Udział | Interpretacje podatkowe

Udział | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to udział. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie ustalenia konsekwencji podatkowych wynikających z dobrowolnego umorzenia udziałów posiadanych przez spółkę cypryjską bez wynagrodzenia oraz czy Wnioskodawca w odniesieniu do ww. transakcji ma obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej, o której mowa w art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Fragment:
Umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tj. wygaśnięciu wszelkich praw zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym wynikających z udziałów. Tryb umarzania udziałów uregulowany został w art. 199 Ksh. Zgodnie z art. 199 § 1 Ksh, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy jej umowa tak stanowi. Umorzenie udziału może nastąpić za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe), przy czym przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział (art. 199 § 2 tej ustawy). Stosownie do § 3 omawianego artykułu, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może jednak nastąpić bez wynagrodzenia. Jak wynika z treści powołanych przepisów, podstawą dla dokonania dobrowolnego umorzenia udziałów przez spółkę jest ich nabycie od udziałowców. Kwestia ustalenia wynagrodzenia dla wspólnika za zbywane w celu umorzenia udziały pozostawiona została przy tym swobodzie stron. Jednocześnie wskazać należy, że dobrowolne umorzenie udziałów, tj. odpłatne zbycie udziałów na rzecz spółki w celu umorzenia na gruncie przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
3
gru

Istota:
Czy umorzenie udziałów jednego ze wspólników w Spółce, które zostanie dokonane bez wynagrodzenia, będzie rodziło jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po stronie Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności, czy spowoduje powstanie przychodu?
Fragment:
Tryb umarzania udziałów uregulowany został w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „ Ksh ”). Zgodnie z art. 199 § 1 Ksh, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W myśl art. 199 § 2 Ksh, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Stosownie do § 3 omawianego artykułu, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W świetle powyższych regulacji, podstawą dla dokonania dobrowolnego umorzenia udziałów przez spółkę jest ich nabycie od udziałowców. Kwestia ustalenia wynagrodzenia dla wspólnika za zbywane w celu umorzenia udziały pozostawiona została przy tym swobodzie stron. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
3
gru

Istota:
Czy umorzenie udziałów Wnioskodawcy w Spółce, które zostanie dokonane bez wynagrodzenia, będzie rodziło jakiekolwiek konsekwencje podatkowe po stronie Spółki w podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności, czy spowoduje powstanie przychodu?
Fragment:
Tryb umarzania udziałów uregulowany został w art. 199 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1578 ze zm., dalej: „ Ksh ”). Zgodnie z art. 199 § 1 Ksh, udział może być umorzony jedynie po wpisie spółki do rejestru i tylko w przypadku, gdy umowa spółki tak stanowi. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Przesłanki i tryb przymusowego umorzenia określa umowa spółki. W myśl art. 199 § 2 Ksh, umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. Stosownie do § 3 omawianego artykułu, za zgodą wspólnika umorzenie udziału może nastąpić bez wynagrodzenia. W świetle powyższych regulacji, podstawą dla dokonania dobrowolnego umorzenia udziałów przez spółkę jest ich nabycie od udziałowców. Kwestia ustalenia wynagrodzenia dla wspólnika za zbywane w celu umorzenia udziały pozostawiona została przy tym swobodzie stron. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j.
2016
3
gru

