Udział | Interpretacje podatkowe

Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Koszty podatkowe związane z umową datio in solutum.
Fragment:
Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1k pkt 2 ustawy o CIT, w przypadku, odpłatnego zbycia udziałów w spółce objętych w zamian za wkład niepieniężny, na dzień zbycia tych udziałów w spółce koszt uzyskania przychodów ustala się w wysokości przyjętej dla celów podatkowych wartości składników przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, wynikającej z ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1 tej ustawy, określonej na dzień objęcia tych udziałów w spółce, nie wyższej niż wartość tych udziałów z dnia ich objęcia określona zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 albo 7a ww. ustawy. Analizując zasady ustalania kosztów uzyskania przychodów z tytułu zbycia udziałów objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części należy zwrócić uwagę na fakt, że ustawodawca odracza moment opodatkowania do czasu zbycia udziałów objętych w zamian za aport. Na moment dokonania aportu nie powstaje bowiem – zgodnie z przepisami ustawy o CIT – przychód podlegający opodatkowaniu. Taki przychód powstaje dopiero na moment sprzedaży lub innej formy dyspozycji udziałami objętymi w zamian za aport. Jednocześnie, w przypadku sprzedaży udziałów podatnik może rozpoznać koszty uzyskania przychodów w wysokości wydatków poniesionych na nabycie składników wchodzących w skład wniesionego aportem przedsiębiorstwa.
2017
11
sty

Istota:
Czy planowane nabycie przez Spółkę udziałów własnych, w trybie umorzenia dobrowolnego, bez wynagrodzenia, w celu ich umorzenia zgodnie z art. 199 KSH, które to umorzenie spowoduje obniżenie kapitału zakładowego, a kwota z jego obniżenia zostanie przeznaczona w części na pokrycie strat z lat ubiegłych, a w dalszej części na kapitał zapasowy z tym samym celem – pokrywania strat w przypadku ich przewidywanego wystąpienia, będzie skutkować powstaniem przychodu lub dochodu podatkowego?
Fragment:
Zasady umarzania udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „ KSH ”). Zgodnie z art. 199 § 1 KSH, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W myśl art. 199 § 2 KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Stosownie natomiast do art. 199 § 3 KSH, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. Umorzenie udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi unicestwienie praw udziałowych przysługujących wspólnikowi, związanych z posiadaniem przez niego udziałów. Umorzenie jest więc sposobem zakończenia bytu prawnego udziału i skutkuje definitywnym unicestwieniem praw i obowiązków majątkowych oraz korporacyjnych przysługujących wspólnikowi z tytułu uczestnictwa w spółce.
2017
11
sty

Istota:
Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Tym samym w omawianej sytuacji zastosowanie znajduje więc art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w przywołanym powyżej art. 17 ust. 2 wyraźnie wskazano, że art. 19 odnosi się do przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Termin „ zbycie udziałów ” w swoim zakresie pojęciowym mieści zarówno sprzedaż udziałów jak również odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia. A skoro przepis ten posługuje się pojęciem „ odpłatnego zbycia ”, oznacza to, że w przypadku każdego odpłatnego zbycia udziałów należy stosować odpowiednio art. 19 ustawy. Natomiast fakt, że umorzenie dobrowolne udziałów stanowi ich odpłatne zbycie na rzecz spółki nie budzi wątpliwości. Tym samym sytuacja udziałowca, który zbywa należące do niego udziały na rzecz spółki w celu ich umorzenia nie różni się od sytuacji, w której zbycie udziałów następuje na rzecz osoby trzeciej np. na podstawie umowy sprzedaży. Tym samym odpowiednie stosownie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży udziałów a wykluczenie jego stosowania w przypadku odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia prowadziłoby do nierównego traktowania podatników. Z kolei fakt, że za odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie oznacza, że w tym przypadku odpowiednie stosowanie przepisów polegać będzie na zastąpieniu „ ceny ” obecnej w dyspozycji normy prawnej „ wynagrodzeniem ”.
2017
3
sty

Istota:
Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Tym samym w omawianej sytuacji zastosowanie znajduje więc art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w przywołanym powyżej art. 17 ust. 2 wyraźnie wskazano, że art. 19 odnosi się do przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Termin „ zbycie udziałów ” w swoim zakresie pojęciowym mieści zarówno sprzedaż udziałów jak również odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia. A skoro przepis ten posługuje się pojęciem „ odpłatnego zbycia ”, oznacza to, że w przypadku każdego odpłatnego zbycia udziałów należy stosować odpowiednio art. 19 ustawy. Natomiast fakt, że umorzenie dobrowolne udziałów stanowi ich odpłatne zbycie na rzecz spółki nie budzi wątpliwości. Tym samym sytuacja udziałowca, który zbywa należące do niego udziały na rzecz spółki w celu ich umorzenia nie różni się od sytuacji, w której zbycie udziałów następuje na rzecz osoby trzeciej np. na podstawie umowy sprzedaży. Tym samym odpowiednie stosownie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży udziałów a wykluczenie jego stosowania w przypadku odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia prowadziłoby do nierównego traktowania podatników. Z kolei fakt, że za odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie oznacza, że w tym przypadku odpowiednie stosowanie przepisów polegać będzie na zastąpieniu „ ceny ” obecnej w dyspozycji normy prawnej „ wynagrodzeniem ”.
2017
3
sty

