Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
7
lip

Istota:

Czy Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie sprzedaży udziału 1/12, od którego nabycia nie upłynął pięcioletni termin przed zawarciem umowy sprzedaży, wobec przeznaczenia dochodu z ich sprzedaży na zakup, przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż udziałów, mieszkania przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe?

Fragment:

Stosownie do treści art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego -położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

2018
6
lip

Istota:

Brak opodatkowania zbycia udziałów w spółce z o.o. w celu ich dobrowolnego umorzenia za wynagrodzeniem pieniężnym.

Fragment:

W niniejszej sprawie mamy do czynienia z umorzeniem dobrowolnym, tj. z umorzeniem dokonywanym za zgodą wspólnika - Gmina przystępując do Spółki już w umowie Spółki „ zaplanowała ” umorzenie swoich udziałów w zamian za wynagrodzenie pieniężne, jak również określony został sposób obliczenia tego wynagrodzenia. Dobrowolne umorzenie udziałów zrealizuje się poprzez nabycie przez Spółkę udziałów własnych w celu ich umorzenia w drodze umowy, a następnie poprzez podjęcie uchwały w sprawie umorzenia wcześniej nabytych udziałów. Strony zawrą umowę sprzedaży udziałów i na mocy tej umowy Gmina sprzeda udziały a Spółka dokona ich nabycia zobowiązując się jednocześnie do zapłaty wynagrodzenia, co oznacza to, że dojdzie do zbycia przez Gminę (nabycia przez Spółkę) posiadanych udziałów w drodze umowy sprzedaży. Gmina ma status podatnika VAT, ale aby dana czynność dokonywana przez podatnika podatku VAT podlegała opodatkowaniu tym podatkiem musi być wykonana w ramach działalności gospodarczej. Zdaniem Gminy, samo posiadanie udziałów nie stanowi działalności gospodarczej pozwalającej na uznanie jej, jako posiadacza udziałów, za podatnika w rozumieniu art. 15 ustawy VAT - Gmina nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie, a udziały posiada w związku z realizacją zadań własnych nałożonych odrębnymi ustawami. Takie stanowisko (...)

2018
4
lip

Istota:

Skutki podatkowe zbycia nieruchomości w sytuacji gdy nabycie poszczególnych w niej udziałów miało miejsce w drodze kupna i darowizny.

Fragment:

Udział we współwłasności nieruchomości, zgodnie z wypracowanym w orzecznictwie poglądem jest prawem, należącym do współwłaściciela rachunkowym ułamkiem rzeczy, idealną częścią niepodzielnej rzeczy (co potwierdza Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 20 września 2000 r., sygn. akt I CKN 729/99). Może on być - jako udział - samodzielnym przedmiotem obrotu, każdy ze współwłaścicieli może nim w swobodny sposób rozporządzać (art. 198 Kodeksu cywilnego). Sprzedaż udziału nie jest zatem równoznaczna ze sprzedażą nieruchomości, choć każdy kolejny nabywca udziału staje się współwłaścicielem nieruchomości. Jego zbycie nie ma jednak wpływu na całość sytuacji wspólnej rzeczy bądź udziałów pozostałych współwłaścicieli (podobnie: Sąd Najwyższy w wymienionym wyżej wyroku z dnia 20 września 2000 r.). Własność tej samej rzeczy może bowiem przysługiwać niepodzielnie kilku osobom (art. 195 Kodeksu cywilnego) i może mieć charakter współwłasności w częściach ułamkowych lub być współwłasnością łączną (art. 196 Kodeksu cywilnego). Każdemu ze współwłaścicieli przysługuje prawo do całej rzeczy, jest uprawniony do jej współposiadania i korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 Kodeksu cywilnego); podobnie: wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2001 r., sygn. akt III CKN 21/99).

2018
27
cze

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia udziałów w spółce kapitałowej.

Fragment:

