IPPP3/4513-59/15-2/SM | Interpretacja indywidualna

Podmiot odpowiedzialny za opodatkowanie powstałych ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych z terytorium UE
IPPP3/4513-59/15-2/SMinterpretacja indywidualna
 1. podatnik
 2. podmiot
 3. skład podatkowy
 4. ubytki
 5. zawieszenie poboru akcyzy
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Podatnik akcyzy -> Podatnik podatku akcyzowego
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Przedmiot opodatkowania
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Procedura zawieszenia poboru akcyzy -> Zastosowanie procedury zawieszenia poboru akcyzy w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 czerwca 2015 r. (data wpływu 29 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Spółki za podatnika z tytułu ubytków powstałych w trakcie transportu -jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 czerwca 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uznania Spółki za podatnika z tytułu ubytków powstałych w trakcie transportu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego zgodnie z art. 49 ustawy o podatku akcyzowym. Zezwolenie to obejmuje produkcję wyrobów akcyzowych w postaci preparatów smarowych oraz olejów smarowych. W składzie podatkowym produkowane są wyroby akcyzowe energetyczne - oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71; 2710 19 75; 2710 19 81; 2710 19 83; 2710 19 87; 2710 19 91; 2710 19 93; 2710 19 99 oraz preparaty smarowe o kodach CN 3403 19 10, 3403 19 90 (w myśl art. 47 ust. 1 UPA).

Do produkcji ww. wyrobów Spółka zużywa olej napędowy (wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy, objęty stawką akcyzy inną niż stawka zerowa), który zakupywany jest w krajach Unii Europejskiej, skąd wysyłany jest do składu podatkowego Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dokumencie e-AD w systemie EMCS.

W trakcie przemieszczania towaru w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powstają ubytki transportowe, które zostają wykazane w systemie EMCS podczas przyjęcia towarów do składu podatkowego Spółki .

Powstające ubytki transportowe zostają zapłacone przez skład podatkowy wysyłający, który zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na czas przemieszczania towaru w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka nie organizuje transportu, pozostaje on w gestii sprzedającego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest podatnikiem akcyzy od ubytków powstających w trakcie transportu wyrobów akcyzowych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka nie będzie podatnikiem akcyzy od ubytków powstających w trakcie transportu wyrobów akcyzowych na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, ponieważ ubytki transportowe powstają poza składem podatkowym i Spółka nie jest podatnikiem tej akcyzy. Przepis ten potwierdza, że akcyzę od ubytków wyrobów akcyzowych zawsze rozlicza podmiot odpowiedzialny za magazynowanie lub przemieszczanie wyrobów akcyzowych, o ile ma to miejsce w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 12 Ustawy o podatku akcyzowym, procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowywania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione warunki określone w przepisach ustawy i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.

Procedurę zawieszenia poboru akcyzy stosuje się do wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do Ustawy o podatku akcyzowym. Art. 41 ust. 1 Ustawy o podatku akcyzowym wskazuje, że przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych, warunkiem zastosowania procedury zawieszenia jest zastosowanie e-AD albo dokumentu zastępującego e-AD oraz złożenie zabezpieczenia akcyzowego.

Ww. warunki zostały spełnione przez wysyłający skład podatkowy, który każdorazowo wywiązywał się z odpowiedzialności finansowej za powstające ubytki transportowe. Zgodniez powyższym, zobowiązany do zapłaty podatku akcyzowego jest podmiot, na który przepisy nakładają obowiązek złożenia zabezpieczenia akcyzowego, czyli skład podatkowy dokonujący wysyłki towarów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W sytuacji powstania ubytków wyrobów akcyzowych, organy podatkowe są uprawnione do dochodzenia potencjalnej kwoty akcyzy od tego podmiotu, który jest odpowiedzialny za prawidłowe zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy, taki pogląd potwierdza Naczelny Sąd Administracyjny w Wyroku z dnia 31 stycznia 2012 r., sygnatura akt I GSK 814/10.

Ponadto, podatek akcyzowy jest podatkiem jednofazowym, to znaczy że akcyza podlega jednorazowej płatności i jeśli skład podatkowy wysyłający zapłacił podatek akcyzowy od ubytków transportowych, to akcyza nie może zostać po raz drugi zapłacona przez skład podatkowy odbierający Spółki .

