Udział | Interpretacje podatkowe

Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania przepisu art. 30f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Fragment:
Według przepisu art. 25 ust. 5b Ustawy o PIT: „ Określając wielkość udziału pośredniego, jaki podmiot posiada w kapitale innego podmiotu, przyjmuje się zasadę, że jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale innego podmiotu, to pierwszy podmiot posiada udział pośredni w kapitale tego innego podmiotu w tej samej wysokości; jeżeli wartości te są różne, za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się wartość niższą. ” Obliczając wysokość posiadanego przez podatnika udziału pośredniego w zagranicznej spółce kontrolowanej należy więc zastosować zasadę, zgodnie z którą, jeżeli jeden podmiot posiada w kapitale (prawach głosu, udział w zysku) drugiego podmiotu określony udział, a ten drugi posiada taki sam udział w kapitale (prawach głosu, udział w zysku) innego podmiotu, to ten pierwszy podmiot posiada udział w kapitale (prawach głosu, udział w zysku) tego innego podmiotu w tej samej wysokości. Jeżeli są to wartości różne to za wysokość udziału pośredniego przyjmuje się niższą z tych wartości. W zdarzeniu przyszłym, w którym Fundusz będzie posiadał co najmniej 25% udziałów Cypco przez okres przekraczający 30 dni należałoby ustalić wysokość posiadanego przez Wnioskodawcę udziału bezpośredniego (lub pośredniego za pośrednictwem SPJ) w Funduszu, a następnie posiadanego przez niego udziału pośredniego w Cypco.
2017
24
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie udziałów.
Fragment:
W przypadku zmniejszenia wartości udziałów nie dochodzi do umorzenia udziałów, ale do umorzenia części wartości udziału. Nie jest to jednak umorzenie całych udziałów (A. Kidyba w: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz. Suplement. Wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2004, str. 61). W wyroku z dnia 14 marca 2014 r. sygn. akt II FSK 875/12 WSA w Warszawie uznał za niewłaściwe stanowisko sądu pierwszej instancji stwierdzające, iż obniżenie wartości nominalnej udziałów w spółce nie może być traktowane za równi z częściowym umorzeniem udziałów, wskazując, że na gruncie Kodeksu spółek handlowych obniżenie kapitału zakładowego spółki może odbyć się przez likwidację udziałów (umorzenie udziałów), poprzez zmniejszenie wartości udziałów (umorzenie cząstki udziałów) lub przy zastosowaniu obu tych technik. Zatem zdaniem Sądu, nie ma podstaw by twierdzić, że obniżenie wartości nominalnej udziałów nie oznacza częściowego umorzenia udziału. Również w wyroku WSA III SA/Wa 427/12 z dnia 14.11.2012 Sąd wprost stwierdził, że „ Jeżeli dojdzie do obniżenia wartości nominalnej nabytych przez Spółkę udziałów spółki zależnej, zdarzenie to będzie miało wpływ na sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodów.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię Udziałów lub Akcji w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej (powstałej z przekształcenia Sp. z o.o.), której Wnioskodawczyni stanie się wspólnikiem w wyniku dziedziczenia, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, oraz sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych Udziałów lub Akcji
Fragment:
Udziały lub Akcje w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce, które to Udziały lub Akcje Spółka nabędzie lub obejmie przed przekształceniem w spółkę osobową, np. w wyniku transakcji tzw. „ wymiany udziałów ” dokonanej w trybie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. W związku z powyższym, w momencie zbycia przedmiotowych Udziałów lub Akcji Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem lub objęciem przez Spółkę Udziałów lub Akcji w wysokości określonej w odpowiednich przepisach Ustawy CIT. Przykładowo, w przypadku zbycia Udziałów lub Akcji nabytych przez Spółkę w wyniku transakcji tzw. „ wymiany udziałów ”, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w wysokości określonej w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której Udziały lub Akcje są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię Udziałów lub Akcji w spółkach kapitałowych należy określić w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych Udziałów lub Akcji przez Spółkę w okresie, w którym nastąpiło to nabycie lub objęcie - tj. w okresie, gdy Spółka funkcjonowała w formie spółki kapitałowej.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie powstania przychodu podatkowego z tytułu odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji ww. Spółki, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi po upływie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki
Fragment:
Udziały lub Akcje w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce. Wątpliwości Wnioskodawczyni dotyczą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji, które zostaną otrzymane przez Wnioskodawcę w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki. Wnioskodawczyni zakłada, że po rozwiązaniu/likwidacji Spółki, Udziały lub Akcje w spółkach kapitałowych będą wchodzić w skład majątku prywatnego Wnioskodawczyni, w szczególności nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawczynię w indywidualnej działalności gospodarczej. Koszt nabycia lub objęcia Udziałów lub Akcji nie zostanie rozpoznany jako koszt uzyskania przychodu w jakiejkolwiek formie przez Spółkę w okresie, gdy będzie ona spółką kapitałową, tj. przed przekształceniem Spółki w spółkę osobową inną niż spółka komandytowo-akcyjna, jak też przez Wnioskodawczynię oraz przez pozostałych wspólników Spółki już po jej przekształceniu. Niewykluczonym jest, że w przyszłości Wnioskodawczyni dokona odpłatnego zbycia Udziałów lub Akcji otrzymanych w związku z rozwiązaniem/likwidacją Spółki. W uzupełnieniu wniosku, ujętym w piśmie opatrzonym datą 22 listopada 2016 r., wskazano, że przedmiotem działalności prowadzonej przez spółkę kapitałową jest oraz spółkę osobową w formie spółki komandytowej będzie m.in. obrót udziałami i akcjami spółek kapitałowych.
2017
24
lut

