3063-ILPB2.4510.95.2016.2.AO | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Rozwoju i Finansów stwierdza, że stanowisko Szkoły, przedstawione we wniosku z 31 sierpnia 2016 r. (data wpływu 19 września 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 września 2016 r. został złożony ww. wniosek - uzupełniony pismem z 18 listopada 2016 r. (data wpływu 22 listopada 2016 r.) - o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzenia przyszłego.

Wnioskodawca jest uczelnią niepubliczną działającą na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Uczelnia jest wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem (...) posiada osobowość prawną. Założycielem uczelni jest C. spółka z o.o.

Statut uczelni (§ 3) przewiduje, że do kompetencji założyciela należy:

 1. zmiana i nadawanie kolejnych statutów uczelni,
 2. określenie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania organów jednoosobowych uczelni w tym określenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie muszą spełniać kandydaci do objęcia funkcji jednoosobowych organów uczelni,
 3. powoływanie, odwoływanie rektora uczelni oraz zawieranie z nim umowy o pracę, po zasięgnięciu opinii senatu,
 4. powoływanie, odwoływanie kanclerza uczelni oraz zawieranie z nim umowy o pracę, po zasięgnięciu opinii senatu,
 5. powoływanie, odwoływanie dziekana uczelni, po zasięgnięciu opinii senatu,
 6. podjęcie decyzji o zmianie nazwy uczelni lub połączeniu z inną uczelnią w trybie przewidzianym w ustawie,
 7. podjęcie decyzji o likwidacji uczelni,
 8. podjęcie decyzji o sposobie zagospodarowania majątku uczelni pozostałego po jej likwidacji w trybie przewidzianym ustawą,
 9. wyrażanie zgody na zawieranie umów o współpracy z organami administracji państwowej, organami samorządów terytorialnych, organizacjami zawodowymi oraz podmiotami gospodarczymi i finansowymi,
 10. przyjmowanie okresowych sprawozdań i informacji (rocznych i za okres kadencji) jednoosobowych i kolegialnych organów uczelni,
 11. zatwierdzanie regulaminów: organizacyjnego, pracy i wynagrodzeń,
 12. wyrażenie zgody na działania lub czynności wykraczające poza zakres zwykłego zarządu oraz na zaciąganie zobowiązań, których przewidywana wartość jest wyższa aniżeli równowartość 20.000 (dwudziestu tysięcy) euro,
 13. wyrażanie zgody na powołanie spółki celowej, w celu komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych lub prac rozwojowych opracowanych na uczelni,
 14. wyrażenie zgody na nadawanie jednostkom organizacyjnym, gmachom i audytoriom imion osób zasłużonych oraz uchwalanie umieszczenia na terenie uczelni pamiątkowych tablic i rzeźb; założyciel może ustalić inne formy uczczenia pamięci osób zasłużonych,
 15. wyrażenie zgody na przystąpienie do sieci i konsorcjów funkcjonujących w krajowych, europejskich i światowych strukturach szkół wyższych.

Zadania uczelni określone zostały w § 4 statutu i należą do nich:

 1. kształcenie studentów w zakresie danej gałęzi wiedzy oraz ich przygotowanie do wykonywania określonych zawodów,
 2. prowadzenie badań naukowych, innowacyjnych i wdrożeniowych,
 3. prowadzenie działalności popularyzatorskiej i usługowej w przedmiocie działalności uczelni,
 4. wychowanie studentów w duchu poszanowania prawa, patriotyzmu, demokracji, odpowiedzialności za powierzony majątek i utrzymywania porządku w miejscu przebywania.

