Udział | Interpretacje podatkowe

Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Ustalenie kosztów uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.
Fragment:
Z treści powyższego przepisu wynika, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zatem, wydatki na objęcie/nabycie udziałów, stanowią koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia tych udziałów. Podsumowując stwierdzić należy, że przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży udziałów kosztami uzyskania przychodu będą wydatki na pierwotne objęcie udziałów w 1995 r, a także kwota odpowiadająca wartości, o którą została podniesiona wartość nominalna udziałów w wyniku dokonanego w 2002 r. podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To zaś oznacza, że Wnioskodawca obliczając dochód do opodatkowania z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, od kwoty stanowiącej przychód ze sprzedaży tych udziałów może odjąć kwotę za którą objął w 1995 r. ww. udziały, tj. 50 zł x 16 udziałów oraz kwotę, o którą została podniesiona wartość nominalna udziałów w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, tj. 1.200 zł x 16 udziałów. Zatem Wnioskodawca może ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów na kwotę 1.250 zł za jeden udział. Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2017
16
gru

Istota:
Uznanie, że Wnioskodawca dokonując planowanej sprzedaży udziałów w spółce nie będzie działać w charakterze podatnika, uznanie zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce za usługę związaną z nieruchomością, o której mowa w art. 28e ustawy oraz zwolnienie od podatku ww. czynności na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40a ustawy.
Fragment:
W ramach struktury GK występują w szczególności następujące spółki bezpośrednio zależne, dedykowane do realizacji projektów dotyczących eksploatacji złóż: B. z siedzibą na terytorium Norwegii (dalej także: „ B ”), w której na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca posiada 2.233.718.440 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1 NOK (oprócz Wnioskodawcy jedynym udziałowcem B. jest G posiadająca 1 udział); C. z siedzibą na terytorium Litwy (dalej także: „ C ”), w której na dzień złożenia wniosku Wnioskodawca posiada 72.800 udziałów o jednostkowej wartości nominalnej w wysokości 1 EUR (oprócz Wnioskodawcy jedynym udziałowcem C. jest G posiadająca 1 udział); D. z siedzibą na terytorium Polski (dalej także: „ D ”), w której Wnioskodawca posiada 50% udziałów (zadaniem tej spółki jest zarządzanie spółką H.); E. z siedzibą na terytorium Polski (dalej także: „ E ”), w której Wnioskodawca posiada 100% udziałów (zadaniem tej spółki jest zarządzanie spółką F.); F. z siedzibą na terytorium Polski (dalej także: „ F. ”), w której Wnioskodawca posiada 99,99% akcji; H. (dalej: „ H. ”), w której Wnioskodawca posiada 44,9% udziału (wysokość udziału określono na podstawie wartości wniesionych wkładów wg. stanu na dz. 31 grudnia 2016 r.). Przedmiot działalności B., C., E. i H., podobnie jak działalność Wnioskodawcy, koncentruje się na poszukiwaniu i wydobywaniu ropy naftowej i gazu ziemnego.
2017
16
gru

Istota:
W zakresie możliwości zastosowania art. 19, art. 25 i art. 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z objęciem udziałów w spółce.
Fragment:
Analogicznie wyglądałaby sytuacja także innych udziałowców Spółki, w tym również udziałowców powiązanych z Wnioskodawcą, jako że wartość nominalna posiadanych przez nich udziałów w Spółce - przed i po przystąpieniu Wnioskodawcy - będzie niższa od wartości rynkowej takowych udziałów. Sytuacja Wnioskodawcy nie będzie odbiegać tu od sytuacji innych wspólników Spółki gdyż wartość nominalna ich udziałów także jest niższa od wartości rynkowej tych udziałów (gdyby całą wartość rynkową Spółki podzielić na ilość posiadanych przez nich udziałów). W efekcie przystąpienia do Spółki Wnioskodawca nabędzie mniejszościowy pakiet udziałów w Spółce. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy objęcie przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce po wartości nominalnej, która z uwagi na wskazane w opisie zdarzenia przyszłego uwarunkowania, jest niższa niż wartość rynkowa obejmowanych Udziałów spowoduje powstanie po stronie Wnioskodawcy przychodu (dochodu) w momencie objęcia udziałów? W którym momencie Wnioskodawca rozpozna dochód związany z objętymi przez niego Udziałami w Spółce tj. czy będzie to moment odpłatnego zbycia posiadanych przez Wnioskodawcę Udziałów? Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę Udziałów w Spółce w zamian za Wkład, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej (...)
2017
16
gru

