udziałów w kapitale CypCo, oznaczać będzie, że Wnioskodawca tym samym będzie posiadał udział pośredni w Spółce Zagranicznej (CypCo) mającej siedzibę na Cyprze kontrolowanej przez spółkę kapitałową w Polsce (PolCo). Spółka kapitałowa z siedzibą na terytorium Polski (PolCo) będzie posiadała co najmniej 25% udziałów w kapitale Zakładowym Spółki Zagranicznej (CypCo) mającej siedzibę na terytorium Cypru, zatem będzie posiadała udziały w innym podmiocie, w tym przypadku w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Cypru, co oznacza, że Wnioskodawca będzie posiadał w tym podmiocie udział pośredni. Zgodnie z art. 30f ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, udział podatnika (...)
2016
17
sie

Istota:
W zakresie wypełnienia przesłanki dwuletniego posiadania udziałów koniecznej do zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła wypłat odsetek
Fragment:
(...) udziałów (akcji). Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio. Przy czym stosownie do treści art. 21 ust. 4 przepis ust. 3 ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółki, o których mowa w ust. 3 pkt 3, posiadają udziały (akcje) w wysokości, o której mowa w ust. 3 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. W niniejszej sprawie nie ulega wątpliwości, że nie mamy do czynienia z sytuacją, w której pierwsza spółka ma bezpośredni minimalny udział w wysokości 25 % w kapitale drugiej spółki lub druga spółka ma bezpośredni minimalny udział w wysokości 25 % w kapitale pierwszej spółki przez okres 2 lat. Nie można mówić bowiem o tożsamości podmiotu – Spółki przejmującej P. ze spółką G.. Nie mamy tutaj bowiem do czynienia ze zmianą firmy czy formy prawnej spółki G., czy też z wydzieleniem spółki, lecz z połączeniem spółek, w wyniku którego spółka przejmująca będzie miała inne składniki majątkowe w swoich aktywach niż miała je spółka G. przed połączeniem. Nie można zatem twierdzić, że jeden ten sam podmiot posiada określony ustawowo udział w kapitale drugiego podmiotu, co jest warunkiem zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 updop.
2016
17
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wartości przychodu podatkowego z tytułu objęcia udziałów w zamian za aport.
Fragment:
Ponadto należy też zwrócić uwagę na treść art. 15 ust. 1k pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym w przypadku zbycia udziałów w spółce, do której wniesiono aport w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, kosztem uzyskania przychodów jest nominalna wartość objętych w zamian za aport udziałów. Przychodem ze sprzedaży udziałów będzie zaś uzyskana cena sprzedaży (art. 14 ust. 1 cyt. ustawy). Z powyższych przepisów wynika więc, że jeżeli w analizowanej sytuacji Spółka sprzeda w przyszłości udziały w Spółce A, to przychodem będzie cena sprzedaży, zaś koszty uzyskania przychodu będzie stanowiła nominalna wartość udziałów, objętych przez Spółkę w Spółce A w zamian za aport. Przyjęcie zatem, iż w momencie obejmowania udziałów w Spółce A przychodem podatkowym Spółki nie będzie nominalna wartość udziałów Spółki A, lecz wartość rynkowa przedmiotu wkładu prowadziłoby do podwójnego opodatkowania agio. Raz bowiem Spółka musiałaby zapłacić podatek dochodowy w momencie obejmowania udziałów, od dochodu obliczonego z uwzględnieniem agio, a po raz drugi - w momencie sprzedaży udziałów w Spółce A, gdyż w takim przypadku koszt uzyskania przychodu stanowiłaby jedynie nominalna wartość udziałów Spółki, bez jej powiększania o agio.
2016
12
sie

