IPTPP1/443-907/14-5/AK | Interpretacja indywidualna

Stwierdzenie czy jednostka organizacyjna Uczelni posiada odrębną - od tworzącej ją Uczelni - podmiotowość podatkową w podatku od towarów i usług
IPTPP1/443-907/14-5/AKinterpretacja indywidualna
 1. jednostka organizacyjna
 2. przekazanie nieodpłatne
 3. przekazanie towarów
 4. uczelnie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Świadczenie usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 grudnia 2014 r. (data wpływu 30 grudnia 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 16 marca 2015 r. (data wpływu 18 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy jednostka organizacyjna Uczelni posiada odrębną - od tworzącej ją Uczelni - podmiotowość podatkową w podatku od towarów i usług – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stwierdzenia czy:

 • przy świadczeniu zakwaterowania lub wyżywienia przez jednostkę organizacyjną Uczelni, na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni, dochodzi do dostawy towarów lub usług w rozumieniu art. 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług i czy czynności te podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług,
 • jednostka organizacyjna Uczelni posiada odrębną - od tworzącej ją Uczelni - podmiotowość podatkową w podatku od towarów i usług.

Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 16 marca 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe (doprecyzowane w uzupełnieniu wniosku).

Wyższa Szkoła ..., na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) w zw. z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. 2012 poz. 1533), planuje powołać wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę organizacyjną uczelni. Głównym obszarem działań tej jednostki będzie prowadzenie działalności w zakresie zakwaterowania (usługi hotelowe), wyżywienia (m. in. usługi cateringowe), usługi organizacji konferencji i spotkań okolicznościowych (np. wesela).

Jednostka nie będzie posiadała własnej osobowości prawnej, będzie wyodrębnioną jednostką organizacyjną Uczelni - korzystającą z osobowości prawnej Uczelni, nie będzie sporządzała własnego bilansu w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz nie będzie posiadała odrębnej podmiotowości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług (nie planuje się wystąpienia z wnioskiem o nadanie odrębnego numeru NIP). W strukturze organizacyjnej Uczelni jednostka będzie podporządkowana innej jednostce organizacyjnej Uczelni oraz nadzorowana będzie przez jej kierownika.

Stroną umów zawieranych z kontrahentami będzie Wyższa Szkoła ..., wystawcą faktur również będzie Uczelnia.

Jednostka będzie świadczyła usługi na zewnątrz (na rzecz podmiotów zewnętrznych innych niż uczelnia, w tym osób fizycznych) oraz na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni.

Uczelnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Jednostka organizacyjna Uczelni (a co za tym idzie Uczelnia) na rzecz podmiotów zewnętrznych będzie świadczyła usługi odpłatnego zakwaterowania i wyżywienia doliczając do ceny netto należny podatek VAT.

Jednostka organizacyjna Uczelni (będąca częścią struktury organizacyjnej Uczelni i korzystająca z jej osobowości prawnej) realizując zakwaterowanie i wyżywienie (np. poczęstunek) na rzecz innych jednostek organizacyjnych tej samej Uczelni zdaniem Wnioskodawcy nie będzie na ich rzecz „świadczyła usług” odpłatnych (nastąpi zużycie na potrzeby związane z prowadzoną działalnością). Ze względu na planowaną „decentralizację zarządzania” w Uczelni, obciążała ona będzie inne jednostki organizacyjne kosztami wytworzenia (lub zryczałtowanymi kosztami wytworzenia) na zasadzie przeksięgowania kosztów w oparciu o noty wewnętrzne (dokument PK). Przykładem może być np. działalność drukarni uczelnianej, która „obciąża” jednostki organizacyjne uczelni kosztami wytworzenia druków (w celu właściwego przyporządkowania miejsca powstawania kosztów, a co za tym idzie właściwego określenie kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek organizacyjnych uczelni).

Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (w tym planowana jednostka organizacyjna prowadząca, tzw. wyodrębnioną działalność gospodarczą) funkcjonują w strukturze organizacyjnej Uczelni (są wyłącznie jej wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi bez prawa występowania na zewnątrz). Trudno więc w tym przypadku mówić o „pracownikach i kontrahentach innych jednostek organizacyjnych Uczelni” - są to pracownicy i kontrahenci Uczelni (stroną umów o pracę i innych umów, m.in. zawieranych z kontrahentami, jest Uczelnia).

