Ubytek naturalny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubytek naturalny. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
mar

Istota:

Czy istnieje obowiązek ewidencjonowania ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych dokumentów dla potrzeb podatku dochodowego?

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. t.j. z 2005r, Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... zam. ..., z dnia ... o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie ustalenia czy istnieje obowiązek ewidencjonowania, dla celów podatku dochodowego, ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych do tego celu dokumentów stwierdzam, że: stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego. UZASADNIENIE Pismem z dnia 19 kwietnia 2005r Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie, w przedmiocie ustalenia czy istnieje obowiązek ewidencjonowania, dla celów podatku dochodowego, ubytków naturalnych i tworzenia specjalnych do tego celu dokumentów. Złożony wniosek następnie uzupełniono, (...)

2011
1
lut

Istota:

Czy na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Spółka może ustalone normy ubytków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów ?

Fragment:

(...) Na podstawie przedstawionych we wniosku informacji ustalono następujący stan faktyczny: Firma, posiadająca osobowość prawną prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży gazu płynnego, służącego do tankowania pojazdów samochodowych. Podczas przyjmowania, sprzedaży i magazynowania gazu powstają znaczne ubytki spowodowane okolicznościami, na które firma nie ma wpływu. Ponadto firma w ramach doświadczeń ustaliła normy ubytków naturalnych na wyżej wymieniony obrót gazem. W związku z powyższym wnioskodawca zwrócił się z zapytaniem, czy ustalone normy ubytków może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu? Firma stoi na stanowisku, iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustalone normy ubytków, powstałe przy wykonywaniu czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w związku z naturalnymi właściwościami gazu, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. W oparciu o przedstawiony (...)

2011
1
lut

Istota:

Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy ubytki naturalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (sprzedaż hurtowa owoców i warzyw) są kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

(...) Pismem z dnia 26.10.2004 r. (data wpływu - 29.10.2004 r.) Spółka zwróciła się z zapytaniem czy ubytki naturalne powstałe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (sprzedaż hurtowa owoców i warzyw) są kosztem uzyskania przychodów. W odpowiedzi na w/w pismo Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze informuje, że zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29. 08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego na pisemne zapytanie podatnika, płatnika ma obowiązek udzielić pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54 z 2000 r. poz. 654 ze zm. ) kosztami uzyskania przychodów są koszty (...)

2011
1
sty

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od ubytków
naturalnych, których wartość stanowi koszt uzyskania przychodu?

Fragment:

(...) Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwroty różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, z wyjątkiem przypadków, gdy brak możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów pozostaje w bezpośrednim związku ze zwolnieniem od podatku dochodowego. W związku z powyższym w wypadku wystąpienia ubytków naturalnych, których wartość stanowi koszt uzyskania przychodu, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od ubytków. (...)