Istota:
W zakresie uznania czy nabycie od spółki przez Wnioskodawcę własnych udziałów w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia nie spowoduje po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu
Fragment:
IPPB3/4510-511/16-2/MC zgodził się z następującą argumentacją podatnika: „W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów, Spółka nie uzyskuje faktycznie przysporzenia majątkowego o konkretnym wymiarze finansowym. Spółka nabywa udziały tylko w celu umorzenia, to jest w celu ich prawnego unicestwienia. Umorzenie udziałów własnych nie powoduje też wpływu środków finansowych do Spółki i w sensie ekonomicznym Spółka niczego nie uzyskuje. Istotą tej czynności jest jedynie przesunięcie (przeksięgowanie) części środków Spółki w ramach jej kapitału własnego. Jednocześnie umorzenie udziałów nie może być traktowane ani na gruncie prawa podatkowego, ani na gruncie prawa cywilnego jako umorzenie zobowiązań Spółki. Udziały nie kreują dla Spółki żadnych konkretnych zobowiązań wobec wspólników, więc umorzenie udziałów nie zwalnia Spółki z jakiegokolwiek świadczenia. Tym samym umorzenia udziałów nie można również utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Finansów w odpowiedzi z dnia 23 lutego 2004 r. na zapytanie poselskie nr 2206 w sprawie skutków podatkowych w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.
2017
23
lut

Istota:
Nabycie udziałow w celu umorzenia bez wynagrodzenia
Fragment:
IPPB3/4510-511/16-2/MC zgodził się z następującą argumentacją podatnika: „W przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów, Spółka nie uzyskuje faktycznie przysporzenia majątkowego o konkretnym wymiarze finansowym. Spółka nabywa udziały tylko w celu umorzenia, to jest w celu ich prawnego unicestwienia. Umorzenie udziałów własnych nie powoduje też wpływu środków finansowych do Spółki i w sensie ekonomicznym Spółka niczego nie uzyskuje. Istotą tej czynności jest jedynie przesunięcie (przeksięgowanie) części środków Spółki w ramach jej kapitału własnego. Jednocześnie umorzenie udziałów nie może być traktowane ani na gruncie prawa podatkowego, ani na gruncie prawa cywilnego jako umorzenie zobowiązań Spółki. Udziały nie kreują dla Spółki żadnych konkretnych zobowiązań wobec wspólników, więc umorzenie udziałów nie zwalnia Spółki z jakiegokolwiek świadczenia. Tym samym umorzenia udziałów nie można również utożsamiać ze stanowiącym przychód umorzeniem zobowiązań, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT. Powyższe stanowisko jest zgodne ze stanowiskiem wyrażonym przez Ministra Finansów w odpowiedzi z dnia 23 lutego 2004 r. na zapytanie poselskie nr 2206 w sprawie skutków podatkowych w związku z umorzeniem udziałów bez wynagrodzenia.
2017
23
lut