Istota:
W jaki sposób Wnioskodawca powinien ustalić koszty uzyskania przychodu w przypadku dobrowolnego umorzenia udziałów nabytych i udziałów objętych przez spółkę osobową, otrzymanych przez wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki oraz likwidacją spółki osobowej?
Fragment:
Tym samym są to koszty o których mowa w art. 24 ust. 3d Ustawy PIT, tj. „ niezaliczone w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów przez wspólnika lub spółkę ” „ wydatki poniesione na nabycie ” Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Wydatki te Wnioskodawca zaliczy u siebie do kosztów uzyskania przychodów w dacie dobrowolnego umarzania Udziałów nabytych i Udziałów objętych. W konsekwencji należy uznać, że ustawodawca wprost wskazuje, że kosztami uzyskania przychodów w przypadku zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych są wydatki poniesione na ich nabycie lub objęcie przez Spółkę osobową. Wprost wskazuje także, że wydatki poniesione przez Spółkę osobową nie mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów do momentu zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych. Koszt ten nie może być bowiem rozliczony na moment nabycia udziałów, lecz dopiero w momencie ich sprzedaży (dobrowolnego umorzenia). Jest on równy wysokości wydatków poniesionych na nabycie Udziałów nabytych i Udziałów objętych przez Spółkę osobową. W konsekwencji skoro Spółka osobowa nigdy nie sprzeda tych udziałów (nie dokona odpłatnego zbycia Udziałów nabytych i Udziałów objętych, lecz zostaną one wydane w ramach Wystąpienia bądź Likwidacji), Wnioskodawca otrzymujący Udziały nabyte i Udziały objęte będzie kontynuował zasady ustalania wysokości kosztów uzyskania przychodów po Spółce osobowej.
2016
3
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży udziału w nieruchomości nr 830/3 zabudowanej pawilonem handlowym oraz udziału w nieruchomości niezabudowanej nr 830/4
Fragment:
W przypadku współwłasności nieruchomości określonej w częściach ułamkowych, każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział w nieruchomości. Udział we współwłasności, w aspekcie regulacji zawartych w przepisach Kodeksu cywilnego, wyraża zakres uprawnień, współwłaściciela względem rzeczy wspólnej (także w stosunku do pozostałych współwłaścicieli) i określony jest odpowiednim ułamkiem. Każdemu ze współwłaścicieli przysługują atrybuty prawa własności, ma on względem swojego udziału pozycję wyłącznego właściciela ze względu na charakter udziału. Stosownie do art. 198 Kodeksu cywilnego współwłaściciel może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Rozporządzanie udziałem polega na tym, że współwłaściciel może zbyć swój udział. Istotą dostawy towarów jest przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, co wynika z treści art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Czynność ta daje otrzymującemu towar prawo dysponowania rzeczą jak właściciel. Przepis nie mówi o przeniesieniu prawa własności. W związku z powyższym, sprzedaż udziału w nieruchomości należy traktować jako dostawę towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1, która będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.
2016
3
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie opodatkowania spłaty nieprzekraczającej udziału spadkowego.
Fragment:
Małżonka zmarłego ojca przejęła ich udziały nabyte w drodze dziedziczenia oraz dokonała spłaty w formie gotówki posiadane przez nich udziały w lokalu mieszkalnym i garażu. Wartość owej spłaty nie przekroczyła wartości przysługujących im udziałów spadkowych. Reasumując należy stwierdzić, że spłata, którą Wnioskodawca otrzymał od żony zmarłego ojca w związku z działem spadku obejmującego lokal mieszkalny i garaż, odziedziczone po rodzicu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jako przychód z odpłatnego zbycia udziału w tym lokalu i garażu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne znaczenie dla niniejszego rozstrzygnięcia ma okoliczność, że wielkość spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego Wnioskodawcy udziału spadkowego. Zainteresowany nie uzyskał żadnego przychodu bowiem jedynie spieniężył udział w lokalu mieszkalnym i garażu nabyty w spadku uzyskując jedynie jego równowartość. Skoro zatem nabycie tego udziału podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, to w sprawie znajdzie zastosowanie art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym przepisów ww. ustawy nie stosuje się do przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn.
2016
3
gru