Istota:
Skutki podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Tym samym w omawianej sytuacji zastosowanie znajduje więc art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w przywołanym powyżej art. 17 ust. 2 wyraźnie wskazano, że art. 19 odnosi się do przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych. Termin „ zbycie udziałów ” w swoim zakresie pojęciowym mieści zarówno sprzedaż udziałów jak również odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki w celu ich umorzenia. A skoro przepis ten posługuje się pojęciem „ odpłatnego zbycia ”, oznacza to, że w przypadku każdego odpłatnego zbycia udziałów należy stosować odpowiednio art. 19 ustawy. Natomiast fakt, że umorzenie dobrowolne udziałów stanowi ich odpłatne zbycie na rzecz spółki nie budzi wątpliwości. Tym samym sytuacja udziałowca, który zbywa należące do niego udziały na rzecz spółki w celu ich umorzenia nie różni się od sytuacji, w której zbycie udziałów następuje na rzecz osoby trzeciej np. na podstawie umowy sprzedaży. Tym samym odpowiednie stosownie art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku sprzedaży udziałów a wykluczenie jego stosowania w przypadku odpłatnego zbycia udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia prowadziłoby do nierównego traktowania podatników. Z kolei fakt, że za odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki wspólnikowi przysługuje wynagrodzenie oznacza, że w tym przypadku odpowiednie stosowanie przepisów polegać będzie na zastąpieniu „ ceny ” obecnej w dyspozycji normy prawnej „ wynagrodzeniem ”.
2017
3
sty

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów w związku z odpłatnym zbyciem udziałów
Fragment:
Wartość udziałów wyrażona w EUR została przeliczona po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień zawarcia umowy o przeniesienie własności udziałów na rzecz Spółki z o.o. Natomiast, zapłata w EUR za udziały została ustalona po kursie sprzedaży banku, z którego usług korzysta Spółka. Na skutek zapłaty za udziały przed podpisaniem ostatecznej umowy przeniesienia własności udziałów na rzecz Spółki z o.o. powstały dodatnie różnice kursowe. Spółka do ustalania różnic kursowych stosuje zasady podatkowe, zgodnie z art. 9b ust. 1 pkt 1 oraz art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ ustawy o PDOP ”). W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie: Czy wartość wynagrodzenia należnego Kancelarii Adwokackiej z tytułu wykonania umowy zlecenia dotyczącej nabycia udziałów będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, wartość wynagrodzenia wypłaconego Kancelarii Adwokackiej z tytułu wykonania umowy zlecenia w zakresie nabycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki X, stanowi wydatek na nabycie udziałów, który stanie się kosztem uzyskania przychodu w momencie odpłatnego zbycia tych udziałów. Zgodnie z generalną zasadą ustalania kosztów uzyskania przychodów, określoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
30
gru

