IBPB-1-2/4510-188/15/AnK | Interpretacja indywidualna

W zakresie:ustalenia czy środki otrzymywane przez Wnioskodawcę za przyjęcie pracowników z uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „work shadowing” są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych
IBPB-1-2/4510-188/15/AnKinterpretacja indywidualna
 1. dofinansowanie
 2. dotacja
 3. fundusze europejskie
 4. przychód
 5. stypendia
 6. uczelnie
 7. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 29 maja 2015 r. (data wpływu do Organu 15 czerwca 2015 r.), uzupełnionym 2 września 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy środki otrzymywane przez uczelnię za przyjęcie pracowników z uczelni partnerskich podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych (pytanie wskazane we wniosku jako 2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 czerwca 2015 r. wpłynął do Organu wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy środki otrzymywane przez uczelnię za przyjęcie pracowników z uczelni partnerskich podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 21 sierpnia 2015 r.; Znak: IBPB-2-1/4511-237/15/BD, IBPB-1-2/4510-188/15AnK wezwano do ich uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano 2 września 2015 r.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Fundusz (...) powstał na mocy Memorandum (...) wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 pomiędzy Islandią, Księstwem Liechtenstein i Królestwem Norwegii a Polską, jak również na mocy Memorandum (...) wdrażania Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 pomiędzy Królestwem Norwegii a Polską. Trzy kraje EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu) będące zarazem członkami EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego), tj. Norwegia, Islandia i Liechtenstein zaoferowały bezzwrotną pomoc finansową dla Polski w postaci dwóch instrumentów pod nazwą: Mechanizm Finansowy EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy zwanych również funduszami norweskimi. W ramach Funduszu (...) Wnioskodawca realizuje Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni.

Działania te są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w równoległym programie (...) i obejmują:

 • wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni w Norwegii i Islandii, gdzie studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 do 6 miesięcy.
 • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich do i z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, uczestnictwa w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, lub stażu towarzyszącym „work shadowing”.

W ramach programu jego uczestnicy otrzymują stypendia z dystrybuowanych przez Fundusz (...) i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 środków. Przyznawane kwoty są wypłacane w walucie PLN.

Operator programu Fundacja (...) zwrócił się z prośbą o potwierdzenie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych środków dystrybuowanych przez Fundusz (...) i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 do Ministra Finansów. Wydana interpretacja odnosi się do całej obecnie realizowanej II edycji Funduszu - okres programowania 2009-2014, okres wdrażania 2013-2016, a więc obejmuje rok akademicki 2014/2015 oraz 2015/2016 i uznaje, że wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych są:

 • płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców (art. 21 ust. 1 pkt 136 updof i art. 17 ust. 1 pkt 52 updof),
 • środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21 ust. 1 pkt 137 updof i art. 17 ust. 1 pkt 53 updof).

W uzupełnieniu z 28 sierpnia 2015 r. (data wpływu do Organu 2 września 2015 r.), Wnioskodawca doprecyzował przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego o informacje, że:

 • środki, które uczelnia otrzymuje to pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (art. 21 ust. 1 pkt 137 updof i art. 17 ust. 1 pkt 53 updop),
 • środki finansowe otrzymane przez uczelnię są płatnościami na realizację projektów w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, wypłacone z Banku Gospodarstwa Krajowego,
 • środki te przeznaczone są na usprawnienie wymian studentów i pracowników oraz zorganizowanie pobytów pracowników przyjeżdżających z uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia wykładów, bądź udziału w szkoleniach.
W związku z powyższym zadano m.in. następujące pytanie:

Czy środki otrzymywane przez Wnioskodawcę za przyjęcie pracowników z uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „work shadowing” są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych... (pytanie wskazane we wniosku jako 2)

Zdaniem Wnioskodawcy, stypendia otrzymywane w ramach Funduszu (...) powinny podlegać zwolnieniu zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 52 i 53 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Odstąpienie od opodatkowania stanowiłoby realizację zachęty zawartej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 12288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w którym to stwierdza się: „Należy zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały stypendia z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych. Takie samo zwolnienie powinno stosować się do podmiotów publicznych, lub prywatnych, udzielających takiego wsparcia finansowego zainteresowanym osobom”. Zwolnienie z opodatkowania pozwoliłoby uczestnikom Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego na pokrycie całości kosztów pobytu za granicą w krajach należących do najdroższej grupy krajów i brak konieczności uruchamiania środków własnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca (dalej także: „Uczelnia”) otrzyma dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014. Środki dystrybuowane będą przez Fundację (...) pełniącą funkcję Operatora Programu. W ramach Funduszu (...) Wnioskodawca zrealizuje Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Środki, które Wnioskodawca otrzyma stanowią środki europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych a wypłacone są z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Rozważając charakter środków finansowych, które Wnioskodawca pozyskał na realizację projektu należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych, ilekroć w ustawie jest mowa o środkach europejskich - rozumie się przez to środki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2, 4 i 5a - 5c.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, środkami publicznymi są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).

