Uczestnicy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uczestnicy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
17
paź

Istota:

W zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT uczestnictwa Spółki w systemie cash poolingu oraz braku obowiązku stosowania proporcji, o której mowa w art. 86 ust. 2a ustawy w związku z uczestnictwem w opisanej Usłudze.

Fragment:

Agent dokonuje spłaty wobec Banku długów innych Uczestników (Spółki) z tytułu wykorzystania przez nich Limitów Zadłużenia, lub Uczestnicy (Spółka) spłacając długi Agenta wobec Banku z tytułu wykorzystania Limitu Zadłużenia przyznanego Agentowi. W wyniku wskazanych czynności odpowiednio Agent, jaki i pozostali Uczestnicy (Spółka) nabywając wierzytelności subrogacyjne z tytułu dokonanych spłat [dalej: Wierzytelności]. Na podstawie Umowy Bank jest uprawniony do określenia wysokości Wierzytelności oraz potrącania wzajemnych Wierzytelności pomiędzy Uczestnikami. Od kwot Wierzytelności są naliczane odsetki, na zasadach przewidzianych dla Limitów Zadłużenia dla poszczególnych Rachunków Uczestników, określonych w Załączniku nr 1 do Umowy. Umowa reguluje zasady zwrotu środków pieniężnych między Agentem a Uczestnikami. Zadłużony Uczestnik jest zobowiązany do spłaty Wierzytelności na żądanie Uczestnika, którego środki zostały wykorzystane do spłaty zużytych kwot Limitu Zadłużenia, jednak nie później niż w ciągu roku od daty nabycia danej Wierzytelności. W związku z korzystaniem z Usługi Spółka ponosi na rzecz Banku określone w Umowie opłaty. W związku z tak przedstawionym opisem sprawy Wnioskodawca powziął wątpliwość w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych w ramach umowy cash poolingu.

2016
26
lut

Istota:

Czy czynności realizowane przez Wnioskodawcę, jako Uczestnika Systemu, będą stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT?

Fragment:

Uczestnicy Systemu 1 (w tym Wnioskodawca) oraz Uczestnicy Systemu 2 nie będą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z zawarciem Umowy Cash Pooling 1 oraz odpowiednio Umowy Cash Pooling 2. Ponadto, pomiędzy wykonywaniem czynności w ramach Systemu 1 oraz Systemu 2 będzie dochodzić do transferu środków miedzy rachunkami Y funkcjonującymi w ramach Systemów (dalej: „ Dyspozycja ”). Dyspozycja jest zleceniem przeksięgowania odpowiednio: salda Głównego Rachunku Płynności w ramach Umowy Cash Poolingu 1 na rachunek Y w Umowie Cash Poolingu 2, w przypadku gdy wspomniane saldo Głównego Rachunku Płynności jest dodatnie, lub salda rachunku Y w Umowie Cash Poolingu 2 na Główny Rachunek Płynności w Umowie Cash Poolingu 1, w przypadku gdy saldo wspomnianego Głównego Rachunku Płynności jest ujemne. Ponadto, Spółka informuje, że w odniesieniu do pozostałych potencjalnych Uczestników opisywanej struktury, do tut. Organu (lub innych organów zgodnie z ich właściwością) zostaną złożone stosowne wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego przez pozostałych Uczestników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

2016
18
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności realizowanych przez Uczestnika Systemu.

Fragment:

Uczestnicy Systemu 1 (w tym Wnioskodawca) oraz Uczestnicy Systemu 2, nie będą otrzymywać wynagrodzenia za czynności wykonywane w związku z zawarciem Umowy Cash Pooling 1 oraz odpowiednio Umowy Cash Pooling 2. Ponadto, pomiędzy wykonywaniem czynności w ramach Systemu 1 oraz Systemu 2 będzie dochodzić do transferu środków miedzy rachunkami A funkcjonującymi w ramach Systemów (dalej: „ Dyspozycja ”). Dyspozycja jest zleceniem przeksięgowania odpowiednio: salda Głównego Rachunku Płynności w ramach Umowy Cash Poolingu 1 na rachunek A w Umowie Cash Poolingu 2 w przypadku, gdy wspomniane saldo Głównego Rachunku Płynności jest dodatnie, lub salda rachunku A w Umowie Cash Poolingu 2 na Główny Rachunek Płynności w Umowie Cash Poolingu 1 w przypadku, gdy saldo wspomnianego Głównego Rachunku Płynności jest ujemne. Ponadto Spółka poinformowała, że w odniesieniu do pozostałych potencjalnych Uczestników opisywanej struktury, do tut. Organu (lub innych organów zgodnie z ich właściwością) zostaną złożone stosowne wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego przez pozostałych Uczestników. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy czynności realizowane przez Wnioskodawcę, jako Uczestnika Systemu 1, będą stanowić odpłatne świadczenie usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy o VAT...

2014
5
paź

Istota:

Opodatkowanie usług cash poolingu

Fragment:

W ramach porozumienia cash-poolingu uczestnicy wskazują podmiot organizujący cash-pooling i zarządzający systemem. Zarządzający systemem w ramach umowy zapewnia dla wszystkich uczestników systemu środki finansowe na pokrycie sald ujemnych, a w przypadku wystąpienia sald dodatnich na rachunkach uczestników to na jego rachunek trafiają środki finansowe. W analizowanej sprawie Spółka zamierza przystąpić do Systemu Zarządzania Środkami Pieniężnymi dla Grupy Rachunków (umowa cash pooling), gdzie stronami umowy będą podmioty, które wraz ze Spółką wchodzą w skład jednej grupy kapitałowej (Uczestnicy), przy czym będą to wyłącznie polscy rezydenci podatkowi. Umowa dotyczyć będzie zarządzania płynnością finansową Uczestników. Oznacza to, że na podstawie Umowy Bank będzie świadczył na rzecz Wnioskodawcy oraz pozostałych Uczestników tzw. usługę cash poolingu. Celem usługi świadczonej przez Bank będzie zwiększanie efektywności zarządzania środkami finansowymi Uczestników poprzez optymalne wykorzystanie nadwyżek środków pieniężnych oraz zminimalizowanie kosztów finansowania działalności gospodarczej prowadzonej przez te podmioty. Wnioskodawca oraz pozostałe spółki z grupy kapitałowej zawrą z Bankiem umowy bieżących rachunków bankowych, z udostępnionym przez Bank kredytem śróddziennym (Limit Dzienny).

2013
13
kwi

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usług cash

Fragment:

Model II - cash pooling bez subrogacji Wnioskodawca, wraz z innymi podmiotami z grupy kapitałowej Spółki (dalej: „ Uczestnicy Konsolidacji ”) zawrze z Bankiem Umowę w Sprawie Konsolidacji Sald (dalej: „ Umowa Konsolidacji ”). Pod tą nazwą handlową oferowana będzie usługa wspólnego zarządzania płynnością finansową czyli cash pooling (dalej: „ Cash pooling ” lub „ Usługa ”). Umowa ta będzie umową wielostronną i zostanie zawarta pomiędzy Bankiem a Uczestnikami Konsolidacji. Uczestnicy Konsolidacji będą zarejestrowanymi podatnikami podatku VAT, posiadającymi siedziby działalności gospodarczej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Celem zawarcia Umowy Konsolidacji jest nabywanie przez Wnioskodawcę i innych Uczestników Konsolidacji usługi należącej do zakresu usług bankowych, polegającej na umożliwieniu przez Bank grupie kapitałowej bardziej efektywnego, codziennego zarządzania środkami pieniężnymi i kredytami oraz korzystania przez poszczególne spółki z grupy ze wspólnej płynności finansowej całej grupy kapitałowej. Przed rozpoczęciem korzystania z Usługi, Wnioskodawca, jak i pozostali Uczestnicy Konsolidacji otworzą w Banku rachunki rozliczeniowe (dalej: „ Rachunki Konsolidowane ”). Następnie, Spółka oraz pozostali Uczestnicy Konsolidacji zawrą z Bankiem wspomnianą Umowę Konsolidacji, na podstawie której bank przyzna Uczestnikom Konsolidacji indywidualne dostępne limity salda (dalej: „ Limit Salda ”), tj. maksymalne możliwe ujemne wartości dla Rachunku Konsolidowanego.