Poczęstunek dla pracowników (zużycie) będzie ściśle związany z wykonywanymi przez nich obowiązkami ze stosunku pracy i co do zasady będzie miał miejsce w godzinach pracy (kawa, herbata, woda mineralna). Związany będzie także z m.in. z odbywaniem spotkań i narad organów kolegialnych Uczelni (zarządzających) oraz spotkaniami organizacyjnymi i szkoleniowymi z pracownikami mającymi na celu zwiększenie ich motywacji do pracy i zwiększenia jej efektywności - podniesienia stopnia utożsamiania się pracowników z zadaniami Uczelni (kawa, herbata, woda mineralna, ciastka, inny drobny poczęstunek).

W przypadku kiedy poczęstunek będzie miał związek z działaniami Uczelni jako przedsiębiorcy i ze sprzedażą opodatkowaną (generowaniem sprzedaży opodatkowanej w sposób bezpośredni lub pośredni), to zdaniem Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT od zakupu produktów żywnościowych i usług cateringowych dokonywanego przez jednostkę organizacyjną Uczelni w imieniu i na rzecz Uczelni lub jej pozostałych jednostek organizacyjnych. W przypadku, gdyby nie było oczywistego związku (bezpośredniego lub pośredniego) dokonywanego zakupu z działalnością Uczelni, w szczególności w zakresie generowania sprzedaży opodatkowanej, to prawo do odliczenia podatku VAT zdaniem Wnioskodawcy przysługiwać nie będzie.

Udzielanie zakwaterowania na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni (czyli biorąc pod uwagę, że są to tylko wewnętrzne jednostki organizacyjne tego samego podmiotu - będą „świadczone” przez Uczelnię samej sobie), podobnie jak udzielanie poczęstunku związane będzie wyłącznie w związku z wykonywaniem ustawowych zadań Uczelni określonych w art. 13 ust. 1 i art. 13b ust. 12 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i prowadzoną przez uczelnię działalnością.

Podkreślenia wymaga też fakt, że Uczelnia rozlicza podatek VAT strukturą, o której mowa w art. 90 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, co może mieć wpływ na udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. Podstawowe usługi świadczone przez Uczelnię (generujące największy obrót) - tj. świadczenie usług kształcenia na poziomie wyższym, czy zakwaterowanie w domach studenckich własnych studentów - są zwolnione z podatku od towarów i usług. Jak się wydaje przy stosowaniu rozliczenia podatku VAT strukturą odliczenie podatku VAT będzie przysługiwało tylko w proporcji obrotu związanego ze sprzedażą opodatkowaną do całości obrotu - w związku z tym podatek VAT związany z zakupem towarów i usług (w tym produktów żywnościowych związanych z opisywanym wcześniej poczęstunkiem) tylko w tej proporcji będzie podlegał odliczeniu. Podatek VAT rozlicza Uczelnia jako całość, a nie jej poszczególne wewnętrzne jednostki organizacyjne (taki status będzie też miała jednostka prowadząca wyodrębnioną organizacyjnie część działalności Uczelni, nie będzie też odrębnie od Uczelni rozliczała podatku VAT).

Planowana jednostka organizacyjna Uczelni świadczyła będzie na rachunek Uczelni usługi:

 1. objęte zgrupowaniem 55 „Usługi związane z zakwaterowaniem” - 55.10.1, 55.20.1, 55.90.1;
 2. objęte zgrupowaniem 56 „Usługi związane z wyżywieniem” - 56.10.1, 56.21.19, 56.29.19, 56.30.1;

Wskazać też należy (a wydaje się to istotne z punktu widzenia interpretacji), że Uczelnia i dzisiaj prowadzi działalność w zakresie, o którym mowa powyżej, a ponad powyższe Uczelnia świadczy usługi związane m.in. z zakwaterowaniem w domach studenckich (55.90.11) i hotelach pracowniczych (55.90.12), a także usługi wyżywienia na stołówce (56.29.2). Ponad ww. zakres świadczy także usługi objęte zgrupowaniem 72 „Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych”, czy zgrupowaniem 85 „Usługi w zakresie edukacji”, w szczególności usługi edukacji świadczone przez szkoły wyższe (85.42). Przy czym orzecznictwo sądowe rozstrzygnęło wydaje się jednoznacznie, że w relacjach z odbiorcami usług (również podstawowych) uczelnia ma status przedsiębiorcy, a prowadzona przez nią działalność w zakresie świadczenia tych usług jest działalnością noszącą cechy działalności gospodarczej.

