Udział | Interpretacje podatkowe

Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wycofania nieruchomości z majątku spółki cywilnej i przekazania do majątku prywatnego Wnioskodawcy, skutków podatkowych sprzedaży udziału w budynku hotelowo-mieszkalnym, skutków podatkowych sprzedaży udziałów w pozostałych nieruchomościach.
Fragment:
(...) udział w takim prawie, które zgodnie z art. 22n ust. 3 nie podlegają ujęciu w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą lub przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio. W myśl art. 14 ust. 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: do przychodów, o których mowa w ust. 2 pkt 1, nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej: budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie. Przepis art. 30e stosuje się odpowiednio.
2017
22
cze

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów.
Fragment:
W przyszłości Zgromadzenie Wspólników nosi się z zamiarem zmiany umowy spółki między innymi w zakresie zmiany podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2 000,00 złotych poprzez utworzenie 40 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy udział. Dotychczasowy jedyny udziałowiec Spółki zamierza zrezygnować z objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, umożliwiając objęcie 40 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nowym wspólnikom, między innymi Wnioskodawcy (dalej również jako: „ Podatnik ”) w ilości 2 udziałów po cenie nominalnej 50,00 złotych. Objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokryte zostaną przez Podatnika, nie będącego dotychczasowym wspólnikiem Spółki, wkładem pieniężnym. Wartość rynkowa jednego udziału w kapitale zakładowym odnosząc się do wartości rynkowej Spółki na dzień nabycia udziałów przez Podatnika będzie wyższa, niż wartość nominalna nabywanego udziału. Udziały nabyte przez Podatnika będą stanowić dla niego podstawę do otrzymywania w przyszłości dywidend oraz ewentualnie wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów (w tym zbycia udziałów w celu ich umorzenia). Podatnik jest osobą fizyczną, obywatelem Polski, mieszkającym na jej terenie i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski).
2017
15
cze

Istota:
Brak opodatkowania sprzedaży udziałów w prawach wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych.
Fragment:
U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2017 r. (data wpływu 6 lutego 2017 r.), uzupełnionym w dniu 10 kwietnia 2017 r. (data wpływu), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży udziałów w prawach wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych – jest nieprawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 6 lutego 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 kwietnia 2017 r., o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania sprzedaży udziałów w prawach wieczystego użytkowania gruntów niezabudowanych. We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Dnia 21 grudnia 1993 r. przed Notariuszem w miejscowości ..., pozostając w związkach małżeńskich, w których obowiązywała wspólność ustawowa majątkowa małżeńska, na majątki objęte wspólnością ustawową majątkową małżeńską, Pani G. i Pan M. małżonkowie K. oraz Pani J. i Pan D. małżonkowie K. nabyli w udziałach po 1/2 części, każde z małżeństw z majątków dorobkowych, prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 62 od Gminy Miasto ... na podstawie umowy użytkowania wieczystego. Określono przeznaczenie (sposób zagospodarowania-zabudowy) działki 62 - wybudowanie budynku - pawilonu. Następnie te same osoby nabyły w dniu 18 stycznia 1999 r., w udziałach (...)
2017
14
cze

Istota:
W zakresie kwalifikacji do odpowiedniego źródła, przychodów uzyskiwanych w tytułu udzielonych pożyczek oraz zbycia udziałów i ogółu praw i obowiązków
Fragment:
Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a ustawy PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Zgodnie z dyspozycją art. 30b ust. 1 od dochodów uzyskiwanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19 % uzyskanego przychodu. Jednakże, z art. 20b ust. 3 (winno być art. 30b ust. 4) wynika, że przepisu ust. 1 nie stosuje się jeżeli odpłatne zbycie udziałów (akcji), papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonaniu działalności gospodarczej. W opisanym zdarzeniu przyszłym przychody osiągane przez spółki komandytowe z prowadzonej działalności inwestycyjnej (w tym odsetki i przychody uzyskiwane w związku ze zbyciem udziałów lub ogółu praw i obowiązków w spółkach prawa handlowego oraz udziałem w innych spółkach osobowych) będą uzyskiwane w ramach prowadzonej przez owe spółki działalności gospodarczej. Działalność inwestycyjna prowadzona przez spółki komandytowe będzie podejmowana w sposób profesjonalny i będzie mieć charakter zarobkowy oraz zorganizowany.
2017
9
cze