To burzy zasadę jednofazowości podatku akcyzowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 752, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, przedmiotem opodatkowania akcyzą są również ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20. Wyrób uważa się za całkowicie zniszczony, gdy nie może już zostać wykorzystany jako wyrób akcyzowy.

W świetle art. 2 pkt 20 lit. a) ustawy, ubytki wyrobów akcyzowych to wszelkie straty wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy, z wyłączeniem strat powstałych podczas produkcji wyrobów energetycznych lub wyrobów tytoniowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 3 ustawy podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot u którego powstają ubytki wyrobów akcyzowych, lub doszło do całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20, również gdy nie jest właścicielem tych wyrobów akcyzowych.

Z opisu przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego. Zezwolenie to obejmuje produkcję wyrobów akcyzowych w postaci preparatów smarowych oraz olejów smarowych. W składzie podatkowym produkowane są wyroby akcyzowe energetyczne - oleje smarowe o kodach CN 2710 19 71; 2710 19 75; 2710 19 81; 2710 19 83; 2710 19 87; 2710 19 91; 2710 19 93; 2710 19 99 oraz preparaty smarowe o kodach CN 3403 19 10, 3403 19 90.

Do produkcji ww. wyrobów Spółka zużywa olej napędowy (wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy, objęty stawką akcyzy inną niż stawka zerowa), który zakupywany jest w krajach Unii Europejskiej, skąd wysyłany jest do składu podatkowego Spółki w procedurze zawieszenia poboru akcyzy na dokumencie e-AD w systemie EMCS.

W trakcie przemieszczania towaru w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powstają ubytki transportowe, które zostają wykazane w systemie EMCS podczas przyjęcia towarów do składu podatkowego Spółki.

Powstające ubytki transportowe zostają zapłacone przez skład podatkowy wysyłający, który zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na czas przemieszczania towaru w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

Spółka nie organizuje transportu, pozostaje on w gestii sprzedającego.

Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości uznania Jej za podatnika podatku akcyzowego od ubytków powstających w trakcie transportu w zaistniałej sytuacji.

Analiza ww. przepisów prowadzi do wniosku, że ubytki wyrobów akcyzowych są ściśle połączone z procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Opodatkowanie akcyzą ubytków ma zastosowanie tylko do tych wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, które są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i w stosunku do których procedura ta nie została jeszcze zakończona. Zatem odpowiedzialnym za ubytki będzie ten podmiot, który wyroby akcyzowe magazynuje lub przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy.

W przedstawionej sytuacji podmiotem odpowiedzialnym za przemieszczenie i prawidłowe zakończenie procedury poboru akcyzy jest podmiot wysyłający. Zgodnie bowiem z art. 41 ust. 5 pkt 1 ustawy, przy przemieszczaniu wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy wygasa powstały w wyniku dokonania określonej czynności podlegającej opodatkowaniu obowiązek podatkowy ciążący na podatniku, z chwilą otrzymania przez niego:

 1. raportu odbioru albo dokumentu zastępującego raport odbioru lub
 2. raportu wywozu albo dokumentu zastępującego raport wywozu

- w części objętej potwierdzeniem.

Powyższe oznacza, że obowiązek podatkowy wygasa w momencie otrzymania przez podmiot wysyłający potwierdzenia odbioru wyrobów akcyzowych. Obowiązek podatkowy podmiotu wysyłającego wygaśnie jednak wyłącznie w stosunku do ilości wyrobów akcyzowych, których odbiór został potwierdzony w raporcie odbioru. W części nie objętej potwierdzeniem zastosowanie znajdzie art. 42 ust. 1 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 tej ustawy - z dniem powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia. W przypadku ubytków dochodzi zatem do zakończenia procedury zawieszenia akcyzy, ale bez wygaśnięcia obowiązku podatkowego, który nadal ciąży na wysyłającym. Wysyłający jest bowiem podmiotem zobowiązanym do rozliczenia procedury zawieszenia poboru akcyzy.

Zatem Spółka nie będzie podatnikiem podatku akcyzowego od powstałych w trakcie transportu ubytków wyrobów akcyzowych określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa.

Stanowisko Wnioskodawcy jest zatem prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.