Istota:
Umorzenie udziałów bez wynagrodzenia oraz mozliwośc szacowania przychodu z tytułu umorzenia udziałów przez organ podatkowy
Fragment:
Zapis art. 12 ust. 4 pkt 3 wskazuje, że do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz takiej spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Należy wskazać, że w oparciu o wyżej wskazane przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zasadą jest, iż opodatkowaniu podlega jedynie faktycznie uzyskany dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Dlatego też należy dojść do wniosku, że w wyniku umorzenia udziałów Spółki bez wynagrodzenia nie dojdzie do powstania faktycznego dochodu po stronie Wnioskodawcy. Przeprowadzenie zatem przez Spółkę dobrowolnego umorzenia udziałów bez zapłaty wynagrodzenia nie spowoduje w opisanym zdarzeniu przyszłym po stronie Wnioskodawcy powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.” Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w indywidualnej interpretacji z dnia 16 stycznia 2015 r., sygn. ITPB4/423-136/14/AM uznał za prawidłową następującą tezę wnioskodawcy: „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu podatkowego; ustawodawca ograniczył się w tym zakresie jedynie do wskazania w art. 12 ust. 1 przykładowych przysporzeń zaliczanych do tej kategorii, a także enumeratywnie wyliczył, jakiego rodzaju wpływy pieniężne podmiotu gospodarczego nie są zaliczane do przychodów.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w nieruchomości.
Fragment:
Zatem nabywając w 1991 r. do wspólności małżeńskiej udział 1/2 w nieruchomości Wnioskodawczyni stała się właścicielem 1/4 w każdym metrze kwadratowym tej nieruchomości, co oznacza, że miała prawo do każdego metra kwadratowego w tej nieruchomości proporcjonalnie do nabytego udziału. Podobnie nabywając kolejne udziały w nieruchomości w spadku po mężu w 1991 r. oraz w wyniku zniesienia współwłasności w 2014 r. Wnioskodawczyni w kolejnych datach nabywała udziały w każdym jej metrze kwadratowym. W momencie nabycia udziału w prawie własności każdy ze współwłaścicieli staje się bowiem współwłaścicielem całej nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności, a więc każdego metra kwadratowego tej nieruchomości. Zatem w przypadku zbycia udziału w działce, Wnioskodawczyni nie dokona zbycia części nieruchomości stanowiącej udział nabyty tylko do wspólności majątkowej oraz w spadku. Sprzedany będzie udział nabywany odpowiednio w 1991 r., w 2001 r. oraz w 2014 r. Biorąc więc pod uwagę fakt, że nabycie udziału w przedmiotowej nieruchomości nastąpiło odpowiednio w części w 1991 r., w części w 2001 r. oraz w części w 2014 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy należy liczyć oddzielnie w stosunku do każdego nabywanego przez Wnioskodawczynię udziału. Zatem, sprzedaż działki Nr 69/2 o powierzchni 214 m2, w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w 1991 i 2001 r. nie będzie stanowiła źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zostanie dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.
2017
23
lut

Istota:
Skutki podatkowe nieodpłatnego zniesienia współwłasności i odpłatnego zbycia udziału we współwłasności nieruchomości
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie pytania oznaczonego nr 2, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych sprzedaży do dnia 31 grudnia 2020 r. całego przysługującego Wnioskodawczyni udziału w opisanej wyżej nieruchomości jest wartość rynkowa udziału 647/7380 części, czyli udziału, którym Wnioskodawczyni nabyła w 2015 r., bowiem w pozostałej części (udział 1941/7380 części) jest właścicielką od 2007 r. Zdaniem Wnioskodawczyni, w zakresie pytania oznaczonego nr 3, w stanie przyszłym opisanym w pkt 3, udział 647/7380 części w działce nr A (działka nr 181/8), tj. w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności, który Wnioskodawczyni nabyła w 2015 r. odpowiada udziałowi 1/6 części w działce nr A2, tj. w nieruchomości, jaka powstanie na skutek podziału geodezyjnego i zniesienia współwłasności i w której Wnioskodawczyni będzie współwłaścicielką w udziale 2/3 części. Zdaniem Wnioskodawczyni, podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych powinna być wartość rynkowa udziału 1/6 części w działce nr A2. Udział 1/6 części w działce nr A2 odpowiada bowiem udziałowi 647/7380 części w nieruchomości przed zniesieniem współwłasności, który Wnioskodawczyni nabyła w 2015 r. Pozostały udział w działce nr A2, tj. udział 1/2 części (udział 2/3 części – udział 1/6 części = udział 1/2 części) odpowiada udziałowi 1941/7380 części w działce nr 181/8, którego Wnioskodawczyni jest właścicielką od 2007 r.
2017
23
lut