Wydzielenie w wewnętrznej strukturze Uczelni wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej, prowadzącej tzw. wyodrębnioną działalność gospodarczą ma jedynie na celu uporządkowanie zakresu świadczonych usług i wewnętrzne wyodrębnienie (w zakresie obsługi i rozliczeń wewnętrznych) dodatkowej działalności Uczelni niezwiązanej wprost z jej podstawowymi zadaniami określonymi w art. 13 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. Analogicznie w przypadku drukarni działającej w strukturach Uczelni, wykonującej m. in. wydruki na potrzeby innych jednostek organizacyjnych Uczelni, związane z ich podstawową działalnością zdaniem Wnioskodawcy dochodzi jedynie do przeksięgowania kosztów wytworzenia w koszty funkcjonowania poszczególnych jednostek (w celu określenia na potrzeby wewnętrzne kosztów ich funkcjonowania), a nie do świadczenia usług w rozumieniu przepisów o VAT. Dotychczasowe interpretacje i orzecznictwo, w tym przywoływany wyrok TSUE z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie C-16/93 Tolsma oraz wyrok TSUE z dnia 21 marca 2002 r. w sprawie C-474/00 Krennemer Golf wydają się rozstrzygać zdaniem Wnioskodawcy, że w przypadku rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi tego samego podmiotu prawnego i podatkowego nie dochodzi do sprzedaży towarów i świadczenia usług w rozumieniu podatku od towarów i usług, a jedynie do rozliczenia kosztów i struktura organizacyjna podmiotu pozostaje bez wpływu na zobowiązania podatkowe - oczywiście pod warunkiem, że nie mamy do czynienia z okolicznościami określonymi w art. 7 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

(we wniosku wskazane jako nr 2) Czy jednostka, o której mowa w poz. 68 posiada lub może posiadać odrębną od Uczelni podmiotowość podatkową na potrzeby podatku od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, wewnętrzna jednostka organizacyjna Uczelni, o której mowa w poz. 68 nie może także uzyskać odrębnej od Uczelni podmiotowości podatkowej na potrzeby podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest odrębną od Uczelni osobą prawną (korzysta z osobowości prawnej Uczelni i jej podmiotowości podatkowej) i działa w ramach struktury organizacyjnej Uczelni.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

 1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
 2. eksport towarów;
 3. import towarów na terytorium kraju;
 4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
 5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów – jak stanowi art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Jak stanowi art. 8 ust. 1 ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza – według ust. 2 powołanego artykułu – obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Tak więc za działalność rodzącą obowiązki w podatku VAT, należy uznać tylko tę działalność, którą można zidentyfikować i zaliczyć do zawodowej płaszczyzny jednostki, przy czym podkreślenia wymaga, iż, jak wynika z brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy, działalność ta winna być wykonywana samodzielnie. Natomiast cel lub rezultat takiej działalności pozostaje bez znaczenia dla zakwalifikowania jej jako podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Ustawodawca określił pojęcie podatnika podatku VAT na tyle szeroko, by w każdym przypadku profesjonalnej aktywności zawodowej, dokonywania czynności opodatkowanych podmiot mógł zostać uznany za podatnika w zakresie tych czynności. Podkreślić przy tym należy, że działalność gospodarcza ma miejsce również wówczas, gdy nie przyniosła ona żadnych widocznych efektów (bez względu na cel i rezultat takiej działalności). Charakterystyka ta pozwala na uznanie, że pojęcie podatnika na gruncie podatku od towarów i usług ma wymiar autonomiczny – niezależny od uregulowań innych aktów normatywnych regulujących stosunki prawnopodatkowe.

Przymiot podatnika podatku od towarów i usług przypisany jest, oprócz osobie fizycznej czy prawnej, również wyodrębnionej jednostce organizacyjnej samodzielnie wykonującej działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy. Samodzielność gospodarcza w prowadzeniu działalności gospodarczej oznacza możliwość podejmowania decyzji, a zarazem posiadanie odpowiedniego stopnia odpowiedzialności za podjęte decyzje, w tym za szkody poniesione wobec osób trzecich, jak również ponoszenie przez podmiot ryzyka gospodarczego.