Istota:
Czy powstałe dodatnie różnice kursowe związane z zapłatą za udziały należy odnieść bezpośrednio w przychody finansowe w momencie powstania tych różnic, czy też powinny wpłynąć na wartość tych udziałów?
Fragment:
Ustawodawca nie definiują wprost, co należy rozumieć pod pojęciem wydatków na nabycie lub objęcie udziałów. Zdaniem Organu, w dyspozycji art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, mieszczą się wyłącznie wydatki pozostające w bezpośrednim związku z nabyciem udziałów lub akcji, a więc tego rodzaju wydatki, bez których poniesienia nie byłoby możliwe nabycie lub objęcie udziałów lub akcji w spółce. Do wydatków tych należy zaliczyć np. cenę nabycia udziałów, opłaty notarialne, podatek od czynności cywilno-prawnych. Wydatki te będą kosztem uzyskania przychodów w momencie zbycia udziałów. Zatem słusznie uważa Spółka, że różnice kursowe powstające przy zapłacie za udziały nie korygują ceny nabycia udziałów. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny sprawy, jak również wskazane powyżej uregulowania prawne dotyczące różnic kursowych należy stwierdzić, że w rozpatrywanej sprawie dodatnie różnice kursowe powstałe w związku z nabyciem udziałów nie mieszczą się w kategorii wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji), o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 8 updop, t.j. nie mają wpływu na ustalenie wysokości kosztu uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia uprzednio nabytych udziałów, a tym samym winny być uwzględnione w przychodach w momencie ich powstania.
2016
30
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów nabytych i Udziałów objętych?
Fragment:
Tym samym są to koszty o których mowa w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, tj. „ niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę ” „ wydatki poniesione na nabycie ” Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Wydatki te Wnioskodawca zaliczy u siebie do kosztów uzyskania przychodów w dacie dobrowolnego umarzania Udziałów nabytych i Udziałów objętych. W konsekwencji należy uznać, że ustawodawca wprost wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych są wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie przez Spółkę osobową. Wprost wskazuje także, że wydatki poniesione przez Spółkę osobową nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do momentu zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Koszt ten nie może być bowiem rozliczony na moment nabycia udziałów, lecz dopiero w momencie ich sprzedaży (dobrowolnego umorzenia). Jest on równy wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez Spółkę osobową. W konsekwencji skoro Spółka osobowa nigdy nie sprzeda tych udziałów (nie dokona odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych, lecz zostaną one wydane w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji), Wnioskodawca otrzymujący Udziały nabyte i Udziały objęte będzie kontynuował zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów po Spółce osobowej.
2016
24
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku dobrowolnego umorzenia Udziałów nabytych i Udziałów objętych?
Fragment:
Tym samym są to koszty, o których mowa w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, tj. „ niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę ” „ wydatki poniesione na nabycie ” Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Wydatki te Wnioskodawca zaliczy u siebie do kosztów uzyskania przychodów w dacie dobrowolnego umarzania Udziałów nabytych i Udziałów objętych. W konsekwencji należy uznać, że ustawodawca wprost wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych są wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie przez Spółkę osobową. Wprost wskazuje także, że wydatki poniesione przez Spółkę osobową nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do momentu zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Koszt ten nie może być bowiem rozliczony na moment nabycia udziałów, lecz dopiero w momencie ich sprzedaży (dobrowolnego umorzenia). Jest on równy wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez Spółkę osobową. W konsekwencji skoro Spółka osobowa nigdy nie sprzeda tych udziałów (nie dokona odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych, lecz zostaną one wydane w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji), Wnioskodawca otrzymujący Udziały nabyte i Udziały objęte będzie kontynuował zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów po Spółce osobowej.
2016
24
gru

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodu ze zbycia w celu umorzenia udziałów odpłatnie nabytych i udziałów objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej.
Fragment:
Tym samym są to koszty o których mowa w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, tj. „ niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę ” „ wydatki poniesione na nabycie ” Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Wydatki te Wnioskodawca zaliczy u siebie do kosztów uzyskania przychodów w dacie dobrowolnego umarzania Udziałów nabytych i Udziałów objętych. W konsekwencji należy uznać, że ustawodawca wprost wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych są wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie przez Spółkę osobową. Wprost wskazuje także, że wydatki poniesione przez Spółkę osobową nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do momentu zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Koszt ten nie może być bowiem rozliczony na moment nabycia udziałów, lecz dopiero w momencie ich sprzedaży (dobrowolnego umorzenia). Jest on równy wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez Spółkę osobową. W konsekwencji skoro Spółka osobowa nigdy nie sprzeda tych udziałów (nie dokona odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych, lecz zostaną one wydane w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji), Wnioskodawca otrzymujący Udziały nabyte i Udziały objęte będzie kontynuował zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów po Spółce osobowej.
2016
24
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z umorzeniem udziałów
Fragment:
Wnioskodawca dokona umorzenia udziałów w trybie dobrowolnego umorzenia udziałów z czystego zysku, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, za zgodą Udziałowca, którego udziały zostaną umorzone oraz zgodnie z treścią umowy Spółki. Wysokość wynagrodzenia za umorzone udziały, a także sposób i termin jego wypłaty zostaną określone przez strony w uchwale o umorzeniu udziałów. Umorzenie udziałów odbędzie się poprzez zbycie (za wynagrodzeniem) na rzecz Spółki posiadanych przez Udziałowca udziałów w jej kapitale zakładowym, celem ich późniejszego umorzenia przez Spółkę. Wynagrodzenie za umorzone udziały zostanie ustalone przez strony na określonym poziomie, przy czym Spółka planuje, że wartość wypłaconego Udziałowcowi wynagrodzenia za jeden umorzony udział będzie równa wartości nominalnej tego udziału, aczkolwiek niewykluczone iż może zostać ustalona w innej - wyższej lub niższej wysokości. Wskazania przy tym wymaga, że wartość wynagrodzenia za jeden umorzony udział może być niższa od wartości kapitałów własnych przypadających na jeden udział. Termin wypłaty wynagrodzenia zostanie określony w uchwale o umorzeniu udziałów, przy czym Wnioskodawca wskazuje, że może być to termin odległy od dnia podjęcia uchwały.
2016
23
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych zwolnienia z długu związanego z przeniesieniem udziału we współwłasności lokalu mieszkalnego oraz skutków podatkowych jakie powstaną z tytułu nabycia udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu
Fragment:
Z treści wniosku wynika, że chociaż C.P. nie przekaże stronie zbywającej swój udział w nieruchomości (I.Ż.) jakichkolwiek środków pieniężnych, to jednak przejmie on dług drugiego współwłaściciela, a zatem faktycznie będzie miało miejsce odpłatne nabycie przez niego udziału w nieruchomości. Zapłatą będzie zwolnienie z długu drugiego współwłaściciela, a przejęcie tego długu przez C.P. W omawianej sprawie – po stronie C.P. nie powstanie źródło przychodu z tytułu planowanej umowy. Wnioskodawca nie uzyska żadnej korzyści majątkowej kosztem innego podmiotu, gdyż nabywając udział w nieruchomości przejmie zobowiązanie kredytowe ciążące na zbywającej I.Ż. Nabędzie zatem wprawdzie prawo własności udziału 1/2 w nieruchomości, ale w zamian przejmie od zbywającej zobowiązanie do spłaty kredytu hipotecznego. Nabycie nie będzie miało więc charakteru nieodpłatnego przysporzenia w jej majątku. To zaś oznacza, że w podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne nabycie udziału w nieruchomości nie jest źródłem przychodów. Zatem nabycie własności udziału w nieruchomości w zamian za przejęcie długu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Ponadto należy wskazać, że fakt czy wartość zbywanego majątku odpowiada wartości majątku nabywanego oraz czy wartość długu jest wyższa czy też niższa od wartości z dnia zaciągania kredytu nie ma wpływu na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy, ponieważ odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym nie stanowi w ogóle źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
2016
23
gru

