ILPB1/415-1219/12-3/TW | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy na gruncie przepisów UPDOF, wypłata po dniu 01 listopada 2011 roku, wskutek podjętej uchwały wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, będącej następcą prawnym spółki komandytowej:
1) niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, powstałych jeszcze w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed jej przekształceniem w spółkę osobową prawa handlowego,
2) niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej,
- podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 grudnia 2012 r. (data wpływu 20 grudnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce przekształcanej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę przekształcaną oraz w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce przekształcanej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni od szeregu lat uczestniczy jako wspólnik w spółkach prawa handlowego, przy czym:

 1. do 31.07.2007 była wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 2. od 0l.08.2007 do 0l.11.2011 była wspólnikiem (komandytariuszem) spółki osobowej, powstałej z przekształcenia Sp. z o.o., a działającej pod firmą spółka komandytowa (od 11.04.2008 zmiana nazwy na sp. z o.o. spółka komandytowa),
 3. od 02.11.2011 jest akcjonariuszem spółki działającej pod nazwą sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna, powstałej z przekształcania firmy sp. z o.o. spółka komandytowa.

Sp. z o.o. powstała w dniu 18 stycznia 2007 r. z połączenia Konsorcjum sp. z o.o. i Spółki Jawnej. Na dzień przekształcenia sp. z o.o. w spółkę komandytową, w spółce z o.o. istniały niepodzielone zyski lat ubiegłych (ze spółki Konsorcjum sp. z o.o. oraz ze spółki sp. z o.o.), które nie zostały opodatkowane na dzień przekształcenia z uwagi na istniejące ówcześnie regulacje prawne. Do końca bowiem 2008 roku przychodem podatkowym nie były niepodzielone zyski w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe.

Począwszy od dnia 01.08.2007 do 0l.11.2011, dochód uzyskiwany przez Wnioskodawczynię z uczestnictwa w spółce osobowej był opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych, stosownie do przepisów art. 8 ust. 1 UPDOF. W konsekwencji, od dochodu z uczestnictwa w spółce komandytowej, zaklasyfikowanego jako dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej, zgodnie z art. 5b ust. 2 UPDOF, Wnioskodawczyni uiściła podatek dochodowy od osób fizycznych. Warto również nadmienić, iż podatek został zapłacony od dochodu, który fizycznie nie został w danym roku podatkowym Wnioskodawczyni wypłacony w całości, co jest konsekwencją istnienia obowiązku opodatkowywania dochodów memoriałowych (przychodów nawet faktycznie nie otrzymanych).

W trakcie poszczególnych lat podatkowych Wnioskodawczyni pobierała zaliczki na poczet zysku za dany rok podatkowy, przy czym należy zaznaczyć, iż zaliczki te dotyczyły zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej. Pobór zaliczek na poczet zysków pozostawał bez wpływu na obowiązek zapłaty od pobranych kwot podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dodatkowo Wnioskodawczyni nie pobierała żadnych wypłat z tytułu niepodzielonych zysków powstałych za czasów istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a przeniesionych na kapitały rezerwowe spółki komandytowej wskutek przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Reasumując, do dnia przekształcenia sp. z o.o. spółka komandytowa w sp. z o. o. spółka komandytowo-akcyjna:

 1. Wnioskodawczyni uiściła należny podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów ze spółki komandytowej za okres 0l.08.2007 do 01.11.2011;
 2. Wnioskodawczyni nie otrzymała w całości zysków ze spółki komandytowej, za okres 01.08.2007 do 01.11.2011;
 3. od pobranych zaliczek na poczet zysków za dany rok podatkowy Wnioskodawczyni nie uiszczała powtórnie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. Wnioskodawczyni nie pobierała żadnych kwot tytułem niepodzielonych zysków powstałych przed przekształceniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

Po dniu 02 listopada 2011 r. spółka komandytowo-akcyjna powzięła uchwałę o wypłacie części zysków z lat poprzednich oraz za rok 2011, przy czym uchwała dotyczyła wypłaty części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowo-akcyjnej.

Dodatkowo spółka komandytowo-akcyjna planuje wypłatę kolejnych części zysków za lata poprzedzające powstanie spółki komandytowo-akcyjnej, przy czym dotyczy to niewypłaconych zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej oraz niepodzielonych zysków za czasów istnienia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy na gruncie przepisów UPDOF, wypłata po dniu 01 listopada 2011 roku, wskutek podjętej uchwały wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, będącej następcą prawnym spółki komandytowej:

 1. niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, powstałych jeszcze w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed jej przekształceniem w spółkę osobową prawa handlowego,
 2. niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej,

– podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie oznaczone nr 2, tj. w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce przekształcanej. Natomiast w zakresie skutków podatkowych wypłaty przez spółkę przekształconą niepodzielonych zysków wypracowanych przez spółkę przekształcaną tut. organ wydał w dniu 20 marca 2013 r. interpretację indywidualną nr ILPB1/415-1219/12-2/TW.

