IPPB4/415-788/14-4/JK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
1) W jaki sposób Spółka powinna obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia wypłacanego DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, jeśli takie wynagrodzenie zostanie DC przyznane wyłącznie w uchwale zgromadzenia wspólników?2) Jakie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążyłyby na Spółce gdyby DC pełnił funkcje członka zarządu Spółki za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 18 września 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r., data wpływu 15 grudnia 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr IPPB5/423-972/14-2/AM, IPPB1/415-1138/14-2/EC, IPPB4/415-788/14-2/JK (data nadania 4 grudnia 2014 r., data doręczenia 8 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia z dnia 3 grudnia 2014 r. Nr IPPB5/423-972/14-2/AM, IPPB1/415-1138/14-2/EC, IPPB4/415-788/14-2/JK (data nadania 4 grudnia 2014 r., data doręczenia 8 grudnia 2014 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości 120 zł i doręczenie kserokopii dowodu uiszczenia opłaty do tut. organu lub sprecyzowanie, którego z przedstawionych zdarzeń przyszłych dotyczy uiszczona w dniu 6 października 2014 r. kwota oraz doprecyzowanie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r., data wpływu 15 grudnia 2014 r.), powyższe uzupełniono w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka) jest polskim rezydentem podatkowym, działa m.in. w obszarze badania rynku i opinii publicznej nabywania i tworzenia aplikacji internetowych, w tym m.in. aplikacji online, przetwarzania i analizy danych, nabywania i tworzenia narzędzi informatycznych służących do analizy zachowań konsumenckich.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 400.100 zł, a udziałowcami są:

 • BG, który posiada 2000 udziałów o łącznej wartości 200.000 zł (według odpisu z KRS z dnia 23 lipca 2014 r.),
 • JO, który posiada 1976 udziałów o łącznej wartości 197.600 zł (według odpisu z KRS z dnia 23 lipca 2014 r.),
 • KO, która posiada 24 udziały o łącznej wartości 2.400 zł (według listy wspólników),
 • DC, który posiada 1 udział o łącznej wartości 100 zł (według listy wspólników).

Funkcje w zarządzie Spółki pełnią KO – jako Prezes oraz JO – jako Wiceprezes.

Spółka w dniu 1 kwietnia 2013 r. zawarła umowę o świadczenie usług z DC – dalej: Umowa. Zgodnie z Umową DC prowadzi działalność gospodarczą w zakresie badania rynku i opinii publicznej, zarządzania urządzeniami informatycznymi oraz przetwarzania danych i działalności portali internetowych. Na podstawie Umowy DC zobowiązał się do świadczenia usług obejmujących następujące czynności:

 • prowadzenie projektów związanych z badaniem rynku,
 • opracowanie i wdrażanie metodologii badań rynkowych i opinii publicznej,
 • pozyskiwanie podwykonawców i ich weryfikacja merytoryczna na potrzeby badań rynku, opracowanie planów.

W przyszłości planowane jest powołanie DC do zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników, przy czym Umowa wiążąca obecnie DC ze Spółką w okresie pełnienia przez DC funkcji członka zarządu nadal będzie obowiązywać. Rozważane jest nie wypłacanie DC wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki.

W uzupełnieniu z dnia 11 grudnia 2014 r. (data nadania 12 grudnia 2014 r., data wpływu 15 grudnia 2014 r.) Wnioskodawca poinformował, że oznaczenie „DC” odnosi się do osoby fizycznej, która prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej.

Przedmiotem działalności DC jest badanie rynku i opinii publicznej, zarządzanie urządzeniami informatycznymi, przetwarzanie danych i działalność portali internetowych. Na podstawie Umowy zawartej między Spółką (Wnioskodawcą) a DC w ramach prowadzonej przez DC działalności gospodarczej, DC zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług obejmujących następujące czynności:

 • prowadzenie projektów związanych z badaniem rynku,
 • opracowanie i wdrażanie metodologii badań rynkowych i opinii publicznej,
 • pozyskiwanie podwykonawców i ich weryfikacja merytoryczna na potrzeby badań rynku,
 • opracowanie planów.

Biorąc pod uwagę powyższe w ocenie Wnioskodawcy ww. umowa zawarta między Spółką, a DC nie będzie miała charakteru umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktu menedżerskiego lub umowy o podobnym charakterze.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy pełnienie przez DC funkcji członka zarządu Spółki bez wynagrodzenia z tytułu pełnienia tej funkcji spowoduje powstanie po stronie Spółki przychodu z nieodpłatnych świadczeń...
 2. W jaki sposób Spółka powinna obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia wypłacanego DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, jeśli takie wynagrodzenie zostanie DC przyznane wyłącznie w uchwale zgromadzenia wspólników...
 3. Jakie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążyłyby na Spółce gdyby DC pełnił funkcje członka zarządu Spółki za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników...
 4. Czy Spółka powinna traktować wynagrodzenie wypłacane DC z tytułu Umowy, w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki, jako wynagrodzenie z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej i z tytułu tej Umowy Spółka nie jest zobowiązana do wypełniania obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych...
 5. Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę wynagrodzenia DC z tytułu Umowy w trakcie pełnienia przez DC funkcji członka zarządu stanowiłyby dla Spółki koszty uzyskania przychodów...

