Ubezpieczony | Interpretacje podatkowe

Ubezpieczony | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczony. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy składka z tytułu zawartych przez spółkę umów ubezpieczenia na życie, gdzie ubezpieczonymi i odpowiednio uposażonymi są wspólnicy, stanowi koszt uzyskania przychodu w spółce na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) przyczynowo-skutkowy między wydatkiem, a przychodem. Za takim stanowiskiem przemawia treść samej definicji zawartej w art. 22 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Składki opłacane w związku z zawarciem umów ubezpieczenia, o których mowa we wniosku nie mają żadnego związku z czynnościami mającymi na celu uzyskanie przychodu, czy też zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodu. W opisie stanu faktycznego wskazano, iż ubezpieczającym jest spółka, ubezpieczonymi – wspólnicy, a uposażonym – odpowiednio drugi wspólnik. Celem ubezpieczenia jest uzyskanie przez jednego ze wspólników środków finansowych na uregulowanie zobowiązań wobec spadkobierców zmarłego wspólnika. Spłata dokonana przez pozostającego wspólnika na rzecz spadkobierców stanowi wyłącznie wywiązanie się z ciążących na nim zobowiązań. Wydatki związane z opłaceniem składek mają więc charakter osobisty. Wobec tego argument Spółki zawarty we (...)
2011
1
wrz

Istota:
Czy wydatek poniesiony na ubezpieczenie członków zarządu Spółki - benificjentem ewentualnych odzszkodowań są ubezpieczeni - może stanowić koszt uzyskania przychodu spółki oraz czy wydatek taki kreuje jakikolwiek przychód podatkowy dla ubezpieczonych
Fragment:
(...) opłacającego składki na rzecz osób zarówno będących jego pracownikami, jak i nie będących pracownikami. Dodatkowo stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 38a w/w ustawy spółka nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu płaconych funkcji. Odnosząc się do kwestii rozpoznania przychodu do opodatkowania u ubezpieczonych Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że stosownie do brzmienia art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej Naczelnik Urzędu Skarbowego udziela pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W przedmiotowej sprawie warunek ten nie został spełniony, (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przekazanie na podstawie dyspozycji pracownika środków z pracowniczego programu emerytalnego na jego rachunek prowadzony przez inną instytucję finansową w ramach pracowniczego programu emerytalnego, nie powoduje wypłaty tych środków na rzecz pracownika a jedynie ich przeniesienie i czy w związku z tym na Spółce jako na płatniku ciąży obowiązek pobrania i odprowadzenia 19% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu udziału w funduszach kapitałowych?
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa /t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60/ po rozpatrzeniu wniosku Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiomny stan faktyczny oraz obowiązujący stan prawny p o s t a n a w i a - uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe U Z A S A D N I E N I E Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka "X" ma zawarte umowy z pracodawcami na prowadzenie dla ich pracowników grupowego ubezpieczenia emerytalnego, które jest grupowym ubezpieczeniem na życie związanym z funduszem emerytalnym, będącym formą grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne. W związku z art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o pracowniczych programach emerytalnych /Dz. U. Nr 116, poz. 1207/, (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Ubezpieczony
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.