Istota:
Czy przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika że jeżeli w analizowanej sytuacji Wnioskodawca sprzeda w przyszłości udziały w Spółce, jego przychodem będzie cena sprzedaży udziałów, zaś koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce w zamian za aport w postaci Przedmiotu Aportu. Przyjęcie zatem, iż w momencie obejmowania udziałów w Spółce przychodem podatkowym Wnioskodawcy nie będzie nominalna wartość tych udziałów, lecz inna wartość (np. wartość rynkowa Przedmiotu Aportu lub objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce) prowadziłoby do podwójnego opodatkowania agio. Raz bowiem Wnioskodawca musiałby zapłacić podatek dochodowy w momencie obejmowania udziałów w Spółce, od dochodu obliczonego z uwzględnieniem agio, a po raz drugi - w chwili sprzedaży tych udziałów, gdyż w takim przypadku koszt uzyskania przychodu stanowiłaby jedynie nominalna wartość udziałów w Spółce, bez jej powiększania o agio. Przykład ten wskazuje, że przychodem Wnioskodawcy w chwili objęcia udziałów w Spółce może być wyłącznie ich wartość nominalna. Wobec powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu należy przyjąć wartość nominalną tych udziałów.
2016
11
sie

Istota:
Czy przychodem z tytułu wniesienia przez Wnioskodawcę Przedmiotu Aportu do Spółki będzie wartość nominalna objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika że jeżeli w analizowanej sytuacji Wnioskodawca sprzeda w przyszłości udziały w Spółce, jego przychodem będzie cena sprzedaży udziałów, zaś koszt uzyskania przychodu będzie stanowiła nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce w zamian za aport w postaci Przedmiotu Aportu. Przyjęcie zatem, iż w momencie obejmowania udziałów w Spółce przychodem podatkowym Wnioskodawcy nie będzie nominalna wartość tych udziałów, lecz inna wartość (np. wartość rynkowa Przedmiotu Aportu lub objętych przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce) prowadziłoby do podwójnego opodatkowania agio. Raz bowiem Wnioskodawca musiałby zapłacić podatek dochodowy w momencie obejmowania udziałów w Spółce, od dochodu obliczonego z uwzględnieniem agio, a po raz drugi - w chwili sprzedaży tych udziałów, gdyż w takim przypadku koszt uzyskania przychodu stanowiłaby jedynie nominalna wartość udziałów w Spółce, bez jej powiększania o agio. Przykład ten wskazuje, że przychodem Wnioskodawcy w chwili objęcia udziałów w Spółce może być wyłącznie ich wartość nominalna. Wobec powyższego, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym do ustalenia przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci Przedmiotu Aportu należy przyjąć wartość nominalną tych udziałów.
2016
11
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów.
Fragment:
W świetle treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d – są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zdaniem Spółki w świetle treści przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka sprzedając udziały lub akcje, które nabędzie w wyniku wymiany udziałów winna ustalić koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów własnych wydanych w ramach transakcji wymiany udziałów. W analizowanej sytuacji w transakcji wymiany udziałów Spółka wydała udziały własne o wartości nominalnej X zł. W konsekwencji kwota X zł winna zostać uznana za koszt podatkowy w przypadku sprzedaży udziałów lub akcji w sytuacji przedstawionej w opisie zdarzenia przyszłego. Stanowisko przedstawione przez Spółkę znajduje swoje potwierdzenie w interpretacjach indywidualnych wydawanych przez organy podatkowe, przykładowo w: interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2012 roku Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, sygn.
2016
10
sie

Istota:
W zakresie skutków podatkowych powstałych po stronie powiernika z tytułu przeniesienia na rzecz powierzającego udziałów w spółce kapitałowej w wykonaniu umowy powierniczej.
Fragment:
W czasie trwania umowy Wnioskodawca w celu zabezpieczenia praw Powierzającego zobowiązuje się do niedokonywania obciążania lub zbywania udziałów pod jakimkolwiek tytułem. W okresie obowiązywania umowy powierniczej, do dnia przeniesienia przez Wnioskodawcę udziałów na Powierzającego w wykonaniu umowy powierniczej, działania Wnioskodawcy zgodnie z umową powierniczą ograniczają się do wykonywania praw i obowiązków z udziałów (do czasu bowiem przeniesienia udziałów na Powierzającego, jako wspólnik wobec Spółki występuje Wnioskodawca), w szczególności wykonywania prawa głosu z udziałów, wyłącznie zgodnie z dyspozycjami i wskazaniami Powierzającego, jak również do nieodpłatnego wydania Powierzającemu korzyści uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy powierniczej oraz przeniesienia udziałów na Powierzającego. Na mocy umowy powierniczej Wnioskodawca nie podejmuje samodzielnie żadnych decyzji dotyczących udziałów i związanych z nimi praw i obowiązków. W wykonaniu umowy powierniczej Wnioskodawca nabył udziały od Zbywcy. Powierzający, zgodnie z umową powierniczą, pokrył koszty nabycia udziałów, tj. cenę za udziały, którą Wnioskodawca uiścił Zbywcy. Powierzający przekazał Wnioskodawcy na mocy umowy powierniczej kwoty pieniężne na pokrycie ceny nabycia udziałów, które to kwoty Wnioskodawca uiścił Zbywcy.
2016
9
sie