Istota:
Czy w związku z planowaną transakcją aportu udziałów w Spółce zależnej do Spółki kapitałowej po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Jednocześnie stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o PDOF jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce − do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2016
21
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych?
Fragment:
Tym samym są to koszty o których mowa w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, tj. „ niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę ” „ wydatki poniesione na nabycie ” Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Wydatki te Wnioskodawca zaliczy u siebie do kosztów uzyskania przychodów w dacie odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. W konsekwencji należy uznać, że ustawodawca wprost wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych są wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie przez Spółkę osobową. Wprost wskazuje także, że wydatki poniesione przez Spółkę osobową nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do momentu zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Koszt ten nie może być bowiem rozliczony na moment nabycia udziałów, lecz dopiero w momencie ich sprzedaży (lub innej formy odpłatnego zbycia). Jest on równy wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez Spółkę osobową. W konsekwencji skoro Spółka osobowa nigdy nie sprzeda tych udziałów (nie dokona odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych, lecz zostaną one wydane w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji), Wnioskodawca otrzymujący Udziały nabyte i Udziały objęte będzie kontynuował zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów po Spółce osobowej.
2016
21
gru

Istota:
Skutki podatkowe podziału przez wydzielenie w zakresie kosztów uzyskania przychodów oraz sposobu ustalania wydatku na nabycie udziałów/akcji spółki dzielonej.
Fragment:
W przypadku transakcji podziału przez wydzielenie dojść może : do zmniejszenia liczby udziałów/akcji, które Spółka posiadałaby w Spółkach Zależnych (unicestwienie części udziałów/akcji w ramach procedury podziału przez wydzielenie, polegające zgodnie z art. 199 i art. 359 KSH na definitywnym zlikwidowaniu praw udziałowych związanych z akcją/udziałem, powodującym zmniejszenie ogólnej liczby udziałów/akcji w kapitale zakładowym), bądź do proporcjonalnego obniżenia wartości nominalnej tych udziałów/akcji, bez zmniejszenia ich łącznej liczby posiadanej przez Spółkę (obniżenie kapitału zakładowego, zgodnie z art. 455 KSH i 263 KSH, poprzez obniżenie wartości nominalnej każdej akcji/udziału, bez zmiany ogólnej liczby udziałów/akcji - prawa udziałowe do akcji/udziału nadal istnieją ze względu na brak ich unicestwienia); Nie jest również wykluczona dalsza restrukturyzacja, w toku której Spółka będzie zbywać udziały w Spółkach Zależnych, jeśli np. wydzielone rodzaje działalności wykraczać będą poza zakres działalności, w której specjalizuje się Spółka. W piśmie z dnia 2 sierpnia 2016 r. Spółka wskazała, że – w odniesieniu do udziałów / akcji obejmowanych przez Spółkę (tj. P. Sp. z o.o.) w innych (...)
2016
17
gru

