Uczniowie | Interpretacje podatkowe

Uczniowie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uczniowie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonują OPS albo Płatnicy.
Fragment:
Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy OPS a uczniami, czy OPS a Placówką oświatową. OPS przekazuje tylko Placówce oświatowej środki na pokrycie odpłatności za posiłki wydawane na rzecz uczniów. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.
2017
17
maj

Istota:
Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie przedmiotowe i nie naliczać podatku dochodowego od stypendium za wyniki w nauce oraz czy ciąży na nim obowiązek sporządzania imiennej informacji PIT-8C?
Fragment:
Zgodnie z powyższym uczniom Szkoły Policealnej jest wypłacane dwa razy w roku, tj. w I semestrze i w II semestrze stypendium za wyniki w nauce. Środki przyznawane na stypendium planowane są w budżecie jednostki – zatwierdzonym przez Sejmik Województwa. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym przysługuje uczniom kształcącym się w systemie dziennym i zaocznym do czasu ukończenia kształcenia. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a - Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 90c ust. 1 ww. ustawy pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny, zaś zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne; zasiłek szkolny.
2017
10
maj

Istota:
-zwolnienie od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych:
a) za które płatności dokonuje MOPS,
b) za które płatności dokonują Płatnicy
Fragment:
Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez MOPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy MOPS a uczniami. MOPS przekazuje środki na pokrycie posiłków uczniów Placówce oświatowej, a nie bezpośrednio uczniom. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje MOPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Czy świadczenia pieniężne wypłacane rodzicom uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w formie refundacji (na podstawie rozpatrzonego pozytywnie wniosku i przedkładanych później imiennych faktur, rachunków i opisanych przez nabywcę paragonów) wskazanych wcześniej kosztów edukacyjnych, w ramach przyjętego przez Radę Miasta Programu wyrównywania szans edukacyjnych, w ramach opracowanego - na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty - Regulaminu udzielania pomocy i trybu postępowania w tych sprawach, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy z powyższego tytułu Wnioskodawca ma obowiązek wystawić PIT-8C?
Fragment:
Realizacja wypłat będzie dokonywana na podstawie oryginalnych faktur i rachunków wystawionych imiennie na rodziców (opiekunów) ucznia lub opisanych przez nich paragonów. Realizacja wsparcia materialnego ww. uczniów odbywać się będzie ze środków własnych samorządu ujętych w budżecie miasta ... w roku 2016 i 2017. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a – Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy). Natomiast art. 90t ww. ustawy stanowi, że: Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2016
28
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku posiłków we własnej stołówce szkolnej sprzedawanych na rzecz uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i pkt 26 ustawy o VAT
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Na podstawie ww. aktów prawnych funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły, mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli i pracowników (...)
2016
9
lut

Istota:
Pomoc materialna o charakterze socjalnym w postaci stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, przyznawana na podstawie ustawy o systemie oświaty oraz zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Gminy, ze środków przeznaczonych na ten cel w jej budżecie, korzysta ze zwolnienia od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Wypłaty dokonuje na podstawie art. 90b ust. 1 ustawy o systemie oświaty, z którego wynika, że uczniom przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. W myśl ww. ustawy świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne i zasiłek szkolny. Natomiast regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy ustanowiony został Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 marca 2011 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a – Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy).
2015
17
gru

Istota:
Zwolnienie od podatku VAT sprzedaży obiadów we własnej stołówce szkolnej na rzecz uczniów, nauczycieli oraz administracji i obsługi.
Fragment:
Usługi wyżywienia uczniów i nauczycieli są ściśle związane z usługami edukacyjnymi. Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej uczniom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi nie ma na celu osiągnięcia dodatkowego dochodu. Celem prowadzenia stołówki jest pełnienie funkcji socjalno-bytowej. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy sprzedaż obiadów dla uczniów oraz pracowników szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi jest zwolniona z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24... Zdaniem Wnioskodawcy, prowadzenie stołówki szkolnej, która nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym i nie prowadzi odrębnej działalności gospodarczej, a sprzedaż obiadów odbywa się wyłącznie dla uczniów oraz pracowników szkoły: nauczycieli, administracji i obsługi, to na podstawie art. 43 ust.1 pkt 24 sprzedaż ta, jest zwolniona z podatku od towarów i usług. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za: prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz uczniów, prawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz nauczycieli, nieprawidłowe w zakresie zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT sprzedaży obiadów w stołówce szkolnej na rzecz pracowników administracji i obsługi.
2015
16
gru

