Uczniowie | Interpretacje podatkowe

Uczniowie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uczniowie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy świadczenia pieniężne wypłacane rodzicom uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w formie refundacji (na podstawie rozpatrzonego pozytywnie wniosku i przedkładanych później imiennych faktur, rachunków i opisanych przez nabywcę paragonów) wskazanych wcześniej kosztów edukacyjnych, w ramach przyjętego przez Radę Miasta Programu wyrównywania szans edukacyjnych, w ramach opracowanego - na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty - Regulaminu udzielania pomocy i trybu postępowania w tych sprawach, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy z powyższego tytułu Wnioskodawca ma obowiązek wystawić PIT-8C?
Fragment:
Realizacja wypłat będzie dokonywana na podstawie oryginalnych faktur i rachunków wystawionych imiennie na rodziców (opiekunów) ucznia lub opisanych przez nich paragonów. Realizacja wsparcia materialnego ww. uczniów odbywać się będzie ze środków własnych samorządu ujętych w budżecie miasta ... w roku 2016 i 2017. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a – Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy). Natomiast art. 90t ww. ustawy stanowi, że: Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2016
28
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku posiłków we własnej stołówce szkolnej sprzedawanych na rzecz uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i pkt 26 ustawy o VAT
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Na podstawie ww. aktów prawnych funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły, mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli i pracowników (...)
2016
9
lut

Istota:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy, ze środków przeznaczonych na ten cel w jej budżecie, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wypłaty dokonuje na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ww. ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Natomiast regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ustanowiony został Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a – Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy).
2015
17
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży obiadów we własnej stołówce szkolnej na rzecz uczniów, nauczycieli oraz administracji i obsługi.
Fragment:
Usługi wyżywienia uczniów i nauczycieli są ściśle związane z usługami edukacyjnymi. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi nie ma na celu osiągnięcia dodatkowego dochodu. Celem prowadzenia stołówki jest pełnienie funkcji socjalno-bytowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż obiadów dla uczniów oraz pracowników szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie stołówki szkolnej, która nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym i nie prowadzi odrębnej działalności gospodarczej, a sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie dla uczniów oraz pracowników szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi, to na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24 sprzedaż ta, jest zwolniona z podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów, prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz nauczycieli, nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz pracowników administracji i obsługi.
2015
16
gru

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotu z tytułu świadczenia usług stołówki dla uczniów innej szkoły.
Fragment:
Jak zaznaczono w ww. przepisie, celem prowadzenia stołówek w placówkach oświatowych jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów/dzieci. Tak więc świadczenie usług gastronomicznych prowadzonych przez stołówki szkolne/przedszkolne na rzecz uczniów/dzieci, nie jest świadczeniem usług gastronomicznych jako takich, ale pełni funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły/przedszkola. W rozpatrywanej sprawie miejskie przedszkole publiczne prowadzi odpłatne wyżywienie dla dzieci przedszkola oraz świadczy usługi stołówkowe dla uczniów sąsiadującego ZSS x. Zatem w ocenie Organu w kontekście powołanych wyżej regulacji prawnych, należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Usługi będące przedmiotem wniosku świadczone są w stołówce prowadzonej przez przedszkole na rzecz uczniów ze szkoły. Tym samym spełnione są warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów sąsiadującego Zespołu Szkół Specjalnych x, do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2015
23
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Czy płatnik podatku dochodowego - Fundacja - jest zobowiązana pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych w momencie przekazywania stypendium, zapomogi lub zwrotu poniesionych wydatków (na podstawie faktury) na zakup leków i na leczenie ucznia... Pytania wynikają z uzupełnienia wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, środki przekazywane przez Fundację na stypendia, zapomogi, zwrot poniesionych wydatków na leczenie dla uczniów są całkowicie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od przekazanej kwoty na 1 ucznia z powodu: Fundacja jest jednostką objętą systemem oświaty i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 świadczenia pomocy materialnej dla uczniów pochodzące ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieograniczone limitem kwotowym. Fundacja uważa że korzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f., nie wiąże się z żadnymi obowiązkami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ciążącymi na uczniach (jak również ich rodzicach) i podmiotach przyznających oraz wypłacających świadczenia pomocy materialnej. W szczególności uczniowie (ani ich rodzice) nie mają obowiązku wykazywać otrzymanej pomocy materialnej zwolnionej od podatku na podstawie omawianego przepisu w zeznaniach rocznych PIT, zaś podmioty przyznające oraz wypłacające świadczenia pomocy materialnej, przyznawane na podstawie przepisów u.s.o., nie są obowiązane do uwzględniania ich w składanych deklaracjach rocznych PIT czy uwzględniania ich w rocznych informacjach PIT (w szczególności informacjach PIT-8C).
2015
21
kwi

