IBPP4/443-527/14/EK | Interpretacja indywidualna

Możliwość przeprowadzania inwentaryzacji ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki z częstotliwością dwa razy do roku
IBPP4/443-527/14/EKinterpretacja indywidualna
 1. inwentaryzacja
 2. ubytki
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi -> Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych -> Normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych i dopuszczalne normy zużycia wyrobów akcyzowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 24 października 2014 r. (data wpływu 3 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie możliwości przeprowadzania inwentaryzacji ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki z częstotliwością dwa razy do roku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej akcyzowego w zakresie możliwości przeprowadzania inwentaryzacji ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki z częstotliwością dwa razy do roku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca obecnie dokonuje inwentaryzacji składników majątku zamieszczonych poniżej jeden raz na kwartał w roku kalendarzowym:

 • wyroby gotowe
 • spirytus i wszystkie płyny alkoholowe
 • półfabrykaty
 • banderole podatkowe.

Począwszy od 2015 roku Spółka planuje przeprowadzanie spisów tylko dwa razy w roku tj. na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy proponowana zmiana częstotliwości inwentaryzacji jest sprzeczna z zapisami przytoczonego Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych...

Zdaniem Wnioskodawcy, proponowana częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji dwa razy w roku nie koliduje z zapisami przytoczonego Rozporządzenia. Spółka prosi o interpretację fragmentu zapisu dotyczącego magazynowania wyrobów gotowych, gdzie rozliczenia ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki dokonuje się za okresy kwartalne.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy a dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752) właściwy naczelnik urzędu celnego, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala, w drodze decyzji, dla poszczególnych podmiotów, na ich wniosek normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.

Zgodnie z art. 85 ust. 4 ww. ustawy właściwy naczelnik urzędu celnego, ustalając normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych oraz dopuszczalne normy ich zużycia, uwzględni:

 1. rodzaj wyrobów akcyzowych;
 2. specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
 3. warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku;
 4. maksymalne normy dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 5.

Na podstawie upoważnienia z art. 85 ust. 5 minister właściwy do spraw finansów publicznych uwzględniając (w myśl art. 85 ust. 6 ustawy)

 • rodzaj wyrobów akcyzowych;
 • specyfikę poszczególnych etapów produkcji i pozostałych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
 • warunki techniczne i technologiczne występujące w danym przypadku,

określił w drodze rozporządzenia:

 1. wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych;
 2. szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych;
 3. sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w szczególności w przypadkach rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych i technologicznych przy dokonywaniu tych czynności, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych.

Powyższe wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1526.).

Należy zauważyć, że w myśl § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, ustala się maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków:

 1. alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej, alkoholu etylowego i pozostałych wyrobów alkoholowych, o dowolnej mocy, skażonych, objętych pozycją CN 2207, zwanych dalej „alkoholem etylowym”,
 2. alkoholu etylowego nieskażonego o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.; wódek, likierów i pozostałych napojów spirytusowych, objętych pozycją CN 2208, zwanych dalej „napojami spirytusowymi” oraz ich półproduktów

-w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zgodnie z pkt VII ww. załącznika nr 1 do rozporządzenia, przy magazynowaniu napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego normy ubytków naturalnych alkoholu etylowego z powodu stłuczki, liczone procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w wyrobach gotowych wydanych z magazynu, ustala się w wysokości nie wyższej niż 0,07%. Rozliczenia ubytków alkoholu etylowego z powodu stłuczki dokonuje się za okresy kwartalne. Natomiast zgodnie z pkt VIII ww. załącznika nr 1 ubytki alkoholu etylowego, o których mowa w częściach I-V, rozlicza się narastająco za okresy roczne.

Przedmiotem zapytania Wnioskodawcy jest częstotliwość inwentaryzacji w odniesieniu do wyrobów gotowych. Wnioskodawca ma wątpliwości w zakresie rozliczenia ubytków wyrobów gotowych z powodu stłuczki wskazując jednocześnie, że w Jego ocenie proponowana częstotliwość inwentaryzacji nie jest sprzeczna z zapisami ww. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie maksymalnych norm ubytków i dopuszczalnych norm zużycia.

Przez inwentaryzację z znaczeniu potocznym rozumie się ogół czynności rachunkowych zmierzających do sporządzenia szczegółowego spisu z natury składników majątkowych i źródeł ich pochodzenia na określony dzień, jak też wyjaśnienie różnic pomiędzy stanem stwierdzonym podczas inwentaryzacji (rzeczywistym), a stanem wynikającym z ewidencji księgowej.

Powyższe oznacza, że na potrzeby pkt VII załącznika nr 1 ww. rozporządzenia nie jest konieczne przeprowadzenie inwentaryzacji – w powyższym tego słowa znaczeniu – wyrobów gotowych raz na kwartał. Zgodnie z tym punktem konieczne jest natomiast dokonywanie podliczenia i wykazania ubytków alkoholowego etylowego powstałych wyniku stłuczki. Przy czym nie ma potrzeby sprawdzania stanu magazynu, gdyż ubytki alkoholowego powstałe podczas stłuczki liczone są procentowo od objętości alkoholu etylowego 100% vol. zawartego w wyrobach gotowych wydanych z magazynu. Czyli przedmiotowe rozliczenie stanowi pewien element, który składa się na inwentaryzację ale sam w sobie jej nie stanowi.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy, że inwentaryzacja wyrobów gotowych w okresach półrocznych nie stoi w sprzeczności z cyt. rozporządzeniem w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych – należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie należy wyraźnie wskazać, że normami dopuszczalnych ubytków są objęte powstałe w trakcie magazynowania ubytki napojów spirytusowych i spirytusu butelkowanego powstałe z powodu stłuczki, które to straty Wnioskodawca winien rozliczać za okresy kwartalne. W tym zakresie cyt. rozporządzenie w sposób jasny i wyraźny określa okres za jaki winny być rozliczone ubytki alkoholu etylowego powstałe z powodu stłuczki. Ponadto zauważyć należy, że w przypadku przekroczenia w danym kwartale dopuszczalnych norm określonych w decyzji wydanej przez właściwego naczelnika urzędu celnego powstanie obowiązek obliczenia i zapłaty akcyzy od tych ubytków.

Mając powyższe na względzie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.