Istota:
W zakresie możliwości oraz momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów wydatków poniesionych na nabycie tych udziałów
Fragment:
W oparciu o dokonaną wycenę już w dniu składania wniosku o interpretację Wnioskodawca jest w stanie stwierdzić, że cena uzyskana ze sprzedaży udziałów w LBT na rzecz Nabywcy będzie istotnie niższa od wydatków poniesionych przez LKiB na nabycie udziałów w LBT (koszt nabycia udziałów znacznie przekroczy przychód uzyskany z ich zbycia). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy Wnioskodawca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w LBT na rzecz nabywcy wartość wydatków poniesionych przez LKiB na nabycie udziałów w LBT? W którym momencie Wnioskodawca jest uprawniony do pomniejszenia przychodu z odpłatnego zbycia udziałów w LBT o wartość wydatków poniesionych na ich nabycie przez LKiB? W zakresie pytania oznaczonego Nr 1. Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm., dalej: „ Ustawa o CIT ”), Wnioskodawca ma prawo pomniejszyć przychód osiągnięty ze sprzedaży udziałów w LBT na rzecz nabywcy o wartość wydatków poniesionych na nabycie udziałów w LBT przez LKiB przed Wydzieleniem ZCP. Wnioskodawca stał się właścicielem udziałów w LBT w wyniku nabycia ZCP wydzielonej z LKiB. W stosunku do składników majątku wchodzących w skład ZCP, nastąpiła pełna sukcesja uniwersalna zarówno w rozumieniu prawa handlowego, jak i prawa podatkowego.
2017
14
gru

Istota:
Czy dochód powstały po zbyciu działki nr 353/4 oraz udziału w działce nr 353/10 (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu) w całości przeznaczony na zakup udziałów w opisanej nieruchomości zabudowanej – działce nr 191/6 może zostać uznany jako przeznaczony na własny cel mieszkaniowy?
Fragment:
Stosownie do treści art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego, budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, ‒położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2017
14
gru

Istota:
Skutki podatkowe zbycia udziałów we współwłasności nieruchomości (Działek).
Fragment:
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że nabycie przez Wnioskodawcę udziału wynoszącego 1/3 w nieruchomości złożonej pierwotnie z działek ozn. nr 1404, 1405, 1411/1, 1412/1, 1413, 1414, 1415, 1426, 1427 i 1428 nastąpiło 31 sierpnia 2006 r. na podstawie umowy przeniesienia udziałów we współwłasności w celu zwolnienia się ze zobowiązania, a działki nr 1409/3 – 7 lipca 2008 r. w drodze zakupu od Gminy. Ponieważ udziały we wszystkich ww. działkach faktycznie wchodziły w skład majątku wspólnego małżeńskiego, co nie zostało uwidocznione ani w aktach notarialnych przenoszących te udziały na Wnioskodawcę, ani w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości złożonej z Działek, 22 grudnia 2014 r. Wnioskodawca zawarł z małżonką notarialną ugodę, na mocy której małżonkowie potwierdzili, że udziały w X Spółce z o.o. stanowiły element majątku wspólnego małżeńskiego, wobec czego składniki majątkowe nabyte w zamian za te udziały (tj. w szczególności udział we współwłasności nieruchomości złożonej z Działek) również weszły do wspomnianego majątku wspólnego, a udział w działce 1409/3 także został nabyty za środki pochodzące z majątku wspólnego małżonków. W dniu 17 lutego 2016 r. małżonkowie zawarli umowę majątkową małżeńską, na mocy której ustanowili w swoim związku małżeńskim ustrój rozdzielności majątkowej.
2017
13
gru

