Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
wrz

Istota:

Czy w związku z odpłatnym zbyciem przedmiotowego lokalu Wnioskodawczyni ma obowiązek zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Wnioskodawczyni nabyła udziały w przedmiotowym lokalu w 2005 r., natomiast jego odpłatnego zbycia dokonała w 2015 r., a zatem po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie. Zdaniem Wnioskodawczyni nie ma w tym przypadku znaczenia, że nabycie 3/4 udziału w prawie własności nastąpiło początkowo do majątku wspólnego małżonków. Jej zdaniem już wówczas nabyła ona całość tego udziału. Wnioskodawczyni podziela w tej kwestii w całości stanowisko prezentowane powszechnie w orzecznictwie sądów administracyjnych, m.in. w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 6 maja 2015 r. (I SA/Bd 228/15). Jej zdaniem, z chwilą zawarcia małżeństwa powstała między nią i jej małżonkiem z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność ta miała specyficzny charakter, gdyż została ukształtowana jako wspólność łączna, którą charakteryzuje to, że w czasie jej trwania nie mieli oni określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogli rozporządzać udziałami, a także nie mogli żądać podziału majątku objętego wspólnością ustawową.

2018
15
wrz

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce?

Fragment:

(...) udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej nie będzie uprawniony do określenia przychodu Wnioskodawcy w innej wysokości niż wartość nominalna udziałów w Spółkach. Powyższe opiera się na twierdzeniu, że odpowiednie stosowanie art. 19 Ustawy o PIT na podstawie art. 17 ust. 2 Ustawy o PIT nie stanowi kompetencji do kwestionowania wysokości przychodu, którego wartość wynika jednoznacznie z art. 17 ust. 1 pkt 9 Ustawy o PIT ”, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 17 września 2013 r., sygn. IBPBII/2/415-664/13/MW , w której Organ odstępując od uzasadnienia potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że: „ w przypadku objęcia przez niego udziałów w Spółce w zamian za Aport o wartości rynkowej przekraczającej wartość nominalną obejmowanych udziałów w tej Spółce, przychodem z tego tytułu, do rozpoznania którego zobowiązany będzie wnioskodawca, będzie wyłącznie wartość nominalna objętych udziałów w Spółce, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ”, interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 grudnia 2013 r., sygn.

2018
13
wrz

Istota:

Czy zgodnie art. 22 ust 1f pkt 2 ustawy 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów objętych za aport w postaci przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa będzie przyjęta dla celów podatkowych jego wartość wynikająca z ksiąg i ewidencji określona na dzień objęcia udziałów za aport, nie wyższa jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 9 tej ustawy?

Fragment:

(...) udziałów z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 9 tej ustawy? Zdaniem Wnioskodawcy, uznać należy, iż zgodnie art. 22 ust 1f pkt 2 ustawy 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych („ ustawa o PIT ”) kosztem uzyskania przychodu z tytułu zbycia udziałów objętych za aport w postaci przedsiębiorstwa Wnioskodawcy lub zorganizowanej części Jego przedsiębiorstwa będzie przyjęta dla celów podatkowych jego wartość wynikająca z ksiąg i ewidencji określona na dzień objęcia udziałów za aport, nie wyższa jednak niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 9 ustawy o PIT. Jak stanowi art. 22 ust. 1f pkt 2 ww. ustawy, w przypadku odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów (akcji), koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ksiąg i ewidencji, o których mowa w art. 24a ust. 1, określonej na dzień objęcia tych udziałów (akcji), nie wyższej jednak niż wartość tych udziałów (akcji) z dnia ich objęcia, określona zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 albo 9a.