Istota:
Czy w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za dokonanie opisanego wkładu niepieniężnego (Aportu) w postaci udziałów Spółek Kapitałowych, jedynym przychodem z tego tytułu, jaki powstanie po stronie Wnioskodawcy, będzie wartość nominalna obejmowanych udziałów w Spółce, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość przedmiotu Aportu?
Czy w związku z powyższym nie będzie możliwości szacowania przychodu z tytułu objęcia udziałów w Spółce w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Spółek Kapitałowych po stronie Wnioskodawcy?
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, w przypadku objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za opisany wkład niepieniężny (Aport) w postaci udziałów Spółek Kapitałowych, jedynym przychodem z tego tytułu, jaki powstanie po stronie Wnioskodawcy, będzie wartość nominalna obejmowanych udziałów, także wówczas, gdy ich wartość nominalna będzie niższa niż wartość przedmiotu Aportu. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się nominalną wartość udziałów (akcji) w spółce albo wkładów w spółdzielni, objętych w zamian za wkład niepieniężny. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 17 ust. 2 ustawy o PIT przy ustalaniu wartości przychodów, o których mowa w ust. 1 pkt 9, stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ustawy o PIT. Z uwagi na fakt, że Wnioskodawca zamierza objąć udziały w Spółce za wkład niepieniężny, który nie stanowi przedsiębiorstwa ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spełnione będą przesłanki do zastosowania powyższego przepisu, tzn. przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów Spółki w zamian za aport w postaci udziałów Spółek Kapitałowych będzie wartość nominalna udziałów obejmowanych w Spółce. Według powyższych regulacji z chwilą objęcia przez Wnioskodawcę udziałów w Spółce w zamian za Aport w postaci udziałów w Spółkach Kapitałowych, Wnioskodawca uzyska przychód podlegający opodatkowaniu PIT. Jednocześnie, na podstawie art. 17 ust. 1a pkt 1-3 ustawy o PIT, przychód z powyższego tytułu powstaje w dniu: zarejestrowania spółki albo wpisu do rejestru podwyższania kapitału zakładowego spółki, albo wydania dokumentów akcji, jeżeli objęcie akcji związane jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego.
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z wniesieniem przez Wnioskodawcę posiadanych udziałów w spółkach kapitałowych mających siedzibę w Polsce do spółki kapitałowej mającej siedzibę w Holandii
Fragment:
Do przychodów określonych w art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT, nie zalicza się jednak wartości nominalnej udziałów objętych za aport, o ile objęcie udziałów nastąpiło w warunkach określonych w art. 24 ust. 8a-8c ustawy o PIT. Stosownie do art. 24 ust. 8a ustawy o PIT, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce - do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2016
3
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych umorzenia uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I. i zwrot udziałów w kapitale zakładowym przez I. na rzecz H., który będzie miał formę rzeczową w postaci praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek
Fragment:
Oprócz opisanych poniżej czynności dotyczących udziałów w L oraz Pożyczek, mogą mieć miejsce również określone czynności w zakresie innych praw jednak nie takich, które są związane z udziałami w L oraz z Pożyczkami (w tym w szczególności przeniesienie z I. aktywów w związku z rozważaną likwidacją spółki I.). W konsekwencji powyższych zmian, zmieni się m.in. struktura udziałowa L oraz wierzyciel umów Pożyczek: Krok 1 Krok 1 może zostać przeprowadzony według jednego z dwóch scenariuszy, tj.; Krok 1A: zgodnie z przepisami prawa holenderskiego regulującego kwestie korporacyjne spółek, I. nabędzie swoje uprzywilejowane udziały od H. w celu ich umorzenia. Wynagrodzenie za uprzywilejowane udziały własne I. zostanie uregulowane przez I. w formie rzeczowej poprzez przeniesienie na rzecz H. praw przysługujących I. z tytułu Pożyczek (w tym z tytułu naliczonych i niezapłaconych odsetek z tytułu Pożyczek należnych pożyczkodawcy). Następnie udziały I. zostaną umorzone. Krok 1B: alternatywnie, zgodnie z przepisami prawa holenderskiego regulującego kwestie korporacyjne spółek, H. dokona umorzenia uprzywilejowanych udziałów w kapitale zakładowym I.. Zwrot udziałów w kapitale zakładowym będzie miał formę rzeczową, tj. na H. zostaną przeniesione prawa przysługujące I. z tytułu Pożyczek (w tym z tytułu naliczonych i niezapłaconych odsetek z tytułu Pożyczek należnych pożyczkodawcy).
2016
3
gru

Istota:
O wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wymiany udziałów
Fragment:
U. z 2014 r., poz. 1328) – Jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce – do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w wyniku Połączenia CO.12, CO.13, CO.17 Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód Spółki „K.I.”, w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy Spółka „K.I.” będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3).
Fragment:
Tym samym, Spółka „ K.I. ” nie powinna rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów Poprzedników i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki „ AM ”), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, Spółka „ K.I. ” dokona nabycia udziałów w „ AM ” za wartość równą łącznej skorygowanej bazie kosztowej udziałów w łączących się spółkach: CO.12, CO.13 i CO.17. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia „ K.I. ” będzie posiadał udziały Spółce „ AM ”, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości łącznej skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 na udziały w Spółce „ AM ”, która następuje na skutek Połączenia). Zakończenie roku podatkowego. W sytuacji opisywanej we wniosku, na gruncie prawa podatkowego w Kanadzie, Spółkę „ AM ”. uznaje się za nową spółkę, co spowoduje, że jej rok podatkowy rozpocznie się w momencie (w dacie) połączenia.
2016
2
gru

