IPPB4/4511-735/15-2/IM | Interpretacja indywidualna

Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, w związku z opłaceniem polisy OC przez ubezpieczającego - Spółkę, na rzecz niezidentyfikowanych (nie wskazanych z imienia i nazwiska) byłych, obecnych i przyszłych członków zarządu i rady nadzorczej oraz innych osób wymienionych w OWU, będą na Wnioskodawcy ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i związane z tymi wypłatami obowiązki informacyjne, w następstwie uznania, że świadczenie takie stanowi dla osób fizycznych przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych ze stosunku pracy lub z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez członków organów oraz ewentualnie z innych źródeł (w odniesieniu do osób trzecich względem Spółki)?
IPPB4/4511-735/15-2/IMinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. odpowiedzialność cywilna
 3. polisa ubezpieczeniowa
 4. płatnik
 5. rada nadzorcza
 6. ubezpieczenia
 7. świadczenie nieodpłatne
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 czerwca 2015 r. (data wpływu 25 czerwca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem składki w ramach bezimiennej polisy dotyczącej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku ze sfinansowaniem składki w ramach bezimiennej polisy dotyczącej ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka, będąca Wnioskodawcą, zawarła z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek. W umowie ubezpieczającym jest Spółka, zaś ubezpieczonymi są co do zasady: przeszli, obecni i przyszli członkowie zarządu i rady nadzorczej Spółki. Ubezpieczonym jest także sama Spółka. Należy podkreślić, że składka i suma ubezpieczenia są jedne i niepodzielne, a w przypadku osób fizycznych, którymi są członkowie organów Spółki, osoby ubezpieczone nie są wskazane z imienia i nazwiska.

Ogólne warunki umowy (OWU), które mają zastosowanie w konkretnej polisie, wskazują, że ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest faktycznie wszystkim członkom organów wykonawczych, doradczych lub nadzorczych określonych w umowie spółki lub w statucie, zgodnie z prawem właściwym dla danej ubezpieczonej spółki. Obejmuje ona także działalność operacyjną takich osób, w tym oświadczenia bezpośrednio związane z danym stanowiskiem. Ochroną objęte są także inne osoby, jeżeli byłyby powołane w jakikolwiek sposób do wykonywania funkcji zarządczych czy doradczych (np. wspólnicy, dyrektorzy, menadżerowie, prokurenci, pracownicy).

Ochrona została rozciągnięta również na współmałżonków, partnerów, spadkobierców i reprezentantów prawnych wskazanych wyżej osób, jak również na osoby, które na życzenie lub w interesie ubezpieczonej Spółki sprawują mandaty w organach zarządzających lub nadzorczych w innych podmiotach.

Zakres ubezpieczenia obejmuje roszczenia i postępowania urzędowe, które w okresie ubezpieczenia lub w przedłużonym okresie zgłaszania roszczeń zostaną zgłoszone przeciw ubezpieczonemu, w zakresie m.in. szkód majątkowych powstałych w związku z nieprawidłowym zachowaniem ubezpieczonego.

Polisa obejmuje także koszty obrony przed roszczeniami, koszty nadzwyczajne zdefiniowane w OWU, koszty naprawy wizerunku, kary i grzywny nałożone na osobę ubezpieczoną, roszczenia regresowe Spółki o zwrot poniesionych kosztów z tytułu zapłaty kary, grzywny lub sankcji i wiele jeszcze innych wymienionych w polisie.

Okres ubezpieczenia to listopad 2014 r. - październik 2015 r., wskazano przedłużone okresy zgłaszania roszczeń oraz zapisano w polisie, że ochrona ma moc wsteczną.

Określono sumy gwarancyjne oraz sublimity na poszczególne zdarzenia ubezpieczeniowe w okresie ubezpieczenia.

Skalkulowana rocznie składka płatna była jednorazowo.