Istota:
Czy przychodem Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki będzie wynagrodzenie określone w Uchwale?
Fragment:
Wynagrodzenie może odbiegać od wartości rynkowej udziałów. Udziały przeznaczone do umorzenia zostaną następnie przeniesione na Spółkę za wynagrodzeniem określonym w uchwale. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy przychodem Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów Spółki będzie wynagrodzenie określone w Uchwale? Na gruncie przepisów Ustawy CIT przychód związany ze zbyciem udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia nie jest kwalifikowany jako dochód z udziału w zyskach osób prawnych. Konsekwencje podatkowe dobrowolnego umorzenia udziałów za wynagrodzeniem należy zatem oceniać na takich samych zasadach, na jakich ocenia się odpłatne zbycie udziałów. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 Ustawy CIT przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Ponadto, w świetle art. 12 ust 4 pkt 3 Ustawy CIT do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów lub akcji w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych udziałowcom (akcjonariuszom) dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie możliwości uwzględnienia przez Wnioskodawczynię w prowadzonej w formie spółki niebędącej osobą prawną pozarolniczej działalności gospodarczej, wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie Udziałów lub Akcji przez spółkę z o.o. przed jej przekształceniem w ww. spółkę niebędącą osobą prawną
Fragment:
Jak zostało wskazane w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, w skład majątku Spółki osobowej wchodzić będą Udziały lub Akcje, które to Udziały lub Akcje Spółka z o.o. nabędzie lub obejmie przed przekształceniem w Spółkę osobową. W związku z powyższym, w momencie zbycia Udziałów lub Akcji Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem lub objęciem przez Spółkę z o.o. Udziałów lub Akcji w wysokości określonej w odpowiednich przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ Ustawa CIT ”). Przykładowo, w przypadku zbycia Udziałów lub Akcji nabytych przez Spółkę z o.o. w wyniku transakcji tzw. „ wymiany udziałów ”, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Sp. z o.o. w wysokości określonej w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której Udziały lub Akcje są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Podsumowując powyższe, w ocenie Wnioskodawczyni, w przypadku zbycia Udziałów lub Akcji przez Spółkę osobową, Wnioskodawczyni jako wspólnik Spółki osobowej będzie uprawniona do rozpoznania - proporcjonalnie do przysługującego jej prawa do udziału w zysku Spółki osobowej - kosztów uzyskania przychodów w wysokości odpowiadającej wydatkom związanym z nabyciem lub objęciem Udziałów lub Akcji przez Spółkę z o.o.
2017
18
lut

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię Udziałów lub Akcji w spółkach kapitałowych otrzymanych w wyniku rozwiązania/likwidacji Spółki osobowej (powstałej z przekształcenia Sp. z o.o.), której Wnioskodawczyni stanie się wspólnikiem w wyniku dziedziczenia, w sytuacji gdy zbycie to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi rozwiązanie/likwidacja Spółki, oraz sposobu ustalenia kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia tych Udziałów lub Akcji
Fragment:
Udziały lub Akcje w spółkach kapitałowych z siedzibą w Polsce, które to Udziały lub Akcje Spółka nabędzie lub obejmie przed przekształceniem w spółkę osobową, np. w wyniku transakcji tzw. „ wymiany udziałów ” dokonanej w trybie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. W związku z powyższym, w momencie zbycia przedmiotowych Udziałów lub Akcji Wnioskodawczyni będzie przysługiwać prawo do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z nabyciem lub objęciem przez Spółkę Udziałów lub Akcji w wysokości określonej w odpowiednich przepisach Ustawy CIT. Przykładowo, w przypadku zbycia Udziałów lub Akcji nabytych przez Spółkę w wyniku transakcji tzw. „ wymiany udziałów ”, Wnioskodawczyni będzie uprawniona do rozpoznania w kosztach uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę w wysokości określonej w art. 16 ust. 1 pkt 8e Ustawy CIT, tj. w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów wydanych wspólnikom spółki, której Udziały lub Akcje są nabywane, powiększonych o zapłatę w gotówce, o której mowa w przepisie art. 12 ust. 4d Ustawy CIT. Mając na względzie powyższe, w ocenie Wnioskodawczyni koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia przez Wnioskodawczynię Udziałów lub Akcji w spółkach kapitałowych należy określić w wysokości wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych Udziałów lub Akcji przez Spółkę w okresie, w którym nastąpiło to nabycie lub objęcie - tj. w okresie, gdy Spółka funkcjonowała w formie spółki kapitałowej.
2017
18
lut