2018
9
wrz

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego

Fragment:

Zgodnie z ww. postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Cywilny podział spadku: po zmarłym M. wyglądał następująco: babcia H. nabyła prawo do udziału 8/32 (osiem trzydziestych drugich) części, wujek nabył prawo do udziału 6/32 (sześć trzydziestych drugich) części, drugi wujek nabył prawo do udziału 6/32 (sześć trzydziestych drugich) części, ciocia nabyła prawo do udziału 6/32 (sześć trzydziestych drugich) części, siostra nabyła prawo do udziału 3/32 (trzy trzydziestych drugich) części, Wnioskodawca nabył prawo do udziału 3/32 (trzy trzydziestych drugich) części. po zmarłej H. wyglądał następująco: wujek nabył prawo do udziału 2/8 (dwie ósme) części, drugi wujek nabył prawo do udziału 2/8 (dwie ósme) części, ciocia nabyła prawo do udziału 2/8 (dwie ósme) części, siostra nabyła prawo do udziału 1/8 (jedna ósma) części, Wnioskodawca nabył prawo do udziału 1/8 (jedna ósma) części. Mając powyższe na uwadze nadmienić należy, że łączny udział Wnioskodawcy w spadku po zmarłym dziadku M. i babci H. wynosił 1/8. W dniu 18 kwietnia 2017 r. nastąpił dział spadku po zmarłych dziadkach Wnioskodawcy tj. H. i M., potwierdzony aktem notarialnym Repertorium A Nr .../2017. Przedmiotem działu spadku były udziały we współwłasności działki nr 1819, o powierzchni 1054 m 2 , KW nr..., zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 89,5 m 2 .

2018
8
wrz

Istota:

Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów.

Fragment:

Zdaniem Wnioskodawcy, skoro Spółka Nabywająca nabędzie udziały Spółki Nabywanej w ramach wymiany udziałów to w związku z późniejszym odpłatnym zbyciem udziałów w Spółce Nabywanej, Wnioskodawca powinien przyjąć koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej Udziałów Własnych. Wartość nominalna Udziałów Własnych jest z mocy art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT ustawowo określonym kosztem uzyskania przychodów, wydatkiem na nabycie nabywanych udziałów, wartością podatkową udziałów nabywanych w ramach wymiany udziałów, który jest rozliczany w dacie odpłatnego zbycia udziałów nabytych w ramach wymiany udziałów. Wnioskodawca nabywa w ramach wymiany udziałów udziały Spółki Nabywanej i w zamian wydaje swojemu Wspólnikowi Udziały Własne o określonej wartości nominalnej. Jeśli Wnioskodawca będzie w przyszłości odpłatnie zbywał nabyte w ten sposób udziały Spółki Nabywanej wówczas jako koszt uzyskania przychodów powinien przyjąć wartość nominalną Udziałów Własnych, gdyż wartość ta jest ustawowo zdefiniowanym kosztem. Literalnie zaś ustawa podatkowa, art. 16 ust. 1 pkt 8e, sztywno określa że wydatkiem na nabycie udziałów spółki nabywanej w ramach wymiany udziałów jest wartość nominalna udziałów wydanych wspólnikom spółki nabywanej, tj. w tym przypadku wartość nominalna Udziałów Własnych objętych przez Wspólników Wnioskodawcy.

2018
8
wrz

Istota:

Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów.

Fragment:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT - „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zdaniem Wnioskodawcy, skoro Spółka Nabywająca nabędzie udziały Spółki Nabywanej w ramach wymiany udziałów to w związku z późniejszym odpłatnym zbyciem udziałów w Spółce Nabywanej, Wnioskodawca [winno być: Spółka Nabywająca] powinien przyjąć koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej Udziałów. Wartość nominalna Udziałów jest z mocy art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT ustawowo określonym kosztem uzyskania przychodów, wydatkiem na nabycie nabywanych udziałów, wartością podatkową udziałów nabywanych w ramach wymiany udziałów, który jest rozliczany w dacie odpłatnego zbycia udziałów nabytych w ramach wymiany udziałów. Wnioskodawca [winno być: Spółka Nabywająca] nabywa w ramach wymiany udziałów udziały Spółki Nabywanej i w zamian wydaje swojemu Wspólnikowi [winno być: swoim Wspólnikom] Udziały o określonej wartości nominalnej.

2018
8
wrz

Istota:

Ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów.