Zgodnie z § 5 statutu do realizacji celów i zadań statutowych uczelnia podejmuje działania zgodne z obowiązującym prawem, ustawą i statutem, a w szczególności:

 1. współdziała z krajowymi i zagranicznymi uczelniami, instytucjami naukowymi i jednostkami dydaktycznymi oraz organizacjami i towarzystwami logistycznymi,
 2. współpracuje z organami administracji państwowej, organów samorządów terytorialnych, organizacjami zawodowymi oraz podmiotami gospodarczymi i finansowymi zawierając z nimi, w razie potrzeby, umowy o współpracę,
 3. prowadzi działalność naukowo-badawczą,
 4. prowadzi działalność wydawniczą w zakresie publikacji podręczników, wyników prac badawczych, innych publikacji związanych z celami działalności uczelni oraz materiałów informacyjnych o celach działania uczelni,
 5. świadczy inne usługi związane z celami działalności uczelni, a w szczególności polegające na:
  1. odpłatnej działalności badawczej,
  2. świadczeniu usług informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej,
  3. organizowaniu konferencji, seminariów i zjazdów,
  4. świadczeniu usług wydawniczych,
 6. może prowadzić domy i stołówki studenckie,
 7. podejmuje i prowadzi inne przedsięwzięcia w formach przewidzianych prawem.

Zgodnie z § 59 statutu uczelnia w ramach posiadanych środków prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie planu rzeczowo-finansowego.

Zgodnie z § 61 statutu mienie uczelni obejmuje własność i inne prawa majątkowe do środków materialnych oraz wartości niematerialnych i prawnych uzyskanych przez nią jako efekt swojej statutowej działalności, nabytych przez uczelnię lub przekazanych jej w formach dozwolonych prawem. Uczelnia jest samodzielną jednostką samofinansującą się, gromadzącą środki na swoją działalność z własnych przychodów. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku pozostają w dyspozycji uczelni.

Zgodnie z § 62 statutu środki finansowe uczelni pochodzą z:

 1. środków wniesionych i wnoszonych przez założyciela,
 2. opłat wnoszonych przez studentów i inne osoby pobierające naukę w uczelni,
 3. środków uzyskanych z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego i ewentualnych dotacji uzyskanych na mocy odrębnych przepisów i postanowień,
 4. środków uzyskanych z ewentualnych dotacji, darowizn, zapisów, spadków i innych tytułów przewidzianych prawem, w tym również pochodzenia zagranicznego,
 5. przychodów z działalności innych podmiotów gospodarczych, w których uczelnia posiada udziały,
 6. przychodów z posiadanych papierów wartościowych,
 7. przychodów z praw majątkowych.

Przykładowo w 2015 roku uczelnia uzyskiwała przychody m.in. za:

 • studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne (czesne),
 • studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne (czesne),
 • studia podyplomowe (czesne),
 • z tytułu organizacji szkoleń i za wydanie związanych z nimi certyfikatów,
 • z tytułu organizacji konferencji i szkoleń,
 • przychody z tytułu organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady (...),
 • przychody z tytułu organizacji (...),
 • opłaty dydaktyczne (wpis warunkowy, dodatkowy termin),
 • opłaty manipulacyjne (opł. adm. - rozw. umowy, reakt.),
 • opłaty za wydanie duplikatów dokumentów,
 • opłaty studentów za udział w wyjazdach studyjnych,
 • opłaty biblioteczne,
 • opłaty za certyfikaty p.poż., BHP,
 • przychody - z tytułu wydawnictwa (...),
 • przychody - z tytułu sprzedaży czasopisma (...),
 • przychody - za wydane książki,
 • inne przychody finansowe i operacyjne oraz uzyskane dotacje.

W piśmie z 18 listopada 2016 r. (data wpływu 22 listopada 2016 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie do uzupełnienia wniosku uczelnia wyjaśniła, że przedmiotowy wniosek dotyczy dochodów uzyskanych przez uczelnię i przeznaczonych następnie na jej cele statutowe, które pokrywają się z zadaniami jakie nakłada na uczelnię art. 13 Prawa o szkolnictwie wyższym.

