ILPB1/415-841/14-6/AMN | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Zwolnienie przedmiotowe.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 12 sierpnia 2014 r. (data wpływu 19 sierpnia 2014 r.), uzupełnionym w dniach 4, 14 i 17 listopada 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych w części dotyczącej:

 • świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów o systemie oświaty – jest prawidłowe,
 • w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnień przedmiotowych.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 1 i art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 24 października 2014 r. znak ILPB1/415-841/14-2/AMN na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 27 października 2014 r., a w dniu 4 listopada 2014 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 3 listopada 2014 r.). Ponadto wniosek uzupełniono w dniach 14 i 17 listopada 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Fundacja będzie prowadziła na podstawie zaświadczenia z 24 lutego 2014 r. wydanego przez Burmistrza Miasta Niepubliczną Szkołę Podstawową. W związku z tym Fundacja na podstawie tego zaświadczenia jest jednostką objętą systemem oświaty w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.

Głównym przedmiotem działalności Fundacji jest:

 1. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - zapomogi i stypendia.
 2. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej - odczyty i spotkania.
 3. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniami z pracy - kursy.
 4. Wspomaganie przedsiębiorczości - kursy i wykłady.
 5. Bezpłatne wykłady, odczyty, lekcje i konsultacje dla młodzieży i osób dorosłych.
 6. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizowanie zawodów sportowych.
 7. Organizowanie spotkań ze specjalistami w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
 8. Wspieranie działalności Wyższej Szkoły.

Fundacja zajmuje się również zbiórką pieniędzy poprzez otrzymywanie środków na konto bankowe Fundacji z tytułu wpłat 1% oraz wpłat osób fizycznych i różnych instytucji oraz firm. Fundacja będzie również otrzymywała dotacje na prowadzenie szkoły podstawowej ze środków gminnych. Fundacja przekazuje zbierane środki pieniężne jako zapomogi i stypendia dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Uczniowie ci niekoniecznie są uczniami szkoły prowadzonej przez Fundację. Środki przekazywane na ich konto mogą przekraczać na osobę w roku podatkowym 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Fundacja przekazuje środki na stypendia i zapomogi oraz na leczenie płacąc za faktury ze środków własnych Fundacji dla osoby chorej na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępniane do publicznej wiadomości oraz na podstawie przepisów o systemie oświaty. Środki na podstawie regulaminów są wypłacane z wpływów na konto bankowe Fundacji od osób fizycznych, z 1% przekazywane przez urzędy skarbowe oraz firmy, środki na podstawie przepisów o systemie oświaty są wypłacane z otrzymywanych dotacji do prowadzenia szkoły podstawowej oraz ze środków własnych Fundacji.

Opis stanu faktycznego wynika z uzupełnienia wniosku.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy środki przekazywane przez Fundację na stypendia dla uczniów są całkowicie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od przekazanej kwoty na 1 ucznia...
 2. Czy płatnik podatku dochodowego - Fundacja - jest zobowiązana pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych w momencie przekazywania stypendium, zapomogi lub zwrotu poniesionych wydatków (na podstawie faktury) na zakup leków i na leczenie ucznia...

Pytania wynikają z uzupełnienia wniosku.

Zdaniem Wnioskodawcy, środki przekazywane przez Fundację na stypendia, zapomogi, zwrot poniesionych wydatków na leczenie dla uczniów są całkowicie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od przekazanej kwoty na 1 ucznia z powodu:

 1. Fundacja jest jednostką objętą systemem oświaty i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 świadczenia pomocy materialnej dla uczniów pochodzące ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieograniczone limitem kwotowym.
 2. Fundacja uważa że korzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f., nie wiąże się z żadnymi obowiązkami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ciążącymi na uczniach (jak również ich rodzicach) i podmiotach przyznających oraz wypłacających świadczenia pomocy materialnej. W szczególności uczniowie (ani ich rodzice) nie mają obowiązku wykazywać otrzymanej pomocy materialnej zwolnionej od podatku na podstawie omawianego przepisu w zeznaniach rocznych PIT, zaś podmioty przyznające oraz wypłacające świadczenia pomocy materialnej, przyznawane na podstawie przepisów u.s.o., nie są obowiązane do uwzględniania ich w składanych deklaracjach rocznych PIT czy uwzględniania ich w rocznych informacjach PIT (w szczególności informacjach PIT-8C).