Odpowiedź na pytanie Nr 2 i 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pozostałe pytania została udzielona w odrębnych rozstrzygnięciach.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 2.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki kwalifikowane będą do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. – działalność wykonywana osobiście. Przy czym, zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych z tego tytułu powinna być obliczana przez Spółkę jako płatnika przez zmniejszenie dokonywanego świadczenia o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 5 u.p.d.o.f. oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.d.o.f. i przy zastosowaniu najniższej stawki podatkowej w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f. Tak obliczoną zaliczkę płatnik powinien również zmniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b u.p.d.o.f., pobranej ze środków podatnika przez płatnika.

Ad. 3.

Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki kwalifikowane byłyby do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. – działalność wykonywana osobiście.

W związku z powyższym, Spółka jako wypłacająca wynagrodzenie DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu zobowiązana będzie jako płatnik zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych:

 1. w ciągu roku podatkowego do obliczania, pobierania i przekazywania ich do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce siedziby Spółki w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło potrącenie podatku, na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art. 42 ust. 1 u.p.d.o.f.
 2. po zakończeniu roku podatkowego do sporządzenia i przekazania:
  • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę Spółki roczne deklaracje na formularzu PIT-4R na podstawie art. 42 ust. 1a u.p.d.o.f.;
  • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym do DC i właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania urzędowi skarbowemu imiennej informacji o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 1 u.p.d.o.f.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przepis art. 10 ww. ustawy określa źródła przychodów dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. Jednym ze źródeł przychodów wymienionych w ust. 1 pkt 2 jest działalność wykonywana osobiście.

W myśl art. 13 pkt 7 cyt. ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, Spółka w przyszłości planuje powołanie DC do zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników.

Z powołanych powyżej przepisów wynika jednoznacznie, że przychody osoby fizycznej uzyskiwane z tytułu pełnienia określonych funkcji we władzach spółki (np. jako członka zarządu) kwalifikuje się do źródła przychodu, o którym mowa w art. 13 pkt 7 powołanej ustawy, bez względu na to, w jaki sposób osoba ta została powołana do wykonywania tych funkcji. Oznacza to, że nawet kiedy czynności związane z wykonywaniem tychże funkcji wykonywane są przez udziałowca Spółki – przychód uzyskiwany z tegoż tytułu zalicza się do przychodu z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody podatnika osiągającego przychody z osobiście wykonywanej działalności, o której mowa w art. 13 pkt 7 ww. ustawy, podlegają co do zasady opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej określonej w art. 27 ust. 1 cyt. ustawy.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Stosownie zaś do treści art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koszty uzyskania przychodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustala się w wysokości określonej w ust. 2 pkt 1 ustawy (tj. 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł), a jeżeli podatnik tego samego rodzaju przychody uzyskuje od więcej niż jednego podmiotu albo od tego samego podmiotu, ale z tytułu kilku stosunków prawnych, w wysokości określonej w ust. 2 pkt 2 (tj. nie mogą przekroczyć łącznie 2.002 zł 05 gr za rok podatkowy).

Stosownie do art. 42 ust. 1 ww. ustawy, płatnicy o których mowa w art. 41, przekazują kwoty pobranych zaliczek na podatek oraz kwoty zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki (podatek) – na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby. (...).

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1a cyt. ustawy, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w art. 41, są obowiązani przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru (PIT-4R) (...).

Zgodnie z art. 42 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani przesłać podatnikom, o których mowa w art. 3 ust. 1, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika - imienne informacje o wysokości dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 1, sporządzone według ustalonego wzoru (PIT-11).

W związku z powyższym, przychody uzyskiwane przez DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki kwalifikowane będą do źródła przychodów zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych– działalność wykonywana osobiście. Spółka zaś jako płatnik będzie zobowiązana do obliczania, pobierania i odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, na zasadach wskazanych w art. 41 w zw. z art. 42 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś po zakończeniu roku podatkowego do sporządzenia i przekazania:

 • do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę Spółki roczne deklaracje na formularzu PIT-4R na podstawie art. 42 ust. 1a ww. ustawy oraz
 • do końca lutego roku następującego po roku podatkowym do DC i właściwego ze względu na jego miejsce zamieszkania urzędowi skarbowemu imiennej informacji o wysokości dochodu na formularzu PIT-11 na podstawie art. 42 ust. 2 pkt 1 powołanej wyżej ustawy.

Stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.