ITPP1/4512-568/16-1/MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy świadczeniu usług zakwaterowania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2016 r. (data wpływu 16 sierpnia 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy świadczeniu usług zakwaterowania – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2016 r. został złożony wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy świadczeniu usług zakwaterowania.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Politechnika jest uczelnią publiczną oraz czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym prowadzi domy studenta, w których kwaterowani są studenci i doktoranci Politechniki .... oraz studenci i doktoranci innych uczelni, z którymi Politechnika ma zawartą umowę dotyczącą zakwaterowania. Osoby te kwaterowane są odpowiednio:

  • na podstawie skierowania wystawianego przez Politechnikę podczas trwania okresu nauki,
  • doraźnie podczas trwania nauki,
  • doraźnie poza okresem nauki (okres wakacyjny).
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi zakwaterowania studentów i doktorantów Politechniki oraz studentów i doktorantów innych uczelni, z którymi Politechnika ma zawartą umowę dotyczącą zakwaterowania, opisane w stanie faktycznym, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 43 ust.1 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku zakwaterowanie studentów i doktorantów Politechniki oraz studentów i doktorantów, z którymi Politechnika ma zawartą umowę dotyczącą zakwaterowania. Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwolnienia od długości trwania usługi oraz okresu, w którym usługa jest wykonywana (podczas trwania nauki na uczelni wyższej lub w okresie wakacyjnym). Osoba studiująca posiada status studenta lub doktoranta nie tylko podczas trwania okresu nauki (przez dziewięć miesięcy), lecz w trakcie całego roku akademickiego, trwającego, zgodnie z ustalanym corocznie harmonogramem roku akademickiego, od rozpoczęcia okresu nauki w danym roku do rozpoczęcia okresu nauki w roku kolejnym, czyli także podczas przerwy wakacyjnej. Dowodem na to jest legitymacja studencka, której ważność potwierdza się co semestr (w I semestrze ważna jest do końca marca, w II - do końca października). Legitymacja poświadcza status studenta i otrzymywana jest po immatrykulacji, a traci ważność wraz z obroną i ukończeniem studiów lub też skreśleniem z listy studentów. Przez cały okres studiów osoba studiująca posiada więc status studenta. Reasumując, Politechnika stoi na stanowisku, iż usługi zakwaterowania studentów i doktorantów Politechniki oraz studentów i doktorantów innych uczelni, z którymi Politechnika ma zawartą umowę dotyczącą zakwaterowania, opisane w stanie faktycznym są zwolnione z opodatkowania VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.