Istota:
1) Czy wydatkiem na nabycie udziałów w Spółce zależnej zgodnie z ustawą o PDOP będzie wartość nominalna udziałów Wnioskodawcy, wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za ww. wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki zależnej, wniesiony przez wspólnika?2) Czy w przypadku, gdy dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów Spółki zależnej po jej podziale, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w wysokości iloczynu: (I) wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy, wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za ww. wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki zależnej, oraz (2) proporcji, w jakiej pozostaje (a) łączna wartość nominalna udziałów Spółki zależnej po jej podziale do (b) łącznej wartości nominalnej udziałów Spółki zależnej przed jej podziałem?
Fragment:
(...) udziałów w Spółce dzielonej Spółce kapitałowej będzie przysługiwało (w części przypadającej na zbywane udziały) prawo do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów w kwocie odpowiadającej wartości nominalnej własnych udziałów wydanych ówczesnemu udziałowcowi Spółki dzielonej w zamian za wnoszone przez niego udziały Spółki dzielonej do Spółki kapitałowej w ramach transakcji wymiany udziałów w takiej proporcji, w jakiej pozostanie wartość nominalna posiadanych przez Spółkę kapitałową udziałów w Spółce dzielonej po podziale do wartości nominalnej tych udziałów przed podziałem. ” /podkreślenie własne/. Reasumując, w przypadku gdy dojdzie do odpłatnego zbycia udziałów Spółki zależnej po jej podziale, Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w wysokości iloczynu: (I) wartości nominalnej udziałów Wnioskodawcy, wydanych przez Wnioskodawcę w zamian za ww. wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółki zależnej, oraz (2) proporcji, w jakiej pozostaje (a) łączna wartość nominalna udziałów Spółki zależnej należących do Wnioskodawcy po jej podziale do (b) łącznej wartości nominalnej udziałów Spółki zależnej należących do Wnioskodawcy przed jej podziałem [(I) x (a)/(b)].
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek
Fragment:
Z kolei na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy PIT „W przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie: art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej luty dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny; art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny; wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie. W konsekwencji regulacje Ustawy PIT wprowadzają zasadę, że jedynie otrzymane przez wspólnika dopłaty w gotówce stanowią jego przychód w momencie ich otrzymania w związku z połączeniem spółek.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych połączenia spółek
Fragment:
Z kolei na podstawie art. 24 ust. 8 Ustawy PIT „W przypadku połączenia lub podziału spółek, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 7 i ust. 8d, dochód (przychód) wspólnika spółki przejmowanej lub dzielonej, stanowiący nadwyżkę wartości nominalnej udziałów (akcji) przydzielonych przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną nad wydatkami na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) w spółce przejmowanej lub dzielonej, nie podlega opodatkowaniu w momencie połączenia lub podziału spółek; przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółki przejmującej lub nowo zawiązanej wspólnik ustala koszt uzyskania przychodów na podstawie: art. 22 ust. 1f - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej luty dzielonej zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny; art. 23 ust. 1 pkt 38 - jeżeli udziały (akcje) w spółce przejmowanej lub dzielonej zostały nabyte albo objęte za wkład pieniężny; wysokości wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) spółki dzielonej, ustalonych zgodnie z pkt 1 lub 2, w takiej proporcji, w jakiej pozostaje u tego wspólnika wartość nominalna unicestwianych udziałów (akcji) w dzielonej spółce do wartości nominalnej udziałów (akcji) przed podziałem; pozostała część kwoty tych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) spółek podzielonych przez wydzielenie. W konsekwencji regulacje Ustawy PIT wprowadzają zasadę, że jedynie otrzymane przez wspólnika dopłaty w gotówce stanowią jego przychód w momencie ich otrzymania w związku z połączeniem spółek.
2016
17
gru

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów związanych z odpłatnym zbyciem nowo utworzonych udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
W myśl art. 30b ust. 2 pkt 4 ustawy, dochodem z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 osiągnięta w roku podatkowym. Jak wynika z powyższych przepisów ustawy, opodatkowaniu z tytułu odpłatnego zbycia m.in. udziałów podlega dochód. Ustawodawca zezwala zatem, aby koszty uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia m.in. udziałów, pomniejszały przychód do opodatkowania, jednocześnie uzależniając ich wysokość od sposobu nabycia zbywanych udziałów. Tym samym, ustalając koszty uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia udziałów należy odwołać się zawsze do sposobu nabycia zbywanych udziałów i ustalić je odpowiednio na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy. W stanie będącym przedmiotem wniosku zastosowanie znajdzie art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy, zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3e.
2016
17
gru

