Uchybienie terminowi do wniesienia odwołania | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uchybienie terminowi do wniesienia odwołania. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
sty

Istota:

Uchylenie przez Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnięcia organu podatkowego w celu poczynienia dodatkowych ustaleń w przedmiocie faktycznej daty doręczenia spornej decyzji nie może być kwalifikowane jako rażące naruszenie zasady prawdy obiektywnej (art. 122 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), jeżeli zastrzeżenia strony co do tej daty nie są oczywiście bezzasadne.

Fragment:

(...) zebrania oraz rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sprawie) i art. 191 (zasada swobodnej oceny dowodów) ordynacji podatkowej. Tymczasem, w uzasadnieniu rewizji nadzwyczajnej w ogóle nie wywiedziono, na czym w rozpoznawanej sprawie polegało "rażące naruszenie" wskazanych przepisów prawnych. Przeciwnie, mając na uwadze to, że zaskarżonym wyrokiem Naczelny Sąd Administracyjny uchylił wydane na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 ordynacji podatkowej postanowienie stwierdzające uchybienie terminowi do wniesienia odwołania, nakazując organowi podatkowemu ponowne zbadanie okoliczności sprawy, przy uwzględnieniu wszystkich dostępnych dowodów, wnoszący rewizje nadzwyczajną ograniczył się w jej uzasadnieniu wyłącznie do próby wykazania trafności sformułowanej przez siebie oceny, wedle której "wbrew twierdzeniom Sądu orzekającego, organy podatkowe starannie i dokładnie przeprowadziły postępowanie wyjaśniające dotyczące ustalenia terminu wniesienia (...)