Istota:
Czy w rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych ze sprzedaży udziałów za 2015 r., w PIT-38 Wnioskodawca powinien przyjąć za koszt uzyskania 1-go udziału wartość 1 500 zł?
Fragment:
Z treści powyższego przepisu wynika, że nie można uznać za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie udziałów (akcji) w spółce, jednakże wydatki takie są kosztem uzyskania przychodu w przypadku odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji). Zatem, wydatki na objęcie/nabycie udziałów, stanowią koszty zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w momencie zbycia tych udziałów. Podsumowując stwierdzić należy, że przy obliczaniu dochodu ze sprzedaży udziałów kosztami uzyskania przychodu będą wydatki na objęcie/nabycie udziałów, tj. kwota za którą Wnioskodawca kupił udział, a także kwota odpowiadająca wartości, o którą została podniesiona wartość nominalna udziału w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału rezerwowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. To zaś oznacza, że Wnioskodawca obliczając dochód do opodatkowania z tytułu sprzedaży udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, od kwoty 31 585 zł, stanowiącej przychód ze sprzedaży tego udziału może odjąć kwotę 50 zł, tj. kwotę za którą kupił ww. udział oraz kwotę, o którą została podniesiona wartość nominalna udziału w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki, tj. 1450 zł. Zatem Wnioskodawca może ustalić koszty uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziału na kwotę 1500 zł. Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w przypadku, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód i przychód Spółki „AM” powstały w konsekwencji Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17 w przypadku, gdy Spółka „AM” będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana (pytanie oznaczone we wniosku Nr 10).
Fragment:
Tym samym, Spółka „ K.I. ” nie powinna rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów Poprzedników i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki „ AM ”), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, Spółka „ K.I. ” dokona nabycia udziałów w „ AM ” za wartość równą łącznej skorygowanej bazie kosztowej udziałów w łączących się spółkach: CO.12, CO.13 i CO.17. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia „ K.I. ” będzie posiadał udziały Spółce „ AM ”, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości łącznej skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 na udziały w Spółce „ AM ”, która następuje na skutek Połączenia). Zakończenie roku podatkowego. W sytuacji opisywanej we wniosku, na gruncie prawa podatkowego w Kanadzie, Spółkę „ AM ”. uznaje się za nową spółkę, co spowoduje, że jej rok podatkowy rozpocznie się w momencie (w dacie) połączenia.
2016
2
gru

Istota:
Ustalenia przychodów i kosztów z tytułu udziału w spółce osobowej
Fragment:
W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. ”. Stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy PIT, powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do: 1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat; 2) ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 Ustawy PIT z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest on obowiązany rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu udziału w Spółce osobowej proporcjonalnie do przysługującego jemu prawa do udziału w zyskach Spółki osobowej. Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy PIT, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia przychodów i kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy z tytułu udziału w spółce osobowej
Fragment:
W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe. ”. Stosownie do art. 8 ust. 2 Ustawy PIT powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do: 1) rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat; 2) ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną. Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z treścią art. 8 ust. 1 Ustawy PIT z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału). Przenosząc powyższe rozważania na grunt przedmiotowego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca jest on obowiązany rozpoznania przychodów oraz kosztów uzyskania przychodu z tytułu udziału w Spółce osobowej proporcjonalnie do przysługującego jemu prawa do udziału w zyskach Spółki osobowej. Zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy PIT jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niebędąca osobą prawną, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy w przypadku Połączenia CO.12, CO.13, CO.17, Wnioskodawca ma prawo do zastosowania wyłączenia, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dla celów kalkulacji dochodu, o którym mowa w art. 24a ust. 6 tej ustawy, w przypadku, gdy Spółka „AM” będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
Fragment:
Tym samym, Spółka „ K.I. ” nie powinna rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów Poprzedników i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki „ AM ”), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, Spółka „ K.I. ” dokona nabycia udziałów w „ AM ” za wartość równą łącznej skorygowanej bazie kosztowej udziałów w łączących się spółkach: CO.12, CO.13 i CO.17. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia „ K.I. ” będzie posiadał udziały Spółce „ AM ”, których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości łącznej skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 na udziały w Spółce „ AM ”, która następuje na skutek Połączenia). Zakończenie roku podatkowego. W sytuacji opisywanej we wniosku, na gruncie prawa podatkowego w Kanadzie, Spółkę „ AM ”. uznaje się za nową spółkę, co spowoduje, że jej rok podatkowy rozpocznie się w momencie (w dacie) połączenia.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie obowiązków płatnika przy zwrocie udziału członkowskiego w Banku Spółdzielczym małżonkowi zmarłego członka Banku
Fragment:
Zgodnie z postanowieniami Statutu, obowiązkiem osoby fizycznej będącej członkiem banku spółdzielczego jest zadeklarowanie i dokonanie wpłaty na co najmniej jeden udział, który w naszym banku wynosi 500,00 zł. Członek może zadeklarować wielokrotność udziałów - maksymalnie 50, czyli wpłacić 50.000,00 zł. Taki też członek ma możliwość prawną zadysponowania udziałem na wypadek śmierci, poprzez wskazanie w deklaracji osoby, której jego udział/udziały zostaną wypłacone. Wówczas nie wchodzą one do spadku. Bank dokonał wypłaty udziału członkowskiego w kwocie 500,00 zł. po śmierci członka Banku (w związku z wygaśnięciem członkostwa) osobie wskazanej w deklaracji - małżonkowi zmarłego członka Bank potraktował wypłatę udziału po zmarłym członku jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7 i art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym pobrał od wypłaconej kwoty udziału członkowskiego zaliczkę na podatek dochodowy. Klient uważa, iż Bank niesłusznie pobrał zaliczkę, ponieważ finansowanie udziału członkowskiego było ze wspólnego majątku, zatem powinno korzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ złożony wniosek zawierał braki formalne, tutejszy organ podatkowy pismem z dnia 16 września 2016 r.
2016
2
gru

