Ubytki | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubytki. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2017
18
maj

Istota:

W zakresie sposobu i terminu rozliczania ubytków piwa.

Fragment:

(...) ubytków produkcyjnych za dzień, w którym ubytki ponadnormatywne zostały stwierdzone we wskazany sposób. Natomiast w przypadku ubytków magazynowych, zdaniem Spółki, może dojść do powstania zarówno ubytku, w przypadku którego można wskazać moment jego powstania np. stłuczka oraz ubytku gdzie takie wskazanie nie jest możliwe. Zgodnie z obecnym brzmieniem rozporządzenia ws. ubytków ubytki magazynowe napojów alkoholowych jak piwa czy cydru należy rozliczać za okresy kwartalne. W konsekwencji, zdaniem Spółki, zgodnie z przepisami akcyzowymi i celnymi po zakończonym kwartale Spółka powinna uwzględnić w rozliczeniu: ubytki, które powstały w danym kwartale, tj. stłuczki oraz ubytki, których powstanie zostało stwierdzone w wyniku porównania stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym ustalonym w drodze inwentaryzacji (jeżeli inwentaryzacja była przeprowadzona w danym kwartale). Jeżeli w wyniku rozliczenia ubytków Spółka stwierdzi powstanie ubytku ponadnormatywnego, powinna go zadeklarować w deklaracji za ostatni miesiąc kwartału, za który następuje rozliczenie ubytków oraz dokonać wpłaty dziennej za ostatni dzień tego kwartału. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych w zakresie sposobu rozliczania ubytków piwa (pytanie nr 1) jest prawidłowe, w zakresie terminu rozliczania ponadnormatywnych ubytków produkcyjnych i magazynowych (pytanie nr 2 i 3 ) jest nieprawidłowe.

2016
15
gru

Istota:

Rozliczenie ubytków alkoholu etylowego na przełomie kwartałów

Fragment:

Straty alkoholu etylowego przemieszczanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy stanowią więc ubytki w rozumieniu ustawy akcyzowej. Jedną z czynności opodatkowanych akcyzą zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy akcyzowej jest powstanie ubytków wyrobów akcyzowych. Tym niemniej, w art. 30 ust. 4 ustawy akcyzowej ustawodawca wskazał, iż ubytki wyrobów akcyzowych podlegają zwolnieniu od akcyzy do wysokości norm dopuszczalnych ubytków ustalonych przez właściwego naczelnika urzędu celnego w drodze decyzji zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy akcyzowej. Istotnym jest, że normy dopuszczalnych ubytków określone przez naczelnika urzędu celnego nie mogą przekraczać maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków wskazanych w Rozporządzeniu w sprawie ubytków - w przypadku alkoholu etylowego normy dopuszczalnych ubytków, w tym normy w sytuacji przemieszczania alkoholu etylowego, zostały określone w Załączniku 1 do ww. rozporządzenia. Maksymalne normy ubytków dla alkoholu etylowego przemieszczanego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zostały przez Ministra Finansów ustalone w zależności od środka transportu wykorzystywanego do przemieszczenia. Mianowicie, ubytek liczony w stosunku do wysłanej objętości alkoholu etylowego 100% vol. nie może przekroczyć: w cysternach samochodowych 0,10%; w cysternach kolejowych 0,01% za każdy dzień przewozu; w innych naczyniach służących do transportu 0,04% za każdy dzień przewozu, przy czym dzień wysłania i dzień przyjęcia przesyłki liczy się jako jeden dzień przewozu.

2016
28
cze

Istota:

Wykazanie w deklaracji ubytków wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 ustawy objętych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie

Fragment:

Zatem dla prawidłowego opodatkowania powstałych u Wnioskodawcy opisanych ubytków wyrobów energetycznych ubytki te winny być w pierwszej kolejności wykazane w formularzu szczegółowym AKC4/D (podatek akcyzowy od paliw silnikowych) w sekcji F ww. deklaracji AKC4/D w pozycji dotyczącej nazwy grupy wyrobów. Jednocześnie dla wykazania, że ubytki te dotyczą wyrobów wskazanych w załączniku nr 2, dla których stawka podatku ze względu na przeznaczenie wynosiła 0 zł, należy wyraźnie zaznaczyć w opisie (nazwie grupy wyrobów dla których ustalono odrębne stawki akcyzy), że ubytek dotyczy wyrobu, który nie został wykorzystany (użyty) do celów opałowych i napędowych. Pozwoli to na określenie w składanej deklaracji, że ubytek podlegający opodatkowaniu stawką, o której mowa w art. 89 ust. 2d dotyczy wyrobów, dla których miała zastosowanie zerowa stawka. Tym samym w formularzu AKC4/AKC4zo przedmiotowy ubytek należy wykazać w polu 23 i 30. Ponadto mając na względzie brzmienie art. 21 ust. 9 ustawy, w myśl którego Wnioskodawca jest obowiązany do obliczenia i wpłaty akcyzy za dzienny okres rozliczeniowy, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał ten ubytek - kwota zapłaconego podatku od ww. ubytku winna być uwzględniona odpowiednio w polu 35 deklaracji AKC4/AKC4zo.

2016
24
sty

Istota:

Susz tytoniowy nie jest wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy zatem straty powstające podczas oczyszczania, odżyłowania, fermentacji i suszenia suszu tytoniowego nie są ubytkami w rozumieniu ustawy.

Fragment:

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy z uwagi na brak w ustawie o podatku akcyzowym norm ubytku oczyszczania i odżyłowania, fermentacji i suszenia suszu tytoniowego może rozliczać ubytki według swoich ewidencji/kalkulacji wagowych. Odnosząc się do niniejszej kwestii wskazać należy, że definicja ubytków zawarta w art. 2 pkt 20 lit. a ustawy obejmuje swoim zakresem straty wyrobów akcyzowych, które zostały ujęte w załączniku nr 2 do ustawy i objęte są stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, powstałe podczas stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy. Zgodnie z art. 40 ust. 7 ustawy procedury zawieszenia poboru akcyzy nie stosuje się do energii elektrycznej, wyrobów gazowych, wyrobów węglowych oraz suszu tytoniowego. Susz tytoniowy nie jest wymieniony w załączniku nr 2 do ustawy zatem straty powstające podczas oczyszczania, odżyłowania, fermentacji i suszenia suszu tytoniowego nie są ubytkami w rozumieniu ustawy. W konsekwencji Wnioskodawca nie jest zobowiązany do rozliczenia strat, o których mowa w przedmiotowym wniosku na zasadach przewidzianych dla ubytków wyrobów akcyzowych w rozumieniu ustawy. Jednocześnie przepisy o podatku akcyzowym nie wymagają od pośredniczącego podmiotu tytoniowego prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego dla potrzeb podatku akcyzowego.

2015
4
gru

Istota:

Brak opodatkowania powstałych strat wyrobów węglowych.

Fragment:

Odnosząc się do niniejszej kwestii wskazać należy, że w myśl art. 9a ust. 1 pkt 7 ustawy przedmiotem opodatkowania akcyzą jest powstanie ubytków wyrobów węglowych. Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c ustawy (w brzmieniu obowiązującym od dnia 20 września 2013 r.) za ubytki wyrobów węglowych uznaje się wszelkie straty wyrobów węglowych powstałe w trakcie ich przemieszczania na terytorium kraju w związku z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą. Z ww. przepisów wynika, że nie wszystkie straty czy niedobory wyrobów węglowych uznaje się za ubytki w rozumieniu ustawy. Za ubytki wyrobów węglowych uznaje się jedynie te straty, które powstają w trakcie przemieszczania. Co więcej, aby straty powstałe podczas przemieszczania wyrobów węglowych uznać za ubytki w rozumieniu ustawy, przemieszczanie wyrobów węglowych musi mieć związek z wykonaniem czynności stanowiącej przedmiot opodatkowania akcyzą. Spółka jest finalnym nabywcą węglowym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 23 lit. c ustawy. W myśl art. 9a ust. 1 pkt 2-3 ustawy, w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest nabycie wewnątrzwspólnotowe i import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego. Zatem u finalnego nabywcy węglowego za ubytki wyrobów węglowych będą uznane straty tych wyrobów powstałe przy ich przemieszczaniu w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym lub importem (tj. czynnościami opodatkowanymi akcyzą).

