Uchwały | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to uchwały. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2015
20
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie rozpoznania przychodu podatkowego z tytułu nieodpłatnego świadczenia.

Fragment:

Zgodnie z tym przepisem, dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd. W tym miejscu należy wskazać, że do czasu powyższej nowelizacji cyt. art. 193 nie regulował kwestii określenia dnia wypłaty dywidendy, czyli określenia, kiedy roszczenie dywidendowe staje się wymagalne. Obecnie dodany § 4 wskazuje, że – co do zasady – dniem wypłaty dywidendy jest dzień określony w uchwale wspólników. Należy przy tym zauważyć, że art. 193 § 4 w przeciwieństwie do § 1 nie stanowi o uchwale o podziale zysku. Dzień wypłaty dywidendy może być zatem określony w innej niż uchwała o podziale zysku uchwale wspólników. Określenie dnia wypłaty dywidendy w drodze uchwały wspólników nie jest obligatoryjne. Jeżeli brak jest uchwały wspólników określającej dzień wypłaty dywidendy, wówczas kompetentnym do określenia tego dnia jest zarząd spółki (art. 193 § 4 zdanie 2). Z powyższych regulacji można zatem wywieść, że dywidenda staje się wymagalna w określonym – zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych – terminie jej wypłaty. A zatem, w przypadku gdy stosowna uchwała zgromadzenia wspólników określa dzień wypłaty dywidendy (w przedmiotowej sprawie – 31 grudnia 2020 r.), korzystanie do upływu tego terminu ze środków finansowych obejmujących niewypłaconą do tego dnia część dywidendy, nie skutkuje powstaniem przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

2015
15
kwi

Istota:

1) W jaki sposób Spółka powinna obliczyć wysokość zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wynagrodzenia wypłacanego DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, jeśli takie wynagrodzenie zostanie DC przyznane wyłącznie w uchwale zgromadzenia wspólników?2) Jakie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążyłyby na Spółce gdyby DC pełnił funkcje członka zarządu Spółki za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników?

Fragment:

Jakie obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ciążyłyby na Spółce gdyby DC pełnił funkcje członka zarządu Spółki za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników... Czy Spółka powinna traktować wynagrodzenie wypłacane DC z tytułu Umowy, w trakcie pełnienia funkcji członka zarządu Spółki wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki, jako wynagrodzenie z tytułu wykonywanej działalności gospodarczej i z tytułu tej Umowy Spółka nie jest zobowiązana do wypełniania obowiązków płatnika zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych... Czy wydatki ponoszone przez Spółkę na wypłatę wynagrodzenia DC z tytułu Umowy w trakcie pełnienia przez DC funkcji członka zarządu stanowiłyby dla Spółki koszty uzyskania przychodów... Odpowiedź na pytanie Nr 2 i 3 stanowi przedmiot niniejszej interpretacji. Odpowiedź na pozostałe pytania została udzielona w odrębnych rozstrzygnięciach. Zdaniem Wnioskodawcy, Ad. 2. Zdaniem Wnioskodawcy, przychody uzyskiwane przez DC z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu za wynagrodzeniem wyłącznie na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników spółki kwalifikowane będą do źródła przychodów z art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 7 u.p.d.o.f. – działalność wykonywana osobiście. Przy czym, zaliczka na podatek (...)

2013
30
cze

Istota:

Czy na gruncie przepisów UPDOF, wypłata po dniu 01 listopada 2011 roku, wskutek podjętej uchwały wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, będącej następcą prawnym spółki komandytowej:
1) niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, powstałych jeszcze w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed jej przekształceniem w spółkę osobową prawa handlowego,
2) niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej,
- podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jeżeli następnie wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, będącej następcą prawnym spółki komandytowej podejmą uchwałę o wypłacie, stosownie do wysokości ich udziałów, wartości niewypłaconych zysków z lat poprzednich, to wypłata taka będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Niedopuszczalnym jest bowiem podwójne opodatkowanie tych samych wartości, w opisywanym przypadku chodziłoby o podwójne opodatkowanie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro w wyniku osiągnięcia dochodu ze spółki osobowej wspólnik - osoba fizyczna - już raz zapłacił od tych wartości podatek dochodowy od osób fizycznych za rok podatkowy, za który został ów dochód osiągnięty, to fizyczna wypłata tych wartości ze spółki komandytowo-akcyjnej, oczywiście po podjęciu stosownej uchwały, nie powinna podlegać już ponownie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem podsumowując, należy zauważyć, że jeżeli wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej podejmą uchwalę o wypłacie niewypłaconych do tej pory zysków z lat ubiegłych obejmujących zyski spółki komandytowej i opodatkowanych na zasadzie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust. 1 UPDOF, to taka wypłata nie będzie ponownie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2013
30
cze