Istota:
Nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziałów własnych w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) od Spółki Kapitałowej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych po stronie Wnioskodawcy? W ocenie Wnioskodawcy, nabycie przez Spółkę za wynagrodzeniem udziałów własnych od Spółki Kapitałowej w celu ich umorzenia (umorzenie dobrowolne) nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jak wskazał Wnioskodawca, umorzenie udziałów polega na ich prawnym unicestwieniu, tzn. wygaśnięciu wszelkich praw, zarówno o charakterze majątkowym, jak i korporacyjnym przyporządkowanych do umarzanych udziałów. Zasady umarzania udziałów zawarte są w art. 199 § 1 - § 7 ustawy z dnia z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, ze zm.). Umorzenie może być przeprowadzone za zgodą wspólnika, w drodze nabycia udziału przez spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody wspólnika (umorzenie przymusowe). Umorzenie udziału wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego wspólnikowi za umorzony udział. W ramach transakcji umorzenia udziałów Wnioskodawca nabędzie wszystkie bądź część własnych udziałów posiadanych przez Spółkę Kapitałową w celu ich umorzenia. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności (...)
2016
2
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych związanych z zawarciem wskazanej we wniosku transakcji
Fragment:
W zamian za nabyte przez Spółkę II Udziały, Spółka II wyda udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów. W wyniku dokonanej tzw. wymiany udziałów kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wniesionych Udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Udziałami po ich wartości rynkowej. Planuje się, że do Spółki II tytułem wkładu niepieniężnego wniesione zostanie w sumie 100% udziałów, dających 100% praw głosu w Spółce i udziału w jej kapitale zakładowym. W rezultacie, w wyniku tej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Przeprowadzając planowaną wymianę udziałów, już nabycie udziałów w Spółce przez Spółkę II od Udziałowca spowoduje, że Spółka II nabędzie bezwzględną większości praw głosów w Spółce a dopiero w dalszej kolejności Spółka II nabędzie pozostałe udziały od Wnioskodawcy tak aby objęła 100% udziałów w Spółce. Wniesienie przez Wnioskodawcę i Udziałowca do Spółki II wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w Spółce zostanie dokonane w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółkę II, w wyniku czego Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce.
2016
2
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy przychodem Wnioskodawcy z tytułu objęcia udziałów w Nowej Spółce w zamian za wkład niepieniężny (aport) w postaci Aktywów będzie łączna wartość nominalna udziałów w kapitale zakładowym Spółki objętych przez Wnioskodawcę w zamian za ten aport
Fragment:
Przepisy art. 154 § 3 k.s.h. oraz art. 309 § 1 k.s.h., zabraniają jedynie, by odpowiednio udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością i akcje w spółce akcyjnej były obejmowane poniżej ich wartości nominalnej, tj. by wartość rynkowa wkładu (cena emisyjna) była niższa niż wartość nominalna udziałów/akcji. Praktyką zgodną z prawem i często spotykaną w obrocie gospodarczym jest emitowanie udziałów/akcji z nadwyżką emisyjną, gdzie wartość rynkowa wkładu przewyższa wartość nominalną udziałów/akcji. Określenie wartości nominalnej udziałów/akcji otrzymywanych w zamian za wkład jest kwestią ustalenia pomiędzy stronami transakcji odpowiedniego parytetu. Strony mogą ustalić, że wartość udziałów/akcji dla potrzeb rozliczenia aportu jest wyższa od ich wartości nominalnej. Różnica pomiędzy tak ustaloną łączną wartością emisyjną otrzymywanych udziałów/akcji (odpowiadającą wartości rynkowej przedmiotu wkładu), a łączną wartością nominalną tych udziałów/akcji (agio) zostaje wówczas odniesiona na kapitał zapasowy spółki. Wymaga podkreślenia, że gdy wartość przedmiotu wkładu, czyli świadczenia ekwiwalentnego w zamian za uzyskane udziały/akcje, jest większa od łącznej wartości nominalnej uzyskanych udziałów/akcji i ta nadwyżka zostanie przekazana na kapitał zapasowy spółki otrzymującej aport, to nie oznacza to uzyskania przez podmiot obejmujący udziały/akcje w tej spółce jakiegokolwiek przysporzenia w tym zakresie.
2016
2
gru