Fragment:

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT - „Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy wymianie udziałów; wydatki te - w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów (akcji) wydanych wspólnikom spółki, której udziały są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w art. 12 ust. 4d - są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zdaniem Wnioskodawczyni, skoro Spółka Nabywająca nabędzie udziały Spółki Nabywanej w ramach wymiany udziałów to w związku z późniejszym odpłatnym zbyciem udziałów w Spółce Nabywanej, Wnioskodawca [winno być: Spółka Nabywająca] powinien przyjąć koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej Udziałów. Wartość nominalna Udziałów jest z mocy art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT ustawowo określonym kosztem uzyskania przychodów, wydatkiem na nabycie nabywanych udziałów, wartością podatkową udziałów nabywanych w ramach wymiany udziałów, który jest rozliczany w dacie odpłatnego zbycia udziałów nabytych w ramach wymiany udziałów. Wnioskodawca [winno być: Spółka Nabywająca] nabywa w ramach wymiany udziałów udziały Spółki Nabywanej i w zamian wydaje swojemu Wspólnikowi [winno być: swoim Wspólnikom] Udziały o określonej wartości nominalnej.

2018
31
sie

Istota:

Uznanie wniesienia wkładów w postaci udziałów we współwłasności nieruchomości do Spółki za czynność podlegającą opodatkowaniu, sposobu jej udokumentowania oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Fragment:

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Udział we współwłasności, w aspekcie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, wyraża zakres uprawnień, współwłaściciela względem rzeczy wspólnej (także w stosunku do pozostałych współwłaścicieli) i określony jest odpowiednim ułamkiem. Każdemu ze współwłaścicieli przysługują atrybuty prawa własności, ma on względem swojego udziału pozycję wyłącznego właściciela ze względu na charakter udziału. Stosownie do art. 198 Kodeksu cywilnego, współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co wynika z treści art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Czynność ta daje otrzymującemu towar prawo dysponowania rzeczą jak właściciel. Przepis nie mówi o przeniesieniu prawa własności. W związku z powyższym, sprzedaż udziału w nieruchomości należy traktować jako dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

2018
26
sie

Istota:

Konsekwencje podatkowe otrzymania środków pieniężnych w związku ze zmniejszeniem udziału kapitałowego w Spółce komandytowej

Fragment:

Zgodnie z ust. 1 tego przepisu przychody z udziału w takiej spółce łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego prawa do udziału w zysku. Zasadę tę stosuje się odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów (ust. 2 art. 5 u.p.d.o.p.). Przychody spółki osobowej są zatem opodatkowane na poziomie jej wspólników, niezależnie od tego, czy spółka dokonała wypłat na rzecz wspólników czy też nie (według zasady memoriałowej). Przepis ten, co wyraźnie zaznaczono w jego treści, odnosi się do przychodów z udziału, a więc do tych przysporzeń majątkowych, które są skutkiem posiadanego przez wspólnika udziału w zyskach. Proporcjonalnie do tego udziału w zyskach każdemu wspólnikowi przypisywane są przychody osiągnięte przez spółkę. Zwrot udziału komandytariuszowi jest niewątpliwie świadczeniem spółki na jego rzecz, jednakże nie może być utożsamiony z przychodem z udziału, należnym każdemu ze wspólników. Komandytariusz uczestniczy w tym wypadku w przychodzie spółki w części przekraczającej jego udział w tym przychodzie, wynikający z prawa do udziału w zysku. Otrzymuje ze spółki więcej niż proporcjonalnie przypadająca na niego część przychodu z udziału. Sąd w tym składzie nie podziela w związku z tym poglądu, wyrażonego w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 maja 2014 r., II FSK 1471/12 (dostępny http://orzeczenia.nsa.gov.pl ), że art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p. reguluje również podatkowe skutki zwrotu części wkładu komandytariuszowi spółki komandytowej.

2018
24
sie

Istota:

Skutki podatkowe objęcia udziałów.