Istota:
Możliwość pomniejszenia udziału (pośredniego) w Spółkach, o posiadany w tych Spółkach udział Funduszu, przysługujący przez ten sam okres.
Fragment:
W przypadku potwierdzenia przez Organ stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 1, tj. potwierdzenia, że Wnioskodawca będzie uprawiony, zgodnie z przepisem art. 30f ust. 12 ustawy o PIT, do pomniejszenia Swojego udziału (pośredniego) związanego z prawem do udziału w zyskach Spółek, o udział Funduszu związany z prawem do udziału w zyskach Spółek, przysługujący przez ten sam okres, Wnioskodawca jest zdania, że w sytuacji gdy udział posiadany przez Niego w Spółkach będzie wyłącznie udziałem pośrednim, posiadanym za pośrednictwem Funduszu, to w wyniku pomniejszenia, o którym mowa powyżej, Jego udział w Spółkach będzie równy zeru. Z kolei w sytuacji, gdy Wnioskodawca obok pośredniego udziału posiadanego w Spółkach za pośrednictwem Funduszu posiadałby inny pośredni (za pośrednictwem innego niż Fundusz podmiotu) bądź bezpośredni udział w tych Spółkach, to w wyniku pomniejszenia, o którym mowa powyżej, za Jego faktyczny udział w Spółkach uważany będzie wyłącznie udział posiadany bez pośrednictwa Funduszu. W wyniku powyższego, zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy będzie posiadał On w Spółkach wyłącznie udział pośredni za pośrednictwem Funduszu, albo też w sytuacji, gdy Jego udział pośredni bądź bezpośredni, posiadany obok udziału za pośrednictwem Funduszu będzie mniejszy niż 25% nie będzie On zobowiązany, w odniesieniu do (...)
2016
17
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszt uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych
Fragment:
Tym samym są to koszty o których mowa w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, tj. „ niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę ” „ wydatki poniesione na nabycie ” Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Wydatki te Wnioskodawca zaliczy u siebie do kosztów uzyskania przychodów w dacie odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. W konsekwencji należy uznać, że ustawodawca wprost wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych są wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie przez Spółkę osobową. Wprost wskazuje także, że wydatki poniesione przez Spółkę osobową nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do momentu zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Koszt ten nie może być bowiem rozliczony na moment nabycia udziałów, lecz dopiero w momencie ich sprzedaży (lub innej formy odpłatnego zbycia). Jest on równy wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez Spółkę osobową. W konsekwencji skoro Spółka osobowa nigdy nie sprzeda tych udziałów (nie dokona odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych, lecz zostaną one wydane w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji), Wnioskodawca otrzymujący Udziały nabyte i Udziały objęte będzie kontynuował zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów po Spółce osobowej.
2016
17
gru

Istota:
W jaki sposób wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej?
Fragment:
Tym samym są to koszty o których mowa w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, tj. „ niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę ” „ wydatki poniesione na nabycie ” Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Wydatki te Wnioskodawca zaliczy u siebie do kosztów uzyskania przychodów w dacie odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. W konsekwencji należy uznać, że ustawodawca wprost wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych są wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie przez Spółkę osobową. Wprost wskazuje także, że wydatki poniesione przez Spółkę osobową nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do momentu zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Koszt ten nie może być bowiem rozliczony na moment nabycia udziałów, lecz dopiero w momencie ich sprzedaży (lub innej formy odpłatnego zbycia). Jest on równy wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez Spółkę osobową. W konsekwencji skoro Spółka osobowa nigdy nie sprzeda tych udziałów (nie dokona odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych, lecz zostaną one wydane w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji), Wnioskodawca otrzymujący Udziały nabyte i Udziały objęte będzie kontynuował zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów po Spółce osobowej.
2016
16
gru

Istota:
W jaki sposób wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej?
Fragment:
Tym samym są to koszty o których mowa w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, tj. „ niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę ” „ wydatki poniesione na nabycie ” Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Wydatki te Wnioskodawca zaliczy u siebie do kosztów uzyskania przychodów w dacie odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. W konsekwencji należy uznać, że ustawodawca wprost wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych są wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie przez Spółkę osobową. Wprost wskazuje także, że wydatki poniesione przez Spółkę osobową nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do momentu zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Koszt ten nie może być bowiem rozliczony na moment nabycia udziałów, lecz dopiero w momencie ich sprzedaży (lub innej formy odpłatnego zbycia). Jest on równy wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez Spółkę osobową. W konsekwencji skoro Spółka osobowa nigdy nie sprzeda tych udziałów (nie dokona odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych, lecz zostaną one wydane w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji), Wnioskodawca otrzymujący Udziały nabyte i Udziały objęte będzie kontynuował zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów po Spółce osobowej.
2016
16
gru

