Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
9
lis

Istota:

Opodatkowanie przez Wnioskodawczynię sprzedaży udziału w gruncie.

Fragment:

W przedmiotowej sprawie Zainteresowana nie wskazała żadnego celu prywatnego, jakiemu miałby służyć zakup udziału w gruncie. Wnioskodawczyni wskazała wręcz, że nabyła udział w gruncie celem budowy budynku usługowego. Tym samym, zakup udziału w działce nie był związany z prywatnymi celami Zainteresowanej. Zatem nie cele osobiste – w przypadku Wnioskodawczyni brak jest czynności charakteryzujących zarząd majątkiem osobistym – a cele gospodarcze leżą u podstaw działania Zaineresowanej. Wobec czego czynność zbycia udziału w gruncie nie będzie stanowiła rozporządzania majątkiem osobistym. Planowana sprzedaż udziału w gruncie wpisuje się w katalog czynności, które zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Zatem skoro sprzedaż będzie wykraczała poza zakres zwykłego wykonywania prawa własności, będzie stanowiła działalność gospodarczą podjętą w celach zarobkowych, w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy, a Wnioskodawczyni w związku z tą sprzedażą wystąpi w charakterze podatnika tego podatku zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy. Podsumowując, sprzedaż przez Wnioskodawczynię udziału w gruncie będzie dokonana w ramach działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy i podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
2
lis

Istota:

W zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w nieruchomości.

Fragment:

Drugim spadkobiercą był brat Wnioskodawczyni, który również nabył udział 1/2 w masie spadkowej. W dniu 4 czerwca 2018 r. Wnioskodawczyni zbyła swój udział na rzecz brata w zamian za określoną kwotę. Zgodnie z powyższymi wyjaśnieniami, Wnioskodawczyni nabyła poszczególne udziały we współwłasności lokalu mieszkalnego w dwóch datach: w części w drodze spadku po ojcu w 2012 r., w części w drodze spadku po matce w 2016 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, kwota otrzymana z tytułu zbycia udziału w nieruchomości nie spowodowała przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Wnioskodawczyni doszło do zniesienia współwłasności nieruchomości w postaci zbycia udziału w nieruchomości między spadkobiercami. W świetle powyższego wyjaśnienia stwierdzić należy, że otrzymana przez Wnioskodawczynię w 2018 r. kwota od drugiego spadkobiercy w zamian za przekazanie swojego udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku w odniesieniu do udziału nabytego w 2012 r. nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tego udziału przez Wnioskodawczynię upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2018
1
lis

Istota:

Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w nieruchomości.

Fragment:

W ramach działu spadku Sąd przyznał Wnioskodawczyni udział 1/2 w prawie własności działki niezabudowanej, o wartości 59.690,50 zł, udział 1/2 w prawie własności działki niezabudowanej, do której spadkodawca posiadał 50% udziału, o wartości 3.306,50 zł i udział 21/516 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, o wartości 125.055 zł oraz środki stanowiące dorobek małżeński spadkodawcy w kwocie 155.488 złotych, przy czym z kwoty tej Sąd zasądził dopłatę w wysokości 56.578 zł na rzecz spadkobierczyni - córki Y. Scheda Wnioskodawczyni wynosiła 286.962 zł (188.052 złote – wartość otrzymanych udziałów w nieruchomościach i środki pieniężne w wysokości 98.910 zł, po odjęciu od otrzymanych 155.488 zł zasadzonej dopłaty 56.578 zł dla córki Y). Udział Wnioskodawczyni w masie spadkowej wynosił 286.962 zł. W ramach działu spadku Sąd przyznał córce X udział 1/2 w prawie własności działki niezabudowanej, o wartości 59.690,50 zł, udział 1/2 w prawie własności działki niezabudowanej, do której spadkodawca posiadał 50% udziału w prawie własności, o wartości 3.306,50 zł, udział 21/516 w prawie własności zabudowanej nieruchomości, o wartości 125.055 zł i udział przypadający spadkodawcy w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, o wartości 85.000 zł oraz środki stanowiące dorobek małżeński spadkodawcy w kwocie 117.838,29 zł, przy czym z kwoty tej Sąd zasądził od córki X dopłatę w wysokości 103.929 zł na rzecz spadkobierczyni córki Y.