Przez proste przemnożenie ilości megawatów z Pozwolenia przez stawkę X EUR określona zostanie ostateczna wysokość ceny sprzedaży udziałów w Spółce dla Nabywcy. Podatek dochodowy należny z tytułu zbycia udziałów w spółce na podstawie Umowy będzie wynosił 19% wartości zwiększenia ceny albowiem zwiększenie ceny będzie faktycznym dochodem Wnioskodawcy i będzie należny w przyszłości, po spełnieniu warunków Umowy. Na dzień złożenia wniosku o interpretację Wnioskodawca tytułem ceny za udziały otrzymał jedynie wartość nominalną udziałów i w związku z tym nie uzyskał żadnego dochodu, który powinien zostać opodatkowany. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody z odpłatnego zbycia udziałów uważa się za przychody z kapitałów pieniężnych. Moment powstania takich przychodów określa art. 17 ust. 1ab ww. ustawy, zgodnie z którym przychód z tego tytułu powstaje w momencie przeniesienia własności udziałów na nabywcę. Stosownie do treści tego przepisu na dzień złożenia wniosku o interpretację Wnioskodawca tytułem ceny za udziały otrzymał jedynie wartość nominalną udziałów i w związku z tym nie uzyskał żadnego dochodu, który powinien zostać opodatkowany w myśl analizowanego przepisu. Jednocześnie na dzień zawarcia umowy pomiędzy Wnioskodawcą a Nabywcą brak jest podstaw do potraktowania jako przychodu warunkowego zwiększenia ceny, która być może, po spełnieniu szeregu warunków, przypadnie Wnioskodawcy w przyszłości, jednakże trudno określić chociażby przybliżoną datę tego zwiększenia ceny lub jego wysokość.

2018
22
cze

Istota:

Czy przez przychody należne z odpłatnego zbycia akcji lub udziałów w spółkach mających osobowość prawną należy rozumieć kwoty, co do których wystąpił określony w umowie sprzedaży termin wymagalności płatności?

Fragment:

Uszczegółowieniem ww. przepisu jest przepis art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz papierów wartościowych. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego oraz uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca jest właścicielem akcji i udziałów w spółkach mających osobowość prawną. Wnioskodawca zamierza zbyć część lub całość tych akcji lub udziałów i w tym celu zawrze stosowne umowy sprzedaży. Wnioskodawca przewiduje, iż płatność za zbyte akcje lub udziały nastąpi w terminie późniejszym, niż termin zawarcia umowy lub płatność może być rozłożona na raty. Terminy wymagalności płatności, w tym terminy wymagalności płatności poszczególnych rat, zostaną określone przez odpowiednie zapisy w umowie sprzedaży. Przeniesienie prawa własności akcji i udziałów na ich nabywcę nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży tych akcji i udziałów. Wobec powyższego nie ulega wątpliwości, że zbycie przez Wnioskodawcę udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością skutkowało osiągnięciem przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Przez umowę sprzedaży – w myśl art. 535 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121z póź. zm.) – sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

2018
16
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych dokonania zmiany udziału w zyskach/stratach spółki jawnej oraz zastosowania art. 25 ustawy o podatku dochodowym w przypadku zmiany proporcji udziałów

Fragment:

Aktualnie wkłady wspólników Spółki nie są proporcjonalne do ich udziału w zyskach. Planowane jest zwiększenie udziału w zysku Wspólnika, kosztem zmniejszenia udziału w zysku Wnioskodawcy. Zmianie ulegnie również udział w stratach - udział w stratach Wspólnika zostanie powiększony, zaś udział w stratach Wnioskodawcy zostanie odpowiednio zmniejszony. Zmiana proporcji udziału w zyskach i stratach Spółki nastąpi na mocy uchwały, podjętej przez wszystkich wspólników Spółki. W konsekwencji planowanych zmian, udział Wnioskodawcy i Wspólnika w zyskach i stratach Spółki, będzie się kształtować nieproporcjonalnie do wniesionych i posiadanych wkładów. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, aby Wnioskodawca w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach i stratach spółki uzyskał jakiekolwiek wynagrodzenie. Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawne oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w związku z dokonaniem zmiany w zakresie podziału zysków i strat spółki jawnej oraz ustaleniem nowych zasad udziału wspólników w zyskach i stratach, przypadających na poszczególnych wspólników tej spółki, w sposób który będzie kształtować je nieproporcjonalnie do wniesionych wkładów, nie powstanie z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
16
cze

Istota:

W zakresie skutków podatkowych dokonania zmiany udziału w zyskach/stratach spółki jawnej oraz zastosowania art. 25 ustawy o podatku dochodowym w przypadku zmiany proporcji udziałów

Fragment:

Aktualnie wkłady wspólników Spółki nie są proporcjonalne do ich udziału w zyskach. Planowane jest zwiększenie udziału w zysku Wnioskodawcy, kosztem zmniejszenia udziału w zysku Wspólnika. Zmianie ulegnie również udział w stratach - udział w stratach Wnioskodawcy zostanie powiększony, zaś udział w stratach Wspólnika zostanie odpowiednio zmniejszony. Zmiana proporcji udziału w zyskach i stratach Spółki nastąpi na mocy uchwały, podjętej przez wszystkich wspólników Spółki. W konsekwencji planowanych zmian, udział Wnioskodawcy i Wspólnika w zyskach i stratach Spółki, będzie się kształtować nieproporcjonalnie do wniesionych i posiadanych wkładów. Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego nie wynika, aby Wnioskodawca w związku ze zmianą proporcji udziału w zyskach i stratach spółki uzyskał jakiekolwiek wynagrodzenie. Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawne oraz przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że w związku z dokonaniem zmiany w zakresie podziału zysków i strat spółki jawnej oraz ustaleniem nowych zasad udziału wspólników w zyskach i stratach, przypadających na poszczególnych wspólników tej spółki, w sposób który będzie kształtować je nieproporcjonalnie do wniesionych wkładów, nie powstanie z tego tytułu przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2018
15
cze

Istota:

Opodatkowania przekazania nieruchomości w zamian za umorzenie udziałów.

Fragment:

Umorzenie udziałów jest czynnością zmierzającą do unicestwienia pewnej partii lub wszystkich udziałów i sprowadza się do pozbawienia praw udziałowca ucieleśnionych w tych udziałach. Umorzenie udziałów powoduje w konsekwencji likwidację określonej cząstki kapitału zakładowego albo samych udziałów, gdy umorzenie nie jest połączone z obniżeniem kapitału zakładowego (odbywa się z zysku), jak również utratę praw organizacyjnych i obligacyjnych związanych z udziałem (ale nie osobistych, dopóki się jest wspólnikiem). Z kolei, w myśl art. 200 § 1 ksh – Spółka nie może obejmować lub nabywać ani przyjmować w zastaw własnych udziałów. Zakaz ten dotyczy również obejmowania lub nabywania udziałów bądź przyjmowania ich w zastaw przez spółkę albo spółdzielnię zależną. Wyjątek stanowi nabycie w drodze egzekucji na zaspokojenie roszczeń spółki, których nie można zaspokoić z innego majątku wspólnika, nabycie w celu umorzenia udziałów oraz nabycie albo objęcie udziałów w innych przypadkach przewidzianych w ustawie. Umorzenie dobrowolne zostało określone jako dokonywane za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (na przykład sprzedaż, darowizna).

2018
31
maj

Istota:

W zakresie zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT sprzedaży Lokalu, rezygnacji z zastosowania ww. zwolnienia przy spełnieniu warunków z art. 43 ust. 10 i 11 ustawy o VAT, opodatkowania sprzedaży udziału w Gruncie na którym znajduje się ww. Lokal i udziału w Ogrodzeniu.

Fragment:

W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Podkreślić należy, że współwłaściciel ma względem swego udziału pozycję wyłącznego właściciela. Ze względu na charakter udziału, każdy ze współwłaścicieli może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli (art. 198 Kodeksu cywilnego). Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Zatem, w zakresie pojęcia towarów jako budynków, budowli i ich części jak również gruntów, mieści się współwłasność jako prawo do rzeczy wspólnej. W konsekwencji, towarem jest część budynku lub budowli, a także udział w prawie własności nieruchomości. Należy więc stwierdzić, że właściciel udziału jest równocześnie właścicielem części ułamkowej wspólnego prawa (prawa własności). W przypadku zbycia udziału w nieruchomości, dotychczasowy współwłaściciel przenosi na nabywcę prawo do rozporządzania tą nieruchomością jak właściciel, w zakresie, w jakim uprawniała go do tego wysokość jego udziału. Należy więc przyjąć, że na podstawie definicji zawartej w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, zbycie udziału we współwłasności nieruchomości, dokonywane przez podatnika, traktowane jest jako czynność odpłatnej dostawy towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

2018
29
maj

Istota:

Powstanie przychodu z tytułu umorzenia udziałów bez wynagrodzenia

Fragment:

Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (art. 199 § 2 K.s.h.). Ponadto, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia (art. 199 § 3 K.s.h.). Transakcja zostanie przeprowadzona przez Spółkę w trybie tzw. procedury dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia, spełniając warunki wpisu Spółki do rejestru i istnienia zapisów o tym stanowiących w umowie Spółki. Udziały zostaną umorzone za zgodą wspólników, w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie udziałów doprowadzi do unicestwienia udziałów w sensie prawnym, co oznacza, że udziały te przestaną istnieć. Oceniając skutki podatkowe, umorzenia przez Spółkę własnych udziałów bez wynagrodzenia, należy rozważyć, czy w związku z tą czynnością, po stronie Spółki powstanie przychód.