Istota:
Czy w związku z objęciem udziałów w Spółce 2, w zamian za aport udziałów w Spółce 1, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zbycie składników majątku w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej powoduje, co do zasady, powstanie przychodu podatkowego w wysokości nominalnej wartości udziałów/akcji obejmowanych w zamian za przedmiot wkładu. Zgodnie jednak z art. 24 ust 8a ustawy, jeżeli spółka nabywa od wspólnika innej spółki udziały (akcje) tej innej spółki oraz w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje jej wspólnikowi własne udziały (akcje) albo w zamian za udziały (akcje) tej innej spółki przekazuje wspólnikowi tej innej spółki własne udziały (akcje) wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10% wartości nominalnej własnych udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej – wartości rynkowej tych udziałów (akcji), oraz jeżeli w wyniku nabycia: spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, albo spółka nabywająca, posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są nabywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce do przychodów nie zalicza się wartości udziałów (akcji) przekazanych wspólnikowi tej innej spółki oraz wartości udziałów (akcji) nabytych przez spółkę, pod warunkiem że podmioty biorące udział w tej transakcji podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągnięcia (wymiana udziałów).
2016
30
lis

Istota:
Opodatkowanie transakcji wymiany udziałów
Fragment:
W zamian za nabyte przez Spółkę II Udziały, Spółka II wyda udziałowcom udziały własne o wartości nominalnej odpowiadającej wartości rynkowej otrzymanych udziałów. W wyniku dokonanej tzw. wymiany udziałów kapitał zakładowy Spółki II zostanie podwyższony o kwotę odpowiadającą wartości rynkowej wniesionych Udziałów, a wkłady na udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną pokryte Udziałami po ich wartości rynkowej. Planuje się, że do Spółki II tytułem wkładu niepieniężnego wniesione zostanie 100% udziałów, dających 100% praw głosu w Spółce i udziału w jej kapitale zakładowym. W rezultacie, w wyniku tej transakcji Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce. Przeprowadzając planowaną wymianę udziałów, już nabycie udziałów w Spółce przez Spółkę II od Udziałowca spowoduje, że Spółka II nabędzie już bezwzględną większości praw głosów w Spółce a dopiero w dalszej kolejności Spółka II nabędzie pozostałe udziały od Wnioskodawcy, tak aby objęła 100% udziałów w Spółce. Wniesienie przez Wnioskodawcę i Udziałowca do Spółki II wkładów niepieniężnych w postaci udziałów w Spółce zostanie dokonane w okresie krótszym niż 6 miesięcy liczonych od miesiąca, w którym nastąpi pierwsze ich nabycie przez Spółkę II, w wyniku czego Spółka II uzyska bezwzględną większość praw głosu w Spółce.
2016
30
lis