Istota:
Skutki podatkowe sprzedaży udziału w nieruchomości
Fragment:
Reasumując, za datę nabycia przez Wnioskodawczynię zarówno udziału w nieruchomości, który przypadł jej w związku z ustaniem wspólności ustawowej, jak i udziału nabytego w drodze dziedziczenia po zmarłym małżonku należy uznać 3 grudnia 2010 r., kiedy to małżonkowie nabyli do majątku wspólnego przedmiotową nieruchomość. Wyjaśnić należy jedynie Wnioskodawczyni, że do sprzedaży jej udziału w nieruchomości dojdzie po upływie 5 lat – pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynął 31 grudnia 2015 r. Zatem planowana sprzedaż należącego do Wnioskodawczyni udziału w omawianej nieruchomości, nie będzie stanowić dla niej źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie to nastąpi po upływie 5 lat licząc od końca 2010 r., w którym to roku nastąpiło nabycie. W związku z powyższym, nie powstanie u Wnioskodawczyni obowiązek zapłaty podatku dochodowego od przychodu z tej sprzedaży, ani obowiązek wykazania ww. przychodu w jakimkolwiek zeznaniu podatkowym. Stanowisko Wnioskodawczyni, zgodnie z którym nie powinna ona zapłacić podatku z tytułu sprzedaży udziału w nieruchomości, uznać należało za prawidłowe.
2017
13
gru

Istota:
Czy od wypłaconych, zwaloryzowanych ustawą udziałów Wnioskodawca jest zobowiązany potrącić podatek?
Fragment:
Wnioskodawca wypłacił byłym członkom udziały podstawowe, które były potrącane co miesiąc z wynagrodzenia przez listę płac. Obecnie Wnioskodawca chce wypłacić udziały pochodzące z waloryzacji dokonanej zgodnie z przepisami ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich. W uzupełnieniu wniosku z 3 listopada 2017 r. (data wpływu – 14 listopada 2017 r.) Wnioskodawca wskazał, że: pod pojęciem „ udziały podstawowe ” Wnioskodawca rozumie udziały wniesione przez członka Spółdzielni, pod pojęciem „ udziały pochodzące z waloryzacji ” Wnioskodawca rozumie wyłącznie udziały wniesione przez członka Spółdzielni, które zostały zwaloryzowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania: Czy od wypłaconych, zwaloryzowanych ustawą udziałów Wnioskodawca powinien potrącić podatek? Jeśli tak, to jaki i w jakiej wysokości? Zdaniem Wnioskodawcy, wolne od podatku są wypłacone zwaloryzowane udziały zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o waloryzacji udziałów członkowskich i Wnioskodawca nie powinien pobierać od nich podatku. Powinny być wypłacone w kwocie brutto.
2017
7
gru

Istota:
Skutki podatkowe otrzymania środków pieniężnych w wyniku zmniejszenia udziału kapitałowego w spółce jawnej.
Fragment:
Z kolei zgodnie z art. 50 § 1 k.s.h. – udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu. Wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu (art. 50 § 2 k.s.h.). Zgodnie z art. 54 § 1 w związku z art. 37 § 1 k.s.h. – zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. Powyższe oznacza, że przepisy k.s.h. dopuszczają możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego, czyli zmniejszenie wkładów wspólników. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że wspólnicy nie mają prawa do udziału w całym majątku spółki. Posiadają jedynie określone przepisami kodeksu uprawnienia dotyczące majątku spółki. W przypadku majątku pierwotnego (założycielskiego) tworzonego z wkładów są to udziały kapitałowe, a w przypadku mienia nabytego przez spółkę w czasie jej istnienia – udział w zysku (E. Maleszyk, Udział kapitałowy w spółce jawnej, PPH 2004, nr 1, s. 45). Udział kapitałowy oznacza określoną wartość księgową wyrażoną w pieniądzu w określonej kwocie, na podstawie której wspólnikowi przysługują prawa majątkowe w spółce. Zgodnie z art. 5a pkt 26 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.
2017
7
gru

