Uczelnie | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uczelnie. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
15
kwi

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych otrzymania świadczenia w postaci zmniejszenia opłaty za miejsce w domu studenckim.

Fragment:

Na podstawie art. 66 ust. 2 ww. ustawy, rektor uczelni publicznej podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących uczelni, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów uczelni lub kanclerza, w szczególności: podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki uczelni, w tym w zakresie zbycia lub obciążenia mienia, do wysokości określonej w art. 90 ust. 4; (uchylony); sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną i badawczą uczelni; 3a. sprawuje nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem uczelnianego systemu zapewnienia jakości kształcenia; sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką uczelni; dba o przestrzeganie prawa oraz zapewnienie bezpieczeństwa na terenie uczelni; określa zakres obowiązków prorektorów. Jak wynika z opisanego we wniosku stanu faktycznego, studenci uczelni mają obowiązek uiszczania opłat za pobyt w domu studenckim według określonych stawek wynikających z obowiązującego w tym zakresie cennika. Tym samym, ustalenie uznaniowo przez rektora na rzecz Wnioskodawcy indywidualnej stawki tej opłaty, niższej niż obowiązująca dla studentów uczelni, skutkowało niewątpliwie zmniejszeniem zobowiązania Wnioskodawcy z tytułu opłat za pobyt w domu studenckim, a tym samym powstaniem po jego stronie przysporzenia majątkowego, mającego konkretny wymiar finansowy.

2017
4
lis

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Wnioskodawczyni jest studentką prawa w systemie niestacjonarnym na uczelni wyższej. W 2016 r. wystąpiła do rektora uczelni o umorzenie płatności za czesne za rok 2016 w związku z trudną sytuacją finansową i zdrowotną w jakiej się znalazła. Do wniosku zostały dołączone stosowne dokumenty potwierdzające sytuację Zainteresowanej. Dnia 19 lipca 2016 r. Wnioskodawczyni otrzymała decyzję prorektora o zwolnieniu jej z obowiązku wniesienia opłaty w wysokości 4 800 zł za studia niestacjonarne jednolite magisterskie na kierunku prawo w roku akademickim 2015/2016. Decyzja ta została wydana na podstawie art. 207 ust. 1 i 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 104 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, przepisów regulaminu opłat za świadczone usługi edukacyjne w uczelni ( uchwała senatu uczelni). Na początku roku 2017 Zainteresowana dostała informację PIT-8C wystawioną przez uczelnię w związku z umorzeniem płatności za czesne z zeszłego roku. Zwolnienie z opłat za czesne wskazane zostało jako przychód w części „ D ” dokumentu PIT-8C. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu zwolnienia z opłaty czesnego w związku z trudną sytuacją finansową, po stronie Zainteresowanej wystąpił przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i czy kwotę tę należało wykazać w zeznaniu rocznym? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z danymi zawartymi w PIT-8C zwolnienie z opłat za czesne w kwocie 4 800 zł zostało uznane jako przychód.

2016
10
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

Uczelnia jest wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod numerem (...) posiada osobowość prawną. Założycielem uczelni jest C. spółka z o.o. Statut uczelni (§ 3) przewiduje, że do kompetencji założyciela należy: zmiana i nadawanie kolejnych statutów uczelni, określenie szczegółowego trybu powoływania i odwoływania organów jednoosobowych uczelni w tym określenie szczegółowych wymagań kwalifikacyjnych, jakie muszą spełniać kandydaci do objęcia funkcji jednoosobowych organów uczelni, powoływanie, odwoływanie rektora uczelni oraz zawieranie z nim umowy o pracę, po zasięgnięciu opinii senatu, powoływanie, odwoływanie kanclerza uczelni oraz zawieranie z nim umowy o pracę, po zasięgnięciu opinii senatu, powoływanie, odwoływanie dziekana uczelni, po zasięgnięciu opinii senatu, podjęcie decyzji o zmianie nazwy uczelni lub połączeniu z inną uczelnią w trybie przewidzianym w ustawie, podjęcie decyzji o likwidacji uczelni, podjęcie decyzji o sposobie zagospodarowania majątku uczelni pozostałego po jej likwidacji w trybie przewidzianym ustawą, wyrażanie zgody na zawieranie umów o współpracy z organami administracji państwowej, (...)