Istota:
Czy w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia powstanie po stronie Spółki przychód
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów posiadanych przez wspólników bez wynagrodzenia nie powstanie po stronie Spółki przychód podlegający opodatkowaniu. Tryb umarzania udziałów w spółce z o.o. reguluje art. 199 KSH. Zgodnie z art. 199 § 1 zd. 2 KSH udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne). Stosownie do treści art. 199 § 2 zd. 1 KSH umorzenie udziałów wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umarzane udziały. Z kolei zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia. W wyniku zawarcia z umowy ze wspólnikiem, Spółka nabędzie własne udziały bez wynagrodzenia. Zarówno uchwała walnego zgromadzenia, jak i umowa ze wspólnikiem wyraźnie wskazywałyby, że nabycie udziałów następuje w celu ich umorzenia przez Spółkę. W tej sytuacji, zdaniem Spółki, nie powstanie po jej stronie przychód z tytułu nabycia udziałów bez wynagrodzenia, w szczególności zaś w takiej sytuacji do Spółki nie powinien mieć zastosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT.
2016
7
sie

Istota:
Czy zniesienie współwłasności nieruchomości pomiędzy Wnioskodawczynią i osobą trzecią polegające na wymianie między nimi udziałów we współposiadanych nieruchomościach wraz z dopłatą wyrównującą udział spadkowy w następstwie czego jedna nieruchomość przypadnie w całości Wnioskodawczyni, natomiast druga w całości osobie trzeciej stanowi dla Wnioskodawczyni przychód ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn.zm.; dalej: ustawa o PIT)?
Fragment:
Zatem jeżeli przy dokonaniu zniesienia współwłasności wystąpiło przysporzenie majątku ponad posiadany udział przed zniesieniem współwłasności oznacza, to że dla części nieruchomości nabytej w drodze zniesienia współwłasności dniem nabycia będzie dzień, w którym nastąpiło zniesienie współwłasności. Wobec powyższego dla celów podatku dochodowego bieg terminu pięcioletniego dla udziału w nieruchomości, nabytego ponad udział we współwłasności należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie w drodze zniesienia współwłasności. Z analizy przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, w dniu 9 lipca 2012 r. zmarł wujeczny brat Wnioskodawczyni. Wnioskodawczyni jest jego wyłącznym spadkobiercą. W skład otrzymanego przez Wnioskodawczynię spadku wchodziły m.in. udziały w dwóch nieruchomościach, tj. nieruchomości zabudowanej i nieruchomości lokalowej. Spadkodawcy przysługiwały w nich udziały w wysokości 3/4 i w takiej samej wysokości w wyniku spadkobrania przypadły one Wnioskodawczyni. Pozostałe udziały w ww. nieruchomościach w wysokości 1/4 przysługiwały osobie trzeciej. Współwłasność pomiędzy spadkodawcą i osobą trzecią powstała w wyniku spadkobrania po żonie spadkodawcy zmarłej w dniu 10 sierpnia 2010 r.
2016
7
sie

Istota:
Czy w wyniku dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia powstanie po stronie Spółki przychód, zastosowanie przepisów o cenach transferowych
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy (Ad. 1) w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów posiadanych przez Wspólnika w kapitale Spółki bez wynagrodzenia, za zgodą Wspólnika, po stronie Spółki nie powstanie jakikolwiek przychód podlegający opodatkowaniu PDOP. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1-7 KSH. Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Jednocześnie zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o PDOP, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.
2016
7
sie