Istota:
Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej obrotu z tytułu świadczenia usług stołówki dla uczniów innej szkoły.
Fragment:
Jak zaznaczono w ww. przepisie, celem prowadzenia stołówek w placówkach oświatowych jest wspieranie prawidłowego rozwoju uczniów/dzieci. Tak więc świadczenie usług gastronomicznych prowadzonych przez stołówki szkolne/przedszkolne na rzecz uczniów/dzieci, nie jest świadczeniem usług gastronomicznych jako takich, ale pełni funkcje socjalno-bytowe, polegające na zapewnieniu żywienia uczniom szkoły/przedszkola. W rozpatrywanej sprawie miejskie przedszkole publiczne prowadzi odpłatne wyżywienie dla dzieci przedszkola oraz świadczy usługi stołówkowe dla uczniów sąsiadującego ZSS x. Zatem w ocenie Organu w kontekście powołanych wyżej regulacji prawnych, należy uznać, że świadczone przez Wnioskodawcę usługi stołówkowe dla dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych zwolnione są z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Usługi będące przedmiotem wniosku świadczone są w stołówce prowadzonej przez przedszkole na rzecz uczniów ze szkoły. Tym samym spełnione są warunki uprawniające do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej obrotu z tytułu usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów sąsiadującego Zespołu Szkół Specjalnych x, do 31 grudnia 2016 r., na mocy § 2 ust. 1 w zw. z poz. 45 załącznika do rozporządzenia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.
2015
23
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Czy płatnik podatku dochodowego - Fundacja - jest zobowiązana pobrać podatek dochodowy od osób fizycznych w momencie przekazywania stypendium, zapomogi lub zwrotu poniesionych wydatków (na podstawie faktury) na zakup leków i na leczenie ucznia... Pytania wynikają z uzupełnienia wniosku. Zdaniem Wnioskodawcy, środki przekazywane przez Fundację na stypendia, zapomogi, zwrot poniesionych wydatków na leczenie dla uczniów są całkowicie zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych niezależnie od przekazanej kwoty na 1 ucznia z powodu: Fundacja jest jednostką objętą systemem oświaty i na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 świadczenia pomocy materialnej dla uczniów pochodzące ze środków własnych szkół przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty są zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz nieograniczone limitem kwotowym. Fundacja uważa że korzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40 u.p.d.o.f., nie wiąże się z żadnymi obowiązkami w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, ciążącymi na uczniach (jak również ich rodzicach) i podmiotach przyznających oraz wypłacających świadczenia pomocy materialnej. W szczególności uczniowie (ani ich rodzice) nie mają obowiązku wykazywać otrzymanej pomocy materialnej zwolnionej od podatku na podstawie omawianego przepisu w zeznaniach rocznych PIT, zaś podmioty przyznające oraz wypłacające świadczenia pomocy materialnej, przyznawane na podstawie przepisów u.s.o., nie są obowiązane do uwzględniania ich w składanych deklaracjach rocznych PIT czy uwzględniania ich w rocznych informacjach PIT (w szczególności informacjach PIT-8C).
2015
21
kwi

Istota:
Czy do stypendiów wypłacanych uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w ramach projektu „...” realizowanego w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Stypendia przyznawane są na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu ... realizowanego przez Wnioskodawcę w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 przyjętego Uchwałą (...) Sejmiku Województwa (...) z czerwca 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów szczególnie uzdolnionym uczniom w roku szkolnym 2014/2015. Grupa docelowa zgodna z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została wskazana w § 1 ust. 4 Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu „ ... ” oraz we wniosku o dofinansowanie projektu „ ... ”. W I kwartale 2015 r. beneficjent systemowy planuje wypłacić stypendium dla 1.180 uczniów w proporcjach: 472 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 708 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 300 zł. Stypendium nie może przekroczyć kwoty 3.000 zł. W związku z powyższym zadano następujące pytania: Czy właściwym jest zastosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do środków finansowych otrzymanych przez uczniów w ramach projektu pn. „ ... ”, tj.: Czy ucznia otrzymującego stypendium w ramach projektu pn. „ ... ” należy traktować jako uczestnika projektu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych... Czy do środków otrzymywanych przez uczestnika projektu jako pomoc finansowa, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zalicza się stypendia wypłacone w ramach projektu pn. „ ... ”...
2015
1
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Uczniowie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.