2016
10
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia od podatku przy świadczeniu usług zakwaterowania.

Fragment:

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. prawo o szkolnictwie wyższym prowadzi domy studenta, w których kwaterowani są studenci i doktoranci Politechniki .... oraz studenci i doktoranci innych uczelni, z którymi Politechnika ma zawartą umowę dotyczącą zakwaterowania. Osoby te kwaterowane są odpowiednio: na podstawie skierowania wystawianego przez Politechnikę podczas trwania okresu nauki, doraźnie podczas trwania nauki, doraźnie poza okresem nauki (okres wakacyjny). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy usługi zakwaterowania studentów i doktorantów Politechniki oraz studentów i doktorantów innych uczelni, z którymi Politechnika ma zawartą umowę dotyczącą zakwaterowania, opisane w stanie faktycznym, korzystają ze zwolnienia od opodatkowania VAT? Zdaniem Wnioskodawcy, stosownie do art. 43 ust.1 pkt 30 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku zakwaterowanie studentów i doktorantów Politechniki oraz studentów i doktorantów, z którymi Politechnika ma zawartą umowę dotyczącą zakwaterowania. Ustawodawca nie uzależnia prawa do zwolnienia od długości trwania usługi oraz okresu, w którym usługa jest wykonywana (podczas trwania nauki na uczelni wyższej lub w okresie wakacyjnym). Osoba studiująca posiada status studenta lub doktoranta nie tylko podczas trwania okresu nauki (przez dziewięć miesięcy), lecz w trakcie całego roku akademickiego, trwającego, zgodnie z ustalanym corocznie harmonogramem roku akademickiego, od rozpoczęcia okresu nauki w danym roku do rozpoczęcia okresu nauki w roku kolejnym, czyli także podczas przerwy wakacyjnej.

2016
29
lis

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie stwierdzenia, czy jednostka organizacyjna Uczelni posiadać będzie odrębną – od tworzącej ją Uczelni – podmiotowość podatkową.

Fragment:

W uzupełnieniu do wniosku wskazano, że: jednostka organizacyjna Uczelni, którą zamierza utworzyć Uczelnia, nie będzie ponosiła ryzyka gospodarczego związanego ze swoim działaniem, ryzyko to będzie ponosić Uczelnia; jednostka nie będzie działała we własnym imieniu i na własny rachunek, lecz w imieniu i na rachunek Uczelni; jednostka nie będzie miała własnego majątku, majątek należy do Uczelni, zasoby osobowe stanowią pracownicy zatrudnieni na Uczelni przez Rektora, jednostka nie będzie posiadała zasobów rzeczowych, zasoby należą do Uczelni, jednostka będzie podlegała regulaminowi pracy i Statutowi Uczelni, więc nie będzie miała swobody organizacji zasad wykonywania pracy; jednostka nie będzie ponosić odpowiedzialności deliktowej za szkody wyrządzone osobom trzecim, odpowiedzialność taką w dalszym ciągu ponosić będzie Uczelnia. W związku z powyższym opisem zadano m.in. następujące pytanie. Czy jednostka, o której mowa posiada lub może posiadać odrębną od Uczelni podmiotowość podatkową na potrzeby podatku od towarów i usług? Zdaniem Wnioskodawcy, wewnętrzna jednostka organizacyjna Uczelni, o której mowa, nie może uzyskać odrębnej od Uczelni podmiotowości podatkowej na potrzeby podatku od towarów i usług, ponieważ nie jest odrębną od Uczelni osobą prawną (korzysta z osobowości prawnej Uczelni i jej podmiotowości podatkowej) i działa w ramach struktury organizacyjnej Uczelni. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

2016
14
lip

Istota:

Czy przyznane Uniwersytetowi przez Ministerstwo Zdrowia środki - na ściśle określone cele - stanowią podstawę obliczenia „prewspółczynnika”, o którym w treści art. 86 ust. 2a i nast. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie sposobu określania zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników (Dz. U. 2015 r., poz. 2193)?