Spółka zawiera analogiczne umowy ubezpieczenia na zasadzie kontynuacji.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie przedstawionego stanu faktycznego, w związku z opłaceniem polisy OC przez ubezpieczającego - Spółkę, na rzecz niezidentyfikowanych (nie wskazanych z imienia i nazwiska) byłych, obecnych i przyszłych członków zarządu i rady nadzorczej oraz innych osób wymienionych w OWU, będą na Wnioskodawcy ciążyły obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i związane z tymi wypłatami obowiązki informacyjne, w następstwie uznania, że świadczenie takie stanowi dla osób fizycznych przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń otrzymanych ze stosunku pracy lub z tytułu działalności wykonywanej osobiście przez członków organów oraz ewentualnie z innych źródeł (w odniesieniu do osób trzecich względem Spółki)...

Zdaniem Wnioskodawcy.

W związku z opłaceniem przez niego składki na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów spółki, nie powstaje dla konkretnych członków organów przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Członkom organów, aktualnym w momencie opłacenia składki i funkcjonowania ochrony ubezpieczeniowej, w ogóle nie da się przypisać w takim stanie faktycznym jakiegokolwiek przychodu w podatku dochodowym.

Tym bardziej nie da się przypisać przychodu osobom trzecim względem Spółki, które są objęte póki co abstrakcyjną ochroną ubezpieczeniową.

W konsekwencji, na Wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w zakresie pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz obowiązki w zakresie sporządzania związanych z opłaconymi składkami informacji podatkowych.

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie zaś do art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl natomiast art. 13, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, uważa się m.in. przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub organów stanowiących osób prawnych.

Zgodnie zaś z art. 20 ust 1 ustawy o PIT, za przychody z innych źródeł, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Przy tym, zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy tego lokalu lub budynku,
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W praktyce, w pojęciu przychodu mieści się każda realna korzyść, jaką uzyskał podatnik. Do tych korzyści zaliczyć należy również - co do zasady - kwoty składek na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej pokrywane przez Wnioskodawcę za inne osoby.

W interpretowanej sytuacji, niewątpliwie korzyścią majątkową dla osób ubezpieczonych jest zyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nie ponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. To Spółka bowiem zawiera umowę ubezpieczenia i ona ponosi koszty składki na to ubezpieczenie. Dzięki takiemu działaniu, u osób ubezpieczonych dojdzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot poniesie za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym samym nie będą one musiały uszczuplać swojego majątku, mimo, że otrzymują stosowne zabezpieczenie finansowe - przecież umowa ubezpieczenia, zawarta przez Spółkę, w rezultacie zapewniać będzie tym osobom ochronę. Chronić je będzie przed stratami finansowymi wynikającymi z obowiązku pokrycia szkód powstałych wskutek podejmowania (lub nie podejmowania) przez nie decyzji w związku z pełnieniem swoich funkcji.

Jednakże, co należy podkreślić w pierwszej kolejności, we wskazanym we wniosku o interpretację stanie faktycznym, nie jest możliwe ustalenie faktycznej wysokości przychodu, jaki należy przypisać poszczególnym osobom fizycznym. Ustalenie przychodu w postaci świadczenia polegającego na opłaceniu przez inny podmiot składki na rzecz ubezpieczonego, nie nastręcza problemów w sytuacji, w której z treści polisy lub umowy z ubezpieczycielem wynika, że podstawą wyliczenia wysokości składki jest liczba osób objętych ubezpieczeniem. Wtedy, wyliczenie przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń będzie możliwe nie tylko w sytuacji, w której umowa wprost będzie wskazywać wysokość składki za jedną osobę, ale również i wtedy, gdy kwota składki będzie określona w sposób globalny, ale umowa będzie zawierać zastrzeżenie, że ubezpieczeniem są objęte imiennie wskazane osoby (np. wymienione w załączniku do umowy), a nawet w przypadku zastrzeżenia, że ubezpieczeniem objęte są wyłącznie osoby wchodzące w skład zarządu w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia. W każdym z powyższych przypadków będzie bowiem możliwe określenie zamkniętego kręgu określonych z imienia i nazwiska osób objętych ubezpieczeniem, za które ubezpieczający uiścił składkę.