Fragment:

Z przytaczanej regulacji wprost wynika, że wydatki poniesione na objęcie udziałów w spółce nie stanowią kosztu uzyskania przychodu na moment poniesienia takich wydatków i objęcia udziałów. Poniesione wydatki są rozpoznawane jako koszty uzyskania przychodu dopiero w momencie późniejszego zbycia udziałów. W związku z tym, że koszt w wysokości wartości wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu pieniężnego będzie rozpoznawany dopiero w momencie zbycia udziałów, nie ma podstaw do określania przychodu w momencie obejmowania udziałów w zamian za wkład pieniężny. Fakt, że Wnioskodawca obejmie udziały w Spółce w zamian za wkład pieniężny niższy niż wartość rynkowa obejmowanych udziałów nie spowoduje, że dojdzie do opodatkowania podatkiem dochodowym różnicy pomiędzy wartością rynkową udziałów a wartością wniesionego przez Wnioskodawcę wkładu (poniesionego wydatku na objęcie udziałów). Nadwyżka taka zostanie w całości opodatkowana na moment zbycia przez Wnioskodawcę udziałów Spółki. Co więcej, należy zwrócić uwagę, że w sytuacji gdyby przyjąć, że w związku objęciem przez Wnioskodawcę udziałów w zamian za wkład pieniężny niższy niż wartość rynkowa obejmowanych udziałów powstaje przychód, doprowadziłoby to ostatecznie do podwójnego opodatkowania dochodu Wnioskodawcy.

2018
24
sie

Istota:

Stawka podatku dla opłat pobieranych za udział w Wydarzeniu.

Fragment:

Przedstawione i opisane szczegółowo we wniosku elementy Wydarzenia mogą mieć charakter czynny (tworzenie prac plastycznych, kostiumów, instalacji, obiektów) jak i bierny (np. udział w prezentacjach). Przez udział/uczestnictwo w Wydarzeniu należy rozumieć możliwość wzięcia udziału we wszystkich aktywnościach przewidzianych scenariuszem Wydarzenia (wybranym wcześniej w procedurze selekcyjnej) zarówno o charakterze czynnym jak i biernym. Opłata jest pobierana za możliwość udziału w Wydarzeniu organizowanym przez „ A ” obejmującym warsztaty opracowane zgodnie z wcześniej wyselekcjonowanymi scenariuszami. Zakres możliwych działań został szczegółowo przedstawiony we wniosku. W ramach Wydarzenia, dzieci i młodzież wraz z nauczycielami będą wspólnie uczestniczyć i tworzyć prace plastyczne, kostiumy, instalacje, obiekty zgodnie z wybranymi scenariuszami. Następnie wezmą udział w prezentacjach przygotowanych przez zaproszonych gości, uczestników projektu oraz wezmą udział w omówieniach merytorycznych przygotowanych prac. Za udział w tych wszystkich aktywnościach pobierana jest jedna opłata. Pokrywa ona jedynie część kosztów organizacji całości Wydarzenia. Bilet na Wydarzenie uprawnia do wzięcia udziału w Wydarzeniu, w tym m.in. do uczestnictwa w warsztatach, czy prezentacjach będących głównymi atrakcjami Wydarzenia przedstawionymi powyżej.

2018
18
sie

Istota:

Spółka CypCo nie będzie dla Wnioskodawcy zagraniczną spółką kontrolowaną w rozumieniu art. 30f ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W przedmiotowej sprawie nie zostanie bowiem spełniona przesłanka warunkująca uznanie ww. spółki za zagraniczną spółkę kontrolowaną na podstawie art. 30f ust. 3 pkt 3 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. przesłanka dotycząca określonego poziomu kontroli.

Fragment:

W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe ”. W świetle powyższego na podstawie prawa do udziału w zysku spółki transparentnej podatkowo ustala się uprawnienia jakie przysługują podatnikowi podatku dochodowego. Oznacza to zatem, że jeżeli podatnik posiada 50 % prawa do udziału w zysku to w konsekwencji w wysokości 50% ustala się wszystkie uprawnienia przysługujące podatnikowi, w związku z udziałem w spółce osobowej. Co więcej zasady ustalania pośredniego udziału zostały uregulowane na gruncie art. 25 ust. 5b Ustawy o PIT do którego odwołuje się przepis art. 30f ust. 17 Ustawy PIT. Zgodnie z powołanym przepisem „ Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą ”. Z treści powołanego przepisu wynika wniosek, że ustalając wysokość udziału pośredniego pod uwagę bierze się wartość najniższą w istniejącym łańcuchu powiązań.