Stosownie do art. 5 ust. 3 pkt 2 cyt. ustawy, do środków, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zalicza się niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), z wyłączeniem środków, o których mowa w pkt 5 lit. c i d:

 1. Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 2. Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 3. Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Należy przy tym zauważyć, że ustawodawca w ustawie o finansach publicznych wprowadził z dniem 1 stycznia 2010 r. zmianę charakteru środków przeznaczonych na realizację programów operacyjnych i w obecnie obowiązującym stanie prawnym środki europejskie nie zostały włączone do budżetu państwa, ale stanowią jego odrębną część w formie budżetu środków europejskich.

Reguluje to art. 111 pkt 16 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym dochodami podatkowymi i niepodatkowymi budżetu państwa są środki europejskie.

Zgodnie z art. 117 ust. 1 omawianej ustawy, budżet środków europejskich jest rocznym planem dochodów i podlegających refundacji wydatków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, z wyłączeniem środków przeznaczonych na realizację projektów pomocy technicznej oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lit. b tiret drugie.

W budżecie środków europejskich ujmuje się:

 1. dochody z tytułu realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 2. wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich w części podlegającej refundacji (art. 117 ust. 2 ww. ustawy).

Dochody i wydatki budżetu środków europejskich ujmuje się w ustawie budżetowej.

Programy finansowane z udziałem środków europejskich są ujmowane w załączniku do ustawy budżetowej (art. 121 ust. 1 ustawy o finansach publicznych).

W myśl art. 124 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, wydatki budżetu państwa dzielą się m.in. na dotacje i subwencje (pkt 1) oraz wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym wydatki budżetu środków europejskich (pkt 6).

Stosownie do art. 127 ust. 2 pkt 5 ww. ustawy, dotacjami celowymi są środki przeznaczone m.in. na współfinansowanie realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na:

 1. realizację projektów przez jednostki budżetowe;
 2. płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich;
 3. dotacje celowe dla beneficjentów;
 4. realizację projektów finansowanych w ramach Programu Środki Przejściowe;
 5. realizację Wspólnej Polityki Rolnej zgodnie z odrębnymi ustawami.

Na mocy art. 188 ust. 1 wskazanej ustawy, podstawą dokonania płatności na rzecz beneficjenta jest zlecenie płatności wystawione przez instytucję, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie projektu, oraz pisemna zgoda dysponenta części budżetowej na dokonanie płatności, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy projekt realizuje instytucja zarządzająca lub instytucja pośrednicząca będąca zarządem województwa lub przez zarząd województwa upoważniona, zlecenia płatności są wystawiane przez zarząd województwa.

Instytucja, o której mowa w ust. 1, informuje właściwego dysponenta części budżetowej o zleceniach płatności przekazywanych do Banku Gospodarstwa Krajowego, a w przypadku programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dla których instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest zarząd województwa, także zarząd województwa (art. 188 ust. 4 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 192 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Minister Finansów przekazuje na rachunki w Banku Gospodarstwa Krajowego środki na płatności na rzecz beneficjentów, a w przypadku Wspólnej Polityki Rolnej - na rzecz agencji płatniczych, o których mowa w odrębnych ustawach.

Ponadto podkreślić należy, że w świetle przywołanych przepisów ustawy o finansach publicznych środki pochodzące z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rybackiego stanowią odrębną formę środków europejskich przeznaczonych na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich. Jednak zgodnie z art. 186 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wydatki na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, mogą być przeznaczone na płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”) w art. 17 wymienia dochody, które na mocy tego przepisu korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 52 updop, wolne od podatku są płatności na realizację projektów w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, otrzymane z Banku Gospodarstwa Krajowego, z wyłączeniem płatności otrzymanych przez wykonawców.

Natomiast stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 53 updop, wolne od podatku są środki finansowe otrzymane przez uczestnika projektu jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z powyższym, otrzymane kwoty dofinansowania, przy realizacji projektów w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 oraz Mechanizmu Norweskiego EOG 2009-2014 będą zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w odniesieniu do środków europejskich jakie Wnioskodawca otrzyma za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie miało zastosowanie zwolnienie wynikające z cyt. wyżej art. 17 ust. 1 pkt 52. Natomiast w części dotyczącej środków otrzymanych w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich o których mowa w ustawie o finansach publicznych, będzie miał zastosowanie art. 17 ust. 1 pkt 53 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z którym środki otrzymane przez Wnioskodawcę za przyjęcie pracowników z uczelni partnerskich są wolne od podatku od osób prawnych należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Nadmienia się, że w zakresie pytania dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych zostało/zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W odniesieniu do załączonych do wniosku kserokopii pism należy zauważyć, że wydając interpretacje w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do ich oceny; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem podanym we wniosku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.