Istota:
Opodatkowanie transakcji sprzedaży udziałów
Fragment:
Wnioskodawca jest udziałowcem w następujących Spółkach: Spółka 1 - posiada 80% udziałów, pełni w niej również funkcję prezesa zarządu, Spółka 2 - posiada 63% udziałów, pełni w niej również funkcję prezesa zarządu, Spółka 3 - posiada 34%ć udziałów, Spółka 4 w likwidacji - posiada 50% udziałów, Spółka 5 - posiada 20,6 % udziałów, pełni w niej również funkcję prokurenta, Spółka 6 - posiada 50% udziałów. Objęcie udziałów przez Wnioskodawcę w w/w Spółkach nie następowało w celach spekulacyjnych tj. Wnioskodawca nie obejmował udziałów wyłącznie w tym celu, aby je później sprzedać licząc na wzrost ich wartości. Zarówno w momencie objęcia udziałów, jak również w momencie ewentualnej sprzedaży udziałów przedmiotem faktycznie prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej nie jest i nie będzie ani działalność maklerska ani działalność brokerska. Podobnie posiadanie udziałów w w/w Spółkach nie było bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej. Wnioskodawca nie prowadził działalności gospodarczej, w ramach której zajmował się obrotem udziałami oraz nie prowadził działalności w zakresie zarządzania udziałami. W przeszłości Wnioskodawca nie dokonywał sprzedaży udziałów lub akcji w Spółkach, z wyjątkiem sprzedaży w 2009 r. 230 udziałów w Spółce 5. W przyszłości Wnioskodawca zamierza sprzedać udziały w Spółce 6, w której poza posiadaniem udziałów nie pełni jakichkolwiek funkcji - nie uczestniczy w zarządzaniu Spółką 6 oraz z którą nie ma zawartej umowy o pracę.
2016
16
gru

Istota:
Brak opodatkowania darowizny udziałów.
Fragment:
Staatssecretahs van Financiën) oraz czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu udziałów (sprawa C-155/94 Wellcome Trust Ltd v. Commissioners of Customs and Excise). TSUE uznał także (sprawa C-77/01 Empresa de Desenvolvimeto Mineiro), że zwykłe nabycie udziałów w innych podmiotach nie stanowi wykorzystania majątku w celu osiągnięcia dochodu w sposób ciągły, ponieważ wszelkie korzyści (w tym dywidendy) jakie ten udział przynosi są skutkiem jedynie własności majątku i nie są skutkiem jakiejkolwiek działalności gospodarczej w rozumieniu Dyrektywy. Jednocześnie, zgodnie ze stanowiskiem TSUE (sprawa C-442/02 KapHag), transakcje finansowe polegające jedynie na sprzedaży udziałów i innych papierów wartościowych, np. jednostek w funduszach inwestycyjnych, nie stanowią w ogóle działalności gospodarczej. W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym, przedstawionym w opisie stanu faktycznego, darczyńcą będzie wspólnik komandytariusz w Spółce, tj. Wnioskodawca, zaś przedmiotem darowizny będzie ogół praw i obowiązków tego wspólnika w Spółce. Obdarowanym będzie natomiast inna osoba fizyczna, tj. syn Wnioskodawcy. Darczyńca nie prowadzi działalności gospodarczej, która polega na obrocie udziałami (akcjami). Zatem należy uznać, biorąc pod uwagę powyżej powołane przepisy prawa krajowego i wspólnotowego oraz orzecznictwo TSUE, że w przedstawionym stanie faktycznym przeniesienie w drodze zawarcia umowy darowizny ogółu praw i obowiązków Wnioskodawcy w Spółce (jako wspólnika komandytariusza) na syna nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.
2016
16
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w związku ze zbyciem przez Wnioskodawcę udziałów w Sp. z o.o. w celu ich dobrowolnego umorzenia bez wynagrodzenia, zgodnie z art. 199 § 3 KSH, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Stosownie do treści art. 199 § 2 zd. 1 KSH, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Art. 199 § 3 KSH, dopuszcza jednakże sytuację, w której za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W danym stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) wspólnik rozważa wyrażenie zgody na umorzenie jego udziałów bez wynagrodzenia. Na gruncie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888, dalej: „ Ustawa CIT ”), szczególną kategorię dochodów/ przychodów opodatkowanych podatkiem CIT stanowią dochody/przychody z udziału w zyskach osób prawnych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT, dochodem/przychodem z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). W celu ustalenia skutków podatkowych dobrowolnego umorzenia udziałów należy jednak wskazać, że nieodpłatne zbycie udziałów w celu ich umorzenia od 1 stycznia 2011 r. nie mieści się w kategorii dochodów (przychodów) z udziałów w zyskach osób prawnych (a contrario dochodem/przychodem z udziału w zyskach osób prawnych objęte jest jedynie umorzenie dokonane w trybie przymusowym bądź automatycznym).
2016
16
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy umorzenie udziałów jednego ze wspólników w Spółce, które zostanie dokonane bez wynagrodzenia, będzie rodziło jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po stronie Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności, czy spowoduje powstanie przychodu.
Fragment:
Tryb umarzania udziałów uregulowany został w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „ Ksh ”). Zgodnie z art. 199 § 1 Ksh, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W myśl art. 199 § 2 Ksh, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Stosownie do § 3 omawianego artykułu, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W świetle powyższych regulacji, podstawą dla dokonania dobrowolnego umorzenia udziałów przez spółkę jest ich nabycie od udziałowców. Kwestia ustalenia wynagrodzenia dla wspólnika za zbywane w celu umorzenia udziały pozostawiona została przy tym swobodzie stron. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
16
gru

