Uczniowie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uczniowie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

Zwolnienie od podatku sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz uczniów z innych jednostek oświatowych Gminy, uczniów, których miejsce zamieszkania jest poza Gminą, uczniów ze szkół niepublicznych oraz wyłączenia z opodatkowania podatkiem VAT wydawania duplikatów legitymacji szkolnych oraz świadectw, za które pobierane są opłaty

Fragment:

W uzupełnieniu do wniosku Zainteresowany w odpowiedzi na pytania tut. organu o treści: „ Czy uczniowie, których miejsce zamieszkania jest poza Gminą, są uczniami placówek oświatowych na terenie Gminy prowadzących stołówki, czy też nie? ” – wskazał, że uczniowie mieszkający poza Gminą są uczniami placówek oświatowych na terenie Gminy prowadzących stołówki. „Przez kogo regulowana jest odpłatność za posiłki dla ww. uczniów, tj. przez: uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, podmioty (GOPS/MOPS) nie będące jednostkami budżetowymi Gminy, w zależności od miejsca zamieszkania ucznia na podstawie wydanej decyzji, podmioty zewnętrzne?” – wskazał że, odpłatność za posiłki dla ww. uczniów regulowana jest zarówno przez uczniów, rodziców, opiekunów prawnych jak i (GOPS/MOPS), które nie są jednostkami budżetowymi Gminy, w zależności od miejsca zamieszkania ucznia na podstawie wydanej decyzji. Dodatkowo płatność może też być regulowana przez podmioty zewnętrzne np. fundacje. W Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przedmiotowej płatności dokonuje Fundacja. „ Czy sprzedaż posiłków na rzecz uczniów, których miejsce zamieszkania jest poza Gminą odbywa się w ramach obowiązku szkolnego, czy też z tytułu pobytu w internacie/bursie? ” – wskazał że, sprzedaż posiłków na rzecz uczniów, których miejsce zamieszkania jest poza Gminą odbywa się w ramach obowiązku szkolnego, obowiązku nauki jak również z tytułu pobytu w internacie/bursie.

2018
16
kwi

Istota:

Opodatkowania usług świadczonych przez stołówkę na rzecz uczniów oraz nauczycieli.

Fragment:

(...) uczniów jako niepodlegających VAT; prawidłowe – w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług świadczonych przez stołówkę na rzecz nauczycieli. UZASADNIENIE W dniu 31 sierpnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania usług świadczonych przez stołówkę na rzecz uczniów oraz nauczycieli. Wniosek uzupełniono pismami w dniach 31 października 2016 r. i 5 grudnia 2016 r. w zakresie doprecyzowania opisu sprawy, przeformułowania zadanych pytań, przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oraz o brakującą opłatę. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca (dalej także: SO lub Ośrodek) jest jednostką budżetową powiatu. W ramach prowadzonej działalności, zgodnie ze statutem SO gwarantuje uczniom uczęszczającym do Ośrodka posiłki. Z posiłków korzystają uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji, zdarza się, że nabywcami są osoby trzecie. Stołówka jest integralną częścią SO. Prowadzona stołówka nie jest odrębnym podmiotem gospodarczym, a więc usługi świadczone przez stołówkę szkolną dla własnych uczniów i nauczycieli mieszczą się w grupowaniu PKWiU 85 – jako usługi w zakresie edukacji, natomiast przygotowanie posiłków dla pracowników administracyjnych i osób trzecich mieszczą się w grupowaniu PKWiU 56.29.20.0 jako usługi stołówkowe.

2017
23
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy prowadząc stołówkę szkolną w placówkach oświatowych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu edukacji publicznej, Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy, w odniesieniu do czynności sprzedaży posiłków na rzecz uczniów oraz na rzecz członków personelu pedagogicznego.

Fragment:

Poza kosztem tzw. „ wkładu do kotła ”, który ponoszą rodzice uczniów, pozostałe wydatki związane z zapewnieniem uczniom posiłków powinny być ponoszone przez gminę”. „ Naczelny Sąd Administracyjny przyjmując, że świadczenie usług dla uczniów w postaci przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej, organizowanie wycieczek przez szkołę, nauki pływania dla uczniów i wymiany międzynarodowej nie mają charakteru komercyjnego uznał, że gmina (w ramach, której działa jednostka samorządu terytorialnego jakim jest szkoła) nie prowadzi działalności gospodarczej, a zatem nie działa jako podatnik. Świadczy o tym fakt, że opłaty pobierane od rodziców uczniów nie mają charakteru komercyjnego (uzasadnionego pełnym rachunkiem ekonomicznym, typowym dla działalności przedsiębiorców), a w niektórych przypadkach uczniowie zwalniani są z ponoszenia opłat ”. Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc stołówkę szkolną w związku z wykonywaniem zadań z zakresu edukacji publicznej nie jest on podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, w odniesieniu do czynności sprzedaży posiłków na rzecz uczniów. 3. Stanowisko w zakresie pytania nr 2. Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe rozważania dotyczące charakteru prawnego czynności wykonywanych w ramach realizacji zadania własnego w zakresie edukacji publicznej polegających na sprzedaży posiłków w stołówkach szkolnych na rzecz uczniów, znajdują również odpowiednie zastosowanie do sprzedaży posiłków na rzecz członków personelu pedagogicznego.

2017
22
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie podlegania opodatkowaniu świadczenia usług:
- stołówkowych szkolnych i przedszkolnych;
- pobytu i nauczania w przedszkolach powyżej pięciu godzin dziennie;
- organizacji wypoczynku uczniów w kraju i za granicą oraz organizacji turnusów rehabilitacyjnych dla uczniów oraz półkolonii;
- wydawania duplikatów dokumentów.

Fragment:

Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki. Z kolei w myśl art. 108 ww. ustawy, przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki; placu zabaw; pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni; posiłków. Uwzględniając treść przywołanych przepisów prawa należy stwierdzić, że odpłatne świadczenie usług stołówkowych przez Placówki oświatowe (szkoły i przedszkola) na rzecz uczniów i dzieci w wieku przedszkolnym oraz pracowników placówek wykonywane są przez Miasto (za pośrednictwem jego jednostek organizacyjnych) na rzecz konkretnego beneficjenta – ucznia/dziecka w wieku przedszkolnym lub pracownika za odpłatnością. W każdym z tych przypadków świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów/dzieci w wieku przedszkolnym oraz pracowników tych instytucji, odbywa się pomiędzy placówką oświatową a uczniami/dziećmi w tym wieku oraz pracownikami. Podsumowując, w związku z powyższym należy stwierdzić, że czynności te stanowią świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, które zgodnie z art. 5 ustawy podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

2017
11
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy prowadząc stołówkę szkolną w placówkach oświatowych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu edukacji publicznej, Wnioskodawca jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy, w odniesieniu do czynności sprzedaży posiłków na rzecz uczniów oraz na rzecz członków personelu pedagogicznego.

Fragment:

Poza kosztem tzw. „ wkładu do kotła ” który ponoszą rodzice uczniów, pozostałe wydatki związane z zapewnieniem uczniom posiłków powinny być ponoszone przez gminę”. „ Naczelny Sąd Administracyjny przyjmując, że świadczenie usług dla uczniów w postaci przygotowywania posiłków w stołówce szkolnej, organizowanie wycieczek przez szkołę, nauki pływania dla uczniów i wymiany międzynarodowej nie mają charakteru komercyjnego uznał, że gmina (w ramach, której działa jednostka samorządu terytorialnego jakim jest szkoła) nie prowadzi działalności gospodarczej, a zatem nie działa jako podatnik. Świadczy o tym fakt, że opłaty pobierane od rodziców uczniów nie mają charakteru komercyjnego (uzasadnionego pełnym rachunkiem ekonomicznym, typowym dla działalności przedsiębiorców), a w niektórych przypadkach uczniowie zwalniani są z ponoszenia opłat ”. Dlatego, zdaniem Wnioskodawcy, prowadząc stołówkę w związku z wykonywaniem zadań z zakresu edukacji publicznej nie jest on podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT, w odniesieniu do czynności sprzedaży posiłków na rzecz uczniów i wychowanków. 3. Stanowisko w zakresie pytania nr 2 Zdaniem Wnioskodawcy, powyższe rozważania dotyczące charakteru prawnego czynności wykonywanych w ramach realizacji zadania własnego w zakresie edukacji publicznej polegających na sprzedaży posiłków w stołówkach w placówkach oświatowych na rzecz uczniów i wychowanków, znajdują również odpowiednie zastosowanie do sprzedaży posiłków na rzecz członków personelu pedagogicznego.

2017
3
paź

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania przez Gminę usług zapewnienia posiłków uczniom Zespołu Szkół.

