IPPP3/4513-89/15-2/MC | Interpretacja indywidualna

Susz tytoniowy nie jest wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy zatem straty powstające podczas oczyszczania, odżyłowania, fermentacji i suszenia suszu tytoniowego nie są ubytkami w rozumieniu ustawy.
IPPP3/4513-89/15-2/MCinterpretacja indywidualna
  1. tytoń
  2. ubytki
  1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
  2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby tytoniowe -> Produkcja wyrobów tytoniowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 29 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczenia suszu tytoniowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie rozliczenia suszu tytoniowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka polska - S. zarejestrowana jako pośredniczący podmiot tytoniowy, posiadający właściwy numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych ma zamiar kupować od polskich i zagranicznych producentów - plantatorów surowe liście tytoniu. Następnie surowe liście, które są zabrudzone (piasek - ziemia) i posiadają duży współczynnik wilgotności (25 – 30%) spółka S. poddaje oczyszczeniu, odżyłowaniu i fermentacji. Po fermentacji, podczas której utleniają się olejki eteryczne surowy liść zostaje poddany suszeniu gdzie redukowana jest wilgoć produktu w celu zabezpieczenia go przed zgniciem.

W chwili zakupu spółka S. zakupuje surowy liść nieoczyszczony, nieodżyłowany, niepoddany fermentacji i suszeniu, którego waga wynosi 100%. Po oczyszczeniu, odżyłowaniu, fermentacji i suszeniu - liść traci na wadze, Wnioskodawca uzyskuje 55-65% gotowego odżyłowanego liścia plus żyła - co nazywane jest suszem tytoniowym zgodnie z art. 99a ustawy o podatku akcyzowym.

Waga gotowego produktu suszu tytoniowego (odżyłowany liść, żyła) jest uzależniona od zawartości zanieczyszczeń/zabrudzeń, wilgotności i zawartości olejków eterycznych surowego liścia. Spółka S. przyjmie w swoich rozliczeniach zakupu surowego liścia poddanego w/w czynnościom, a sprzedażą już suszu tytoniowego rozliczenie w stosunku 55-65% do wagi zakupionego surowego liścia tytoniu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka z uwagi na brak w ustawie o podatku akcyzowym norm ubytku oczyszczania i odżyłowania, fermentacji i suszenia suszu tytoniowego przyjmie rozliczenie ubytku według swoich ewidencji/kalkulacji wagowych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka może rozliczać ubytki - straty według własnej ewidencji, ponieważ przepisy prawa (Dziennik Ustaw z dnia 4 luty 2013 poz. 166) ustawy o podatku akcyzowym nie zawierają informacji odnośnie norm ubytków - strat liścia tytoniu przy oczyszczaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2014 r., poz. 752, ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

W poz. 45 załącznika nr 1 do ustawy, do wyrobów akcyzowych zaliczono, bez względu na kod CN, susz tytoniowy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23b ustawy pośredniczący podmiot tytoniowy to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży suszu tytoniowego, który pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu celnego o tej działalności.

Stosownie do art. 99a ust. 1 ustawy za susz tytoniowy uznaje się, bez względu na wilgotność, tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym.

Zgodnie z art. 9b ust. 1ustawy w przypadku suszu tytoniowego przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

  1. nabycie wewnątrzwspólnotowe suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
  2. sprzedaż suszu tytoniowego innemu podmiotowi niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
  3. import suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy lub pośredniczący podmiot tytoniowy;
  4. zużycie suszu tytoniowego przez pośredniczący podmiot tytoniowy;
  5. zużycie suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy do innych celów niż produkcja wyrobów tytoniowych;
  6. nabycie lub posiadanie suszu tytoniowego przez inny podmiot niż podmiot prowadzący skład podatkowy, pośredniczący podmiot tytoniowy lub rolnika, który wyprodukował susz tytoniowy, jeżeli nie została od niego zapłacona akcyza w należnej wysokości i nie można ustalić podmiotu, który dokonał jego sprzedaży.

Natomiast stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. a ustawy, ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych.

Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca zarejestrowany jako pośredniczący podmiot tytoniowy, ma zamiar kupować od polskich i zagranicznych producentów - plantatorów surowe liście tytoniu. Następnie surowe liście, które są zabrudzone i posiadają duży współczynnik wilgotności (25 – 30%) Wnioskodawca poddaje oczyszczeniu, odżyłowaniu i fermentacji. Po fermentacji, podczas której utleniają się olejki eteryczne surowy liść zostaje poddany suszeniu gdzie redukowana jest wilgoć produktu w celu zabezpieczenia go przed zgniciem. W chwili zakupu Wnioskodawca zakupuje surowy liść nieoczyszczony, nieodżyłowany, niepoddany fermentacji i suszeniu, którego waga wynosi 100%. Po oczyszczeniu, odżyłowaniu, fermentacji i suszeniu - liść traci na wadze, Wnioskodawca uzyskuje 55-65% gotowego odżyłowanego liścia plus żyła. Waga gotowego produktu suszu tytoniowego (odżyłowany liść, żyła) jest uzależniona od zawartości zanieczyszczeń/zabrudzeń, wilgotności i zawartości olejków eterycznych surowego liścia.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy z uwagi na brak w ustawie o podatku akcyzowym norm ubytku oczyszczania i odżyłowania, fermentacji i suszenia suszu tytoniowego może rozliczać ubytki według swoich ewidencji/kalkulacji wagowych.

Odnosząc się do niniejszej kwestii wskazać należy, że definicja ubytków zawarta w art. 2 pkt 20 lit. a ustawy obejmuje swoim zakresem straty wyrobów akcyzowych, które zostały ujęte w załączniku nr 2 do ustawy i objęte są stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 40 ust. 7 ustawy procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego.

Susz tytoniowy nie jest wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy zatem straty powstające podczas oczyszczania, odżyłowania, fermentacji i suszenia suszu tytoniowego nie są ubytkami w rozumieniu ustawy.

W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia strat, o których mowa w przedmiotowym wniosku na zasadach przewidzianych dla ubytków wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy.

Jednocześnie przepisy o podatku akcyzowym nie wymagają od pośredniczącego podmiotu tytoniowego prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego dla potrzeb podatku akcyzowego. Tym niemniej dla zabezpieczenia własnych interesów straty powstałe podczas opisanych w przedmiotowym wniosku czynności Wnioskodawca powinien odpowiednio udokumentować.

Tym samym, w związku z tym, że straty powstające podczas oczyszczania, odżyłowania, fermentacji i suszenia suszu tytoniowego nie są ubytkami w rozumieniu ustawy i Wnioskodawca nie jest zobowiązany do ich rozliczenia na zasadach przewidzianych dla ubytków wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.