Należy ponadto zwrócić uwagę na treść przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347, poz. 1 ze zm.). Mianowicie zgodnie z art. 9 Dyrektywy, podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie i niezależnie od miejsca zamieszkania działalność gospodarczą bez względu na cel czy też rezultaty takiej działalności. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu. Powyższe przepisy wskazują, że niezależnie od częstotliwości wykonania danej czynności, czynność ta podlega opodatkowaniu jeśli podmiot wykorzystuje w sposób ciągły w celach zarobkowych swój majątek.

Określenie samodzielności w tym znaczeniu ma charakter obiektywny, co oznacza, że ustalenia czy dana jednostka działa „samodzielnie” należy dokonać na podstawie obiektywnych kryteriów, a nie w sposób o charakterze uznaniowym przez jednostkę nadrzędną dla danego podmiotu.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatny na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne (art. 96 ust. 3 ustawy).

Mocą art. 99 ust. 1 ustawy, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Z opisu sprawy wynika, iż Uczelnia jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Wyższa Szkoła ...., na podstawie art. 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych, planuje powołać wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostkę organizacyjną uczelni. Głównym obszarem działań tej jednostki będzie prowadzenie działalności w zakresie zakwaterowania (usługi hotelowe), wyżywienia (m. in. usługi cateringowe), usługi organizacji konferencji i spotkań okolicznościowych (np. wesela). Jednostka nie będzie posiadała własnej osobowości prawnej, będzie wyodrębnioną jednostką organizacyjną Uczelni - korzystającą z osobowości prawnej Uczelni, nie będzie sporządzała własnego bilansu w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz nie będzie posiadała odrębnej podmiotowości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług (nie planuje się wystąpienia z wnioskiem o nadanie odrębnego numeru NIP). W strukturze organizacyjnej Uczelni jednostka będzie podporządkowana innej jednostce organizacyjnej Uczelni oraz nadzorowana będzie przez jej kierownika. Stroną umów zawieranych z kontrahentami będzie Wyższa Szkoła ..., wystawcą faktur również będzie Uczelnia. Jednostka będzie świadczyła usługi na zewnątrz (na rzecz podmiotów zewnętrznych innych niż uczelnia, w tym osób fizycznych) oraz na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (w tym planowana jednostka organizacyjna prowadząca tzw. wyodrębnioną działalność gospodarczą) funkcjonują w strukturze organizacyjnej Uczelni (są wyłącznie jej wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi bez prawa występowania na zewnątrz). Wydzielenie w wewnętrznej strukturze Uczelni wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej, prowadzącej tzw. wyodrębnioną działalność gospodarczą ma jedynie na celu uporządkowanie zakresu świadczonych usług i wewnętrzne wyodrębnienie (w zakresie obsługi i rozliczeń wewnętrznych) dodatkowej działalności Uczelni niezwiązanej wprost z jej podstawowymi zadaniami określonymi w art. 13 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W tym miejscu należy wskazać, iż zgodnie z art. 7 ustawy o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i art. 14, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności w formie spółek kapitałowych.

W myśl art. 13 ust. 1 ww. ustawy, podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Zadaniem uczelni medycznej lub podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni działającej w dziedzinie nauk medycznych albo weterynaryjnych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej i przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt (art. 13 ust. 3 ww. ustawy)

W myśl art. 14 ww. ustawy o Prawo o szkolnictwie wyższym, Uczelnia może prowadzić domy studenckie i stołówki studenckie.

Stosownie zaś do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 1533), uczelnia publiczna sporządza roczny plan rzeczowo-finansowy, o którym mowa w art. 100 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, obejmujący przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej.

Zgodnie z § 4 ww. rozporządzenia, podstawowa działalność operacyjna, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmuje działalność:

 1. dydaktyczną;
 2. badawczą;
 3. gospodarczą wyodrębnioną.

Stosownie do § 7 ust. 1 ww. rozporządzenia, wyodrębniona działalność gospodarcza, o której mowa w § 4 pkt 3, jest prowadzona przez wydzieloną organizacyjnie jednostkę uczelni publicznej.

Koszty wyodrębnionej działalności gospodarczej są pokrywane z przychodów uzyskiwanych przez jednostkę, o której mowa w ust. 1 (§ 7 ust. 2 ww. rozporządzenia).