2018
28
paź

Istota:

Opodatkowanie przychodu z tytułu zwrotu równowartości wniesionego do spółki kapitałowej aportu w postaci udziału w nieruchomości.

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca w 2015 r. objął dodatkowe udziały w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny stanowiący udział w nieruchomości zabudowanej, który stanowił majątek prywatny Wnioskodawcy. Udział w nieruchomości Wnioskodawca nabył w 2011 r. na podstawie umowy kupna-sprzedaży. Z tytułu nabycia udziału Wnioskodawca uiścił podatek od czynności cywilnoprawnych. Udział w przedmiotowej nieruchomości wniósł również inny wspólnik spółki. W wyniku aportu spółka stała się współwłaścicielem nieruchomości. Wnioskodawca objął udziały w wysokości odpowiadającej wartości rynkowej wniesionego udziału w nieruchomości. Nie wystąpiło tzw. agio. Wnioskodawcy zostały wydane udziały w spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziału w nieruchomości. Wydanie udziałów nie zostało jednak i nie zostanie zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. W związku z powyższym wydanie udziałów nie było skuteczne pod względem prawnym. Wnioskodawca nie opodatkował przychodu z tytułu objęcia udziałów w zamian za wkład niepieniężny, ponieważ zgodnie z art. 17 ust. la pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym w 2015 r. przychód określony w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy powstaje w dniu wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego spółki.

2018
28
paź

Istota:

Sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z dobrowolnym umorzeniem udziałów w spółce kapitałowej.

Fragment:

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału. Uszczegółowieniem powołanego wyżej przepisu jest art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także przychód z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości. Należy zauważyć, że zbycie udziałów (akcji) w celu umorzenia w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2010 r. objęte było dyspozycją art. 24 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy, zgodnie z którym dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych był dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji). Stosownie do powyższego, źródłem dochodu (przychodu) z udziału w zyskach osób prawnych było zbycie udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia, jeśli zbycie miało charakter odpłatny. Z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniono zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów lub akcji na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

2018
25
paź

Istota:

Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem.

Fragment:

Odpowiednie zastosowanie przepisów art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi uwzględniać fundamentalne różnice pomiędzy sprzedażą udziałów a zbyciem udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia. Sprzedaż udziałów stanowi czynność prawną uregulowaną w art. 535 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r., poz. 459, z późn. zm.). W ramach tej czynności sprzedający zbywa udziały na rzecz podmiotu trzeciego, (tj. niebędącego spółką, której udziały są przedmiotem transakcji). Natomiast krąg potencjalnych nabywców udziałów może być co do zasady nieograniczony. Ewentualne ograniczenia wynikać mogą jedynie z przepisów prawa (np. brak zdolności do czynności prawnych) lub postanowień umowy spółki. Potencjalni nabywcy mogą zaoferować sprzedającemu różne ceny, za które gotowi są nabyć udziały. W ten sposób kształtuje się rynek, mogący stanowić punkt odniesienia dla określenia wartości rynkowej udziałów, (tj. ceny, którą potencjalny oferent, niepowiązany ze zbywającym byłby gotowy zapłacić za udziały). Zupełnie odmienny charakter ma natomiast transakcja nabycia udziałów przez spółkę w celu ich umorzenia. W przypadku zbycia udziałów w celu ich umorzenia istnieje wyłącznie jeden podmiot, który może dokonać nabycia udziałów w drodze tej transakcji – jest nim spółka, której udziały mają zostać umorzone.