Istota:

Czy na gruncie przepisów UPDOF, wypłata po dniu 01 listopada 2011 roku, wskutek podjętej uchwały wspólników spółki komandytowo-akcyjnej, będącej następcą prawnym spółki komandytowej:
1) niepodzielonych zysków z lat ubiegłych, powstałych jeszcze w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przed jej przekształceniem w spółkę osobową prawa handlowego,
2) niewypłaconych w części zysków z tytułu uczestnictwa w spółce komandytowej,
- podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Jeżeli następnie wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej, będącej następcą prawnym spółki komandytowej podejmą uchwałę o wypłacie, stosownie do wysokości ich udziałów, wartości niewypłaconych zysków z lat poprzednich, to wypłata taka będzie wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych. Niedopuszczalnym jest bowiem podwójne opodatkowanie tych samych wartości, w opisywanym przypadku chodziłoby o podwójne opodatkowanie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej. Skoro w wyniku osiągnięcia dochodu ze spółki osobowej wspólnik - osoba fizyczna - już raz zapłacił od tych wartości podatek dochodowy od osób fizycznych za rok podatkowy, za który został ów dochód osiągnięty, to fizyczna wypłata tych wartości ze spółki komandytowo-akcyjnej, oczywiście po podjęciu stosownej uchwały, nie powinna podlegać już ponownie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zatem podsumowując, należy zauważyć, że jeżeli wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej podejmą uchwalę o wypłacie niewypłaconych do tej pory zysków z lat ubiegłych obejmujących zyski spółki komandytowej i opodatkowanych na zasadzie art. 10 ust. 1 pkt 3 oraz art. 24 ust. 1 UPDOF, to taka wypłata nie będzie ponownie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
paź

Istota:

Moment powstania dochodu oraz obowiązki płatnika w sytuacji otrzymania przez pracowników akcji w ramach programu akcji pracowniczych.

Fragment:

(...) uchwały walnego zgromadzenia. Mocą bowiem art. 36 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji oraz podjętej uchwały pracownicy nabędą akcje Spółki. Fakt, że podjęta uchwała wlanego zgromadzenia akcjonariuszy potwierdzać będzie wyłącznie stan rzeczy, który dokona się na mocy art. 36 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji nie wpływa na możliwość zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 24 ust. 11 ustawy. Z literalnego brzmienia powołanego przepisu wynika bowiem, że osoba obejmująca (nabywająca) akcje musi objąć (nabyć) je na podstawie uchwały walnego zgromadzenia, co nie wyklucza, że uchwała ta może potwierdzać objęcie (nabycie), które dokona się na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji. Przepis art. 24 ust. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie miał więc w przedmiotowej sprawie zastosowanie, gdyż dojdzie do objęcia (nabycia) akcji na podstawie m.in. uchwały zgromadzenia akcjonariuszy. Przeciwna teza prowadziłaby do zróżnicowania sytuacji podatników, wobec których zostały podjęte uchwały walnego zgromadzenia o objęciu (nabyciu) akcji wyłączając z objęcia dyspozycją art. 24 ust. 11 ustawy tę grupę, która wymieniona była również w ustawie o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw.

2011
1
paź

Istota:

Czy zmniejszone wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy jako członkowi zarządu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Wspólników (Opcja 2) będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy?

Fragment:

W przypadku zawarcia umowy o odpłatne świadczenie usług zarządczych, Wnioskodawca zostanie pozbawiony wynagrodzenia przyznanego uchwałą zgromadzenia wspólników z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, choć członkiem tego organu Spółki pozostanie w dalszym ciągu. Spółka rozważa też, zawarcie umowy z Wnioskodawcą jako przedsiębiorcą wyłącznie na świadczenie usług doradczych (we wskazanym wyżej zakresie), natomiast za świadczenia o charakterze zarządczym wynagradzać będzie Wnioskodawcę poprzez odpowiednio zmniejszone wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu (Opcja 2). W związku z powyższym zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 2). Czy zmniejszone wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy jako członkowi zarządu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia Wspólników (Opcja 2) będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, zmniejszone (w stosunku do obecnego) wynagrodzenie wypłacane mu jako członkowi zarządu na podstawie uchwały walnego zgromadzenia wspólników (Opcja 2) będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy.

