ITPB2/4511-413/15/DSZ | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy, ze środków przeznaczonych na ten cel w jej budżecie, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 9 marca 2015 r. (data wpływu 13 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz obowiązku składania informacji PIT-8C – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania świadczeń pomocy materialnej dla uczniów oraz obowiązku składania informacji PIT-8C.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest płatnikiem stypendiów i zasiłków szkolnych. Wypłaty dokonuje na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 90c ust. 2 tej ustawy, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Z kolei na podstawie art. 90f tej ustawy, rada gminy uchwala regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy (Uchwała Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 r. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8C...

Zdaniem Wnioskodawcy świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym są zwolnione od podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tym przepisem wolne od podatku są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego przyznane na podstawie odrębnych przepisów o systemie oświaty.

Wnioskodawca wskazuje, że wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są na podstawie ustawy o systemie oświaty, a więc spełniają dyspozycje cytowanego przepisu.

Jednocześnie Wnioskodawca zauważa, że podatnicy (stypendyści) nie opłacają podatku od świadczeń pomocy materialnej (płatnik nie potrąca podatku przy wypłacie stypendium).

Wnioskodawca uważa, że jako płatnik pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendium szkolne i zasiłek szkolny) nie ma obowiązku wystawiania informacji o wysokości wypłaconego stypendium PIT-8C.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei zgodnie z treścią cytowanego przepisu art. 11 ust. 1, w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2015 r. przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest płatnikiem stypendiów i zasiłków szkolnych. Wypłaty dokonuje na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ww. ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Natomiast regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ustanowiony został Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa.

Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a – Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy).

W myśl art. 90c ust. 1 ww. ustawy pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny, zaś zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

  1. stypendium szkolne;
  2. zasiłek szkolny.

Artykuł 90f ww. ustawy stanowi natomiast, że rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności:

  1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1;
  2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
  3. tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
  4. tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, iż pomoc materialna o charakterze socjalnym, w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przyznawana i wypłacana na podstawie przepisów o systemie oświaty, finansowana z budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem, wypłacana przez Wnioskodawcę pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy, ze środków przeznaczonych na ten cel w jej budżecie, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, Wnioskodawca wypłacając ww. świadczenia nie jest obowiązany do wystawiania informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych PIT-8C, bowiem obowiązek sporządzenia takiej informacji wynikający z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie dochodów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.