Istota:
Data nabycia udziału w nieruchomości po zmarłym małżonku – małżeńska wspólność majątkowa.
Fragment:
Zważywszy na tak ukształtowaną sytuację prawną małżonków objętych wspólnością ustawową, definitywne nabycie w czasie jej trwania nieruchomości oznacza nabycie przez każdego z małżonków tego prawa w całości, a nie w określonym ułamkowo udziale. Konsekwentnie, w przypadku sprzedaży tego prawa, każdy z małżonków zbywałby je w całości, a nie w określonym udziale. Zaprezentowane stanowisko znajduje odzwierciedlenie w podjętej przez NSA uchwale w składzie siedmiu sędziów z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17, w której sąd stwierdził, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) nabytych przez współmałżonka w wyniku dziedziczenia, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków. Reasumując, za datę nabycia przez Wnioskodawcę zarówno udziału w nieruchomości, który przypadł jemu w związku z ustaniem wspólności ustawowej, jak i udziału nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku należy uznać rok 2007, kiedy to ww. lokal mieszkalny nabyty został do majątku wspólnego małżonków. Zatem planowane zbycie udziału w omawianym lokalu mieszkalnym nie będzie dla Wnioskodawcy stanowiło źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca 2007 r., w którym nastąpiło nabycie.
2017
9
cze

Istota:
Czy w wyniku dokonania w drodze sądowego działu spadku, podziału majątku wspólnego i zniesienia współwłasności, czynności polegającej na przyznaniu Wnioskodawczyni w zamian za odziedziczone po zmarłej matce Wnioskodawczyni udziały (udział Wnioskodawczyni to 3/54) spłaty pieniężnej, będzie Ona zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i przychód ten należy opodatkować zgodnie z tą ustawą, czy też zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 3 przywołanej wyżej ustawy jest to przychód podlegający przepisom ustawy o podatku od spadków i darowizn, a więc niepodlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od przychodu ze zbycia nieruchomości?
Fragment:
Odpowiednio udział dalszych zstępnych (po śmierci spadkobierców ...) ulegał podziałowi: ... oraz Wnioskodawczyni - po 3/54 (udział po ... to 3/27) - udziały nabyte w drodze dziedziczenia, ..., ... - po 3/54 (udział po ... to 3/27) - udziały nabyte w drodze dziedziczenia, ..., ... - po 3/54 (udział po ... to 3/27) - udziały nabyte w drodze dziedziczenia, ..., ..., ... - (udział 3/27 po ... należy podzielić na 3 spadkobierców) - udziały nabyte w drodze dziedziczenia, ... - 3/27, ..., ..., ..., ..., ..., ..., ... - to spadkobiercy po ... (...), lub jej dzieciach - udział do podziału pomiędzy te osoby to 3/27 - udziały nabyte w drodze dziedziczenia, ..., ..., ..., ..., ... - udział do podziału pomiędzy te osoby to 3/27 - udziały nabyte w drodze dziedziczenia, ... - po swojej matce, ... odziedziczył 3/27, prawdopodobnie zaś w drodze umowy darowizny albo testamentu otrzymał od ... (brata ...) przypadający mu udział po swoich rodzicach (...), łącznie miał zatem 6/27. ... był jedynym synem ..., ta zaś była córką .... Przypadający ... udział spadkowy po rodzicach, w całości przypadł synowi ... - .... Dodatkowo, w drodze umowy darowizny albo testamentu ... otrzymał od ... (brata ...) przypadający mu udział po swoich rodzicach (...), łącznie ... miał zatem udział w tejże nieruchomości w wysokości 6/27.
2017
8
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych nabycia udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia.
Fragment:
W konsekwencji z uwagi na fakt, iż pojęcie „ ceny ” zawarte w art. 535 KC i pojęcie „ wynagrodzenia ” (które mogłoby wystąpić przy umorzeniu udziałów za wynagrodzeniem) określone w art. 199 § 2 KSH nie są pojęciami tożsamymi, umowa nabycia udziałów przez Wnioskodawcę od udziałowca (udziałowców) celem ich umorzenia nie jest umową sprzedaży, a tym samym nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Dodatkowo, umowie nabycia udziałów w celu umorzenia bez wynagrodzenia nie można przypisać charakteru czynności darowizny w rozumieniu art. 888 KC - w efekcie nabycia udziałów własnych przez Spółkę z o.o. celem ich unicestwienia (umorzenia), Spółka z o.o. nie uzyskuje żadnego przysporzenia i korzyści ekonomicznej. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, iż instytucja umorzenia udziału w spółce w drodze nabycia przez spółkę udziału jest ściśle związana ze stosunkiem uczestnictwa w spółce i musi wynikać z umowy spółki, tym samym jest to norma o charakterze lex specialis w stosunku do przepisów KC. Reasumując należy stwierdzić, iż zawarcie przez Wnioskodawcę umowy nabycia własnych udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu zawartym w art. 1 Ustawy o PCC nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
2017
7
cze

