IPPP3/4512-544/15-2/KP | Interpretacja indywidualna

Czy usługi szkoleniowe opisane w stanie faktycznym świadczone przez Akademię X... w ramach projektu „P.” są zwolnione z podatku od towarów i usług i czy VAT jest kwalifikowalny ww. projekcie?
IPPP3/4512-544/15-2/KPinterpretacja indywidualna
 1. kształcenie
 2. uczelnie
 3. zwolnienia podmiotowe
 4. zwolnienie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2015 r. (data wpływu 24 czerwca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu przez uczelnię wyższą – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia dla usług szkoleniowych świadczonych w ramach projektu przez uczelnię wyższą.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Akademia w partnerstwie z Fundacją (wcześniej: XXX), realizuje na mocy umowy finansowej zawartej z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 12 września 2014 r. projekt pod tytułem „P.” współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa. Okres realizacji projektu na mocy podpisanej umowy finansowej to 01 lipca 2014 – 30 czerwca 2015 roku.

Projekt skierowany jest do studentów obcokrajowców niebędących obywatelami Unii Europejskiej, którzy posiadają dokumentem uprawniający ich do nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski przez okres co najmniej 12 miesięcy. W projekcie biorą udział w większości studenci Akademii X... ale również studenci z innych uczelni.

W ramach projektu przeprowadzane są następujące kursy/szkolenia:

 • z języka polskiego, które pozwolą obywatelom krajów trzecich na przełamanie bariery komunikacyjnej co pozytywnie wpłynie na ich integrację z naszym krajem oraz okaże się pomocne w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach,
 • z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego i historii Polski, które pozwolą obcokrajowcom poznać i zrozumieć naszą kulturę,
 • organizacja i przeprowadzenie warsztatów specjalistycznych (międzykulturowych, psychologicznych, prawnych, poświęconych polskiej kinematografii oraz poruszania się po rynku pracy), które wyjaśnią uczestnikom projektu najbardziej problematyczne kwestie związane z prawnymi, kulturowymi i psychologicznymi aspektami wynikającymi z pobytu w Polsce,
 • organizacja kreatywnych warsztatów artystycznych (warsztaty ceramiczne i rzeźbiarskie, warsztaty sitodruku lub tworzenia biżuterii, warsztaty witrażu, warsztaty wypieku polskich ciast i chleba), które mają na celu wspierać różne talenty uczestników oraz integrować uczestników projektu,
 • organizacja i przeprowadzenie spotkań i wydarzeń integracyjnych w ramach platformy współpracy, których celem jest integracja uczestników projektu między sobą i z Polakami.

Celem projektu jest przede wszystkim kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń zarówno Polaków jak i imigrantów z Państw Trzecich o wiedzę na temat innych krajów Europy oraz wspomaganie procesów przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych.

Długotrwałym efektem projektu będzie reorientacja podejścia do obcokrajowców, zwłaszcza w kontekście promowania podejmowania studiów w polskich uczelniach, pozostania studentów i absolwentów w kraju po ukończeniu studiów wyższych, podejmowania zatrudnienia i osiedlania się poza krajem pochodzenia. Zasadniczymi elementami będzie znajomość języka, kultury i historii społeczeństwa przyjmującego, pomoc w sprawach formalno-prawnych, kształtowanie otoczenia społecznego i kulturowego na zasadach poszanowania różnorodności.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi szkoleniowe opisane w stanie faktycznym świadczone przez Akademię X... w ramach projektu „P.” są zwolnione z podatku od towarów i usług i czy VAT jest kwalifikowalny ww. projekcie...

Zdaniem Wnioskodawcy

 • usługi w zakresie kształcenia oraz usługi ściśle z tymi usługami związane, świadczone przez Uczelnię zwolnione są z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie: paragrafu 3 ust. 1 pkt. l i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U z 2013, poz. 1722).

Usługi świadczone w ramach projektu jak również działalność Uczelni (ustawa o podatku od towarów i usług art. 43 ust. 1 pkt 26 b) są zwolnione z podatku od towarów i usług i Uczelnia nie ma możliwości odliczenia podatku VAT. Podatek VAT w projekcie „P.” jest kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez świadczenie usług – w myśl art. 8 ust. 1 ustawy – rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Podstawowa stawka podatku – na mocy art. 41 ust. 1 ustawy – wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Stosownie natomiast do treści obowiązującego od dnia 1 stycznia 2011 r. art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%. Jednak zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. b ustawy, zwalnia się od podatku usługi świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane.