Własne stanowisko Wnioskodawcy wynika z uzupełnienia wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie zwolnień przedmiotowych w części dotyczącej:
 • świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów o systemie oświaty – jest prawidłowe,
 • w pozostałej części – jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 316, z późn. zm.), opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z treści powołanego przepisu wynika, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody uzyskane przez podatnika, z wyjątkiem tych, które zostały enumeratywnie wymienione przez ustawodawcę w katalogu zwolnień przedmiotowych ustawy, bądź od których Minister Finansów zaniechał poboru podatku, w drodze rozporządzenia.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z powyższego przepisu wynika, że pod pojęciem przychodu ustawodawca rozumie m.in. otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku podatkowym pieniądze. Dlatego też pomoc materialna wypłacona uczniom stanowi przychód w rozumieniu powołanego art. 11 ust. 1 ww. ustawy.

Jednakże, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 cytowanej ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty oraz Prawo o szkolnictwie wyższym.

Z treści zacytowanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że zwolnieniem w nim uregulowanym, po spełnieniu wszystkich przesłanek w nim wskazanych, objęte są świadczenia mające charakter pomocy materialnej dla uczniów. Wskazany przepis nie zawiera ograniczenia kwotowego wypłacanych świadczeń, a więc z powyższego zwolnienia świadczenia te korzystają w pełnej wysokości.

Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). Stosownie do treści art. 90c ust. 1 ww. ustawy, pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

W myśl art. 90c ust. 2 cytowanej ustawy, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendia szkolne,
 2. zasiłek szkolny.

Zgodnie z art. 90d ustawy o systemie oświaty, stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem ust. 12.

Przepis art. 90e ust. 1 ustawy o systemie oświaty stanowi, że zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są stypendia dla uczniów i studentów, których wysokość i zasady udzielania zostały określone w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, oraz stypendia dla uczniów i studentów przyznane przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępnianych do publicznej wiadomości za pomocą Internetu, środków masowego przekazu lub wykładanych (wywieszanych) dla zainteresowanych w pomieszczeniach ogólnie dostępnych - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3800 zł.

Jak wynika z powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy, omawiane zwolnienie uzależnione jest od wysokości rocznego stypendium. Wolna od podatku dochodowego jest kwota 3800 zł rocznie. Jeżeli wypłacane stypendium przekracza powyższą kwotę, nadwyżka ponad tę kwotę podlega opodatkowaniu.

Stosownie do treści art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów.

Na podstawie art. 35 ust. 10 ww. ustawy, płatnicy stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b, są obowiązani w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium, według ustalonego wzoru, i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37.

Zgodnie z art. 37 ust. 1 cytowanej ustawy, jeżeli podatnik, od którego zaliczki miesięczne pobierają płatnicy określeni w art. 31, art. 33 lub art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 7, złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że:

 1. poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów, z wyjątkiem dochodów określonych w art. 30-30c oraz art. 30e,
 2. nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 2-4,
 3. nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4,
 4. (uchylony)
 5. nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 1a pkt 5

– płatnik jest obowiązany sporządzić, według ustalonego wzoru, roczne obliczenie podatku, na zasadach określonych w art. 27, od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym.

Z informacji zawartych we wniosku wynika, że Wnioskodawca przekazuje zbierane środki pieniężne jako zapomogi i stypendia dla uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej z powodu poważnych problemów zdrowotnych. Fundacja przekazuje środki na stypendia i zapomogi oraz na leczenie płacąc za faktury ze środków własnych Fundacji dla osoby chorej na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępniane do publicznej wiadomości oraz na podstawie przepisów o systemie oświaty. Środki na podstawie regulaminów są wypłacane z wpływów na konto bankowe Fundacji od osób fizycznych, z 1% przekazywane przez urzędy skarbowe oraz firmy, środki na podstawie przepisów o systemie oświaty są wypłacane z otrzymywanych dotacji do prowadzenia szkoły podstawowej oraz ze środków własnych Fundacji.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że środki przekazywane przez Fundację dla uczniów na stypendia, zapomogi, zwrot poniesionych wydatków (na podstawie faktury) na zakup leków i na leczenie ucznia, wypłacane na podstawie przepisów o systemie oświaty, w całości – niezależnie od przekazanej kwoty na jednego ucznia – korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji Wnioskodawca, wypłacając ww. świadczenia nie jest obowiązany do pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych w momencie ich przekazywania. Ponadto Zainteresowany w związku z wypłatą przedmiotowych świadczeń nie jest obowiązany do wystawienia informacji PIT-8C, bowiem obowiązek sporządzenia takiej informacji wynikający z art. 35 ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie dochodów objętych zwolnieniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ww. ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w części dotyczącej świadczeń wypłacanych na podstawie przepisów o systemie oświaty należało uznać za prawidłowe.