Istota:
Sprzedaż w 2011 r. udziału w nieruchomości nabytego w 1999 r. odpowiadającego wartości odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość (wartości nieruchomości wywłaszczonej) nie stanowi przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ została ona dokonana po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Natomiast sprzedaż udziału w nieruchomości nabytej w 2008 r. w części przekraczającej wartość odszkodowania podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) omawianej ustawy, gdyż jego sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat od jego nabycia.
Fragment:
Należący do Wnioskodawczyni udział w działce 34/2 został przeznaczony do wywłaszczenia. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami na mocy aktu notarialnego z dnia 28 listopada 2008 r. Miasto nabyło od Wnioskodawczyni udział w działce 34/2 i w ramach odszkodowania za udział w tej działce o powierzchni 342 m 2 przedstawiciel Gminy Miasta przeniósł (cyt. z aktu notarialnego) na rzecz Wnioskodawczyni udział w innej nieruchomości o łącznej powierzchni 1098 m 2 , która to nieruchomość znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie pozostawionej Wnioskodawczyni nieruchomości (z drugiej strony). Na podstawie tego aktu notarialnego Wnioskodawczyni dopłaciła różnicę wynikającą z różnicy wartości działek. Następnie aktem notarialnym z dnia 16 grudnia 2011 r. Wnioskodawczyni dokonała zbycia nieruchomości - udziału w działce Nr 34/1-1149 m 2 (którą pozostawiono Wnioskodawczyni w powyższej procedurze wywłaszczania) i udziału w przylegających działkach otrzymanych od Gminy w ramach wyżej opisanej transakcji o łącznej powierzchni 1098 m 2 . Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.), działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe – z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązku podatkowego.
Fragment:
Zainteresowany nabył w drodze spadku po matce 3/4 udziału w mieszkaniu. Udział swój sprzedał 18 października 2013 r. W notarialnym akcie sprzedaży cena 3/4 udziału wynosi 160 000,00 zł, jednak kupujący miał ją wnieść w dwóch transzach: 105 000,00 zł w dniu podpisania aktu notarialnego zaś pozostałe 55 000,00 zł ma być zapłacone w terminie do dnia 18 października 2018 r. Otrzymane 105 000,00 zł Zainteresowany niezwłocznie przeznaczył na własny cel mieszkaniowy spłacając w całości kredyt mieszkaniowy zaciągnięty 20 czerwca 2013 r. przeznaczony na zakup nowego mieszkania deweloperskiego, w którym od razu Wnioskodawca zamieszkał (część ceny tego mieszkania pokrył wkładem własnym). Akt notarialny zakupu za 158 880,00 zł podpisał 11 kwietnia 2014 r. już po całkowitej spłacie kredytu. W uzupełnieniu wniosku Zainteresowany wskazał, że jego matka zmarła w dniu 7 maja 2011 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dotąd niewpłacone 55 000,00 zł podlega podatkowi od odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, skoro zgodnie z zapisem notarialnym ich wpływ nastąpi już po upływie pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie udziału w nieruchomości? Zdaniem Wnioskodawcy, fakt wpływu 55 000,00 zł już po upływie ustawowego 5-letniego okresu przemawia za zwolnieniem tej kwoty z opodatkowania od odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia z opodatkowania niepodzielonych zysków.
Fragment:
Warunki do zastosowania zwolnienia (wskazane w art. 24 ust. 4-4b ustawy o CIT) zostały spełnione, tj.: Zarówno IY, jak i IA nie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania CIT od całości swoich, bez względu na źródło ich uzyskania dochodów – art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, Posiadanie przez IY i IA udziałów w IX Sp. z o.o. wynikało z tytułu własności – art. 22 ust. 4d ustawy o CIT, IY i IA posiadał ponad 10% udziałów w IX Sp. z o.o. przez wskazany okres (tj. 100% udziałów do dnia 15 lutego 2013 r. i 99,9% udziałów od dnia 15 lutego 2013 r. – art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT), IA posiada udziały w IX Sp. z o.o. przez co najmniej 2 lata – art. 22 ust. 4a ustawy o CIT. Biorąc pod uwagę przywołane brzmienie art. 93c Ordynacji Podatkowej nie ulega wątpliwości, że prawo do zwolnienia z opodatkowania zysków niepodzielonych jest kontynuowane, gdy w wyniku podziału przez wydzielenie IY nastąpiła zmiana udziałowca IX Sp. z o.o. Wynika to ze wskazanego już wcześniej charakteru czynności podziału przez wydzielenie, który nie może być w żadnej mierze postrzegany na równi ze zbyciem udziałów np. w drodze sprzedaży. Innymi słowy, biorąc pod uwagę charakter czynności podziału przez wydzielenie i literalne brzmienie art. 93c Ordynacji Podatkowej, warunki wskazane w art. 22 ust. 4-4d ustawy o CIT (w tym warunek nieprzerwanego dwuletniego okresu posiadania udziałów w spółce IX Sp. z o.o.) w dalszym ciągu będą spełnione. Powyższe wynika z (...)
2017
6
gru