Istota:
Czy transakcja polegająca na wniesieniu udziałów Spółki I do Spółki II w zamian za objęcie udziałów Spółki II, wypełnia warunki wymiany udziałów i nie będzie powodować powstania przychodu na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych po stronie Spółki II, tj. pozostanie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo na dzień jej dokonania oraz czy na moment jej dokonania, Spółka II nie powinna rozpoznawać kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Nabycie tych udziałów nastąpi w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółkę II, w zamian za wniesione aportem udziały udziałowcy Spółki I otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki II, podmioty biorące udział w transakcji podlegają w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, w art. 12 ust. 4d, reguluje zasady opodatkowania transakcji wymiany udziałów. Zgodnie tym przepisem, w przypadku zbycia przez udziałowca udziałów jednej spółki kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca udziały oraz udziałowiec zbywający te udziały (obejmujący w zamian udziały spółki nabywającej), podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania jednocześnie w zamian za zbywane udziały udziałowiec zbywający udziały otrzyma/obejmie udziały spółki nabywającej, a także, jeżeli w wyniku tego nabycia udziałów spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały są zbywane, to wówczas do przychodów nie zalicza się wartości udziałów otrzymanych/przekazanych udziałowcowi spółki zbywanej oraz udziałów nabytych przez spółkę nabywającą.
2017
18
lut

Istota:
Skutki podatkowe transakcji wymiany udziałów.
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 1328) – jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce – do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2017
15
lut

Istota:
W zakresie:
skutków podatkowych obniżenia wartości nominalnej udziału w Spółce zależnej (scenariusz nr 1) lub sprzedaży udziału w Spółce zależnej (scenariusz nr 2)
Fragment:
Stosownie bowiem do art. 12 ust. 4 pkt 3 updop do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) - w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia. Zgodnie z literalnym brzmieniem powołanego wyżej przepisu, należy wskazać, że odnosi się on co do zasady wprost do sytuacji umorzenia udziałów w spółce. Mając jednak na uwadze, iż: z perspektywy wspólnika obniżenie wartości nominalnej udziałów za wynagrodzeniem prowadzi do analogicznych skutków ekonomicznych co umorzenie części posiadanych udziałów; ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje w sposób szczególny metody określenia przychodu (dochodu) w przypadku wynagrodzenia otrzymanego przez udziałowca na skutek obniżenia wartości nominalnej udziałów, brak podstaw do odmiennego traktowania obu metod obniżenia kapitału zakładowego (tj. w drodze umorzenia udziałów lub obniżenia ich wartości nominalnej). W konsekwencji skutki podatkowe obniżenia wartości nominalnej udziałów są zbieżne z konsekwencjami częściowego umorzenia udziałów. Mając na uwadze powyższe, wynagrodzenie uzyskane z tytułu obniżenia wartości nominalnej udziału w Spółce zależnej w części stanowiącej koszt nabycia i/lub objęcia udziału w wartości przypadającej proporcjonalnie do wysokości planowanego obniżenia nie będzie stanowić przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 3 updop.
2017
15
lut

Istota:
W przypadku, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód i przychód Spółki A powstały w konsekwencji Połączenia CO.20 i CO.22 w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone nr 9)
Fragment:
Ad. a) Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia CO.47 (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.20) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.20 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym CO.47 nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów CO.20 i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki A), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, CO.47 dokona nabycia udziałów w Spółce A za wartość równą skorygowanej bazie kosztowej udziałów w spółce CO.20. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia CO.47 będzie posiadał udziały w Spółce A, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.20 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.20 na udziały w Spółce A, która następuje na skutek Połączenia).
2017
14
lut