Zdaniem Wnioskodawczyni, wypłata po dniu 01 listopada 2011 roku:

 1. l) niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, powstałych jeszcze w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, przed jej przekształceniem w spółkę osobową prawa handlowego (spółkę komandytową),
 2. niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej,

nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad 1)

Analizując skutki podatkowe przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową w pierwszej kolejności należy zauważyć, że należy odnieść się do treści przepisów według stanu prawnego obowiązującego w roku przekształcenia, tj. w 2007 roku.

Żaden ówczesny przepis UPDOF nie wskazywał na konieczność opodatkowania niepodzielonych zysków ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w przypadku jej przekształcenia w spółkę osobową prawa handlowego.

Przepis art. 24 ust. 5 pkt 8, w związku z art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDOF, określający, że jako przychody z kapitałów pieniężnych, podlegają opodatkowaniu wartości niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe, został wprowadzony do ustawy na mocy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2008 r. Nr 209, poz. 1316) i wszedł w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku. Dodatkowo należy nadmienić, że wprowadzony przepis dotyczy opodatkowania niepodzielonych zysków przy przekształceniach spółek kapitałowych w osobowe, dokonywanych od dnia 1 stycznia 2009 roku, a przychód wskazany w przepisie art. 24 ust. 5 pkt 8 UPDOF określa się na dzień przekształcenia.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przekształcenie spółki kapitałowej w osobową, zarówno z punktu widzenia prawa spółek handlowych, jak i prawa podatkowego nie stanowi likwidacji spółki kapitałowej. Przekształcenie Spółki z o.o. w Spółkę komandytową na podstawie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, stanowi jedynie zmianę formy prawnej organizacji. U udziałowców przekształcanej spółki kapitałowej nie powstało w chwili przekształcenia zobowiązanie podatkowe od zysków z lat poprzednich, zgromadzonych na kapitale zapasowym i przekazanych do majątku spółki przekształconej (osobowej).

Stosownie do brzmienia art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDOF, w brzmieniu obowiązującym w roku 2007, za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Natomiast art. 24 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy reguluje, iż dochodem z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej. Przekształcenie Spółki z o.o w Spółkę komandytową nie stanowi likwidacji tej pierwszej, a jedynie jej transformację. Wobec powyższego, wykazany w pasywach Spółki z o.o. kapitał zapasowy, zysk netto za rok obrotowy oraz zysk z lat ubiegłych, po przekształceniu w Spółkę komandytową nie podlega opodatkowaniu. Również w przypadku późniejszego zwrotu kapitału Spółki komandytowej (w skład którego będą wchodziły m.in. zyski z lat ubiegłych spółki przekształconej) na rzecz wspólników, nie powstanie przychód do opodatkowania, gdyż sama czynność wypłaty środków finansowych wspólnikowi Spółki komandytowej nie rodzi skutków podatkowych. Wypłacone środki nie zostały sklasyfikowane w żadnym przepisie UPDOF jako przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Na poparcie swojego stanowiska Wnioskodawczyni powołuje:

 • postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Śródmieście z dnia 23 sierpnia 2007 r. nr ZD/423-27/07;
 • postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Ursynów z dnia 29 czerwca 2007 r. nr 1438/DF2/415-40-50/168/196/07/AZ oraz
 • interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 8 stycznia 2009 r. sygn. IBPBI/1/415-960/08/AB.

Ad 2)

Stosownie do treści art. 5b ust. 2 UPDOF, jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 UPDOF, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zgodnie z kolei z art. 9 ust. 2 UPDOF, dochodem ze źródła przychodów, co do zasady, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Dla podatników, którzy prowadzą księgi rachunkowe, za dochód z działalności gospodarczej uważa się dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg, zmniejszony o dochody wolne od podatku i zwiększony o wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, zaliczone uprzednio w ciężar kosztów uzyskania przychodów (ar. 24 ust. 1 UPDOF).