Istota:
W zakresie uznania Wnioskodawcy za podatnika w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy i opodatkowania sprzedaży udziału w nieruchomości
Fragment:
Dlatego jedynym rozwiązaniem jest sprzedaż tego udziału. Wnioskodawca nie chce toczyć sporów ze spadkobiercami a potem jeszcze ze współwłaścicielami. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy poszukiwanie nabywcy udziału nieruchomości w tej nowej sytuacji spełnia warunki art. 15 ustawy o VAT a tym samym czy sprzedaż udziału w nieruchomości zostanie obciążona podatkiem VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż udziału w tej sytuacji nie podlega opodatkowaniu VAT, gdyż nie była realizowana w ramach działalności gospodarczej. Zakup miał służyć realizacji potrzeb Wnioskodawcy a nie dalszej odsprzedaży. Jednak ze względu na śmierć sprzedającej sytuacja diametralnie się zmieniła. Wnioskodawca nie może w ramach współposiadania zamieszkać w tym domu i dodatkowo nie wie kiedy zostanie zakończone postępowanie spadkowe, a więc nie można przewidzieć terminu przeniesienia własności. Sprzedaży udziału w nieruchomości Wnioskodawca dokona z majątku osobistego w warunkach nie wskazujących na zamiar powtarzania i nadania tej sprzedaży zorganizowanego charakteru działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o VAT. Udział nie był kupowany z zamiarem jego dalszej odsprzedaży. Na zakupionej nieruchomości Wnioskodawca nie poczynił żadnych działań, gdyż miał wejść w jej posiadanie dopiero po zawarciu umowy przenoszącej własność, a to jeszcze nie nastąpiło.
2017
6
gru

