Uchybienie terminowi | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uchybienie terminowi. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
18
lis

Istota:

Skoro Wnioskodawca nie wykonuje czynności wymienionych w art. 113 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług i wartość sprzedaży u Wnioskodawcy w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła wskazanej w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT wartości sprzedaży oraz od końca roku, w którym nastąpiła utrata prawa do zwolnienia od podatku przewidzianego w art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług upłynął co najmniej rok to Wnioskodawca - na podstawie art. 113 ust. 11 ustawy o VAT – ma prawo w trakcie 2015 r. ponownie skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

Zgodnie z art. 96 ust. 12 ww. ustawy jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest obowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana. Obowiązek ten nie dotyczy przypadków, gdy następuje wyłącznie zmiana danych objętych obowiązkiem aktualizacji na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r. nr 269, poz. 2681, z późn. zm.). Zdanie drugie nie ma zastosowania w przypadku, gdy zgłaszana zmiana powoduje zmianę właściwości organu podatkowego. Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca 1 czerwca 2013 r. założył jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży wysyłkowej bielizny. Wnioskodawca zarejestrowany został jako podatnik VAT „ zwolniony ”. W dniu 16 grudnia 2013 r. w związku z przekroczeniem limitu obrotów nastąpiła utrata prawa do zwolnienia VAT. W wyniku błędnej interpretacji przepisów podatkowych (wartość limitu została niewłaściwe określona) Wnioskodawca nie złożył do US VAT aktualizacji - podatnik stracił prawo do zwolnienia i nie odprowadzano podatku VAT.

2011
1
sty

Istota:

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy w przedstawionym stanie faktycznym przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z przedmiotowej faktury.Zdaniem podatnika, analiza przepisów art. 32 ust. 1 oraz art. 19 ustawy o VAT pozwala wnioskować, iż wypełnione zostały określone prawem przesłanki warunkujące możliwość skorzystania z prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony. Jednocześnie podatnik podnosi, iż przepisy nie wyłączają prawa do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony zawarty w fakturze wystawionej po terminie.

Fragment:

Natomiast w obowiązującym stanie prawnym wystawienie faktury VAT potwierdzającej wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu, z uchybieniem terminu dla jej wystawienia, nie wyłącza samoczynnie prawa odbiorcy tej faktury do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w tej fakturze o ile zachowane są warunki realizacji tego prawa określone w odnośnych przepisach i nie zachodzą przypadki, w których przepisy dotyczące podatku VAT prawo to ograniczają.