Istota:
Czy środki finansowe uzyskane ze sprzedaży siedliska, które zostaną w ciągu 2 lat w całości przeznaczone na realizacje celów mieszkaniowych przez zakup od żony części budynku mieszkalnego, w którym zamieszkują, mogą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) udziału w tych prawach, lub gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w lit. a. Przepis art. 21 ust. 26 updof stanowi, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach. Natomiast w myśl art. 21 ust. 28 updof, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne.
2017
7
cze

Istota:
Mając na względzie, że wartość majątku, jaki przypadł Wnioskodawczyni po dokonanym podziale odpowiadała udziałowi przysługującemu Jej w majątku dorobkowym małżeńskim, za datę nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego mającego podlegać sprzedaży należy przyjąć 1999 rok, kiedy to nastąpiło nabycie ww. lokalu przez małżonków do majątku wspólnego w czasie trwania związku małżeńskiego. Pięcioletni okres liczony od końca roku, w którym nastąpiło nabycie upłynął więc z dniem 31 grudnia 2004 r. W konsekwencji, sprzedaż udziału wynoszącego 1/5 części przysługującemu Wnioskodawczyni w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu w 2016 roku nie będzie stanowić dla Niej źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym nie doprowadzi do powstania obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
Fragment:
Wnioskodawczyni w wyniku podziału majątku wspólnego nabyła 1/2 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stając się tym samym wyłącznym właścicielem tego prawa, to dokonując w 2016 r. zbycia udziału w tak nabytym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego (tj. rozpatrywanym jako całość) wnioskodawczyni winna rozpoznać ewentualny przychód podatkowy tylko w wysokości, która przypada na tę „ część ” spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, która została nabyta w 2016 r. Zbycie dotyczące „ części ”, która została nabyta w 1999 r. z uwagi na upływ okresu pięcioletniego nie będzie bowiem generowało przychodu podlegającego opodatkowaniu. Krótko mówiąc jeśli dla celów PIT należy przyjąć że Wnioskodawczyni dokonała w roku 2016 r. zbycia 1/5 udziału w całym spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego (a nie tylko 1/5 z 1/2, którą Wnioskodawczyni nabyła w 1999 r.), to opodatkowaniu podatkiem dochodowym może podlegać wyłącznie 1/2 ze zbytego udziału w wysokości 1/5. W konsekwencji, skoro ów udział został zbyty za cenę 40.000zł, to przychodem do opodatkowania może być wyłącznie kwota 20.000zł, a nie cała cena otrzymana z tego tytułu. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawczyni na zadane w niniejszym wniosku pytanie nr 2 odpowiedź powinna być twierdząca. Mianowicie: w związku ze zbyciem w 2016 r. 1/5 udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, przychód o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o PIT powstaje tylko w takiej części, w jakiej spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła w wyniku podziału majątku wspólnego.
2017
6
cze

