IPPP2/4512-640/15-2/AO | Interpretacja indywidualna

Skoro Wnioskodawca nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług i wartość sprzedaży u Wnioskodawcy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży oraz od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług upłynął co najmniej rok to Wnioskodawca - na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT – ma prawo w trakcie 2015 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
IPPP2/4512-640/15-2/AOinterpretacja indywidualna
 1. uchybienie terminowi
 2. zwolnienia podmiotowe
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Procedury szczególne -> Szczególne procedury dotyczące drobnych przedsiębiorstw -> Drobni przedsiębiorcy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 6 lipca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ponownego wyboru zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2015 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości ponownego wyboru zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca 1 czerwca 2013 r. założył jednoosobową działalność gospodarczą (sprzedaż wysyłkowa bielizny), zarejestrowany został jako podatnik VAT „zwolniony”. Podatek dochodowy odprowadzał na zasadach ogólnych (skala podatkowa). W dniu 16 grudnia 2013 r. nastąpiła utrata prawa do zwolnienia VAT (przekroczono limit). Niestety w wyniku błędnej interpretacji przepisów podatkowych - wartość limitu została niewłaściwe określona, w związku z czym Wnioskodawca nie złożył do US VAT aktualizacji - podatnik stracił prawo do zwolnienia i nie odprowadzano podatku VAT. Podatnik tkwił w przeświadczeniu, iż nadal zachował prawo do zwolnienia, również w 2014 roku.

Działalność została zawieszona 1 września 2014 r. Przychód ze sprzedaży w 2014 r. wyniósł 121 410 zł. Do lipca 2015 r. przychód nie powstał, ze względu na zawieszenie działalności.

W kwietniu 2015 r. biuro rachunkowe dokonało ponownej analizy dokumentów, co doprowadziło do ujawnienia powyższych nieprawidłowości. W kwietniu 2015 r. Wnioskodawca złożył do US druk VAT aktualizacja oraz wszystkie zaległe formularze VAT-7. Zaległości podatkowe zostały uregulowane wraz z powstałymi odsetkami w kwietniu oraz maju 2015 r.

Podatnik planuje wznowienie działalności w 2015 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy podatnik może skorzystać w 2015 r. z ponownego zwolnienia z VAT, stając się podatnikiem VAT „zwolnionym” (np. od 1 sierpnia lub 1 września 2015 r.)...

Zgodnie z brzmieniem przepisu podatnik może powrócić do zwolnienia z VAT nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia. Przypadek podatnika jest o tyle skomplikowany, że utracił prawo do zwolnienia 16 grudnia 2013 r., natomiast utrata do zwolnienia została zgłoszona po terminie, w kwietniu 2015 r. Od którego momentu należy liczyć rok, w którym nie można skorzystać ze zwolnienia...

Zdaniem Wnioskodawcy, właściwe jest uznanie daty 16 grudnia 2013 r. za moment utraty prawa do zwolnienia z VAT. W związku z powyższym, zdaniem podatnika, powrót do zwolnienia z VAT jest możliwy w roku 2015 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Art. 113 ust. 1 ww. ustawy stanowi, że zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

Zgodnie z art. 113 ust. 4 ww. ustawy podatnicy, o których mowa w ust. 1 i 9, mogą zrezygnować ze zwolnienia określonego w ust. 1 i 9 pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym rezygnują ze zwolnienia, a w przypadku podatników rozpoczynających w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5, którzy chcą zrezygnować ze zwolnienia od pierwszej wykonanej czynności - przed dniem wykonania tej czynności.

Na podstawie art. 113 ust. 5 ww. ustawy jeżeli wartość sprzedaży zwolnionej od podatku na podstawie ust. 1 przekroczy kwotę, o której mowa w ust. 1, zwolnienie traci moc począwszy od czynności, którą przekroczono tę kwotę.

Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia, może, nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w ust. 1 (art. 113 ust. 11 ww. ustawy).

Stosownie do art. 113 ust. 13 ustawy o VAT zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie stosuje się do podatników:

 1. dokonujących dostaw:
  1. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
  2. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
   • energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0),
   • wyrobów tytoniowych,
   • samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
  3. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
  4. terenów budowlanych,
  5. nowych środków transportu;
 2. świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie;
 3. nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Jak wynika z art . 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art . 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art . 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl art. 96 ust. 3 ww. ustawy podmioty wymienione w art. 15, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 lub wykonujące wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3, mogą złożyć zgłoszenie rejestracyjne.

Stosownie do art . 96 ust. 5 pkt 2 ww. ustawy jeżeli podmioty, o których mowa w ust . 3, rozpoczną dokonywanie sprzedaży opodatkowanej, utracą zwolnienie od podatku lub zrezygnują z tego zwolnienia, obowiązane są do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego, o którym mowa w ust . 1, a w przypadku podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT zwolnieni - do aktualizacji tego zgłoszenia, przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, o którym mowa w art . 113 ust. 1 i 9, w przypadku utraty tego prawa.