Istota:
Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych po stronie Wnioskodawcy powstał przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej objętych w zamian za aport udziałów?
Czy w świetle art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w wyniku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce, w zamian za wkład niepieniężny w postaci znaków towarowych, o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w Spółce, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej będzie mógł zastosować art. 19 ust. 1 zdanie drugie w zw. z art. 19 ust. 3 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i określić przychód Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółce zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Powyższe oznacza, że na gruncie przepisów KSH udział może zostać objęty za cenę wyższą od jego wartości nominalnej. Wówczas nadwyżka rzeczywistej ceny udziału ponad jego wartość nominalną powinna zostać przekazana na kapitał zapasowy spółki z o.o. W przypadku, gdy udziały obejmowane po cenie wyższej od ich wartości nominalnej pokrywane są wkładem niepieniężnym, występuje tzw. agio aportowe. Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce mającej osobowość prawną albo wkładów w spółdzielni objętych w zamian za wkład niepieniężny. Językowa wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzi do wniosku, że opodatkowaniu podlega wyłącznie nominalna wartość udziałów bądź akcji objętych w zamian za aport. Przepis ten wyraźnie odwołuje się bowiem do nominalnej wartości obejmowanych udziałów/akcji, a nie do innej wartości, np. ceny emisyjnej udziałów, księgowej czy też rynkowej wartości wnoszonego wkładu. Zdaniem Wnioskodawcy, wyraźne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i użycie pojęcia „ nominalna ” wyklucza odmienną interpretację, w oparciu o którą istniałaby możliwość określenia przychodu Wnioskodawcy w wartości innej niż wartość nominalna otrzymanych udziałów.
2016
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia udziałów do spółki z o.o. wspólnie z innymi udziałowcami
Fragment:
W wyniku podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki B i pokryciu go udziałami w Spółce A należącymi do Wnioskodawcy oraz do innych osób fizycznych, Spółka B uzyska 100% udziałów (100% praw głosu na zgromadzeniu wspólników) Spółki A. Jak stanowi art. 24 ust. 8a ww. ustawy – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce – do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2016
5
sie

Istota:
Skutki podatkowe wniesienia udziałów do spółki z o.o.
Fragment:
Do przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT nie zalicza się jednak wartości nominalnej udziałów objętych za aport, o ile objęcie udziałów nastąpiło w warunkach określonych w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o PIT. Stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce – do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2016
5
sie

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym nabycie przez Wnioskodawczynię od Powiernika udziałów w Spółce w wykonaniu umowy powierniczej będzie podlegać i darowizn?
Fragment:
Udziały Spółki będące przedmiotem umowy powierniczej nie stanowią wszystkich udziałów Spółki (nie wyczerpują 100% kapitału zakładowego). Zgodnie z umową powierniczą, przeniesienie udziałów przez Powiernika na Wnioskodawczynię ma nastąpić na pierwsze żądanie Wnioskodawczyni, w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania, jednak nie później niż do dnia określonego w umowie powierniczej. Zgodnie z umową powierniczą, Powiernik, w zakresie wykonywania praw i obowiązków z udziałów, w szczególności wykonywania prawa głosu z udziałów, zobowiązany jest stosować się do dyspozycji i wskazań Wnioskodawczyni. Wszelkie pożytki, w szczególności dywidendy, lub ciężary z udziałów przypadają Wnioskodawczyni lub ją obciążają. W czasie trwania umowy Powiernik w celu zabezpieczenia praw Wnioskodawczyni zobowiązuje się do niedokonywania obciążania lub zbywania udziałów pod jakimkolwiek tytułem. W wykonaniu umowy powierniczej Powiernik nabył udziały od Zbywcy. Wnioskodawczyni, zgodnie z umową powierniczą, pokryła koszty nabycia udziałów, tj. cenę za udziały, którą Powiernik uiścił Zbywcy. Wnioskodawczyni przekazała Powiernikowi na mocy umowy powierniczej kwoty pieniężne na pokrycie ceny nabycia udziałów, które to kwoty Powiernik uiścił Zbywcy.
2016
5
sie