Fragment:

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ww. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, z budżetu państwa uczelnia publiczna otrzymuje dotacje na: zadania związane z: kształceniem studentów studiów stacjonarnych, kształceniem uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, kształceniem kadr naukowych, utrzymaniem uczelni, w tym na remonty; zadania uczelni wojskowej związane z obroną narodową; zadania uczelni służb państwowych związane z bezpieczeństwem obywateli i ochroną ludności; zadania uczelni artystycznej związane z działalnością kulturalną w rozumieniu przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; zadania uczelni morskiej związane z utrzymaniem statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych dla kadr morskich; zadania uczelni kształcącej personel lotniczy dla lotnictwa cywilnego, związane z utrzymaniem powietrznych statków szkolnych i specjalistycznych ośrodków szkoleniowych kadr powietrznych; zadania związane z bezzwrotną pomocą materialną dla studentów w zakresie określonym w art. 173 ust. 1 oraz dla doktorantów w zakresie określonym w art. 199 ust. 1; zadania związane ze świadczeniami zdrowotnymi, wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych w podstawowej jednostce organizacyjnej uczelni medycznej lub innej uczelni publicznej, w której prowadzone jest kształcenie na kierunkach medycznych pod bezpośrednim nadzorem nauczycieli akademickich posiadających kwalifikacje do wykonywania zawodu (...)

2015
9
paź

Istota:

W zakresie:ustalenia czy środki otrzymywane przez Wnioskodawcę za przyjęcie pracowników z uczelni partnerskich w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych „work shadowing” są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych

Fragment:

W ramach Funduszu (...) Wnioskodawca realizuje Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni. Działania te są prowadzone zgodnie z zasadami przyjętymi w równoległym programie (...) i obejmują: wysyłanie studentów na część studiów do partnerskich uczelni w Norwegii i Islandii, gdzie studenci realizują uzgodniony program studiów trwający od 3 do 6 miesięcy. wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich do i z uczelni partnerskich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych, uczestnictwa w seminariach, szkoleniach, warsztatach, konferencjach, lub stażu towarzyszącym „ work shadowing ”. W ramach programu jego uczestnicy otrzymują stypendia z dystrybuowanych przez Fundusz (...) i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014 środków. Przyznawane kwoty są wypłacane w walucie PLN. Operator programu Fundacja (...) zwrócił się z prośbą o potwierdzenie zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych środków dystrybuowanych przez Fundusz (...) i pochodzących z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014 do Ministra Finansów. Wydana interpretacja odnosi się do całej obecnie realizowanej II edycji Funduszu - okres programowania 2009-2014, okres wdrażania (...)

2015
1
paź

Istota:

Czy usługi szkoleniowe opisane w stanie faktycznym świadczone przez Akademię X... w ramach projektu „P.” są zwolnione z podatku od towarów i usług i czy VAT jest kwalifikowalny ww. projekcie?

Fragment:

Aby usługi te mogły korzystać ze zwolnienia – muszą być świadczone przez uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz jednostki badawczo-rozwojowe, w zakresie kształcenia na poziomie wyższym oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane. Natomiast przepis § 3 ww. rozporządzenia poszerza zakres zwolnienia od podatku VAT o świadczenie usług kształcenia innych niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26 ustawy, a więc innych niż w zakresie kształcenia na poziomie wyższym. Konfrontując przedstawiony we wniosku stan faktyczny z przytoczonym powyżej przepisami prawa, zarówno tych, które określają zakres zwolnień jak i tych które wskazują zadania uczelni należy stwierdzić, że usługi świadczone przez uczelnię w ramach przedmiotowego projektu wpisują się w zakres wyznaczony regulacjami ustawy o szkolnictwie wyższym. Ponadto, z uwagi na treść § 3 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia wykonawczego, zdecydowanie rozszerzającą zakres zwolnień od podatku, w zaistniałych okolicznościach, co do zasady wystarczającym do objęcia zwolnieniem świadczonych usług kształcenia jest spełnienie przesłanki o charakterze podmiotowym, tj. świadczenie ich przez uczelnię. Zatem usługi szkoleniowe świadczone (...)