Dodatkowo, wziąwszy pod uwagę treść podstawowych regulacji odnoszących się do ustalania przychodów i kosztów podatkowych, a mianowicie art. 14 i 22 UPDOF, należy stwierdzić, że co do zasady, dochód z uczestnictwa w spółce osobowej, osiągany przez osobę fizyczną podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych memoriałowo, tj. niezależnie od tego, czy osoba fizyczna osiągnęła go faktycznie w postaci wygenerowanej nadwyżki środków pomiędzy uzyskanymi przychodami a poniesionymi kosztami. Co więcej, dochód taki podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych nawet w sytuacji gdy osoba fizyczna fizycznie nie posiada żadnych środków pieniężnych z nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania.

W związku z osiągnięciem dochodu z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej, osoba fizyczna jest zobowiązana wpłacać zaliczki na podatek w trakcie roku podatkowego, złożyć stosowne zeznanie podatkowe i rozliczyć należny podatek wynikający z zeznania rocznego.

Reasumując, w sytuacji uzyskania dochodu z tytułu uczestnictwa przez osobę fizyczną w spółce komandytowej, dochód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w momencie jego uzyskania, tj. przy uwzględnieniu metody memoriałowej, bez względu na fakt fizycznej wypłaty środków z tego tytułu.

Jeżeli następnie wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, będącej następcą prawnym spółki komandytowej podejmą uchwałę o wypłacie, stosownie do wysokości ich udziałów, wartości niewypłaconych zysków z lat poprzednich, to wypłata taka będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Niedopuszczalnym jest bowiem podwójne opodatkowanie tych samych wartości, w opisywanym przypadku chodziłoby o podwójne opodatkowanie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Skoro w wyniku osiągnięcia dochodu ze spółki osobowej wspólnik - osoba fizyczna - już raz zapłacił od tych wartości podatek dochodowy od osób fizycznych za rok podatkowy, za który został ów dochód osiągnięty, to fizyczna wypłata tych wartości ze spółki komandytowo-akcyjnej, oczywiście po podjęciu stosownej uchwały, nie powinna podlegać już ponownie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem podsumowując, należy zauważyć, że jeżeli wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej podejmą uchwalę o wypłacie niewypłaconych do tej pory zysków z lat ubiegłych obejmujących zyski spółki komandytowej i opodatkowanych na zasadzie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust. 1 UPDOF, to taka wypłata nie będzie ponownie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w odniesieniu do pytania 2 uznaje się za prawidłowe.

Zasady przekształcania spółek prawa handlowego regulują przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.).

Zgodnie z art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).

W myśl przepisu art. 552 powyższej ustawy, spółka przekształcana staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki przekształconej do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie sąd rejestrowy z urzędu wykreśla spółkę przekształcaną.

Na podstawie art. 553 ww. ustawy, spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Wspólnicy spółki przekształcanej uczestniczący w przekształceniu stają się z dniem przekształcenia wspólnikami spółki przekształconej.

Przekształcenie spółek w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych powoduje przeniesienie majątku jednej spółki działającej w określonej formie prawnej na inny podmiot, który dalszą działalność ma prowadzić jako spółka handlowa innego typu. Przekształcenie spółki osobowej (spółki komandytowej) w inną osobową spółkę handlową (spółkę komandytowo-akcyjną), nie jest więc tożsame z jej likwidacją, lecz jest jej kontynuacją w innej formie prawnej. Zgodnie z zasadą tożsamości podmiotów biorących udział w przekształceniu, majątek spółki przekształcanej z dniem przekształcenia staje się majątkiem spółki przekształconej. Wartość tego majątku zostaje w toku przekształcenia ustalona, poszczególne składniki majątku wycenione (art. 558 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych), a plan przekształcenia poddany badaniu przez biegłego rewidenta (art. 559 § 1 Kodeksu spółek handlowych). W dniu przekształcenia wiadomo więc dokładnie, jaki jest majątek spółki przekształcanej.

Kwestię sukcesji praw i obowiązków podatkowych, związanych z transformacjami podmiotowymi reguluje ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.). Ogólna zasada w tym zakresie wyrażona została w art. 93a § 2 pkt 1 lit. b) w związku z art. 93 § 1, zgodnie z którym osobowa spółka handlowa powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Taki stan prawny pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż proces przekształcenia się spółek jest związany z sukcesją podatkową spółki przekształconej. Skutkiem takiego przekształcenia jest utrata podmiotowości prawnej przez spółkę przekształcaną, natomiast spółka przekształcona uzyskuje podmiotowość prawną z dniem wpisu do rejestru sądowego. Przewidziana w Ordynacji podatkowej zasada następstwa prawnego ma charakter sukcesji uniwersalnej, czyli oznacza przejście praw i obowiązków z jednego podmiotu (względnie z dwóch lub więcej, w zależności od rodzaju transformacji) na inny podmiot (podmioty). Wskutek dokonanego przekształcenia, kwoty zysków stają się składową częścią majątku spółki komandytowej.