Istota:
Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym nabycie przez Wnioskodawczynię od Powiernika udziałów w Spółce w wykonaniu umowy powierniczej będzie podlegać i darowizn?
Fragment:
Udziały Spółki będące przedmiotem umowy powierniczej nie stanowią wszystkich udziałów Spółki (nie wyczerpują 100% kapitału zakładowego). Zgodnie z umową powierniczą, przeniesienie udziałów przez Powiernika na Wnioskodawczynię ma nastąpić na pierwsze żądanie Wnioskodawczyni, w terminie 14 dni od zgłoszenia takiego żądania, jednak nie później niż do dnia określonego w umowie powierniczej. Zgodnie z umową powierniczą, Powiernik, w zakresie wykonywania praw i obowiązków z udziałów, w szczególności wykonywania prawa głosu z udziałów, zobowiązany jest stosować się do dyspozycji i wskazań Wnioskodawczyni. Wszelkie pożytki, w szczególności dywidendy, lub ciężary z udziałów przypadają Wnioskodawczyni lub ją obciążają. W czasie trwania umowy Powiernik w celu zabezpieczenia praw Wnioskodawczyni zobowiązuje się do niedokonywania obciążania lub zbywania udziałów pod jakimkolwiek tytułem. W wykonaniu umowy powierniczej Powiernik nabył udziały od Zbywcy. Wnioskodawczyni, zgodnie z umową powierniczą, pokryła koszty nabycia udziałów, tj. cenę za udziały, którą Powiernik uiścił Zbywcy. Wnioskodawczyni przekazała Powiernikowi na mocy umowy powierniczej kwoty pieniężne na pokrycie ceny nabycia udziałów, które to kwoty Powiernik uiścił Zbywcy.
2016
5
sie

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT przekazania gminie majątku schroniska dla bezdomnych zwierząt oraz opodatkowania czynności umorzenia udziałów.
Fragment:
Umorzenie udziałów jest czynnością zmierzającą do unicestwienia pewnej partii lub wszystkich udziałów i sprowadza się do pozbawienia praw udziałowca ucieleśnionych w tych udziałach. Umorzenie udziałów powoduje w konsekwencji likwidację określonej cząstki kapitału zakładowego albo samych udziałów, gdy umorzenie nie jest połączone z obniżeniem kapitału zakładowego (odbywa się z zysku), jak również utratę praw organizacyjnych i obligacyjnych związanych z udziałem (ale nie osobistych, dopóki się jest wspólnikiem). Umorzenie dobrowolne zostało określone jako dokonywane za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (na przykład sprzedaż, darowizna). W rzeczywistości więc nie chodzi tu w pierwszym rzędzie o umorzenie, ale o czynność prawną nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia. Chodzi więc o rodzaj transakcji, czynność prawną, która jest podstawą umorzenia dobrowolnego. Artykuł 199 § 1 Kodeksu spółek handlowych nie dotyczy więc umorzenia, ale czynności prawnej w celu umorzenia w przyszłości. Z punktu widzenia treści czynności prawnej, umowa nabycia udziałów przez spółkę może zawierać elementy treści umowy sprzedaży czy umowy darowizny, należy jednak podkreślić jej odmienny charakter.
2016
4
sie

Istota:
Czy w związku z nieodpłatnym nabyciem przez Sp. z o.o. udziałów należących do Udziałowca celem ich umorzenia, po stronie Wnioskodawcy, jako udziałowca pozostającego w Sp. z o.o., powstanie przychód/dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przewidywane jest zarówno umorzenie bezpośrednie, jak i pośrednie (poprzedzone zbyciem udziałów). Udziały Wnioskodawcy pozostaną bez zmian. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy w związku z nieodpłatnym umorzeniem udziałów S.L. w Spółce, Wnioskodawca uzyska jakikolwiek przychód podatkowy ... Zdaniem Wnioskodawcy. W ocenie Wnioskodawcy opisywane zdarzenie przyszłe nie rodzi przychodu podatkowego Wnioskodawcy. Umorzenie udziałów S.L. w Spółce jest czynnością dokonywaną bez udziału Wnioskodawcy. Jedynym „ łącznikiem ” Wnioskodawcy z umorzeniem jest posiadanie udziałów w tej samej spółce - co nie wywołuje skutków podatkowych. Nie ma miejsca w szczególności żadna forma świadczenia na rzecz Wnioskodawcy. Wnioskodawca nie uzyskuje środków pieniężnych, nie staje się wierzycielem, nie uzyskuje świadczeń nieodpłatnych itp. Transakcje (czynności) innych podmiotów (jak opisana powyżej) mogą wpływać na wartość rynkową udziałów w Spółce, ale sama zmiana wartości rynkowej posiadanego majątku nie wywołuje skutków podatkowych. Dotyczy to wszelkich przypadków zmiany wartości udziałów (akcji). I tak np. umorzenie udziałów osoby trzeciej za wynagrodzeniem przewyższającym wartość aktywów netto spółki przypadających na te udziały nie rodzi kosztu (straty) podatkowej pozostałych wspólników.
2016
4
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu przeznaczenia przychodu uzyskanego ze zbycia ww. nieruchomości na cele mieszkaniowe w przypadku, gdy Wnioskodawca zakupi od swojej żony udział w działce budowlanej oraz udział w działce budowlanej oraz znajdującym się na niej domu?
Fragment:
W myśl natomiast art. 21 ust. 25 pkt 1 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2016
4
sie