Natomiast środki przekazywane przez Fundację na stypendia dla uczniów, wypłacane na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępniane do publicznej wiadomości, podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do kwoty 3800 zł rocznie.

W przypadku, gdy roczna kwota stypendium nie przekracza wskazanej kwoty, zwolnieniu podlega cala kwota przyznanego stypendium, natomiast w sytuacji wypłaty stypendium w kwocie rocznej przekraczającej kwotę zwolnienia, Fundacja jako płatnik, obowiązana jest do poboru zaliczki od nadwyżki. Zaliczki te pobierane są według uregulowań zawartych w 35 ust. 1 pkt 2 i następnych ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie zgodnie z art. 35 ust. 10 ww. ustawy, Wnioskodawca jako płatnik stypendiów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b tej ustawy, jest obowiązany w terminie do końca lutego roku następnego po roku podatkowym sporządzić informację o wysokości wypłaconego stypendium według ustalonego wzoru (PIT-8C) i przekazać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, z zastrzeżeniem art. 37, regulującego kwestie sporządzenia przez płatnika, na wniosek podatnika, rocznego obliczenia podatku.

Ponadto zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użycie w powyższym przepisie sformułowania „w szczególności”, wskazuje, że definicja przychodów z innych źródeł ma charakter otwarty i nie ma przeszkód, aby do tej kategorii zaliczyć również przychody inne niż wymienione wprost w art. 20 ust. 1 ww. ustawy. Oznacza to, iż przychodem z innych źródeł będzie każde przysporzenie majątkowe, mające konkretny wymiar finansowy otrzymane jako świadczenie pieniężne, rzeczowe lub też jako świadczenie nieodpłatne, czy częściowo odpłatne.

W rozumieniu powyższych przepisów, przekazanie beneficjentowi przez fundacje świadczące pomoc zapomóg lub zwrotu poniesionych wydatków (na podstawie faktury) na zakup leków i na leczenie ucznia będzie stanowiło dla beneficjenta przychód „z innych źródeł”.

Jednakże należy mieć na uwadze, że organizacje pozarządowe mogą prowadzić działalność w zakresie pomocy społecznej. Ponieważ ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji „pomocy społecznej” należy odnieść się w tym zakresie do przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, z późn. zm.).

Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia z pomocy społecznej.

Wobec tego pomoc finansowa oraz wartość świadczeń udzielanych w ramach pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, których statuty przewidują tego rodzaju działalność, może korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych o ile statut organizacji pozarządowej przewiduje udzielanie pomocy społecznej oraz istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje.

Decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania danej czynności podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w przypadku realizacji nieodpłatnych świadczeń przez daną fundację, ma kwalifikacja formy prawnej świadczonej pomocy, a zatem treść konkretnej umowy wiążącej strony oraz treść statutu fundacji. W sytuacji gdy strony nie zawarły umowy darowizny w rozumieniu art. 888 Kodeksu cywilnego a statut (fundacji) nie przewiduje udzielania pomocy społecznej oraz nie istnieją jasno określone kryteria komu pomoc ta przysługuje, wówczas zgodnie z ww. przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych świadczenia na rzecz beneficjentów są przychodami „z innych źródeł”, podlegającymi opodatkowaniu tym podatkiem i nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 79 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy, że środki, o których mowa we wniosku, przekazywanych na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe udostępniane do publicznej wiadomości są zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.