Uczniowie | Interpretacje podatkowe

Uczniowie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uczniowie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie opodatkowania świadczeń dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Fragment:
UZASADNIENIE W dniu 18 lipca 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania świadczeń dla uczniów i nauczycieli uczestniczących w projekcie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Zespół Szkół Zawodowych otrzymał dofinansowanie projektu: „ Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa podpisana została z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji z listy rezerwowej Projektu Erasmus +. W ramach umowy 48 uczniów wyjechało na 3 tygodniową praktykę zawodową oraz 6 nauczycieli na szkolenie (job shadowing) do Portugalii. Podróż (dojazd na miejsce przeznaczenia Warszawa - Porto i z powrotem) i część wsparcia indywidualnego (koszty noclegów - zakwaterowanie, wyżywienie, przejazdy na miejscu) uczestników (uczniów i nauczycieli) zostały bezpośrednio sfinansowane przez organizację wysyłającą) Zespół Szkół Zawodowych. Pozostałą część wsparcia indywidualnego uczestnik otrzymał w formie tzw. „ kieszonkowego ”, które stanowią różnicę pozostała po opłaceniu kosztów zakwaterowania, wyżywienia i przejazdów na miejscu.
2017
30
sie

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonują OPS albo Płatnicy.
Fragment:
Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a „ uczniami ”, a nie pomiędzy OPS a „ uczniami ”, czy OPS a Placówką oświatową. OPS przekazuje tylko Placówce oświatowej środki na pokrycie odpłatności za posiłki wydawane na rzecz „ uczniów ”. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.
2017
5
lip

Istota:
W zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych:
- za które płatności dokonuje OPS,
- za które płatności dokonują Płatnicy
Fragment:
Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy OPS a uczniami. OPS przekazuje środki na pokrycie posiłków uczniów Placówce oświatowej, a nie bezpośrednio uczniom. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.
2017
26
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT sprzedaży posiłków: w stołówce szkolnej na rzecz uczniów oraz nauczycieli innej szkoły, w stołówce szkolnej na rzecz uczniów mieszkających w innych gminach, za których płacą ośrodki pomocy społecznej z ich gmin oraz na rzecz uczniów oraz nauczycieli w szkołach, do których dostarczane są posiłki z innych stołówek szkolnych.
Fragment:
Zdarzają się też sytuacje, w których posiłki dla dzieci, zamieszkałych poza Miastem, a będących uczniami danej szkoły, których rodzice są w trudnej sytuacji finansowej, na podstawie decyzji administracyjnej są finansowane przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla miejsca zamieszkania dziecka. Wówczas sprzedaż obiadów dokumentowana jest fakturą VAT ze stawką zwolnioną. W fakturze jest zawarta treść „ za przygotowanie posiłków dla uczniów dożywianych odpłatnie ”. Faktura jest wystawiana na dany ośrodek pomocy społecznej na podstawie przedstawionej listy uczniów z wyszczególnioną liczbą wydanych posiłków dla każdego ucznia w danym miesiącu. Ponadto do niektórych szkół, w których nie ma możliwości prowadzenia stołówki, posiłki dostarczane są z innej szkoły. Transport posiłków odbywa się wówczas na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej a firmą transportową. Koszty transportu ponosi wówczas MOPS i nie mają one wpływu na cenę posiłku. Cena posiłku dla uczniów szkół, do których posiłki są dowożone jest taka sama jak dla uczniów szkół, w których funkcjonuje stołówka szkolna. W świetle powołanych przepisów należy stwierdzić, że żywienie uczniów oraz nauczycieli, za które pobierane są opłaty wypełniają definicję działalności gospodarczej wskazanej w art. 15 ust. 2 ustawy podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT.
2017
15
cze

Istota:
Prawo do zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych.
Fragment:
Jednocześnie, stosownie do treści art. 39 ust. 1 pkt 3, dyrektor przedszkola/szkoły lub placówki w szczególności sprawuje opiekę nad wychowankami/uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. Zgodnie z art. 67a ust. 4 ustawy o systemie oświaty, do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 3, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki (art. 3 pkt 1 ustawy o systemie oświaty). W ocenie Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę przywołane przepisy ustawy o systemie oświaty, jako że dyrektor danej szkoły jest odpowiedzialny za opiekę nad uczniami, to również utworzenie stołówki przez szkołę ma na celu realizację właściwej opieki i warunków harmonijnego rozwoju dla uczniów jednostki. Jednak wobec braków warunków lokalno-technicznych, a także zważywszy na aspekt ekonomiczny, nie jest możliwe utworzenie osobnych kuchni dla obu szkół, dlatego też usługi wyżywienia uczniów własnej Szkoły Podstawowej, która nie posiada własnej stołówki, a jedynie na podstawie noty księgowej nabywać będzie posiłki z innej szkoły podstawowej, by następnie obciążyć swoich uczniów powinny również być zwolnione z podatku od towarów i usług.
2017
14
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonują OPS albo Płatnicy.
Fragment:
Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez OPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy OPS a uczniami, czy OPS a Placówką oświatową. OPS przekazuje tylko Placówce oświatowej środki na pokrycie odpłatności za posiłki wydawane na rzecz uczniów. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje OPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.
2017
17
maj