Istota:
Czy do stypendiów wypłacanych uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „...” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu ... realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego Uchwałą (...) Sejmiku Województwa (...) z czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015. Grupa docelowa zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została wskazana w § 1 ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „ ... ” oraz we wniosku o dofinansowanie projektu „ ... ”. W I kwartale 2015 r. beneficjent systemowy planuje wypłacić stypendium dla 1.180 uczniów w proporcjach: 472 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 708 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł. Stypendium nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy właściwym jest zastosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do środków finansowych otrzymanych przez uczniów w ramach projektu pn. „ ... ”, tj.: Czy ucznia otrzymującego stypendium w ramach projektu pn. „ ... ” należy traktować jako uczestnika projektu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy do środków otrzymywanych przez uczestnika projektu jako pomoc finansowa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się stypendia wypłacone w ramach projektu pn. „ ... ”...
2015
1
lut

Istota:
Zwolnienie od podatku obiadów we własnej stołówce szkolnej sprzedawanych na rzecz uczniów, nauczycieli oraz administracji i obsługi
Fragment:
Usługi wyżywienia uczniów, nauczycieli, pracowników administracji są ściśle związane z usługami edukacyjnymi i rolą opiekuńczą szkoły. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla uczniów, oraz pracowników szkoły: nauczyciel, pracowników administracji, obsługi nie ma na celu osiągnięcie dodatkowego dochodu dla szkoły poprzez konkurencyjne wykonywanie tych czynności. Szkoła prowadzi sprzedaż obiadów tylko i wyłącznie dla uczniów i pracowników szkoły, nie prowadzi sprzedaży obiadów dla osób z zewnątrz, nie jest to sprzedaż ogólnodostępna. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż obiadów dla uczniów oraz pracowników Szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie stołówki szkolnej, która nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym i nie prowadzi odrębnej działalności gospodarczej, a sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie dla uczniów oraz pracowników Szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi, to na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 sprzedaż ta zwolniona jest z podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego (...)
2014
20
sie

Istota:
Czy Wnioskodawca ma obowiązek wystawiania informacji PIT-8C?
Fragment:
Na podstawie art. 90f cytowanej ustawy rada gminy uchwala regulamin pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy - uchwała Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2012 r. (ogłoszona w Dz. Urz. Województwa). Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Stosownie do art. 90c ust. 1 ww. ustawy pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny. W myśl art. 90c ust. 2 cytowanej ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne; zasiłek szkolny. Artykuł 90f ww. ustawy stanowi, że rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w szczególności: sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w art. 90d ust. 1; formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów zamieszkałych na terenie gminy; tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego; tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zależności od zdarzenia losowego.
2014
31
lip

Istota:
- opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usług stołówki dla pracowników niepedagogicznych Szkoły, zakwaterowanych w internacie osób z zewnątrz, dla grup przyjezdnych, uczniów, studentów, słuchaczy kolegiów w okresie ferii i wakacji oraz mieszkańców Szkolnego Schroniska Młodzieżowego stawką podatku 8%, - jeżeli do usług wyżywienia faktycznie znajduje zastosowanie zwolnienie wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT, to fakt, że za ucznia zapłaci np. rodzic, klub sportowy, rada rodziców lub inna firma, czy też wymieniona we wniosku jednostka budżetowa, pozostaje bez wpływu na to zwolnienie.
Fragment:
Funkcjonowanie stołówek przy Internacie zapewnia realizację zadań opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów. 3.Zgodnie z prawem oświatowym odpłatność za wyżywienie uczniów, zarówno zespołu Wnioskodawcy jak i innych uczniów wyliczona jest jako pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków, tzw. wsad do kotła, zgodnie z art. 67a ust. 4 nie dolicza się marży ani kosztów mediów czy wynagrodzeń pracowników. Celem świadczenia usług stołówkowych przez ZSTI nie jest osiąganie dodatkowego dochodu, ale zapewnienie wyżywienia przede wszystkim mieszkańcom Internatu oraz uczniom szkoły. 4.ZSTI posiada opinię Urzędu Statystycznego w Łodzi (z dnia 11 lutego 2011 r.), który zakwalifikował usługi w następujących grupach: usługi polegające na zapewnieniu zakwaterowywania w internacie Zespołu Szkół, wraz z wyżywieniem lub bez, dla własnych uczniów, pracowników oraz dla uczniów innych szkół i studentów w trakcie roku szkolnego. PKWiU 55.90.11.0 – „ Usługi świadczone przez domy studenckie oraz internaty i bursy szkolne ” usługi polegające na zapewnieniu zakwaterowania w internacie łącznie z wyżywieniem lub bez, dla osób z zewnątrz, m.in. dla grup przyjezdnych, uczniów, studentów, słuchaczy, kolegiów w okresie wakacji i ferii. PKWiU (...)
2014
5
cze
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Uczniowie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.