2015
28
sie

Istota:

Możliwość skorzystania przez Zakład ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, w przypadku ponoszenia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową.

Fragment:

Wyodrębniona jednostka działa w strukturach Uczelni i nie jest podmiotem niezależnym, nie jest odrębnym podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Zakład deleguje swoich pracowników w podróże służbowe na obszarze kraju w celu prowadzenia badań i prac rozwojowych na potrzeby własne, na zlecenie, w tym na zlecenie Wnioskodawcy. W tak przestawionym stanie faktycznym, Wnioskodawca zadał m.in. pytanie, czy Zakład ma możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, w przypadku ponoszenia wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów za zwracane pracownikowi wydatki za parking oraz przejazd autostradą w związku z odbytą podróżą służbową poza limitem wynikającym z ewidencji przebiegu pojazdu w sytuacji kiedy wyjazd taki odbywać się będzie w ramach prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych. W oparciu o ww. przepisy oraz mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego, stwierdzić należy, że Zakład Produkcji Doświadczalnej jako jednostka pozawydziałowa działająca w strukturach Uczelni, nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (na co wskazuje sam Wnioskodawca). Podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych jest Uczelnia, podlegająca na mocy updop obowiązkowi podatkowemu.

2015
14
sie

Istota:

Podstawą prawną otrzymanego świadczenia nie jest stosunek pracy, ale uchwała senatu publicznej uczelni, podjęta na podstawie upoważnienia ustawowego, regulująca zasady pobierania opłat od studentów i doktorantów. Dlatego też przedmiotowy przychód nie stanowi przychodu ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy PIT, ale przychód z innych źródeł określony w art. 20 ust. 1 ustawy PIT. Z tych też względów brak jest podstaw do zastosowania do przedmiotowego nieodpłatnego świadczenia zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy PIT, który dotyczy świadczeń na podnoszenie kwalifikacji zawodowych przyznanych przez pracodawcę.

Fragment:

Przebieg tych studiów oraz prawa i obowiązki ich uczestników określa Regulamin studiów doktoranckich na Uczelni wprowadzony na podstawie art. 161 ust. 3 i art. 196 ust. 2 ww. ustawy, uchwałą Nr 31/2007 Senatu Uczelni z dnia 22 sierpnia 2007 r., zatwierdzoną przez Ministra Obrony Narodowej w drodze decyzji Nr 384/MON z dnia 22 sierpnia 2007 r. Zgodnie z treścią 2 ust. 6 Regulaminu, niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone na Uczelni są odpłatne, z tym że: „ z opłat zwolnieni są żołnierze zawodowi pełniący służbę oraz nauczyciele akademiccy Uczelni ”. W związku z powyższym, jeśli ww. osoby podejmą naukę na tych studiach uczelnia nie pobiera od nich opłat za te studia. Wnioskodawca traktuje to zwolnienie od opłat jako „ inne nieodpłatne świadczenia ” na rzecz żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach w Uczelni oraz na rzecz pracowników Uczelni będących nauczycielami akademickimi, stanowiące ich przychód ze stosunku służbowego (w stosunku do żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach w Uczelni) lub ze stosunku pracy (w stosunku do pracowników Uczelni będących nauczycielami akademickimi) – w rozumieniu art. 12 ustawy o podatku od osób fizycznych. Wnioskodawca nie stosuje w powyższych przypadkach przepisu (...)