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zbycia w celu umorzenia udziałów/akcji, umorzenia udziałów/akcji
Fragment:
Jeżeli zaś wynagrodzenie, z tytułu zbycia udziałów PolCo w celu umorzenia, jest niższe niż wydatki poniesione na nabycie tych udziałów (tj. wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za udziały PolCo nabyte w ramach wymiany udziałów), to Spółka nie wykaże w ogóle przychodu podatkowego. W efekcie, należy uznać, iż podstawą opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka uzyskanego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów PolCo celem umorzenia ponad wydatki na nabycie tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo, w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów PolCo będzie wyższe niż poniesione przez Spółkę przedmiotowe wydatki. Jednocześnie wydatki na nabycie udziałów PolCo w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodów.” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2012r., nr ILPB3/423-24/12-3/JG : (...)
2017
2
cze

Istota:
1. Czy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, tj. 2/3 udziału jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych?
2. Czy zapłata za 1/6 udziału w nieruchomości otrzymanego w wyniku działu spadku stanowi koszt uzyskania przychodu przy rozliczaniu przychodu ze zbycia ww. nieruchomości?
3. Czy przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości, tj. 1/6 udziału w nieruchomości jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych w przypadku jego przeznaczenia na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego?
Fragment:
Stosownie do tego przepisu, za wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in. wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
30
maj

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością objętych w zamian za wkład niepieniężny.
Fragment:
W związku z powyższym, w przypadku sprzedaży przez Wnioskodawcę tych udziałów w 2018 r. powstaną dwa przychody: pierwszy z tytułu sprzedaży tych udziałów oraz drugi z tytułu objęcia tych udziałów w spółce w zamian za wniesienie aportu. Przychodem z tytułu objęcia tych udziałów będzie wartość nominalna tych udziałów, czyli 510 000 zł. Przychodem z tytułu sprzedaży tych udziałów będzie cena ich sprzedaży. Jednocześnie, zgodnie z art. 22 ust. 1f ustawy, kosztem uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów będzie nominalna wartość tych udziałów wniesionych do spółki, czyli w tym przypadku 510 000 zł. Kosztów z tytułu objęcia udziałów w spółce w zamian za wkład niepieniężny nie będzie. W związku z tym transakcja odpłatnego zbycia udziałów (czyli przychód oraz koszt) oraz przychód z tytułu objęcia tych udziałów w spółce zostaną wykazane w jednym PIT-38. W konsekwencji, w przypadku, gdy w tym samym roku opodatkowane zostaną czynności zarówno z tytułu objęcia udziałów w spółce z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci komercjalizowanej własności intelektualnej i w tym samym roku nastąpi sprzedaż tych udziałów, to podstawą opodatkowania będzie dochód w wysokości ceny sprzedaży tych udziałów. Wynika to z faktu, że wysokość przychodu z tytułu objęcia tych udziałów (510 000 zł) jest równa wysokości kosztów uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży tych udziałów, a obydwie te transakcje są opodatkowane w tym samym roku podatkowym.
2017
27
maj