2018
24
paź

Istota:

W zakresie ustalenia czy ustalając podstawę opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym z tytułu wypłaty Wynagrodzenia należy obniżyć przychód podatkowy Wspólnika na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o CIT o część kosztów objęcia/nabycia Udziałów Spółki, przy czym koszt ten powinien być ustalony proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej Udziałów, czy Wnioskodawca jako płatnik będzie zobowiązany do pobrania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego zryczałtowanego podatku dochodowego od kwoty Wynagrodzenia wypłaconego Wspólnikowi, jeśli kwota Wynagrodzenia będzie równa lub wyższa od kwoty niestanowiącej przychodu, ustalonej na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy CIT

Fragment:

ILPB3/4510-1-308/16-2/ŁM, w której organ wskazał, że: „ Jednocześnie należy wskazać, że wynagrodzenie z tytułu umorzenia części wartości udziałów jest objęte dyspozycją art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w myśl którego, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Cytowany przepis oznacza, że koszt nabycia udziałów, proporcjonalnie do dokonanego obniżenia wartości nominalnej, nie będzie przychodem z obniżenia wartości nominalnej udziałów związanej z obniżeniem kapitału zakładowego. ” Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 18.03.2014 r., sygn. ILPB4/423-488/13-4/MC , w której organ wskazał: „ Reasumując - dochód z wynagrodzenia z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziałów stanowi dochód z udziału z zyskach osób prawnych na gruncie przepisu art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przy czym otrzymane wynagrodzenie w części, w jakiej odpowiadać będzie ustalonemu proporcjonalnie kosztowi nabycia lub objęcia udziałów, których wartość nominalna jest obniżana, nie będzie stanowić przychodu. ” Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 09.06.2014 r., sygn.

2018
20
paź

Istota:

Konsekwencje podatkowe uczestnictwa w spółce komandytowej.

Fragment:

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że Wnioskodawca, jako wspólnik spółki komandytowej, opodatkuje rzeczywiście uzyskany dochód z udziału w spółce przypadający na ostatni dzień roku podatkowego. Zatem w przypadku, gdy wielkość udziału w zysku na koniec roku podatkowego w stosunku do wielkości tego udziału przyjętej do obliczania zaliczek na podatek dochodowy ulegnie zmianie, to dochód za rok podatkowy należy ustalić zgodnie z wielkością udziału w zysku ustaloną na koniec roku podatkowego, a nie zgodnie z wielkością udziału w zysku przyjętą do obliczania poszczególnych zaliczek na podatek dochodowy. Jak z powyższego wynika, opodatkowaniu podlegać będzie dochód odpowiadający udziałowi w zysku taki, jaki przysługiwał będzie Wnioskodawcy na koniec roku podatkowego, tj. dochód faktycznie należny. Zgodnie bowiem z przepisami Kodeksu spółek handlowych, zysk należny jest wspólnikowi dopiero z końcem roku obrotowego, a więc dla ustalenia wysokości zysku kluczowe znaczenie powinien mieć udział w zysku na koniec roku obrotowego. Zatem, w analizowanej sprawie dochód roczny Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce komandytowej należy określić zgodnie z posiadanym prawem do udziału w zysku spółki na ostatni dzień roku podatkowego. Dochód ten Wnioskodawca będzie zobowiązany (...)

2018
19
paź

Istota:

Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości

Fragment:

Zatem, termin o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie poszczególnych części udziału w zbywanych nieruchomościach, czyli działce nr 61/12 i części udziału w działce nr 61/13, tj. osobno dla części udziału nabytego w 2010 r. w drodze spadku po zmarłym ojcu, osobno dla części udziału nabytego w 2012 r. w drodze darowizny od babci, osobno dla części udziału nabytego w 2015 r. w drodze zniesienia współwłasności. Biorąc pod uwagę powyższe, odpłatne zbycie części udziału nabytego w 2010 r. nie stanowi źródła przychodu z uwagi na to, że termin 5 letni upłynął jedynie w odniesieniu do tej części udziału, czyli części nabytej w drodze spadkobrania po zmarłym ojcu. W przypadku odpłatnego zbycia części udziałów nabytych zarówno w drodze darowizny od babci w 2012 r., jak i w wyniku zniesienia współwłasności w 2015 r., powstaje przychód do opodatkowania, ponieważ w odniesieniu do tych części nie upłynął 5 letni okres czasu określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Reasumując, odpłatne zbycie przez Wnioskodawczynię nieruchomości nr 61/12 i udziału w nieruchomości nr 61/13 w odniesieniu do części udziału nabytej w 2010 r. w drodze spadku po zmarłym ojcu nie stanowi źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tej części udziału, do dnia sprzedaży upłynęło pięć lat, wobec tego przychód uzyskany ze sprzedaży ww. udziału w nieruchomościach w tej części nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