Skutki podatkowe przekształcenia spółek regulują przepisy ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.).

Podkreślenia wymaga, że zarówno spółka komandytowa, jak i spółka komandytowo-akcyjna, są spółkami osobowymi prawa handlowego i nie posiadają osobowości prawnej (art. 5a pkt 26 ww. ustawy). W konsekwencji, podatnikami podatku dochodowego nie są ww. spółki; są nimi natomiast poszczególne osoby fizyczne lub prawne będące ich wspólnikami.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

 1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat;
 2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki niebędącej osobą prawną (art. 8 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Natomiast przepis art. 5b ust. 2 tej ustawy stanowi, że jeżeli pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzi spółka niemająca osobowości prawnej (np. spółka komandytowa), to przychody wspólnika z udziału w takiej spółce, określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy, uznaje się za przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3.

Za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (art. 14 ust. 1 cyt. ustawy). Podatnicy osiągający dochody z działalności gospodarczej, o której mowa w art. 14, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy według zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h (art. 44 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).

Mając powyższe na względzie, należy stwierdzić, że w przedstawionej sytuacji, do momentu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną Wnioskodawczyni była zobowiązany do opodatkowania wszelkich przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w ramach spółki komandytowej. Wnioskodawczyni tego obowiązku dopełniła. Uzyskany w ten sposób dochód nie został jednak Wnioskodawczyni w całości wypłacony. Po dokonaniu przekształcenia spółki komandytowej w spółkę komandytowo-akcyjną, środki pieniężne stanowiące ten dochód będą się znajdowały w gestii spółki komandytowo-akcyjnej, jako podmiotu kontynuującego działalność spółki komandytowej. Nie będzie to jednak zmieniało faktu, iż są to środki pieniężne należne Wnioskodawczyni, które w każdej chwili będą mogły zostać jej wypłacone.

W przypadku wypracowania zysku przez spółkę komandytowo-akcyjną, jej wspólnicy (w tym Wnioskodawczyni) w praktyce będą uprawnieni do otrzymania środków pieniężnych niejako z dwóch „źródeł”. Pierwszym z nich będzie należna im kwota dochodu wypracowanego w ramach spółki komandytowej (przed jej przekształceniem w spółkę komandytowo-akcyjną). Natomiast drugim będzie kwota zysku wypracowanego już przez samą spółkę komandytowo-akcyjną, należna im zgodnie z zasadami podziału zysku określonymi w statucie spółki.

Należy jednak mieć na względzie, że dochód wypracowany przed dniem przekształcenia spółki komandytowej został już uprzednio opodatkowany, jako dochód uzyskany przez wspólników (w tym przez Wnioskodawczynię) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przytoczonymi powyżej przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Albowiem przychodem z działalności gospodarczej są kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane (tak w art. 14 ust. 1 cytowanej ustawy).

Dochód z tego tytułu podlega zaliczkowemu opodatkowaniu w trakcie roku podatkowego. W przypadku osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarzą w formie spółek osobowych, w tym spółek komandytowych, opodatkowaniu podlegają dochody wypracowane z tej działalności, niezależnie od tego, czy zostaną one pozostawione w majątku spółki z przeznaczeniem np. na dalszy rozwój, czy też faktycznie wypłacone wspólnikom.

Zatem podział i faktyczna wypłata wspólnikowi zysku, dokonane w późniejszym terminie, do wysokości wcześniej opodatkowanego dochodu, pozostaje neutralna podatkowo. W przypadku, gdy wspólnikowi spółki komandytowej nie zostaje faktycznie wypłacony przysługujący mu (a opodatkowany wcześniej) zysk, to przekształcenie tej spółki w spółkę komandytowo-akcyjną nie zmienia faktu, iż późniejsza wypłata wspólnikowi przez spółkę komandytowo-akcyjną tego zysku pozostaje neutralna podatkowo.

Zatem w opisanym zdarzeniu przyszłym, wypłata Wnioskodawczyni po dniu 1 listopada 2011 r., wskutek podjętej uchwały wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, będącej następcą prawnym spółki komandytowej niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej (do wysokości wcześniej opodatkowanego dochodu), nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, z uchwały o wypłacie tych środków musi wyraźnie wynikać, iż pochodzą one z ww. wcześniej opodatkowanych zysków.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawczynię pism urzędowych, tut. organ informuje, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego czy też zdarzenia przyszłego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.