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, kosztem uzyskania przychodów z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów będzie dla Wnioskodawcy wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy?
Fragment:
Biorąc pod uwagę powyższe, w celu prawidłowego określenia wysokości dochodu Wnioskodawcy kluczowe jest ustalenie, co stanowić będzie dla niego koszt nabycia Udziałów. Podkreślenia wymaga fakt, że Wnioskodawca nabędzie Udziały w zamian za Udziały Własne Wnioskodawcy. W związku z tym, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że w ramach wymiany udziałów, ekonomicznym ekwiwalentem za otrzymane przez niego udziałyudziały własne Wnioskodawcy. W opinii Wnioskodawcy, wartość tego ekwiwalentu (tj. wartość nominalna udziałów własnych, Wnioskodawcy) stanowi dla niego ekonomiczny koszt nabycia udziałów. Prawidłowość powyższej wykładni wynika pośrednio także z konstrukcji art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, w którym ustawodawca jednoznacznie uregulował sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbycia udziałów nabytych uprzednio przez spółkę w ramach transakcji, tzw. „ wymiany udziałów ”. Zgodnie bowiem z tym przepisem, za koszt uzyskania przychodów nie uznaje się wydatków poniesionych przez spółkę nabywającą przy transakcji tzw. „ wymiany udziałów ”. Wydatki te – w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych udziałowcom spółki, której udziały są nabywane – są jednak kosztem uzyskania przychodów z tytułu odpłatnego zbycia tych udziałów. W związku z powyższym, jeśli Wnioskodawca zamierzałby sprzedać udziały, to – w myśl wyraźnej regulacji art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT – kosztem uzyskania przychodów z tego tytułu byłaby dla niego wartość nominalna udziałów własnych Wnioskodawcy.
2016
16
gru

Istota:
Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności?
Fragment:
Odnosząc tę definicję do treści art. 14 ust. 1 Ustawy o innowacyjności, w ocenie Wnioskodawcy, wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji Spółki innowacyjnej w zamian za wkład niepieniężny spełnia obydwie przesłanki do uznania przeniesienia własności udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej na rzecz Spółki za „ nabycie ”. Po pierwsze, w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki, Spółka stanie się właścicielem udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej („ otrzyma coś na własność ”), po drugie w zamian za udziały/akcje Spółki Innowacyjnej, Spółka „ zapłaci ” wydając swoje udziały na rzecz wspólników wnoszących aport („ otrzyma coś na własność, płacąc za to ”). W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji Spółki innowacyjnej do Spółki dojdzie do nabycia udziałów/akcji Spółki innowacyjnej przez Wnioskodawcę, o którym mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności. Jednocześnie, o ile zostaną spełnione założenia Wnioskodawcy w zakresie planowanych działań inwestycyjnych, tj. w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Spółki innowacyjnej co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów Spółki ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym Spółka odpłatnie zbędzie udziały/akcje Spółki innowacyjnej będą stanowiły inwestycje inne niż: papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej (...)
2016
15
gru

Istota:
Czy odpłatne zbycie przez Wnioskodawcę udziałów/akcji Spółki innowacyjnej nabytych przez Wnioskodawcę w 2016 r., bądź też w 2017 r. w drodze kupna, bądź też wniesienia do Spółki przez wspólników/wspólnika Wnioskodawcy wkładu niepieniężnego w formie udziałów/akcji Spółki innowacyjnej po upływie 2 lat od ich nabycia jest zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności?
Fragment:
Odnosząc tę definicję do treści art. 14 ust. 1 Ustawy o innowacyjności, w ocenie Wnioskodawcy, wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji Spółki innowacyjnej w zamian za wkład niepieniężny spełnia obydwie przesłanki do uznania przeniesienia własności udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej na rzecz Spółki za „ nabycie ”. Po pierwsze, w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego do Spółki, Spółka stanie się właścicielem udziałów/akcji Spółki Innowacyjnej („ otrzyma coś na własność ”), po drugie w zamian za udziały/akcje Spółki Innowacyjnej, Spółka „ zapłaci ” wydając swoje udziały na rzecz wspólników wnoszących aport („ otrzyma coś na własność, płacąc za to ”). W konsekwencji, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci udziałów/akcji Spółki innowacyjnej do Spółki dojdzie do nabycia udziałów/akcji Spółki innowacyjnej przez Wnioskodawcę, o którym mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy o Innowacyjności. Jednocześnie, o ile zostaną spełnione założenia Wnioskodawcy w zakresie planowanych działań inwestycyjnych, tj. w momencie odpłatnego zbycia udziałów/akcji Spółki innowacyjnej co najmniej 75% wartości bilansowej aktywów Spółki ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym Spółka odpłatnie zbędzie udziały/akcje Spółki innowacyjnej będą stanowiły inwestycje inne niż: papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej (...)
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.