Zgodnie zaś z § 7 ust. 3 ww. rozporządzenia, wynik finansowy wyodrębnionej działalności gospodarczej jest częścią składową wyniku finansowego uczelni publicznej i jest przeznaczony na jej cele statutowe.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia, czy jednostka organizacyjna utworzona na podstawie art. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, jest odrębnym od tworzącej go uczelni podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ustosunkowując się do powyższego problemu należy zauważyć, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Powyższe mogłoby wskazywać na konieczność zaliczenia jednostki wspólnej utworzonej na podstawie umowy (Wydawnictwo) jako jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej w poczet podatników podatku od towarów i usług. Niemniej jednak dalsza analiza brzmienia art. 15 ust. 1 ustawy prowadzi do wniosku, iż podmioty wymienione w ww. przepisie zostaną uznane za podatnika podatku od towarów i usług jedynie w przypadku, gdy działalność gospodarcza, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, będzie przez nie wykonywana samodzielnie.

W niniejszej sprawie, w świetle przedstawionego we wniosku stanu faktycznego należy stwierdzić, iż działalność wykonywana przez jednostkę organizacyjną nie posiada waloru samodzielności. Jednostka nie będzie bowiem posiadała własnej osobowości prawnej, będzie wyodrębnioną jednostką organizacyjną Uczelni - korzystającą z osobowości prawnej Uczelni, nie będzie sporządzała własnego bilansu w rozumieniu przepisów o rachunkowości oraz nie będzie posiadała odrębnej podmiotowości podatkowej w zakresie podatku od towarów i usług. Stroną umów zawieranych z kontrahentami będzie Wyższa Szkoła ..., wystawcą faktur również będzie Uczelnia. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni (w tym planowana jednostka organizacyjna prowadząca, tzw. wyodrębnioną działalność gospodarczą) funkcjonują w strukturze organizacyjnej Uczelni (są wyłącznie jej wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi bez prawa występowania na zewnątrz). Trudno więc w tym przypadku mówić o „pracownikach i kontrahentach innych jednostek organizacyjnych Uczelni” - są to pracownicy i kontrahenci Uczelni (stroną umów o pracę i innych umów, m.in. zawieranych z kontrahentami, jest Uczelnia).

Mając na uwadze powołane przepisy prawa w sprawie będącej przedmiotem wniosku należy wskazać, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca, na podstawie ww. art. 7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym planuje utworzyć jednostkę organizacyjną, która będzie świadczyła usługi w imieniu Uczelni i której wynik finansowy jest częścią składową wyniku finansowego uczelni publicznej i jest przeznaczony na jej cele statutowe, należy uznać, iż jednostka ta nie będzie posiadała odrębnej od Wnioskodawcy podmiotowości podatkowej na potrzeby podatku od towarów i usług.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że w niniejszej sprawie podatnikiem podatku VAT jest Uczelnia, natomiast jednostka organizacyjna, której założycielem jest uczelnia nie posiada osobowości prawnej i w relacjach prawnych korzysta z podmiotowości prawnej swego podmiotu założycielskiego. Oznacza to, że ww. jednostka organizacyjna Uczelni nie może być uznana za podatnika podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy.

Tym samym w sytuacji, gdy Uczelnia za pośrednictwem swojej jednostki wewnętrznej prowadzi swoją działalność, nie świadczy to o tym, iż jednostka ta jest odrębnym nowym podatnikiem podatku od towarów i usług. Jak bowiem wskazał Wnioskodawca w opisie sprawy wydzielenie w wewnętrznej strukturze Uczelni wyspecjalizowanej jednostki organizacyjnej, prowadzącej tzw. wyodrębnioną działalność gospodarczą ma jedynie na celu uporządkowanie zakresu świadczonych usług i wewnętrzne wyodrębnienie (w zakresie obsługi i rozliczeń wewnętrznych) dodatkowej działalności Uczelni niezwiązanej wprost z jej podstawowymi zadaniami określonymi w art. 13 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W związku z powyższym należy stwierdzić, iż jednostka organizacyjna Uczelni nie może posiadać odrębnej od Uczelni podmiotowości podatkowej na potrzeby podatku od towarów i usług. Podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu działalności prowadzonej przez jednostkę organizacyjną działalności będzie Wnioskodawca.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w ww. zakresie należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie, które nie zostały objęte pytaniem wskazanym we wniosku, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Niniejszą interpretacją załatwiono wniosek w części dotyczącej stwierdzenia czy jednostka organizacyjna Uczelni posiada odrębną od tworzącej ją Uczelni podmiotowość podatkową w podatku od towarów i usług. Natomiast wniosek w pozostałym zakresie został załatwiony odrębnym rozstrzygnięciem.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.