2015
26
lis

Istota:

Podatek akcyzowy w zakresie ubytków piwa.

Fragment:

Korzystając z delegacji ustawowej zawartej w art. 85 ust. 5 ustawy Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków i dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1526), w którym określił wysokość maksymalnych norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych powstających w czasie wykonywania niektórych czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych; szczegółowy zakres i sposób ustalania norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych lub dopuszczalnych norm zużycia wyrobów akcyzowych oraz sposób rozliczania ubytków wyrobów akcyzowych, w szczególności w przypadkach rozpoczęcia czynności, w trakcie których może dojść do powstania ubytków wyrobów akcyzowych, lub zmiany warunków technicznych i technologicznych przy dokonywaniu tych czynności, do czasu ustalenia w tych przypadkach przez właściwego naczelnika urzędu celnego norm dopuszczalnych ubytków wyrobów akcyzowych. W myśl § 7 ust. 1 rozporządzenia, podstawą ustalania przez właściwego naczelnika urzędu celnego wysokości norm dopuszczalnych ubytków oraz dopuszczalnych norm zużycia wyrobów jest: wysokość rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia w ostatnim okresie obrachunkowym lub badanie rzeczywistych ubytków lub rzeczywistego zużycia, lub ocena zaawansowania technologicznego stosowanych urządzeń i technologii.

2015
18
lis

Istota:

Podmiot odpowiedzialny za opodatkowanie powstałych ubytków wyrobów akcyzowych przemieszczanych z terytorium UE

Fragment:

W trakcie przemieszczania towaru w procedurze zawieszenia poboru akcyzy powstają ubytki transportowe, które zostają wykazane w systemie EMCS podczas przyjęcia towarów do składu podatkowego Spółki. Powstające ubytki transportowe zostają zapłacone przez skład podatkowy wysyłający, który zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia akcyzowego na czas przemieszczania towaru w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Spółka nie organizuje transportu, pozostaje on w gestii sprzedającego. Wątpliwości Spółki dotyczą możliwości uznania Jej za podatnika podatku akcyzowego od ubytków powstających w trakcie transportu w zaistniałej sytuacji. Analiza ww. przepisów prowadzi do wniosku, że ubytki wyrobów akcyzowych są ściśle połączone z procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Opodatkowanie akcyzą ubytków ma zastosowanie tylko do tych wyrobów akcyzowych, określonych w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, które są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy i w stosunku do których procedura ta nie została jeszcze zakończona. Zatem odpowiedzialnym za ubytki będzie ten podmiot, który wyroby akcyzowe magazynuje lub przemieszcza w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. W przedstawionej sytuacji podmiotem odpowiedzialnym za przemieszczenie i prawidłowe zakończenie procedury poboru akcyzy jest podmiot wysyłający.

2015
28
lip

Istota:

Stosowanie dopuszczalnych norm ubytków wyrobów akcyzowych przy transporcie paliw rurociągiem

Fragment:

Sposób rozliczania ubytków podczas tych działań określa ust. 5 pkt I tego załącznika, który stanowi, że ubytki paliw ciekłych rozlicza się narastająco za okresy roczne. Z kolei w pkt II ust. 2 załącznika do ww. rozporządzenia prawodawca wskazał, że maksymalne normy dopuszczalnych ubytków powstające w czasie transportu paliw ciekłych rurociągiem przesyłowym dalekosiężnym wynoszą 0,06% od ilości wysłanej. Sposób rozliczenia ubytków rurociągowych został określony w ust. 3 pkt II załącznika następująco: ubytki paliw ciekłych rozlicza się narastająco za okresy roczne, łącznie dla wszystkich wysłanych w tym okresie paliw ciekłych, uwzględniając sumę stwierdzonych nadwyżek, bez względu na odbiorcę i rodzaj paliwa ciekłego. Dodać należy, że zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 6 upa, zakończenie procedury zawieszenia poboru akcyzy następuje w przypadku ubytków wyrobów akcyzowych lub całkowitego zniszczenia wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 20 upa - z dniem powstania ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia, a gdy nie można ustalić tego dnia - z dniem stwierdzenia przez uprawniony organ ubytków wyrobów akcyzowych lub ich całkowitego zniszczenia.