Istota:
Czy w związku z dobrowolnym i nieodpłatnym umorzeniem udziałów Wspólnika – osoby fizycznej, na Wnioskodawcy będą ciążyły obowiązki płatnika lub obowiązki informacyjne wynikające z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy stanowi, że dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). Jednakże przytoczony przepis art. 24 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy nie obejmuje swą dyspozycją zbycia udziałów (akcji) w celu umorzenia, czyli umorzenia dobrowolnego. Zatem, w przypadku umorzenia dobrowolnego udziałów w spółkach kapitałowych dochodzi do zbycia tych udziałów a osiągnięty przychód z tego tytułu należy zakwalifikować – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – do kapitałów pieniężnych. Jak wyjaśniono powyżej, w przypadku umorzenia dobrowolnego osiągnięty przychód ze zbycia udziałów w celu umorzenia należy zakwalifikować do kapitałów pieniężnych – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak należy podkreślić, że dyspozycją tego przepisu objęte jest wyłącznie zbycie o charakterze odpłatnym. W sytuacji, kiedy umorzenie udziałów przeprowadzane jest bez wynagrodzenia, nie powstaje przychód należny. Innymi słowy udziałowcowi, którego udziały umarzane są bez wynagrodzenia nie przysługuje tytuł prawny do żądania wypłaty wynagrodzenia.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie ustalenia obowiązku zastosowania ograniczenia wynikającego z art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z objęciem udziałów w nowo powstałej Spółce, a następnie ich sprzedaży.
Fragment:
W chwili podpisywania aktu notarialnego nowo powstała Spółka nie posiadała rachunku bankowego, w związku z tym zapłata za objęte udziały nastąpiła w formie gotówki. W czerwcu roku 2017 Spółka zbyła przedmiotowe udziały. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w przypadku, gdy Spółka obejmuje udziały w nowo powstałej Spółce, za które płaci gotówką w kwocie ponad 15.000 zł. przy późniejszej ich odsprzedaży, może ich wartość zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów bez ograniczenia zawartego w art. 15d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, objęcie udziałów w Spółce nie stanowi działalności gospodarczej samej w sobie, w konsekwencji do takiego nabycia przepisy ograniczające prawo do rozpoznania kosztów podatkowych, jeśli zapłata nie nastąpiła za pośrednictwem rachunku płatniczego, w ogóle nie powinny być stosowane. Pomimo opłacenia obejmowanych udziałów gotówką, w ocenie Spółki, przy sprzedaży Wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania wartość nabytych udziałów . Zgodnie z art. 15d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 z późn. zm. dalej: „ updop ”), podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.
2017
6
gru

Istota:
Czy nabycie przez Spółkę 2 udziałów w kapitale zakładowym Spółki 1 w zamian za udziały własne, wydane i objęte przez wspólników Spółki 1, spowoduje powstanie u Spółki 2 przychodu (dochodu) podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
W kontekście przedstawionego opisu sprawy należy zwrócić uwagę na brzmienie art. 12 ust. 4d updop zgodnie z którym, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce -do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe objęcia udziałów.
Fragment:
W przyszłości Zgromadzenie Wspólników nosi się z zamiarem zmiany umowy spółki między innymi w zakresie zmiany podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę 2 000,00 złotych poprzez utworzenie 40 nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy udział. Dotychczasowy jedyny udziałowiec Spółki zamierza zrezygnować z objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, umożliwiając objęcie 40 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki nowym wspólnikom, między innymi Wnioskodawcy (dalej również jako: „ Podatnik ”) w ilości 3 udziałów po cenie nominalnej 50,00 złotych. Objęte udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki pokryte zostaną przez Podatnika, niebędącego dotychczasowym wspólnikiem Spółki, wkładem pieniężnym. Wartość rynkowa jednego udziału w kapitale zakładowym, odnosząc się do wartości rynkowej Spółki na dzień nabycia udziałów przez Podatnika, będzie wyższa niż wartość nominalna nabywanego udziału. Udziały nabyte przez Podatnika będą stanowić dla niego podstawę do otrzymywania w przyszłości dywidend oraz ewentualnie wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów (w tym zbycia udziałów w celu ich umorzenia). Podatnik jest osobą fizyczną, obywatelem Polski, mieszkającym na jej terenie i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (nieograniczony obowiązek podatkowy na terenie Polski).
2017
6
gru