Istota:
Opodatkowanie wypłaty zwaloryzowanych udziałów w spółdzielni.
Fragment:
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają wyłącznie udziały w wysokości wniesionej przez członka spółdzielni. Tym samym w części przekraczającej wartość wniesionych udziałów członek spółdzielni uzyskuje przychód co do zasady podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zastrzec jednak należy, że przychody otrzymane w związku ze zwrotem wniesionych udziałów członkowskich zwaloryzowanych zgodnie z ustawą o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw nie podlegają opodatkowaniu. Tym samym, przychody otrzymane w związku ze zwrotem zwaloryzowanych - zgodnie z ustawą o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw - udziałów członkowskich nie podlegają opodatkowaniu w części wniesionej przez członka spółdzielni oraz pochodzącej z przeniesienia funduszu zasobowego dokonanego na podstawie ww. ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw. W odniesieniu natomiast do wypłaty zwaloryzowanych udziałów, które powstały z funduszu zasobowego należy stwierdzić, że udziały te jako niewniesione przez członka spółdzielni, a także ich waloryzacja, nie stanowią przychodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 4 ust. 4 ustawy o waloryzacji udziałów członkowskich w spółdzielniach i zmianie niektórych ustaw.
2017
14
lut

Istota:
Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
Fragment:
(...) udziały (akcje). Zgodnie z tym przepisem w przypadku sprzedaży przez Spółkę holdingową udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej, przychody Spółki holdingowej z tej transakcji będą mogły być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) Spółki holdingowej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej. Wartość nominalna udziałów (akcji) Spółki holdingowej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej będzie w opisanym zdarzeniu przyszłym odpowiadała wartości rynkowej udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej wycenionej na dzień wniesienia tych udziałów (akcji) do Spółki holdingowej w drodze wkładu niepieniężnego. ” Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e) Ustawy CIT oznacza, że nie stanowią kosztów podatkowych wydatki poniesione przez Spółkę (będącą spółką nabywającą w rozumieniu ww. regulacji) przy wymianie udziałów (Wnioskodawca wymienia udziały posiadane w zagranicznej spółce kapitałowej na nowo wydawane udziały Spółki). Niemniej, wydatki te — w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej nowo wydanych udziałów własnych wydanych Wnioskodawcy — stanowią koszt podatkowy w przypadku ich zbycia.
2017
11
lut

Istota:
Czy w okolicznościach wskazanego powyżej zdarzenia przyszłego, tj. sprzedaży przez Wnioskodawcę udziałów w zagranicznej spółce kapitałowej stanowiących składnik majątku otrzymanego w ramach likwidacji spółki jawnej dochodem do opodatkowania po stronie Wnioskodawcy będzie przychód ze sprzedaży pomniejszony o koszty nabycia ww. udziałów, równe wartości nominalnej udziałów wydanych Wnioskodawcy w zamian za Aport?
Fragment:
(...) udziały (akcje). Zgodnie z tym przepisem w przypadku sprzedaży przez Spółkę holdingową udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej, przychody Spółki holdingowej z tej transakcji będą mogły być pomniejszone o koszty uzyskania przychodów w wysokości wartości nominalnej udziałów (akcji) Spółki holdingowej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej. Wartość nominalna udziałów (akcji) Spółki holdingowej wydanych udziałowcom (akcjonariuszom) Spółki nieruchomościowej będzie w opisanym zdarzeniu przyszłym odpowiadała wartości rynkowej udziałów (akcji) Spółki nieruchomościowej wycenionej na dzień wniesienia tych udziałów (akcji) do Spółki holdingowej w drodze wkładu niepieniężnego. ” Przepis art. 16 ust. 1 pkt 8e) Ustawy CIT oznacza, że nie stanowią kosztów podatkowych wydatki poniesione przez Spółkę (będącą spółką nabywającą w rozumieniu ww. regulacji) przy wymianie udziałów (Wnioskodawca wymienia udziały posiadane w zagranicznej spółce kapitałowej na nowo wydawane udziały Spółki). Niemniej, wydatki te — w wysokości odpowiadającej wartości nominalnej nowo wydanych udziałów własnych wydanych Wnioskodawcy — stanowią koszt podatkowy w przypadku ich zbycia.
2017
10
lut

