Ubytek naturalny | Interpretacje podatkowe

Ubytek naturalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubytek naturalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych dokumentów dla potrzeb podatku dochodowego?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. ..., z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie ustalenia czy istnieje obowiązek ewidencjonowania, dla celów podatku dochodowego, ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych do tego celu dokumentów stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 19 kwietnia 2005r Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w przedmiocie ustalenia czy istnieje obowiązek ewidencjonowania, dla celów podatku dochodowego, ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych do tego celu dokumentów. Złożony wniosek następnie uzupełniono, (...)
2011
1
mar

Istota:
Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może ustalone normy ubytków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?
Fragment:
(...) Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Firma, posiadająca osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu płynnego, służącego do tankowania pojazdów samochodowych. Podczas przyjmowania, sprzedaży i magazynowania gazu powstają znaczne ubytki spowodowane okolicznościami, na które firma nie ma wpływu. Ponadto firma w ramach doświadczeń ustaliła normy ubytków naturalnych na wyżej wymieniony obrót gazem. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy ustalone normy ubytków może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Firma stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalone normy ubytków, powstałe przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z naturalnymi właściwościami gazu, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W oparciu o przedstawiony (...)
2011
1
lut

Istota:
Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy ubytki naturalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (sprzedaż hurtowa owoców i warzyw) są kosztem uzyskania przychodów?
Fragment:
(...) Pismem z dnia 26.10.2004 r. (data wpływu - 29.10.2004 r.) Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ubytki naturalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (sprzedaż hurtowa owoców i warzyw) są kosztem uzyskania przychodów. W odpowiedzi na w/w pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm. ) kosztami uzyskania przychodów są koszty (...)
2011
1
lut

Istota:
Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ubytków
naturalnych, których wartość stanowi koszt uzyskania przychodu?
Fragment:
(...) Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwroty różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W związku z powyższym w wypadku wystąpienia ubytków naturalnych, których wartość stanowi koszt uzyskania przychodu, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od ubytków. (...)
2011
1
sty
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.