Ponadto, zgodnie z treścią § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2015 r. poz. 736), zwalnia się od podatku usługi w zakresie kształcenia, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty badawcze oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi usługami związane.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Akademia wraz z Fundacją, realizuje na mocy umowy finansowej zawartej z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na Rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Budżetu Państwa. Okres realizacji projektu na mocy podpisanej umowy finansowej to 1 lipca 2014 – 30 czerwca 2015 roku. Projekt skierowany jest do studentów obcokrajowców, niebędących obywatelami Unii Europejskiej, którzy posiadają dokument uprawniający ich do nieprzerwanego pobytu na terytorium Polski przez okres co najmniej 12 miesięcy. W projekcie biorą udział w większości studenci Wnioskodawcy, ale również studenci z innych uczelni warszawskich. W ramach projektu przeprowadzane są m.in. kursy z języka polskiego, które pozwolą obywatelom krajów trzecich na przełamanie bariery komunikacyjnej co pozytywnie wpłynie na ich integrację z naszym krajem oraz okaże się pomocne w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach, kursy z zakresu historii i kultury Polski, które pozwolą obcokrajowcom poznać i zrozumieć naszą kulturę. Organizowane są warsztaty specjalistyczne, które wyjaśnią uczestnikom projektu najbardziej problematyczne kwestie związane z prawnymi, kulturowymi i psychologicznymi aspektami wynikającymi z pobytu w Polsce, jak również kursy integracyjne (taneczne i fotograficzne), które mają na celu wspierać różne talenty uczestników oraz integrować uczestników projektu. Celem projektu jest przede wszystkim kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń zarówno Polaków jak i imigrantów z Państw Trzecich o wiedzę na temat innych krajów Europy oraz wspomaganie procesów przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych. Z kolei długotrwałym efektem projektu będzie reorientacja podejścia do obcokrajowców, zwłaszcza w kontekście promowania podejmowania studiów w polskich uczelniach, pozostania studentów i absolwentów w kraju po ukończeniu studiów wyższych, podejmowania zatrudnienia i osiedlania się poza krajem pochodzenia. Zasadniczymi elementami będzie znajomość języka, kultury i historii społeczeństwa przyjmującego, pomoc w sprawach formalno-prawnych, kształtowanie otoczenia społecznego i kulturowego na zasadach poszanowania różnorodności.

W związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia, czy usługi szkoleniowe świadczone w ramach projektu są zwolnione z podatku od towarów i usług i czy VAT jest kwalifikowalny w tym projekcie.

Analizę problemu należy rozpocząć od stwierdzenia, że zarówno w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług, jak również aktów wykonawczych do niej brak jest definicji „kształcenia”. Posiłkując się zatem internetowym Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. stwierdzić należy, że „kształcić” to przekazywać komuś wiedzę, umiejętności, czynić starania aby ktoś zdobył wiedzę, rozwijał umiejętności, rozwijać cechy charakteru.

Przyjmuje się powszechnie, że kształcenie to całość doświadczeń składających się na proces zdobywania przez jednostkę umiejętności, wiedzy oraz rozumienia otaczającego ją świata. Kształcenie obejmuje zarówno proces nauczania, jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa.

W myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572), zgodnie z którym podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

W analizowanej sprawie istotne jest nie tylko przez kogo dana usługa jest świadczona, ale także cel zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy oraz w § 3 ust. 1 pkt 13 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Ze zwolnienia od podatku korzystać mogą usługi kształcenia. Aby usługi te mogły korzystać ze zwolnienia – muszą być świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Natomiast przepis § 3 ww. rozporządzenia poszerza zakres zwolnienia od podatku VAT o świadczenie usług kształcenia innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, a więc innych niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym.

Konfrontując przedstawiony we wniosku stan faktyczny z przytoczonym powyżej przepisami prawa, zarówno tych, które określają zakres zwolnień jak i tych które wskazują zadania uczelni należy stwierdzić, że usługi świadczone przez uczelnię w ramach przedmiotowego projektu wpisują się w zakres wyznaczony regulacjami ustawy o szkolnictwie wyższym. Ponadto, z uwagi na treść § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia wykonawczego, zdecydowanie rozszerzającą zakres zwolnień od podatku, w zaistniałych okolicznościach, co do zasady wystarczającym do objęcia zwolnieniem świadczonych usług kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym, tj. świadczenie ich przez uczelnię.

Zatem usługi szkoleniowe świadczone przez Wnioskodawcę w ramach projektu, mające na celu kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń zarówno Polaków jak i imigrantów z Państw Trzecich o wiedzę na temat innych krajów Europy oraz wspomaganie procesów przystosowywania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych, podlegać będą zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

Zauważyć ponadto należy, że organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.