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Wówczas osoba otrzymująca w całości daną rzecz nabywa w niej udział ponad udział dotychczas posiadany i przysługujący jej w tej rzeczy. Konsekwencją tego jest zbycie udziału w rzeczy po stronie tego współwłaściciela, który w zamian przysługującego mu udziału w rzeczy (nieruchomości) otrzyma spłatę pieniężną. Wówczas mamy do czynienia z odpłatnym zbyciem (nabyciem) udziału w nieruchomości, które wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać bowiem należy, że użyte w wyżej powołanym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pojęcie „ odpłatne zbycie ” oznacza każde przeniesienie prawa własności lub innych praw majątkowych w zamian za korzyść majątkową. Termin odpłatne zbycie obejmuje zatem szeroki zakres czynności. Określenie „ zbycie ” odnosi się do wszystkich przypadków przeniesienia własności, nie ogranicza się wyłącznie do sprzedaży, czy zamiany, lecz ma zastosowanie do wszystkich czynności prawnych, których skutkiem jest przeniesienie prawa własności do rzeczy. Zatem po stronie dokonującego odpłatnego, tzn. w zamian za spłatę, zbycia udziału w nieruchomości powstaje obowiązek podatkowy, o ile zdarzenie to ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie zbywanego udziału w nieruchomości.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie powstania przychodów z tytułu otrzymania wynagrodzenia w związku z automatycznym umorzeniem udziałów.
Fragment:
U. z 2016 r. poz. 1888, z późn. zm.), dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym dochód z umorzenia udziałów (akcji). Natomiast, na mocy art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się zwróconych udziałów lub wkładów w spółdzielni, umorzenia udziałów (akcji) w spółce, w tym kwot otrzymanych z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki w celu umorzenia tych udziałów (akcji) oraz wartości majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki – w części stanowiącej koszt ich nabycia bądź objęcia, a także zwróconych wspólnikom dopłat wniesionych do spółki zgodnie z odrębnymi przepisami – w wysokości określonej w złotych na dzień ich faktycznego wniesienia. Dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest więc dochód faktycznie uzyskany z tego udziału. Powołane przepisy obejmują przychody (dochody), jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach innej osoby prawnej. Istotne jest zatem źródło, jakim jest fakt bycia udziałowcem (akcjonariuszem). Wobec powyższego, dochód z automatycznego umorzenia udziałów (akcji) będzie dochodem z udziału w zysku osoby prawnej. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu.
2017
6
gru

Istota:
- Czy przychodem podlegającym opodatkowaniu będzie kwota odpowiadająca zbyciu 1/2 udziału mieszkania, który to udział został nabyty przez Wnioskodawczynię na podstawie postanowienia sądu z lutego 2017 roku?
- Czy jeżeli cały przychód, podlegający opodatkowaniu, ze zbycia mieszkania Wnioskodawczyni przeznaczy w ciągu 2 lat na spłatę kredytu hipotecznego, zaciągniętego w 2009 roku na zakup powyższego mieszkania, będzie korzystała ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
- Czy wyliczając kwotę wydatkowaną na własne cele mieszkaniowe czyli spłatę kredytu hipotecznego, która uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, powinna Ona brać pod uwagę spłatę całego kredytu hipotecznego czy tylko kwotę odpowiadającą 1/2 wartości kredytu?
Fragment:
Bezsporne jest, że w przedmiotowej sprawie przyznanie Wnioskodawczyni spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w wyniku zniesienia współwłasności spowodowało przekroczenie Jej wartości udziału w tym prawie. Z analizy powyższych przepisów wynika, że w przedstawionym przez Wnioskodawczynię zdarzeniu nabycie przez Nią spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nastąpiło w następujących latach: w 2009 r. – udział 1/2 w prawie został nabyty na współwłasność; w 2017 r. – udział 1/2 w ww. prawie został nabyty w wyniku zniesienia współwłasności. Oznacza to, że przychód z planowanej w roku 2017 sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w części odpowiadającej udziałowi nabytemu w roku 2009 nie podlega w ogóle opodatkowaniu z uwagi na fakt, że od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie udziału przez Wnioskodawczynię upłynął pięcioletni okres czasu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym sprzedaż tego udziału nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast z uwagi na fakt, że Wnioskodawczyni w wyniku zniesienia współwłasności nabyła udział 1/2 w prawie w roku 2017, to przychód ze sprzedaży udziału nabytego w tym roku podlega opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie sposobu ustalenia wysokości kosztów uzyskania przychodów z odpłatnego zbycia przez Spółkę udziałów nabytych w drodze transakcji wymiany udziałów
Fragment:
(...) udziałów (akcji). Stosownie do art. 12 ust. 4d pdop, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce -do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2017
6
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.