IBPB-1-2/4510-332/15/SD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Możliwość skorzystania przez Zakład ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, w przypadku ponoszenia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 4 maja 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 12 maja 2015 r.), uzupełnionym 17 lipca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości skorzystania przez Zakład ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, w przypadku ponoszenia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową (pytanie oznaczone we wniosku nr 2) - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 maja 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie możliwości skorzystania przez Zakład ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, w przypadku ponoszenia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 3 lipca 2015 r., Znak: IBPB-1-2/4510-102/15/SD wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 17 lipca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca działając w oparciu o art. 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 73 Statutu Uczelni, uchwałą Senatu utworzył Zakład Produkcji Doświadczalnej, jako jednostkę pozawydziałową prowadzącą wydzieloną działalność gospodarczą (organizacyjnie i finansowo) działający na podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat.

Zakład swoją działalność gospodarczą prowadzi na zasadach samofinansowania opartego na produkcji i sprzedaży swoich wyrobów, tj. urządzeń chłodniczych i maszyn prostych zgodnie z właściwymi klasyfikacjami PKD.

Przedmiotem działalności Zakładu jest:

 1. Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych - PKD 28.25.Z.
 2. Inne urządzenia nie sklasyfikowane - PKD 28.29.
 3. Prowadzenie badań i prac rozwojowych na potrzeby własne, na zlecenie w tym na zlecenie Wnioskodawcy.

Dochód z działalności gospodarczo wyodrębnionej jest składową wyniku Uczelni i jest przeznaczony na cele statutowe.

Zakład Produkcji Doświadczalnej jest wyodrębnioną jednostką pozawydziałową Wnioskodawcy. Zakład deleguje swoich pracowników w podróże służbowe na obszarze kraju w celu prowadzenia badań i prac rozwojowych na potrzeby własne, na zlecenie, w tym na zlecenie Wnioskodawcy oraz w celu promocji i sprzedaży przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych.

Koszty delegacji rozlicza zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z 2013 r., poz. 167). Rozliczenie podróży służbowej odbywa się na podstawie wypełnionego formularza „Rozliczenie wyjazdu służbowego”, do którego delegowany zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające wszystkie poniesione wydatki ujęte w rozliczeniu (nie dotyczy to diet oraz wydatków objętych ryczałtami). Pracownicy, za zgodą delegującego, podróż służbową mogą odbyć samochodem niebędącym własnością pracodawcy. Wnioskodawca pokrywa koszty używania samochodu prywatnego do celów służbowych wynikające z ilości przejechanych kilometrów oraz stawki za 1 km przebiegu określonej w zatwierdzonym wniosku o wydanie krajowej delegacji służbowej, nie wyższej niż maksymalna stawka za 1 km przebiegu określona w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. Ilość przejechanych kilometrów pracownik dokumentuje ewidencją przebiegu pojazdu w sposób zgodny z art. 16 ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pracownicy wykorzystujący w podróży służbowej samochody prywatne oprócz kosztów związanych z eksploatacją samochodów (paliwo) często ponoszą dodatkowe koszty związane z przejazdem drogami płatnymi i autostradami oraz korzystaniem z płatnych miejsc parkingowych. Zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu nie stanowią kosztów uzyskania przychodu zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 30 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W uzupełnieniu wniosku z 10 lipca 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 17 lipca 2015 r.), Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku stan faktyczny o informacje, że:

Podstawowym przedmiotem działalności Uczelni, wynikającym ze statutu (zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym) jest:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej;
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki;
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych;
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych;
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie;
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych;
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności podstawowej o której mowa powyżej oraz prowadzić domy i stołówki studenckie, w zakresie i formach określonych w Statucie.

Zgodnie ze Statutem, Uczelnia wyodrębniła finansowo i organizacyjnie w formie jednostki pozawydziałowej Zakład Produkcji Doświadczalnej. Wyodrębniona jednostka działa w strukturach Uczelni i nie jest podmiotem niezależnym, nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy Zakład ma możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, w przypadku ponoszenia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu w sytuacji kiedy wyjazd taki odbywać się będzie w ramach prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych... (pytanie oznaczone we wniosku nr 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, Zakład ma możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, w przypadku ponoszenia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu w sytuacji kiedy wyjazd taki odbywać się będzie w ramach prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. Wydatki te bezpośrednio wiążą się z realizacją celów statutowych Uczelni z działalnością naukową, naukowo-techniczną.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam co następuje:

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym dochodów osób prawnych i spółek kapitałowych w organizacji.

Przepisy ustawy mają również zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3 (art. 1 ust. 2 updop). Przepisy ustawy mają również zastosowanie do:

 1. spółek komandytowo-akcyjnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. spółek niemających osobowości prawnej mających siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego innego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania (art. 1 ust. 3 updop ).

W tym miejscu należy wskazać, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2012, poz. 572 ze zm.), ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych. W myśl art. 12 ww. ustawy, uczelnia ma osobowość prawną.

Natomiast stosownie do art. 7 ww. ustawy, uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i art. 14, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności w formie spółek kapitałowych.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego oraz jego uzupełnienia wynika, że Wnioskodawca działając w oparciu o art. 7 ustawy prawo o szkolnictwie wyższym oraz § 73 Statutu Uczelni, uchwałą Senatu utworzył Zakład Produkcji Doświadczalnej, jako jednostkę pozawydziałowa prowadzącą wydzieloną działalność gospodarczą (organizacyjnie i finansowo) działający na podstawie regulaminu uchwalonego przez Senat. Zgodnie ze Statutem, Uczelnia wyodrębniła finansowo i organizacyjnie w formie jednostki pozawydziałowej Zakład Produkcji Doświadczalnej. Wyodrębniona jednostka działa w strukturach Uczelni i nie jest podmiotem niezależnym, nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zakład deleguje swoich pracowników w podróże służbowe na obszarze kraju w celu prowadzenia badań i prac rozwojowych na potrzeby własne, na zlecenie, w tym na zlecenie Wnioskodawcy.

W tak przestawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca zadał m.in. pytanie, czy Zakład ma możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, w przypadku ponoszenia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu w sytuacji kiedy wyjazd taki odbywać się będzie w ramach prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych.

W oparciu o ww. przepisy oraz mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Zakład Produkcji Doświadczalnej jako jednostka pozawydziałowa działająca w strukturach Uczelni, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (na co wskazuje sam Wnioskodawca). Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest Uczelnia, podlegająca na mocy updop obowiązkowi podatkowemu. Zatem, Zakład nie może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Reasumując, stanowisko Spółki należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że w sprawie będącej przedmiotem pytania oznaczonego we wniosku nr 1 wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.