Istota:
Czy w związku z przedstawionym stanem faktycznym Wnioskodawca ma prawo zastosować zwolnienie przedmiotowe i nie naliczać podatku dochodowego od stypendium za wyniki w nauce oraz czy ciąży na nim obowiązek sporządzania imiennej informacji PIT-8C?
Fragment:
Zgodnie z powyższym uczniom Szkoły Policealnej jest wypłacane dwa razy w roku, tj. w I semestrze i w II semestrze stypendium za wyniki w nauce. Środki przyznawane na stypendium planowane są w budżecie jednostki – zatwierdzonym przez Sejmik Województwa. Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym przysługuje uczniom kształcącym się w systemie dziennym i zaocznym do czasu ukończenia kształcenia. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a - Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy). W myśl art. 90c ust. 1 ww. ustawy pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny, zaś zgodnie z ust. 2 cytowanego przepisu, świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne; zasiłek szkolny.
2017
10
maj

Istota:
-zwolnienie od podatku VAT usług stołówkowych świadczonych na rzecz uczniów Placówek oświatowych:
a) za które płatności dokonuje MOPS,
b) za które płatności dokonują Płatnicy
Fragment:
Stąd też nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że w przypadku płatności dokonywanych przez MOPS, będący jednostką budżetową Gminy, transakcja taka nie będzie podlegała opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika, jakim będzie od dnia centralizacji Gmina), bowiem świadczenie usług stołówkowych na rzecz uczniów odbywa się pomiędzy Placówką oświatową a uczniami, a nie pomiędzy MOPS a uczniami. MOPS przekazuje środki na pokrycie posiłków uczniów Placówce oświatowej, a nie bezpośrednio uczniom. Zatem wskazana przez Wnioskodawcę broszura informacyjna z dnia 24 listopada 2016 r. „ Centralizacja rozliczeń podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego ”, w której na stronie 24 podano, że: „ Po centralizacji rozliczeń dostawy towarów i usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST, jako czynności o charakterze wewnętrznym będą neutralne z punktu widzenia VAT, tzn. nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT. (...) ”, nie znajdzie w rozpatrywanym przypadku zastosowania, gdyż, jak wynika z powołanej broszury, to usługi świadczone pomiędzy jednostkami organizacyjnymi danej JST będą neutralne podatkowo, a nie usługi świadczone przez Placówkę oświatową na rzecz ucznia. Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że usługi stołówkowe świadczone na rzecz uczniów Placówek oświatowych, za które płatności dokonuje MOPS, nie będą podlegały opodatkowaniu (jako wewnętrzna transakcja w ramach jednego podatnika) – należało uznać za nieprawidłowe.
2017
10
maj

Istota:
Czy świadczenia pieniężne wypłacane rodzicom uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w formie refundacji (na podstawie rozpatrzonego pozytywnie wniosku i przedkładanych później imiennych faktur, rachunków i opisanych przez nabywcę paragonów) wskazanych wcześniej kosztów edukacyjnych, w ramach przyjętego przez Radę Miasta Programu wyrównywania szans edukacyjnych, w ramach opracowanego - na podstawie art. 90t ust. 4 ustawy o systemie oświaty - Regulaminu udzielania pomocy i trybu postępowania w tych sprawach, podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego na mocy art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Czy z powyższego tytułu Wnioskodawca ma obowiązek wystawić PIT-8C?
Fragment:
Realizacja wypłat będzie dokonywana na podstawie oryginalnych faktur i rachunków wystawionych imiennie na rodziców (opiekunów) ucznia lub opisanych przez nich paragonów. Realizacja wsparcia materialnego ww. uczniów odbywać się będzie ze środków własnych samorządu ujętych w budżecie miasta ... w roku 2016 i 2017. Kwestie pomocy materialnej dla uczniów regulują przepisy Rozdziału 8a – Pomoc materialna dla uczniów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z późn. zm.). Stosownie do art. 90b ust. 1 tej ustawy, uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa lub budżecie właściwej jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych (art. 90b ust. 2 ww. ustawy). Natomiast art. 90t ww. ustawy stanowi, że: Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy: wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży; wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Na realizację programów, o których mowa w ust. 1, jednostki samorządu terytorialnego przeznaczają środki własne, a także mogą przeznaczać środki publiczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.
2016
28
lip

Istota:
Zwolnienie od podatku posiłków we własnej stołówce szkolnej sprzedawanych na rzecz uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 i pkt 26 ustawy o VAT
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy, zastosowanie zwolnienia z podatku VAT dla usług sprzedaży posiłków w stołówce szkolnej na rzecz własnych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Na podstawie ww. aktów prawnych funkcjonowanie stołówek szkolnych służy zapewnieniu prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych przez jednostki systemu oświaty, a w szczególności wspieraniu prawidłowego rozwoju uczniów, do których jednostki te są m.in. powołane. Ze wskazanych powyżej przepisów wynika, że usługi wyżywienia świadczone na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty, przez stołówki szkolne na rzecz swoich uczniów, spełniają przesłanki do uznania tych czynności za zwolnione od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o podatku od towarów i usług. Wobec powyższego usługi stołówki szkolnej, polegające na wydawaniu posiłków uczniom szkoły, mieszczą się w ramach usług opieki nad dziećmi i młodzieżą wykonywanej w formach i na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty i korzystają ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy. Natomiast usługi wyżywienia świadczone przez stołówkę szkolną dla nauczycieli i pracowników (...)
2016
9
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Uczniowie
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.