Istota:
Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów innego udziałowca bez wynagrodzenia.
Fragment:
Zgodnie z odpowiednimi regulacjami holenderskiego prawa spółek istnieje możliwość umorzenia udziałów posiadanych . przez wspólnika spółki kapitałowej bez konieczności wypłaty wynagrodzenia z tego tytułu na rzecz wspólnika, którego udziały są umarzane. Jednocześnie, zdaniem Wnioskodawcy takie umorzenie nie skutkuje powstaniem przychodu po stronie wspólnika, którego udziały nie są umarzane. Na taką konkluzję wskazują poniższe regulacje zawarte w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT) Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c. Jednocześnie, art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 6 lit. a) ustawy o PIT wskazuje, że za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się: dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału; przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Natomiast, zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Mając na uwadze (...)
2016
4
sie

Istota:
Czy w związku z dobrowolnym umorzeniem bez wynagrodzenia udziałów Spółki cypryjskiej w kapitale zakładowym Spółki po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód (dochód) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W szczególności zbycie na rzecz spółki w celu umorzenia udziałów należących do danego udziałowca nie oznacza przekazania tych udziałów pozostałym wspólnikom. Nie można zatem na tle opisanego zdarzenia przyszłego mówić również o zastosowaniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z opisanym zdarzeniem przyszłym sytuacja Wnioskodawcy zmieni się o tyle tylko, że otrzyma on możliwość uzyskania w przyszłości większego dochodu, gdyż przypadający na jego udziały majątek spółki będzie miał większą wartość niż przed dokonaniem opisywanej transakcji. Jest to jednak tylko „ przysporzenie ” o charakterze „ ewentualnym ” i niepewnym – bowiem aby można było mówić o rzeczywistym przysporzeniu majątkowym Wnioskodawcy musiałby on dokonać realizacji zysków np. poprzez odpłatne zbycie udziałów w Spółce, ich umorzenie za wynagrodzeniem, likwidację Spółki, etc. Sam jednak wzrost wartości bilansowej posiadanych udziałów w Spółce zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stanowi zdarzenia powodującego powstanie przychodu (dochodu) dla posiadającego te udziały wspólnika. Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko podzielają organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych prawa podatkowego, np.
2016
3
sie