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów.
Fragment:
W przyszłości Zgromadzenie Wspólników nosi się z zamiarem zmiany umowy spółki, między innymi w zakresie zmiany podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2 000,00 złotych poprzez utworzenie 40 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy udział. Dotychczasowy jedyny udziałowiec Spółki zamierza zrezygnować z objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, umożliwiając objęcie 40 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nowym wspólnikom, między innymi Wnioskodawcy (dalej również jako: „ Podatnik ”) w ilości 2 udziałów po cenie nominalnej 50,00 złotych. Objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokryte zostaną przez Podatnika, niebędącego dotychczasowym wspólnikiem Spółki, wkładem pieniężnym. Wartość rynkowa jednego udziału w kapitale zakładowym, odnosząc się do wartości rynkowej Spółki na dzień nabycia udziałów przez Podatnika, będzie wyższa niż wartość nominalna nabywanego udziału. Udziały nabyte przez Podatnika będą stanowić dla niego podstawę do otrzymywania w przyszłości dywidend oraz ewentualnie wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów (w tym zbycia udziałów w celu ich umorzenia). Podatnik jest osobą fizyczną, obywatelem Polski, mieszkającym na jej terenie i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski).
2017
27
maj

Istota:
Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia
Fragment:
W Spółce planowane jest przeprowadzenie operacji umorzenia udziałów. Umorzenie udziałów będzie umorzeniem dobrowolnym i zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 199 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.). Stosownie do tego przepisu – udziały mogą zostać umorzone za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez spółkę. Zgodnie z możliwością przewidzianą w art. 199 § 3 k.s.h. – za zgodą wspólnika umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia. Wspólnik wyrazi zgodę na przeprowadzenie operacji umorzenia udziałów w Spółce bez wynagrodzenia. Wspólnik wyjaśnia przy tym, że umowa Spółki przewiduje możliwość zastosowania takiego trybu umorzenia udziałów. W konsekwencji udziały należące do Wspólnika zostaną umorzone i Wspólnik nie otrzyma z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Po umorzeniu udziałów Wspólnika w Spółce zmniejszy się ilość posiadanych przez niego udziałów. Jeśli umorzeniu podlegałyby wszystkie udziały Wspólnika, jakie posiada on w Spółce, to w wyniku umorzenia Wspólnik może przestać być wspólnikiem Spółki. Umorzeniu udziałów nie będzie towarzyszyć obniżenie wartości kapitału zakładowego w Spółce. Wspólnik składa niniejszy wniosek celem ustalenia konsekwencji podatkowych, jakie powstaną dla niego w związku z planowaną operacją umorzenia udziałów Spółki.
2017
26
maj

Istota:
Dobrowolne umorzenie udziałów bez wynagrodzenia przez innego wspólnika.
Fragment:
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają żadnych szczególnych regulacji odnoszących się do zasad ustalania przychodu u wspólnika, który pozostaje w spółce, w sytuacji gdy udziały innych wspólników zostały (lub też mają zostać) umorzone. Pojawia się zatem konieczność przeanalizowania ogólnych przesłanek powstania przychodu podatkowego u wspólników, których udziały nie ulegają umorzeniu. Należy zauważyć, że wspólnik, którego udziały nie są umarzane nie otrzymuje żadnych pieniędzy ani wartości pieniężnych. Nie uzyskuje też żadnego świadczenia w naturze, ani innego nieodpłatnego świadczenia. Jak była o tym mowa, w zdarzeniu przyszłym opisanym we wniosku, Wnioskodawca nie nabędzie udziałów Spółki od Wspólnika 2. Wspólnik 2 dokona bowiem zbycia swoich udziałów na rzecz Spółki, która nabędzie udziały własne w celu ich umorzenia. Należy zatem stwierdzić, że u Wnioskodawcy nie dojdzie do powstania przychodu z tytułu umorzenia udziałów Spółki należących do Wspólnika 2. Pogląd, zgodnie z którym umorzenie udziałów nie wywołuje w momencie umorzenia skutków podatkowych dla udziałowców „ pozostających ” w spółce jest potwierdzany w piśmiennictwie. W literaturze podkreśla się, że umorzenie udziałów jest neutralne dla takiego wspólnika zarówno w przypadku, gdy jest ono dokonane w ciężar kapitału zakładowego, jak i bez obniżania kapitału zakładowego, także w przypadkach, gdy jest ono nieodpłatne (por.
2017
26
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.