Zgodnie z art. 96 ust. 12 ww. ustawy jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca 1 czerwca 2013 r. założył jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wysyłkowej bielizny. Wnioskodawca zarejestrowany został jako podatnik VAT „zwolniony”. W dniu 16 grudnia 2013 r. w związku z przekroczeniem limitu obrotów nastąpiła utrata prawa do zwolnienia VAT. W wyniku błędnej interpretacji przepisów podatkowych (wartość limitu została niewłaściwe określona) Wnioskodawca nie złożył do US VAT aktualizacji - podatnik stracił prawo do zwolnienia i nie odprowadzano podatku VAT. Wnioskodawca tkwił w przeświadczeniu, że nadal zachowuje prawo do zwolnienia, również w 2014 roku. 1 września 2014 r. działalność została zawieszona. Przychód ze sprzedaży w 2014 r. wyniósł 121 410 zł. Do lipca 2015 r. przychód nie powstał, ze względu na zawieszenie działalności. W kwietniu 2015 r. biuro rachunkowe dokonało ponownej analizy dokumentów, co doprowadziło do ujawnienia powyższych nieprawidłowości. W kwietniu 2015 r. Wnioskodawca złożył do US druk VAT aktualizacja oraz wszystkie zaległe formularze VAT-7. Zaległości podatkowe zostały uregulowane wraz z powstałymi odsetkami w kwietniu oraz maju 2015 r. Podatnik planuje wznowienie działalności w 2015 r.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania w 2015 r. ponownie ze zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług w związku utratą zwolnienia 16 grudnia 2013 r. i zgłoszeniem tej utraty w kwietniu 2015 r. tj. po terminie.

W świetle przywołanych przepisów, co do zasady, podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może ponownie skorzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług w sytuacji, kiedy spełnione zostaną następujące warunki:

 • od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku lub rezygnacja z tego zwolnienia, musi upłynąć co najmniej rok,
 • wartość sprzedaży u podatnika w poprzednim roku podatkowym nie może przekroczyć określonej wartości sprzedaży, wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT,
 • podatnik nie może wykonywać czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wobec przedstawionej treści wniosku i przywołanych przepisów należy stwierdzić, że możliwy jest powrót Wnioskodawcy do zwolnienia przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług w 2015 roku. Z wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wysyłkowej sprzedaży bielizny. Wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym wyniosła u Wnioskodawcy 121 410 zł. Ponadto - jak wskazał Wnioskodawca - utrata prawa do zwolnienia od podatku VAT nastąpiła 16 grudnia 2013 r. Z okoliczności przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca przekroczył limit do zwolnienia w VAT 16 grudnia 2013 r. Zatem od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia (limit uprawniający do zwolnienia został przekroczony 16 grudnia 2013 r.) do momentu ponownego wyboru zwolnienia minął 1 rok.

Tak wiec, skoro Wnioskodawca nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług i wartość sprzedaży u Wnioskodawcy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży oraz od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług upłynął co najmniej rok to Wnioskodawca - na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT – ma prawo w trakcie 2015 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Przy czym, powrót do zwolnienia może nastąpić od początku danego miesiąca następującego po wyznaczonym w art. 113 ust. 11 ustawy o VAT okresie karencji. O ponownym wyborze zwolnienia Wnioskodawca powinien poinformować właściwego naczelnika urzędu skarbowego deklarując zmianę w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R, zgodnie z przepisem art. 96 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Zatem w zaistniałej sytuacji Wnioskodawca chcąc ponownie wybrać zwolnienie od sierpnia 2015 r. lub września 2015 r. powinien złożyć zgłoszenie aktualizacyjne do 7 dnia danego miesiąca odpowiednio. Złożony druk aktualizacyjny stanowi poinformowanie właściwego organu podatkowego o skorzystaniu ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług i zachowywaniu się jak podatnik zwolniony z podatku VAT.

Należy zauważyć, że dla możliwości ponownego wyboru ww. zwolnienia nie ma znaczenia zgłoszenie po terminie ustawowym utraty prawa do zwolnienia określonego w art . 113 ustawy o VAT. Wnioskodawca w niniejszych okolicznościach nie dopełnił, w terminie, obowiązku powiadomienia właściwego naczelnika urzędu skarbowego o utracie prawa do zwolnienia. Obowiązek złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego powstał przed dniem utraty prawa do zwolnienia, gdyż jak stanowi art . 96 ust. 5 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług Wnioskodawca jako podatnik VAT zwolniony zobowiązany był do złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego przed dniem, w którym traci prawo do zwolnienia przewidzianego w art . 113 ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższa nieprawidłowość nie przekłada się jednak na ponowny wybór zwolnienia. Przepis art . 113 ust. 11 ustawy o VAT statuujący o możliwości ponownego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art . 113 ust. 1 ustawy o VAT dotyczy w szczególności upływu co najmniej roku od daty utraty prawa do zwolnienia lub rezygnacji z tego zwolnienia. Zatem przepis ten nie stanowi o wypełnieniu warunku dotyczącego upływu roku od momentu zgłoszenia utraty prawa do zwolnienia lub zgłoszenia rezygnacji z tego zwolnienia. Wnioskodawca utracił prawo do zwolnienia 16 grudnia 2013 r. w związku z przekroczeniem limitu, co potwierdził złożeniem zgłoszenia aktualizacyjnego w kwietniu 2015 r. W zgłoszeniu, złożonym w kwietniu 2015 r., Wnioskodawca poinformował jedynie naczelnika urzędu skarbowego o utracie prawa do zwolnienia i złożył zaległe deklaracje dla podatku VAT oraz uregulował podatek należny w związku z utratą 16 grudnia 2013 r. prawa do korzystania ze zwolnienia przewidzianego w art . 113 ustawy o podatku od towarów i usług.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.