2011
1
wrz

Istota:

Objęcie przez SKA akcji SA po cenie emisyjnej niższej od ich wartości rynkowej a powstanie u wnioskodawcy przychodu podlegającego opodatkowaniu

Fragment:

Zasadę określoną w zdaniu pierwszym stosuje się odpowiednio do dochodu stanowiącego nadwyżkę pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich nabycie od spółki posiadającej osobowość prawną, która objęła (nabyła) te akcje wyłącznie w celu przeniesienia tytułu ich własności na osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji. Zasada, o której mowa w ust. 11, nie ma zastosowania do dochodu osiągniętego ze zbycia akcji, przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia spółki będącej emitentem akcji (art. 24 ust. 12 ww. ustawy). W związku z powyższym nadwyżka wartości rynkowej akcji nad wydatkami poniesionymi na ich objęcie nie podlega opodatkowaniu w momencie objęcia akcji, lecz dopiero w momencie ich odpłatnego zbycia, z uwzględnieniem przesłanki pozytywnej, że akcje objęte zostaną przez osoby uprawnione na podstawie uchwały walnego zgromadzenia emitenta. Tym samym wartość nominalna akcji w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład pieniężny nie podlega opodatkowaniu. W momencie objęcia akcji spółki akcyjnej przez podmiot będący spółką nieposiadającą osobowości prawnej tj. spółkę komandytowo-akcyjną u akcjonariusza nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W przypadku objęcia akcji spółki kapitałowej przez osobę uprawnioną na podstawie uchwały walnego zgromadzenia nie oblicza się dochodu dla potrzeb podatku dochodowego od osób fizycznych w części dotyczącej nadwyżki pomiędzy wartością rynkową akcji a wydatkami poniesionymi na ich objęcie.

2011
1
wrz

Istota:

Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy na podstawie uchwały o powołaniu na członka zarządu (Model 2) będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy?

Fragment:

Czy wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy na podstawie uchwały o powołaniu na członka zarządu (Model 2) będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy... Zdaniem Wnioskodawcy, wynagrodzenie wypłacane Wnioskodawcy na podstawie uchwały o powołaniu na członka zarządu (Model 2) będzie przychodem z działalności wykowanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy, a dochód z tego źródła opodatkowany będzie wg skali, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy. Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Biorąc, pod uwagę, iż w niniejszym przypadku nie będą miały zastosowania szczególne metody ustalania podstawy opodatkowania, o których mowa w Rozdziale 5 ustawy oraz przepisy art. 29-30c i 30e ustawy, podstawę obliczenia podatku stanowić będzie dochód ustalony jako kwota wynagrodzenia przyznana uchwałą zgromadzenia wspólników, po pomniejszeniu o koszty uzyskania przychodu określone w sposób ryczałtowy w art. 22 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy (tj. na kwotę 111 zł 25 gr. miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł, jeśli podatnik świadczy usługi zarządcze wyłącznie na rzecz jednego podmiotu).

2011
1
maj

Istota:

Czy uchwała wspólników spółki jawnej, na mocy której roczny zysk zostaje pozostawiony w spółce i ujęty na koncie kapitału /funduszu/ podstawowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

Fragment:

A zatem podjęcie uchwały o pozostawieniu rocznego zysku w spółce i ujęciu go na koncie kapitału /funduszu/ podstawowego skutkuje tym, iż nie podzielony zysk – w świetle przytoczonych przepisów – stał się własnością spółki. W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały wywołało w sferze prawa podatkowego – w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych – skutki tożsame z podwyższeniem wkładów w spółce. W tym stanie faktycznym i prawnym uchwała wspólników spółki jawnej, na mocy której roczny zysk zostaje pozostawiony w spółce i ujęty na koncie kapitału /funduszu/ podstawowego, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k , art. 1 ust. 1 pkt.2 i art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz 450/.

2011
1
kwi

Istota:

Dotyczy zasad opodatkowania stypendiów sportowych przyznanych na podstawie uchwały rady miejskiej i wypłacanych uczniom, studentom i innym osobom

Fragment:

Stan faktyczny będący przedmiotem zapytania dotyczy stypendiów sportowych przyznanych na podstawie uchwały Nr LIV/635/06 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 27 lutego 2006 roku w sprawie stypendiów sportowych finansowanych ze środków budżetu miasta Białegostoku, podjętej na podstawie przepisów art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia29 lipca 2005 roku o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r., Nr 155, poz. 1298). Przedmiotowe stypendia mają otrzymać uczniowie, studenci i inne osoby. Z § 1 wymienionej wyżej uchwały wynika, że zasady i tryb postępowania w sprawie przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów sportowych oraz ich wysokość określa "Regulamin przyznawania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki w rywalizacji sportowej", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Odnosząc stan faktyczny na grunt powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, stwierdzić należy, że zwolnienie z opodatkowania zawarte w tym przepisie będzie miało zastosowanie do stypendiów wypłacanych uczniom i studentom , do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 380 zł. Natomiast nadwyżka ponad tą kwotę będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w rocznych zeznaniach podatkowych uczniów bądź studentów,w których osoby te będą obowiązane uwzględnić dane zawarte w - wystawionych przez płatnika - informacjach PIT-8S.