IBPP4/443-1568/10/KG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Politechnika nie ma prawa obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z utworzeniem nowoczesnego laboratorium.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010r. (data wpływu 22 października 2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia bądź otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu pt. „...” – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia bądź otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu pt. „...”.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu pt. „...”. Wnioskodawca zobowiązany został do przedstawienia zaświadczenia z Izby Skarbowej dotyczącego potwierdzenia faktu, że Politechnika nie ma możliwości odliczenia podatku VAT z faktur zakupu dotyczących projektu. W związku z czym VAT będzie kosztem kwalifikowalnym.

Wspomniany projekt ani na etapie składania wniosku o dofinansowanie, ani w trakcie jego realizacji, jak również przez okres 5 lat po jego zakończeniu zakłada, że Politechnika nie będzie wykonywała czynności opodatkowanych związanych z infrastrukturą i sprzętem sfinansowanym w ramach projektu, takich jak m. in. wynajem, dzierżawa, odpłatne udostępnianie powierzchni i sprzętu ani też nie będzie wykorzystywała projektów na inne cele opodatkowane VAT.

Okres realizacji: 23 marca 2011r. – 15 sierpnia 2011r.

Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa 2007-2013.

Realizowany projekt jest samodzielną i niezależną częścią całościowego przedsięwzięcia wynikającego z planu strategicznego, który przewiduje stworzenie realnego kompleksu nowoczesnego laboratorium na potrzeby procesu wykonywania prac badawczo-rozwojowych na rzecz przedsiębiorców. Niniejszy projekt stanowi odpowiedź na najważniejsze potrzeby środowiska naukowego oraz większość małych, średnich i dużych podmiotów gospodarczych. Unowocześnienie infrastruktury technicznej jest niezbędne do prowadzenia aktualnych i atrakcyjnych rynkowo prac badawczych dla szeroko rozumianego przemysłu. Zgodnie z założeniami projektowymi, przedsięwzięcie skoncentrowane będzie na wyposażeniu laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Nowo powstała infrastruktura będzie służyć pracą B+R na rzecz przedsiębiorców całego regionu i do celów naukowych. Politechnika jako jeden z kluczowych ośrodków akademickich a przede wszystkim naukowo-badawczych w Woj., oprócz funkcji naukowo badawczych pełni istotne funkcje społeczne.

Celem realizacji przedmiotowego projektu są bezpośrednio spójne z przyjętymi założeniami programowymi, a w wyniku realizacji projektu możliwe także będzie:

  • znaczne poprawienie warunków do prowadzenia prac badawczo rozwojowych na rzecz przedsiębiorstw w jednostce biorącej udział w projekcie,
  • podniesienie jakości procesu przekazywania umiejętności teoretycznych i kwalifikacji praktycznych niezbędnych dla rozwoju kadr a tym samym rozwoju gospodarczego regionu.

Realizacja projektu wpisuje się bezpośrednio w przedmiotowe narzędzie polityki rozwoju regionalnego województwa. Realizacja projektu pomoże jednostce spełniać statutowe funkcje przewidziane dla społeczeństwa bazującego na wiedzy i innowacjach.

Zakupy jakie będą dokonywane w ramach projektu:

Model sieci wraz z stanowiskiem dyspozytorskim, układem zabezpieczeń sieci, układem pomiaru i rejestracji prądów, napięć i mocy oraz z programatorem systemu.

Efektem projektu będzie utworzenie nowoczesnego laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych.

Bezpośrednimi odbiorcami projektu będzie kadra naukowo-badawczą Politechniki, w tym przede wszystkim pracownicy Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki – poprzez dostęp do laboratoriów mogących realizować prace na rzecz przedsiębiorców, potencjalnych nabywców innowacyjnych prac badawczo rozwojowych, a także studenci tegoż Wydziału i uczelni. Beneficjentami końcowymi będą przedsiębiorcy, na których rzecz te badania i prace badawczo-rozwojowe będą realizowane, a ostatecznie społeczeństwo regionu.

Z efektów projektu będą korzystali pracownicy P, studenci oraz przedsiębiorcy. Wyniki badań będą prezentowane na seminariach, konferencjach, spotkaniach warsztatowych oraz będą udostępniane nieodpłatnie poprzez publikowanie w materiałach konferencyjnych, czasopismach specjalistycznych itp.