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w sytuacji, gdy wartość emisyjna udziałów objętych przez Wnioskodawcę w zamian za Wkład Niepieniężny nie odbiega od wartości Wkładu Niepieniężnego wskazanej w umowie aportowej, przychodem dla Wnioskodawcy stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy PIT, będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce Kapitałowej natomiast art. 25 ustawy PIT nie będzie miał w takim przypadku zastosowania?
Fragment:
(...) udział w kapitale tych podmiotów. Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu, o którym mowa w ust. 1 i 4, oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5% (art. 25 ust. 5a cyt. ustawy). W ocenie Organu, w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym przy określeniu wysokości przychodu z tytułu objęcia udziałów / akcji w spółce kapitałowej przepis art. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie będzie miał zastosowania. Objęcie udziału po cenie wyższej od wartości nominalnej (tzw. wkład z agio) jest instytucją przewidzianą przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.). Zgodnie z art. 154 § 3 ustawy Kodeks spółek handlowych – udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego. W przypadku objęcia udziału w spółce kapitałowej w zamian za wkład niepieniężny różnica pomiędzy nominalną wartością udziału a jego wartością rynkową jest cechą immanentną, przewidzianą w przepisach prawa regulujących tę instytucję.
2016
3
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.
Fragment:
Każdy z przejmujących przejął taką ilość udziałów jaka na niego przypadała w związku z likwidacją Spółdzielni. W przyszłości spółka z o.o. zamierza ponownie dobrowolnie i za wynagrodzeniem umorzyć udziały w drodze obniżenia kapitału zakładowego. Umorzenie przeprowadzone będzie w trybie art. 199 KSH w sposób przewidziany umową Spółki. Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Tryb umarzania udziałów reguluje art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.). Umorzenie może być przeprowadzone: za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę – tzw. umorzenie dobrowolne; bez zgody wspólnika – tzw. umorzenie przymusowe; w razie ziszczenia się określonego zdarzenia – tzw. umorzenie warunkowe (automatyczne). Umorzenie dobrowolne dokonywane jest za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę. Dochód (przychód) uzyskany ze zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia jest traktowany jako przychód z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, tj. przychód z kapitałów pieniężnych, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy.
2016
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu transakcji wymiany udziałów.
Fragment:
Wnioskodawca, jako spółka nabywająca, weźmie udział w operacji wymiany udziałów. Wymiana udziałów polegała będzie na nabyciu od udziałowców łącznie całości (100%) udziałów w innej spółce kapitałowej (dalej: SpZoo). W zamian za udziały SpZoo Wnioskodawca wyda własne udziały. Przy tym czynność objęcia udziałów Wnioskodawcy (wydania udziałów SpZoo do Wnioskodawcy) zostanie dokonana oddzielnie przez każdego z udziałowców. W pierwszej kolejności czynność wymiany udziałów zostanie dokonana przez udziałowca SpZoo posiadającego udziały dające bezwzględną większość praw głosów SpZoo – udziałowiec ten wniesie całość posiadanych udziałów SpZoo do Wnioskodawcy za udziały Wnioskodawcy. Następnie, analogiczne operacje wniesienia wszystkich posiadanych udziałów SpZoo, w zamian za udziały Wnioskodawcy, dokonają pozostali udziałowcy SpZoo. Nominalna wartość udziałów wydanych podmiotom zbywającym udziały SpZoo (udziałowcom SpZoo) przez Wnioskodawcę w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów SpZoo. Wnioskodawca w ramach wymiany udziałów uzyska bezwzględną większość praw głosów w SpZoo. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wypłaty w gotówce przez Wnioskodawcę na rzecz podmiotu zbywającego udziały SpZoo w ramach transakcji wymiany udziałów.
2016
2
sie

Istota:
Podleganie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług transakcji wymiany udziałów.
Fragment:
Wnioskodawca zamierza przeprowadzić operację wymiany udziałów SpZoo na udziały innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „ Spółka Kapitałowa ”), polegającą na wniesieniu wszystkich posiadanych udziałów w SpZoo do Spółki Kapitałowej w zamian za udziały Spółki Kapitałowej. Nominalna wartość udziałów objętych przez Wnioskodawcę w Spółce Kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów odpowiadać będzie rynkowej wartości udziałów SpZoo wniesionych do Spółki Kapitałowej. Spółka Kapitałowa w ramach wymiany udziałów uzyska bezwzględną większość praw głosów w SpZoo. Nie są przewidywane jakiekolwiek dodatkowe wpłaty w gotówce przez Spółkę Kapitałową na rzecz Wnioskodawcy z tytułu nabycia udziałów SpZoo. Następnie, analogiczne operacje wniesienia wszystkich posiadanych udziałów SpZoo, w zamian za udziały Spółki Kapitałowej, dokonają pozostali udziałowcy SpZoo. Wszystkie podmioty biorące udział w planowanej transakcji wymiany udziałów, tzn. Wnioskodawca, Spółka Kapitałowa oraz SpZoo, podlegają w Państwie Członkowskim Unii Europejskiej (Polska) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania. Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu papierami wartościowymi (Wnioskodawca nie świadczy usług w zakresie pośrednictwa finansowego); wymiana udziałów nie będzie również dokonana w ramach działalności maklerskiej i brokerskiej – Wnioskodawca nie prowadzi tego rodzaju działalności.
2016
2
sie