Istota:
Czy w wyniku Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17 Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód Spółki KI, w rozumieniu art. 24a ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w przypadku, gdy Spółka KI będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana
Fragment:
(...) udziałów. Tym samym Spółka KI nie powinna rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów Poprzedników i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki AL Ltd.), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, Spółka KI dokona nabycia udziałów w Spółce AL Ltd. za wartość równą łącznej skorygowanej bazie kosztowej udziałów w łączących się spółkach: CO.12, CO.13 i CO.17. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia Spółka KI będzie posiadała udziały w Spółce AL Ltd., których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości łącznej skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 na udziały w Spółce AL Ltd., która następuje na skutek Połączenia).
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ustalenia:- czy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport;- czy organy podatkowe mają prawo szacować przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za umarzane udziały będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów.
Fragment:
Jeżeli zaś wynagrodzenie, z tytułu zbycia udziałów PolCo w celu umorzenia, jest niższe niż wydatki poniesione na nabycie tych udziałów (tj. wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za udziały PolCo nabyte w ramach wymiany udziałów), to Spółka nie wykaże w ogóle przychodu podatkowego. W efekcie, należy uznać, iż podstawą opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka uzyskanego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów PolCo celem umorzenia ponad wydatki na nabycie tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo, w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów PolCo będzie wyższe niż poniesione przez Spółkę przedmiotowe wydatki. Jednocześnie wydatki na nabycie udziałów PolCo w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodów.” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2012 r., nr ILPB3/423-24/12-3/JG (...)
2016
30
lis

Istota:
Czy w przypadku, gdyby zastosowania nie znalazło wyłączenie z opodatkowania, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT, w jakiej wysokości Wnioskodawca powinien rozpoznać dochód i przychód Spółki AL Ltd. powstały w konsekwencji Połączenia CO.12, CO.13 i CO.17 w przypadku, gdy Spółka AL Ltd. będzie traktowana jako zagraniczna spółka kontrolowana
Fragment:
(...) udziałów. Tym samym Spółka KI nie powinna rozpoznać dochodów ani strat podatkowych z tytułu fikcyjnej zamiany udziałów (tj. fikcyjnego zbycia udziałów Poprzedników i fikcyjnego nabycia udziałów Spółki AL Ltd.), ponieważ przychody z tej transakcji będą równe kwocie skorygowanej bazy kosztowej. Ponadto, na moment Połączenia, Spółka KI dokona nabycia udziałów w Spółce AL Ltd. za wartość równą łącznej skorygowanej bazie kosztowej udziałów w łączących się spółkach: CO.12, CO.13 i CO.17. Tym samym, dla kanadyjskich celów podatkowych, po dokonaniu Połączenia Spółka KI będzie posiadała udziały w Spółce AL Ltd., których skorygowana baza kosztowa będzie równa wartości łącznej skorygowanej bazy kosztowej udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 sprzed Połączenia. Powyższy mechanizm umożliwia ustalenie podatkowej wartości udziałów dla kanadyjskich celów podatkowych. Jednakże, jako że jest to jedynie fikcja podatkowa, mechanizm ten nie wywołuje żadnych skutków cywilnoprawnych, w szczególności nie prowadzi do faktycznego cywilnoprawnego zbycia i nabycia udziałów (innego niż wymiana udziałów w CO.12, CO.13 i CO.17 na udziały w Spółce AL Ltd., która następuje na skutek Połączenia).
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ustalenia:
- czy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport;
- czy organy podatkowe mają prawo szacować przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za umarzane udziały będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów.
Fragment:
Jeżeli zaś wynagrodzenie, z tytułu zbycia udziałów PolCo w celu umorzenia, jest niższe niż wydatki poniesione na nabycie tych udziałów (tj. wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za udziały PolCo nabyte w ramach wymiany udziałów), to Spółka nie wykaże w ogóle przychodu podatkowego. W efekcie, należy uznać, iż podstawą opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka uzyskanego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów PolCo celem umorzenia ponad wydatki na nabycie tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo, w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów PolCo będzie wyższe niż poniesione przez Spółkę przedmiotowe wydatki. Jednocześnie wydatki na nabycie udziałów PolCo w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodów.” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2012 r., nr ILPB3/423-24/12-3/JG (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ustalenia:
- czy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport;
- czy organy podatkowe mają prawo szacować przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za umarzane udziały będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów.
Fragment:
Jeżeli zaś wynagrodzenie, z tytułu zbycia udziałów PolCo w celu umorzenia, jest niższe niż wydatki poniesione na nabycie tych udziałów (tj. wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za udziały PolCo nabyte w ramach wymiany udziałów), to Spółka nie wykaże w ogóle przychodu podatkowego. W efekcie, należy uznać, iż podstawą opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka uzyskanego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów PolCo celem umorzenia ponad wydatki na nabycie tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo, w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów PolCo będzie wyższe niż poniesione przez Spółkę przedmiotowe wydatki. Jednocześnie wydatki na nabycie udziałów PolCo w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodów.” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2012 r., nr ILPB3/423-24/12-3/JG (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ustalenia:- czy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport;- czy organy podatkowe mają prawo szacować przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za umarzane udziały będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów.
Fragment:
Jeżeli zaś wynagrodzenie, z tytułu zbycia udziałów PolCo w celu umorzenia, jest niższe niż wydatki poniesione na nabycie tych udziałów (tj. wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za udziały PolCo nabyte w ramach wymiany udziałów), to Spółka nie wykaże w ogóle przychodu podatkowego. W efekcie, należy uznać, iż podstawą opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka uzyskanego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów PolCo celem umorzenia ponad wydatki na nabycie tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo, w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów PolCo będzie wyższe niż poniesione przez Spółkę przedmiotowe wydatki. Jednocześnie wydatki na nabycie udziałów PolCo w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodów.” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2012 r., nr ILPB3/423-24/12-3/JG (...)
2016
30
lis