2012
5
cze

Istota:

Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?

Fragment:

Uczestnicy będą posiadali status rezydentów podatkowych Państw Traktatowych, potwierdzony stosowanymi certyfikatami rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop. Fundusz zakłada, że żaden z potencjalnych Uczestników nie prowadzi i nie będzie prowadził w Polsce działalności poprzez położony tu zakład. Fundusz będzie dokonywał wypłat na rzecz Uczestników z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów), jak również wypłaty nie wymagające wykupu certyfikatów. Fundusz nie jest właścicielem nieruchomości, tak położonych w Polsce jak i za granicą. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Fundusz doprecyzował, że: wskazanie rezydencji podatkowej uczestników Funduszu (dalej: Uczestnicy): i. rezydencja podatkowa w państwach, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: Traktaty), lub ii. rezydencja podatkowa na Cyprze, lub iii. rezydencja podatkowa w Luksemburgu; Uczestnicy mogą mieć formę spółek osobowych bądź spółek kapitałowych. Fundusz nie jest w stanie rozstrzygnąć tego jednoznacznie na ten moment. Niemniej jednak Fundusz zaznacza, że spółki osobowe będą uznawane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych w kraju swojej rezydencji podatkowej; działalność Uczestników nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) oraz Traktatów zawartych przez Polskę odpowiednio z Cyprem oraz Luksemburgiem.

2012
5
cze

Istota:

Czy w przypadku dokonywania przez Wnioskodawcę wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?

Fragment:

Uczestnicy będą posiadali status rezydentów podatkowych Państw Traktatowych, potwierdzony stosowanymi certyfikatami rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop. Wnioskodawca zakłada, że żaden z potencjalnych Uczestników nie prowadzi i nie będzie prowadził w Polsce działalności poprzez położony tu zakład. Wnioskodawca będzie dokonywał wypłat na rzecz Uczestników z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów), jak również wypłaty nie wymagające wykupu certyfikatów. Fundusz nie jest właścicielem nieruchomości, tak położonych w Polsce jak i za granicą. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka doprecyzowała, że: wskazanie rezydencji podatkowej uczestników Funduszu (dalej: Uczestnicy): rezydencja podatkowa w państwach, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: Traktaty), lub, rezydencja podatkowa na Cyprze, lub rezydencja podatkowa w Luksemburgu; Uczestnicy mogą mieć formę spółek osobowych bądź spółek kapitałowych. Fundusz nie jest w stanie rozstrzygnąć tego jednoznacznie na ten moment. Niemniej jednak Fundusz zaznacza, że spółki osobowe będą uznawane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych w kraju swojej rezydencji podatkowej; działalność Uczestników nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) oraz Traktatów zawartych przez Polskę odpowiednio z Cyprem oraz Luksemburgiem.

2012
5
cze

Istota:

Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?

Fragment:

Uczestnicy będą posiadali status rezydentów podatkowych Państw Traktatowych, potwierdzony stosowanymi certyfikatami rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop. Fundusz zakłada, że żaden z potencjalnych Uczestników nie prowadzi i nie będzie prowadził w Polsce działalności poprzez położony tu zakład. Fundusz będzie dokonywał wypłat na rzecz Uczestników z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów), jak również wypłaty nie wymagające wykupu certyfikatów. Fundusz nie jest właścicielem nieruchomości, tak położonych w Polsce jak i za granicą. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Fundusz doprecyzował, że: wskazanie rezydencji podatkowej uczestników Funduszu (dalej: Uczestnicy): rezydencja podatkowa w państwach, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: Traktaty), lub, rezydencja podatkowa na Cyprze, lub rezydencja podatkowa w Luksemburgu; Uczestnicy mogą mieć formę spółek osobowych bądź spółek kapitałowych. Fundusz nie jest w stanie rozstrzygnąć tego jednoznacznie na ten moment. Niemniej jednak Fundusz zaznacza, że spółki osobowe będą uznawane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych w kraju swojej rezydencji podatkowej; działalność Uczestników nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) oraz Traktatów zawartych przez Polskę odpowiednio z Cyprem oraz Luksemburgiem.