Istota:
Czy operacja połączenia (inkorporacji) spółek kapitałowych, w następstwie której dojdzie do przejęcia przez inną spółkę kapitałową m.in. majątku Wnioskodawcy i wykreślenia Wnioskodawcy z KRS, będzie dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo?
Fragment:
Zasady opodatkowania spółek, biorących udział w połączeniu zostały określone w art. 10 ust. 2 updop, który przewiduje, że przy połączeniu lub podziale spółek: dla spółki przejmującej lub nowo zawiązanej nie stanowi dochodu, o którym mowa w ust. 1, nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą lub nowo zawiązaną majątku spółki przejmowanej lub dzielonej ponad nominalną wartość udziałów (akcji) przyznanych udziałowcom (akcjonariuszom) spółki przejmowanej lub dzielonej; dla spółki przejmującej, która posiada w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej udział w wysokości mniejszej niż 10%, dochód stanowi nadwyżka wartości przejętego majątku odpowiadająca procentowemu udziałowi w kapitale zakładowym spółki przejmowanej lub dzielonej nad kosztami uzyskania przychodu obliczonymi zgodnie z art. 15 ust. 1k lub art. 16 ust. 1 pkt 8; dochód ten określa się na dzień wykreślenia spółki przejmowanej lub dzielonej z rejestru albo na dzień wydzielenia. W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Agencja X Spółka z o.o., której 100% udziałów posiada Województwo X, zamierza, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, połączyć się z trzema innymi Spółkami kapitałowymi, w tym z Wnioskodawcą, w których większościowym akcjonariuszem jest również Województwo X.
2017
9
lut

Istota:
Czy w wyniku Połączenia CO.20 i CO.22 Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód CO.47, w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy CO.47 będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana? (pytanie oznaczone nr 3)
Fragment:
Ad. a) Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia CO.47 (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.20) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.20 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym CO.47 nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów CO.20 i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki A), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, CO.47 dokona nabycia udziałów w Spółce A za wartość równą skorygowanej bazie kosztowej udziałów w spółce CO.20. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia CO.47 będzie posiadał udziały w Spółce A, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.20 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.20 na udziały w Spółce A, która następuje na skutek Połączenia).
2017
7
lut

Istota:
Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT dla Spółki A, CO.20, CO.22 lub CO.47? (pytanie oznaczone nr 6)
Fragment:
Ad. a) Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia CO.47 (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.20) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.20 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym CO.47 nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów CO.20 i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki A), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, CO.47 dokona nabycia udziałów w Spółce A za wartość równą skorygowanej bazie kosztowej udziałów w spółce CO.20. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia CO.47 będzie posiadał udziały w Spółce A, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.20 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.20 na udziały w Spółce A, która następuje na skutek Połączenia).
2017
7
lut

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów z tytułu objęcia udziałów w spółce kapitałowej
Fragment:
(...) udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni objęte w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, określonej zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, nie zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny, określonej zgodnie z ust. 1k, w przypadku gdy udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni, które są wnoszone w formie wkładu niepieniężnego, zostały objęte w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są udziały (akcje) w spółce albo wkłady w spółdzielni; faktycznie poniesionych, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, wydatków na nabycie lub wytworzenie, innych niż wymienione w pkt 1 i 2 składników majątku podatnika – jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego są te inne składniki; wydatków na nabycie lub wytworzenie składnika majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie lub wartości początkowej takiego składnika majątku pomniejszonej o sumę dokonanych od tego składnika odpisów amortyzacyjnych – jeżeli składnik ten został otrzymany przez podatnika w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.
2017
1
lut

Istota:
Czy w wyniku Połączenia CO.20 i CO.22 Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód CO.47, w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy CO.47 będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?
Fragment:
Ad. a) Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia CO.47 (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.20) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.20 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym CO.47 nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów CO.20 i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki A), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, CO.47 dokona nabycia udziałów w Spółce A za wartość równą skorygowanej bazie kosztowej udziałów w spółce CO.20. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia CO.47 będzie posiadał udziały w Spółce A, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.20 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.20 na udziały w Spółce A, która następuje na skutek Połączenia).
2017
31
sty

Istota:
Czy w przypadku, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód i przychód Spółki A powstały w konsekwencji Połączenia CO.20 i CO.22 w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?
Fragment:
Ad. a) Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia CO.47 (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.20) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.20 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym CO.47 nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów CO.20 i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki A), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, CO.47 dokona nabycia udziałów w Spółce A za wartość równą skorygowanej bazie kosztowej udziałów w spółce CO.20. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia CO.47 będzie posiadał udziały w Spółce A, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.20 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.20 na udziały w Spółce A, która następuje na skutek Połączenia).
2017
31
sty