Istota:
W zakresie ustalenia:- czy rozpoznać przychód podatkowy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia w wysokości różnicy pomiędzy wynagrodzeniem należnym z tytułu umorzenia udziałów Spółce a kosztem nabycia tych udziałów równym wartości nominalnej własnych udziałów wydanych dotychczasowym udziałowcom Spółki w zamian za aport;- czy organy podatkowe mają prawo szacować przychód Wnioskodawcy z tytułu zbycia udziałów w celu umorzenia, w przypadku gdy wynagrodzenie za umarzane udziały będzie niższe od wartości rynkowej tych udziałów.
Fragment:
Jeżeli zaś wynagrodzenie, z tytułu zbycia udziałów PolCo w celu umorzenia, jest niższe niż wydatki poniesione na nabycie tych udziałów (tj. wydatki w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów własnych Wnioskodawcy wydanych w zamian za udziały PolCo nabyte w ramach wymiany udziałów), to Spółka nie wykaże w ogóle przychodu podatkowego. W efekcie, należy uznać, iż podstawą opodatkowania w ramach opisanego zdarzenia przyszłego będzie nadwyżka uzyskanego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu zbycia udziałów PolCo celem umorzenia ponad wydatki na nabycie tych udziałów w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo, w przypadku gdy wynagrodzenie uzyskane z odpłatnego zbycia udziałów PolCo będzie wyższe niż poniesione przez Spółkę przedmiotowe wydatki. Jednocześnie wydatki na nabycie udziałów PolCo w wysokości odpowiadającej nominalnej wartości udziałów w Spółce wydanych w ramach wymiany udziałów za udziały PolCo nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodów.” Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 20 kwietnia 2012 r., nr ILPB3/423-24/12-3/JG (...)
2016
30
lis

Istota:
Nabycie przez Spółkę własnych udziałów w celu ich umorzenia za wynagrodzeniem, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w zamkniętym katalogu czynności cywilnoprawnych zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.
Fragment:
Ponadto w opinii Wnioskodawcy, prawnie istotna przyczyna dokonania czynności prawnej („ causa ”) umowy sprzedaży nie jest zbieżna z umową nabycia udziałów w celu umorzenia za wynagrodzeniem. Co więcej, umowa sprzedaży jest umową wzajemną. Natomiast w przypadku nabycia udziałów w celu umorzenia za wynagrodzeniem, kryterium to nie zostanie spełnione. Nie dochodzi w tej sytuacji do nabycia jakichkolwiek dóbr przez Wnioskodawcę. Nabywane udziały zostaną bowiem umorzone zgodnie z podjętą uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników. Zatem umowy nabycia udziałów w celu umorzenia nie można utożsamiać z umową sprzedaży. Biorąc powyższe pod uwagę Wnioskodawca wskazał, że instytucja umorzenia udziału w spółce w drodze nabycia przez spółkę udziału jest ściśle związana ze stosunkiem uczestnictwa w spółce i musi wynikać z umowy spółki; tym samym jest to norma o charakterze lex specialis w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego. Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, zawarcie umowy nabycia własnych udziałów w celu ich dobrowolnego umorzenia, jako szczególny rodzaj umowy niewymienionej w katalogu zawartym w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, nie jest opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Tym samym po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy.
2016
30
lis
© 2011-2016 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Udział
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.