2018
17
paź

Istota:

Obowiązków płatnika związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów.

Fragment:

W pierwszym etapie, nie dochodzi zatem do faktycznego umorzenia, a do zbycia udziałów (art. 199 KSH). Zatem w przypadku umorzenia dobrowolnego dochodzi do zbycia udziałów przez udziałowca i do nabycia udziałów przez spółkę, a następnie (odrębnie) do ich umorzenia. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy o PIT, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także przychody z umorzenia udziałów (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości. Kluczowe jest zatem ustalenie, czy dochód z tytułu zbycia udziałów w celu ich umorzenia zaliczany jest do dochodów z tytułu udziału w zysku osoby prawnej. W stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2010 r., art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT jednoznacznie wskazywał, że dochód ze zbycia udziałów w celu ich umorzenia był opodatkowany jako udział w zyskach osób prawnych. Natomiast z dniem 1 stycznia 2011 r. wykreślono ten przepis, pozostawiając jedynie zapis, że za przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych uważa się przychody z umorzenia udziałów (akcji). W ocenie Wnioskodawcy, z dniem 1 stycznia 2011 r. zmieniono zasady opodatkowania dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia.

2018
17
paź

Istota:

Momentem nabycia 1/2 udziału w nieruchomości przez Wnioskodawcę, jest 16 sierpnia 2011 roku. Tym samym sprzedaż 1/2 udziału w nieruchomości nie będzie stanowić źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 li. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału.

Fragment:

Wnioskodawca zamierza posiadany udział w wysokości 1/2 części Nieruchomości, którego jest właścicielem odpłatnie zbyć w całości na rzecz osoby trzeciej w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego. Odpłatne zbycie udziału w wysokości 1/2 części Nieruchomości nie będzie następowało w wyniku wykonywania działalności gospodarczej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Wnioskodawca może odpłatnie zbyć (w drodze umowy sprzedaży zawartej w formie aktu notarialnego) udział w wysokości 1/2 części Nieruchomości nabyty w dniu 16 sierpnia 2011 roku bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na fakt, iż upłynął 5 letni okres od dnia nabycia w/w udziału w Nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, udział w Nieruchomości można odpłatnie zbyć (sprzedać) bez obowiązku zapłaty podatku dochodowego, gdyż upłynął 5 letni okres od dnia nabycia udziału w Nieruchomości. W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego (...)

2018
10
paź

Istota:

Podleganie opodatkowaniu podatkiem VAT sprzedaży udziałów w nieruchomościach niezabudowanych według podstawowej stawki podatku.

Fragment:

Udział wyraża zakres uprawnień współwłaściciela względem rzeczy wspólnej. Współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, jako wyłącznego prawa współwłaściciela, zasadą jest, że każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 KC). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Współwłaściciele są zatem odrębnymi podmiotami prawa. W ujęciu cywilistycznym istotą umowy sprzedaży jest to, że sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę – art. 535 KC. Art. 45 KC definiuje rzeczy jako przedmioty materialne. Zatem, w zakresie pojęcia towarów, jako rzeczy oraz ich części, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. Wobec powyższego, towarem jest udział w prawie własności nieruchomości. Jest to zgodne z normami unijnymi, według których państwa członkowskie mogą uznać za rzeczy udziały łub inne równoważne udziałom tytuły prawne dające ich posiadaczowi prawne tub faktyczne prawo własności lub posiadania nieruchomości lub jej części art. 15 ust. 2 lit. c Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.