Istota:
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ustalania wydatku na nabycie udziałów/akcji spółki dzielonej.
Fragment:
Zasada stosowania ww. proporcji alokacji kosztów, wskazanej w przedmiotowej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) UPDOP, stosowana powinna być niezależnie od tego, czy zmniejszeniu w wyniku podziału ulegnie: ilość posiadanych przez udziałowca udziałów w spółce dzielonej, a tym samym - łączna wartość nominalna tych udziałów, wartość nominalna posiadanych przez tego udziałowca udziałów w spółce dzielonej, bez zmniejszania ilości tych udziałów, a tym samym - suma ich wartości nominalnej, zarówno wartość nominalna posiadanych przez tego udziałowca udziałów w spółce dzielonej, jak i ich ilość, wartość nominalna posiadanego udziału (jeżeli wspólnik może mieć tylko jeden udział). Zatem, odnosząc powyższe do rozważanego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż powyższa zasada stosowania proporcji wskazana w art. 16 ust. 1 pkt 8c lit. c) UPDOP znajdzie zastosowanie w przypadku sprzedaży wszystkich udziałów P. przez Wnioskodawcę - zrealizowanej już po Wydzieleniu. W takim przypadku, kosztami uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów w spółce P. będą dla Wnioskodawcy: wydatki na nabycie / objęcie ww. udziałów w P., jednakże w proporcji, w jakiej pozostaje u Wnioskodawcy: (I) łączna wartość nominalna udziałów w P. po Wydzieleniu (tj. uwzględniając fakt obniżenia kapitału zakładowego P. na skutek Wydzielenia) do (II) łącznej wartości nominalnej udziałów P. przed Wydzieleniem.
2016
2
sie

Istota:
Czy w związku z powyżej opisanym objęciem udziałów w SPV w zamian za aport Udziałów Spółki Kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W zamian za nabyte przez SPV Udziały, SPV wyda Udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych tytułem wkładu niepieniężnego Udziałów. W wyniku dokonanej wymiany udziałów kapitał zakładowy SPV zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej Udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Udziałami po ich wartości rynkowej. W rezultacie SPV uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce Kapitałowej i udziału w jej kapitale zakładowym. W związku z powyższą transakcją wymiany udziałów nie będą miały miejsca dodatkowe rozliczenia gotówkowe pomiędzy SPV a Udziałowcami wnoszącymi do niej wkład niepieniężny (aport) w postaci Udziałów. Udziałowcy na dzień wnoszenia do SPV Udziałów Spółki Kapitałowej jako aportu będą posiadać odpowiednio: Udziałowiec 1 – około 68% Udziałów oraz pozostali udziałowcy (dalej: „ Pozostali Udziałowcy ”), w tym Wnioskodawca – około 32% Udziałów, czyli łącznie 100% Udziałów, zapewniających wymaganą przez art. 24 ust. 8a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych bezwzględną większość praw głosów w Spółce Kapitałowej. Udziały zostaną przez Udziałowców wniesione do SPV w ten sposób, że najpierw Udziałowiec 1 wniesie do SPV całość posiadanych Udziałów w Spółce Kapitałowej (tj. ok. 68%), a następnie Pozostali Udziałowcy, w tym Wnioskodawca, wniosą do SPV całość posiadanych Udziałów w Spółce Kapitałowej (tj. 32%).
2016
2
sie

Istota:
Proces połączenia i przejęcia Spółek Przejmowanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie spowoduje na moment połączenia powstania po stronie Wnioskodawcy dochodu na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Skutek podatkowy pojawi się dopiero w momencie sprzedaży nabytych w wyniku tej operacji udziałów.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, w przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie: art. 22 ust. lf - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny; art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny; wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie. Przy czym w myśl art. 5a pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ilekroć w ustawie jest mowa o spółce - oznacza to będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych: spółkę kapitałową, w tym także spółkę zawiązaną na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE) (Dz.Urz.
2016
2
sie
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.