Istota:
Czy w wyniku Połączenia CO.20 i CO.22 Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód CO.47, w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o CIT, w przypadku, gdy CO.47 będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?
Fragment:
Ad. a) Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia CO.47 (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.20) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.20 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym CO.47 nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów CO.20 i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki A), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, CO.47 dokona nabycia udziałów w Spółce A za wartość równą skorygowanej bazie kosztowej udziałów w spółce CO.20. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia CO.47 będzie posiadał udziały w Spółce A, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.20 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.20 na udziały w Spółce A, która następuje na skutek Połączenia).
2017
31
sty

Istota:
Czy Połączenie CO.20 i CO.22 będzie skutkować powstaniem przychodu, o którym mowa w art. 24a ust. 3 pkt 3 lit. b ustawy o CIT?
Fragment:
Ad. a) Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia CO.47 (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.20) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.20 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym CO.47 nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów CO.20 i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki A), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, CO.47 dokona nabycia udziałów w Spółce A za wartość równą skorygowanej bazie kosztowej udziałów w spółce CO.20. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia CO.47 będzie posiadał udziały w Spółce A, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.20 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.20 na udziały w Spółce A, która następuje na skutek Połączenia).
2017
31
sty

Istota:
Czy w przypadku, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód i przychód Spółki A powstały w konsekwencji Połączenia CO.20 i CO.22 w przypadku, gdy Spółka A będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana?
Fragment:
Ad. a) Zgodnie z podatkowymi przepisami obowiązującymi w Kanadzie, jeżeli Połączenie spełnia warunki połączenia kwalifikowanego, na moment Połączenia CO.47 (jako podmiot, który na moment przed Połączeniem będzie bezpośrednio posiadał udziały w CO.20) dokona zbycia (na zasadzie fikcji podatkowej) udziałów w CO.20 za wartość skorygowanej dla celów podatkowych bazy kosztowej tych udziałów. Tym samym CO.47 nie powinien rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów CO.20 i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki A), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, CO.47 dokona nabycia udziałów w Spółce A za wartość równą skorygowanej bazie kosztowej udziałów w spółce CO.20. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia CO.47 będzie posiadał udziały w Spółce A, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.20 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.20 na udziały w Spółce A, która następuje na skutek Połączenia).
2017
31
sty

Istota:
W zakresie skutków podatkowych przejęcia przez Wnioskodawcę spółek.
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ updop ”), lub w postaci dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej podlegającego opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 14a updop? Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z planowanym połączeniem Wnioskodawcy z opisaną wyżej spółką holenderską, w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów, nie wystąpi przychód spółki przejmującej (Wnioskodawcy) podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych w postaci dochodu z udziału w zyskach osób prawnych opisanych w art. 10 updop lub w postaci dochodu zagranicznej spółki kontrolowanej podlegającego opodatkowaniu w Polsce na podstawie art. 14a updop. Art. 10 updop reguluje m.in. kwestie opodatkowania przychodu spółki przejmującej. Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 1 updop, przy połączeniu spółek dla spółki przejmującej nie stanowi dochodu nadwyżka wartości otrzymanego przez spółkę przejmującą majątku spółki przejmowanej ponad nominalną wartość udziałów przyznanych udziałowcom spółki przejmowanej. Zgodnie ze stanowiskami organów podatkowych powyższy przepis znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej, a zatem gdy spółka przejmująca nie wydaje udziałów w zamian za otrzymany majątek. Zgodnie jednak z art. 10 ust. 4 updop, powyższego przepisu nie stosuje się w przypadkach, gdy połączenie nie jest przeprowadzane z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, lecz głównym bądź jednym z głównych celów takiej operacji jest uniknięcie lub uchylenie się od opodatkowania.
2017
31
sty

Istota:
Czy w związku z wniesieniem aportem udziałów w Spółce I do Spółki II powstanie dla Wnioskodawcy przychód do opodatkowania?
Fragment:
Zgodnie z art. 12 ust. 4d u.p.d.p., jeżeli spółka nabywa od udziałowców (akcjonariuszy) innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: 1) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo 2) spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych udziałowcom (akcjonariuszom) tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2017
31
sty
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.