IBPBII/1/415-858/14/MK | Interpretacja indywidualna

Czy do stypendiów wypłacanych uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „...” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IBPBII/1/415-858/14/MKinterpretacja indywidualna
  1. stypendia
  2. uczestnicy
  3. uczniowie
  4. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749, ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770, ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 30 września 2014 r. (data wpływu do Biura – 16 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2014 r. wpłynął do Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania stypendiów dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest beneficjentem systemowym projektu pn. „...”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2014 r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31 sierpnia 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi 5 mln zł. Projekt finansowany jest w 85% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a w 15% ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grupą docelową projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 są szczególnie uzdolnieni uczniowie (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny. Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu ... realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego Uchwałą (...) Sejmiku Województwa (...) z czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015. Grupa docelowa zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została wskazana w § 1 ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „...” oraz we wniosku o dofinansowanie projektu „...”.

W I kwartale 2015 r. beneficjent systemowy planuje wypłacić stypendium dla 1.180 uczniów w proporcjach: 472 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 708 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł. Stypendium nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy właściwym jest zastosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do środków finansowych otrzymanych przez uczniów w ramach projektu pn. „...”, tj.:

  1. Czy ucznia otrzymującego stypendium w ramach projektu pn. „...” należy traktować jako uczestnika projektu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
  2. Czy do środków otrzymywanych przez uczestnika projektu jako pomoc finansowa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się stypendia wypłacone w ramach projektu pn. „...”...

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Uczniowie, którzy otrzymają stypendium w ramach projektu pn. „...” są wskazani w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jako grupy docelowe. Zarówno Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, jak i ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje wprost uczestnika projektu. Z Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Podrozdział 6 Kwalifikowalność uczestników projektu wynika, że beneficjent systemowy odpowiada za udzielanie wsparcia grupom docelowym określonym we wniosku o dofinansowanie projektu. We wniosku o dofinansowanie projektu „...” grupa docelowa została określona zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zdaniem beneficjenta systemowego uczniowie są uczestnikami projektu pn. „...”. Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczniowie przystępując do projektu pn. „...” podpiszą deklarację uczestnictwa w projekcie, zawierającą wymienione w tych Wytycznych elementy.

Zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO) całość interwencji Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce na lata 2007-2013 została ujęta w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 finansowany jest ze środków europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W związku z powyższym, zdaniem beneficjenta systemowego, spełnione są wszystkie przesłanki pozwalające na zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. uczeń, jako uczestnik projektu otrzymuje środki finansowe w postaci stypendium stanowiące pomoc udzieloną w ramach projektu pn. „...” finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 powołanej ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest beneficjentem systemowym projektu pn. „...”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Projekt realizowany jest od 1 czerwca 2014 r. Zakończenie realizacji projektu przewidziane jest na 31 sierpnia 2015 r. Projekt finansowany jest w 85% przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego a w 15% ze środków budżetu państwa.

Zgodnie z Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 grupą docelową projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 są szczególnie uzdolnieni uczniowie (zwłaszcza w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych) szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny.

W I kwartale 2015 r. beneficjent systemowy planuje wypłacić stypendium dla 1.180 uczniów w proporcjach: 472 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 708 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł. Stypendium nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki jest jednym z programów (Narodowej Strategii Spójności) służących realizacji Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013, który został przyjęty decyzją Komisji Europejskiej nr K (2007) 4547 z dnia 28 września 2007 r.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ww. ustawy o finansach publicznych, przez środki europejskie rozumie się środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a-5c.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 pkt 1 tejże ustawy są to m.in. środki z funduszy strukturalnych. Uwzględniając powyższe, do środków europejskich zalicza się środki pochodzące z funduszy strukturalnych (m.in. Europejskiego Funduszu Społecznego), Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego – wymienione w ww. art. 5 ust. 3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.

Zauważyć należy, że zwolnieniem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych objęci są uczestnicy projektu. Przez uczestników projektu, o których mowa w przywołanym wyżej przepisie, należy rozumieć osoby, dla których faktycznie przeznaczona jest pomoc udzielona w ramach projektu.

W rozpatrywanej sprawie uczestnikami projektu są szczególnie uzdolnieni w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którym trudna sytuacja materialna utrudnia rozwój edukacyjny, to oni bowiem – jak wynika z treści wniosku – są grupą docelową projektów realizowanych w ramach poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z kolei, użyte w powyższym przepisie pojęcie „z udziałem środków europejskich” należy rozumieć, jako współfinansowanie pomocy z tych środków.

Mając na uwadze opisane we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa stwierdzić należy, iż do stypendiów wypłacanych uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „...” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Uczniowie, jako uczestnicy projektu otrzymają stypendium stanowiące pomoc udzieloną w ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wobec powyższego, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.