Fragment:

Zapewnienie Posiłków przez Gminę, spożywanych przez uczniów Szkół w Stołówkach [dalej: Posiłki], następuje za odpłatnością. Co do zasady odpłatność za Posiłki wnoszona jest przez rodziców lub opiekunów prawnych uczniów Szkół, w kwocie ustalonej przez dyrektorów Zespołów w porozumieniu z Gminą. Zgodnie z art. 67a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty do odpłatności za Posiłki nie są wliczane wynagrodzenia pracowników i składki naliczane od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania Stołówek. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy zapewnienie przez Gminę Posiłków uczniom Szkół podlega (będzie podlegać) VAT? W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 1 - czy zapewnienie Posiłków uczniom Szkół przez Wnioskodawcę podlega (będzie podlegać) zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, zapewnienie przez Gminę Posiłków uczniom Szkół nie podlega(nie będzie podlegać) VAT. Zdaniem Wnioskodawcy, nawet gdyby uznać (z czym Wnioskodawca się nie zgadza - vide: uwagi w Ad. 1 poniżej), że zapewnienie Posiłków uczniom Szkół podlega VAT, to podlega (będzie podlegać) zwolnieniu z VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 24 lit. a) ustawy o VAT.

2017
30
sie

Istota:

W zakresie opodatkowania świadczeń dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zespół Szkół Zawodowych otrzymał dofinansowanie projektu: „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z listy rezerwowej Projektu Erasmus +. W ramach umowy 48 uczniów wyjechało na 3 tygodniową praktykę zawodową oraz 6 nauczycieli na szkolenie (job shadowing) do Portugalii. Podróż (dojazd na miejsce przeznaczenia Warszawa - Porto i z powrotem) i część wsparcia indywidualnego (koszty noclegów - zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy na miejscu) uczestników (uczniów i nauczycieli) zostały bezpośrednio sfinansowane przez organizację wysyłającą) Zespół Szkół Zawodowych. Pozostałą część wsparcia indywidualnego uczestnik otrzymał w formie tzw. „ kieszonkowego ”, które stanowią różnicę pozostała po opłaceniu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów na miejscu.

2017
5
lip

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonują OPS albo Płatnicy.

Fragment:

Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a „ uczniami ”, a nie pomiędzy OPS a „ uczniami ”, czy OPS a Placówką oświatową. OPS przekazuje tylko Placówce oświatowej środki na pokrycie odpłatności za posiłki wydawane na rzecz „ uczniów ”. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.

2017
26
cze

Istota:

W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych:
- za które płatności dokonuje OPS,
- za które płatności dokonują Płatnicy

Fragment:

Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy OPS a uczniami. OPS przekazuje środki na pokrycie posiłków uczniów Placówce oświatowej, a nie bezpośrednio uczniom. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.

2017
15
cze

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży posiłków: w stołówce szkolnej na rzecz uczniów oraz nauczycieli innej szkoły, w stołówce szkolnej na rzecz uczniów mieszkających w innych gminach, za których płacą ośrodki pomocy społecznej z ich gmin oraz na rzecz uczniów oraz nauczycieli w szkołach, do których dostarczane są posiłki z innych stołówek szkolnych.

Fragment:

Zdarzają się też sytuacje, w których posiłki dla dzieci, zamieszkałych poza Miastem, a będących uczniami danej szkoły, których rodzice są w trudnej sytuacji finansowej, na podstawie decyzji administracyjnej są finansowane przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania dziecka. Wówczas sprzedaż obiadów dokumentowana jest fakturą VAT ze stawką zwolnioną. W fakturze jest zawarta treść „ za przygotowanie posiłków dla uczniów dożywianych odpłatnie ”. Faktura jest wystawiana na dany ośrodek pomocy społecznej na podstawie przedstawionej listy uczniów z wyszczególnioną liczbą wydanych posiłków dla każdego ucznia w danym miesiącu. Ponadto do niektórych szkół, w których nie ma możliwości prowadzenia stołówki, posiłki dostarczane są z innej szkoły. Transport posiłków odbywa się wówczas na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a firmą transportową. Koszty transportu ponosi wówczas MOPS i nie mają one wpływu na cenę posiłku. Cena posiłku dla uczniów szkół, do których posiłki są dowożone jest taka sama jak dla uczniów szkół, w których funkcjonuje stołówka szkolna. W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że żywienie uczniów oraz nauczycieli, za które pobierane są opłaty wypełniają definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.