Wnioskodawca wskazał, że zdaje sobie sprawę, że w przypadku przeznaczenia dochodu na inne cele - w tej części - dochód nie podlega zwolnieniu z opodatkowania. Zwrócił jednak uwagę, że stanowisko to znalazło się we wniosku o wydanie interpretacji w części dotyczącej „własnego stanowiska w sprawie”, którego ostatni akapit brzmiał następująco: „Podsumowując, jeżeli dochody Uczelni zostaną w istocie wydatkowane na działania mieszczące się w celach statutowych Wnioskodawcy, które pokrywają się z zadaniami jakie nakłada na Uczelnię art. 13 Prawa o szkolnictwie wyższym, to będą one (niezależnie od tego, z jakich źródeł zostały osiągnięte) mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy uzyskane przez uczelnie dochody, niezależnie od sposobu ich uzyskania (w zakresie wyżej opisanym) korzystają ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, o ile uczelnia przeznaczy te dochody na działalność statutową określoną w statucie uczelni?

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), ustawę stosuje się do publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

W myśl art. 12 ww. ustawy, uczelnia ma osobowość prawną.

Natomiast stosownie do art. 7 ww. ustawy, uczelnia może prowadzić działalność gospodarczą wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo od działalności, o której mowa w art. 13 i art. 14, w zakresie i formach określonych w statucie, w szczególności w formie spółek kapitałowych.

Stosownie do art. 13 ust. 1 ww. ustawy, podstawowymi zadaniami uczelni, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, są:

 1. kształcenie studentów w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej,
 2. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, za umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka,
 3. prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, świadczenie usług badawczych oraz transfer technologii do gospodarki,
 4. kształcenie i promowanie kadr naukowych,
 5. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, kultury narodowej i techniki, w tym poprzez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych i informacyjnych,
 6. prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,
 7. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów,
 8. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych,
 9. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie kształcenia,
  2. badaniach naukowych.

Stosownie do art. 91 ust. 1 działalność uczelni, o której mowa w art. 13 ust. 1 i art. 14, podlega zwolnieniu z podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od czynności cywilnoprawnych na zasadach określonych w odrębnych ustawach.

Jednocześnie nie została ona wymieniona przez ustawodawcę w treści art. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851, z późn. zm.) jako podmiot zwolniony od podatku. Zatem uczelnia, tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną, podlega ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie. Oznacza to, że uczelnie ustalają dochód bez względu na rodzaje źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Podstawę opodatkowania stanowi natomiast dochód ustalony zgodnie z zasadami określonymi w art. 7 albo w art. 7a ust. 1 tej ustawy po odliczeniu wartości wskazanych w art. 18 ust. 1.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku, innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

 • przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,
 • przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,
 • zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej lub z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania. Nie można bowiem w tym zakresie zastosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest, aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, iż podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, iż osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy.

Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Wniosek interpretacyjny dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochody uczelni przeznaczone na działalność statutową uczelni, mogą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje takich pojęć jak: oświata, nauka, kształcenie. Uzasadnione jest zatem posługiwanie się w tym przypadku definicją występującą w Słowniku języka polskiego. Powołując się na językowe znaczenie ww. wyrazów przez:

 • oświatę” należy rozumieć proces upowszechniania wykształcenia i kultury, który ma na celu podnoszenie poziomu umysłowego i wiedzy społeczeństwa,
 • naukę” należy rozumieć ogół wiedzy ludzkiej ułożonej w system zagadnień, a także dyscyplinę badawczą odnoszącą się do pewnej dziedziny rzeczywistości,
 • kształcenie” należy rozumieć zarówno proces nauczania jak i uczenia się. Pojęcie kształcenie często utożsamia się z formalnym kształceniem w instytucjach systemu szkolnictwa.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli dochody uczelni zostaną w istocie wydatkowane na działania mieszczące się w celach statutowych Wnioskodawcy, które pokrywają się z zadaniami jakie nakłada na uczelnię art. 13 Prawa o szkolnictwie wyższym, to będą one (niezależnie od tego, z jakich źródeł zostały osiągnięte) mogły korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

W związku z powyższym należy wskazać, że organ wydający interpretację indywidualną sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły, niebudzący wątpliwości, tak by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organ nie jest bowiem uprawniony do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „celami działania”, a „sposobem jego realizacji”. Określenie „cel statutowy” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.