2012
5
cze

Istota:

Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?

Fragment:

Statut Funduszu będzie przewidywał także możliwość dokonywania wypłat z Funduszu bez konieczności wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o funduszach).Uczestnicy będą posiadali status rezydentów podatkowych Państw Traktatowych, potwierdzony stosowanymi certyfikatami rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop.Fundusz zakłada, że żaden z potencjalnych Uczestników nie prowadzi i nie będzie prowadził w Polsce działalności poprzez położony tu zakład. Fundusz będzie dokonywał wypłat na rzecz Uczestników z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów), jak również wypłaty nie wymagające wykupu certyfikatów.Fundusz nie jest właścicielem nieruchomości, tak położonych w Polsce jak i za granicą. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Fundusz doprecyzował, że: wskazanie rezydencji podatkowej uczestników Funduszu (dalej: Uczestnicy): rezydencja podatkowa w państwach, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: Traktaty), lub rezydencja podatkowa na Cyprze, lub rezydencja podatkowa w Luksemburgu; Uczestnicy mogą mieć formę spółek osobowych bądź spółek kapitałowych. Fundusz nie jest w stanie rozstrzygnąć tego jednoznacznie na ten moment. Niemniej jednak Fundusz zaznacza, że spółki osobowe będą uznawane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych w kraju swojej rezydencji podatkowej; działalność Uczestników nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) oraz Traktatów zawartych przez Polskę odpowiednio z Cyprem oraz Luksemburgiem.

2012
5
cze

Istota:

Czy w przypadku dokonywania przez Fundusz wypłaty na rzecz Uczestników z tytułu wykupu przez Fundusz certyfikatów inwestycyjnych oraz wypłat bez konieczności wykupu certyfikatów (umorzenia certyfikatów inwestycyjnych lub likwidacji funduszu), Fundusz powinien pobierać, jako płatnik, zryczałtowany podatek dochodowy?

Fragment:

Uczestnicy będą posiadali status rezydentów podatkowych Państw Traktatowych, potwierdzony stosowanymi certyfikatami rezydencji podatkowej w rozumieniu art. 4a pkt 12 updop. Fundusz zakłada, że żaden z potencjalnych Uczestników nie prowadzi i nie będzie prowadził w Polsce działalności poprzez położony tu zakład. Fundusz będzie dokonywał wypłat na rzecz Uczestników z tytułu wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez Fundusz (z umorzenia certyfikatów), jak również wypłaty nie wymagające wykupu certyfikatów. Fundusz nie jest właścicielem nieruchomości, tak położonych w Polsce jak i za granicą. Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Fundusz doprecyzował, że: wskazanie rezydencji podatkowej uczestników Funduszu (dalej: Uczestnicy): rezydencja podatkowa w państwach, z którymi Polska nie zawarła umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (dalej: Traktaty), lub, rezydencja podatkowa na Cyprze, lub rezydencja podatkowa w Luksemburgu; Uczestnicy mogą mieć formę spółek osobowych bądź spółek kapitałowych. Fundusz nie jest w stanie rozstrzygnąć tego jednoznacznie na ten moment. Niemniej jednak Fundusz zaznacza, że spółki osobowe będą uznawane za podatników podatku dochodowego od osób prawnych w kraju swojej rezydencji podatkowej; działalność Uczestników nie jest i nie będzie prowadzona poprzez położony w Polsce zakład w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) oraz Traktatów zawartych przez Polskę odpowiednio z Cyprem oraz Luksemburgiem.