Po zakończeniu realizacji projektu właścicielem inwestycji będzie Politechnika. Eksploatacją laboratorium będzie się zajmował Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, z osobą Dziekana na czele, który zapewni trwałość instytucjonalną, organizacyjną i finansową inwestycji w okresie dłuższym niż 5 lat od chwili zakończenia realizacji projektu. Koszty utrzymania i eksploatacji laboratoriów będą uwzględniane w corocznym planie budżetowym Politechniki.

W ramach przedmiotowego projektu nie przewiduje się bezwarunkowego udostępnienia zakupionej infrastruktury badawczej, natomiast rozważa się sporadyczne udostępnienia jednostkom zewnętrznym tylko w przypadku, gdy umożliwi to równoczesną realizację celów statutowych i własnych oraz nie stoi to w sprzeczności z funkcją przeznaczenia laboratorium. Wszelkie tego typu działania będą miały charakter niedochodowy.

Przedmiotowe przedsięwzięcie koncentruje się na rozbudowie bazy badawczo rozwojowej, dzięki której osiągane wyniki innowacyjnych badań naukowych będą ogólno i nieodpłatnie dostępne dla przedsiębiorców, ponieważ wnioskodawca zamierza je udostępnić w postaci artykułów naukowych publikowanych na konferencjach i w specjalistycznych czasopismach. Wnioskodawca (Politechnika) nie może w związku z tym (swobodny i nieograniczony dostęp do wyników badań i prac badawczo rozwojowych) w sposób jednoznaczny określić w jakiej formie i jak wiele podmiotów wykorzysta efekty prac będących wynikiem niniejszego projektu. Natomiast może z całą pewnością powiedzieć, że istnieje zapotrzebowanie na prace B+R zawierające się w obszarze tego projektu co zostało potwierdzone stosownymi Porozumieniami.

Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu lub efekty projektu nie będą w jakikolwiek sposób wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy będą dokonywane z zamiarem wykorzystania do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Projekt nie będzie generował przychodu.

Politechnika jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo odliczyć podatek VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu, bądź otrzymać zwrot tego podatku...

Zdaniem Wnioskodawcy, nie ma prawa do odliczenia podatku VAT od zakupów realizowanych na potrzeby projektu, ani nie ma możliwości odzyskania zwrotu tego podatku wobec uwarunkowań przedstawionych na wstępie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest niewątpliwy i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca stara się o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013 projektu pt. „...”.

Efektem projektu będzie utworzenie nowoczesnego laboratorium optymalizacji pracy oraz rozbudowy elektroenergetycznych sieci rozdzielczych.

Zakupy dokonywane w związku z realizacją projektu lub efekty projektu nie będą w jakikolwiek sposób wykorzystywane do wykonania czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Zakupy będą dokonywane z zamiarem wykorzystania do celów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zatem w oparciu o tak przedstawiony opis zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż towary i usługi nabywane przez Wnioskodawcę w związku z przedmiotowym projektem nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

W oparciu o powyższe należy stwierdzić, iż nie zostanie spełniona podstawowa przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Wnioskodawca nie ma zatem prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu pt. „...”. Tym samym Wnioskodawca nie będzie miał prawa do otrzymania z tego tytułu zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto należy zaznaczyć, iż w przedmiotowej sprawie nie znajdą również zastosowania uregulowania § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799). Przepisy te przewidują bowiem możliwość zwrotu podatku zarejestrowanym podatnikom jedynie na podstawie umów zawartych przed dniem 1 maja 2004r.

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Należy zatem zaznaczyć, że odpowiedzi na pytanie zawarte we wniosku udzielono przy założeniu, iż korzystanie z efektów projektu będzie nieodpłatne dla wszystkich zainteresowanych oraz dokonane zakupy w związku z realizacją projektu nie będą wykorzystywane w żaden sposób do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, w związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego zdarzenia przyszłego, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości (po zakończeniu realizacji projektu) oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, np. zakupione w związku z realizacją projektu towary i usługi zostaną wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność tylko w przypadku, gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Zgodnie z przepisem § 1 pkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie przekazania rozpoznawania innym wojewódzkim sądom administracyjnym niektórych spraw z zakresu działania ministra właściwego do spraw finansów publicznych, Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Dz. U. Nr 163, poz. 1016) skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.