2015
22
kwi

Istota:

Czy po 1 stycznia 2012 r. wskazane w stanie faktycznym straty wyrobów węglowych powstające w związku z ich przyjęciem i magazynowaniem podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym?

Fragment:

Kluczową kwestią dla rozstrzygnięcia ww. wątpliwości jest to czy straty wyrobów węglowych powstające w związku z ich przyjęciem i magazynowaniem przez podmiot zużywający można uznać za ubytki w rozumieniu ustawy, a jeśli nie to czy takie straty można uznać za użycie wyrobów węglowych do celów innych, niż wskazane w art. 31a ust. 2 u.p.a. Mając na uwadze treść art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c) ustawy należy stwierdzić, że straty wyrobów węglowych powstające w związku z ich przyjęciem i magazynowaniem przez podmiot zużywający nie stanowią ubytków wyrobów akcyzowych w rozumieniu przepisów ustawy. Powołany przepis wskazuje bowiem wyraźnie, że ubytkami tymi są straty wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy, a jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca nie jest takim podmiotem. Natomiast odnosząc się do kwestii ewentualnego uznania opisanych strat za użycie wyrobów węglowych niezgodnie z przeznaczeniem i opodatkowanie ich na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy należy zauważyć, że w art. 9a ust. 1 pkt 8 ustawy zostało wyraźnie określone, że przedmiotem opodatkowania jest powstanie ubytków wyrobów węglowych, jednocześnie wskazując w art. 2 ust. 1 pkt 1a, pkt 20 lit. c, pkt 22 i pkt 23a ustawy, co jest tym wyrobem węglowym i tym ubytkiem i kto jest podmiotem zużywającym, kto zaś pośredniczącym podmiotem węglowym, zaś jakakolwiek inna strata nie może być traktowana jako inne użycie wyrobów węglowych, wskazane w art. 9a ust. 1 pkt 6 czy pkt 7 ustawy, i opodatkowane akcyzą.

2015
26
mar

Istota:

Niedobory wyrobów węglowych (niezawinione i zawinione), stwierdzone przez podmiot zużywający w wyniku inwentaryzacji składów opałowych, nie są opodatkowane podatkiem akcyzowym.

Fragment:

Należy wskazać, że stanowiące przedmiot opodatkowania akcyzą ubytki wyrobów węglowych zostały zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 20 lit. c. ustawy jako straty wyrobów węglowych przemieszczanych lub magazynowanych przez pośredniczący podmiot węglowy. Mając na uwadze ww. definicję ubytków wyrobów węglowych należy stwierdzić, że strata wyrobów węglowych powstała w trakcie magazynowania wyrobów węglowych przez Spółkę będącą podmiotem zużywającym, nie stanowi ubytku wyrobów węglowych w rozumieniu ustawy. Ustawa nie nakłada na podmiot zużywający obowiązku odprowadzania akcyzy od ubytków wyrobów węglowych powstałych w trakcie magazynowania, poprzestając na obłożeniu akcyzą takich strat powstałych jedynie po stronie podmiotu pośredniczącego. Zatem stwierdzone przez Spółkę w wyniku inwentaryzacji niedobory wyrobów węglowych nie stanowią ubytków w rozumieniu ustawy. Natomiast nie można zgodzić się ze stwierdzeniem Wnioskodawcy, zgodnie z którym brakujące na składzie ilości wyrobów węglowych zostały faktycznie zużyte na cele opałowe i z tego tytułu niedobory tych wyrobów, uznawane przez Spółkę za niezawinione, są zwolnione z opodatkowania podatkiem akcyzowym na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy, a niedobory wyrobów węglowych traktowane przez Spółkę jako zawinione powinny być opodatkowane podatkiem akcyzowym na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 6 ustawy, gdyż wyroby te nie zostały zużyte do celów zwolnionych na podstawie art. 31a ust. 2 ustawy.