Przy takiej konstrukcji, byłoby możliwe podzielenie ogólnej kwoty składki przez liczbę ubezpieczonych i ustalenie „jednostkowego” kosztu zakupu usługi ubezpieczeniowej, przypadającego na beneficjenta tej usługi, który będzie stanowić przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Będzie to oczywiście przychód ustalony na podstawie operacji matematycznej, ale rzeczywiście możliwe jest ustalenie, kto ze świadczenia w postaci ochrony ubezpieczeniowej wtedy by korzystał.

Zupełnie inaczej jest natomiast w sytuacji, w której w umowie ubezpieczenia składka nie została określona w sposób umożliwiający identyfikację części wykorzystywanej przez każdego beneficjenta, ani też z okoliczności zawarcia umowy nie wynika (nawet w sposób dorozumiany) żaden algorytm lub inna wskazówka mogąca służyć wyliczeniu takiej kwoty.

Będzie tak np. w sytuacji, w której ubezpieczenie obejmuje nie tylko osoby aktualnie będące członkami organów zarządczych lub nadzorczych osoby prawnej, ale również ewentualnie te osoby, które w ciągu okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, wejdą w jego skład. W takiej sytuacji, chociaż każda osoba objęta ubezpieczeniem uzyskuje korzyść majątkową kosztem spółki, która opłaciła za nią ubezpieczenie, a co za tym idzie, powinna wykazać przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, to jednak ze względu na to, że krąg ubezpieczonych nie jest zamknięty, nie jest możliwe wyliczenie „jednostkowej” ceny zakupu usługi ubezpieczeniowej, przypadającej na każdego beneficjenta tej usługi. Prowadzi to do wniosku, że w takim przypadku nie ma możliwości ustalenia konkretnej kwoty, która miałaby stanowić przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym u każdej osoby.

Oceniając, czy można przypisać nieodpłatne przychody osobom objętym ochroną ubezpieczeniową, nie sposób pominąć w odniesieniu do członków organów osoby prawnej kwestii tego, jaki jest zakres odpowiedzialności poszczególnych osób. Oczywistym jest bowiem, że zakres tej odpowiedzialności ma znaczenie, ponieważ przy uwzględnieniu zakresu obowiązków i uprawnień członków zarządu i członków rady nadzorczej, bez wątpienia ryzyko spowodowania szkody w znacznie większym stopniu występuje po stronie tych pierwszych. Uznać należy, że w sytuacji, gdy Spółka nie będzie w stanie określić (np. na podstawie danych od ubezpieczyciela), w jakiej części składka obejmuje ryzyko związane z czynnościami członków zarządu, a w jakiej rady nadzorczej, to podział składki nie jest możliwy, a tym samym pomimo powstania przychodu, nie ma możliwości wyliczenia i przypisania odpowiednich jego części do poszczególnych osób objętych ubezpieczeniem. Na pewno bowiem nie ma podstaw do równego podziału takiego przychodu.

Wskazać również trzeba, że objęta ubezpieczeniem, poza członkami organów Spółki, jest także sama Spółka, co ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowości ewentualnego ustalania wysokości przychodu z nieodpłatnego świadczenia dla ubezpieczonych. Oczywistym jest bowiem przecież, że także Spółka korzysta z ochrony ubezpieczeniowej na podstawie tej samej polisy, a zatem także ona jest beneficjentem potencjalnych świadczeń ubezpieczyciela. Uiszczona składka nie dotyczy więc tylko korzyści uzyskiwanych przez członków organów Spółki.

Podsumowując dotychczasowe wywody: jakkolwiek osoby objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie polisy opłaconej przez Spółkę, w szczególności i w pierwszej kolejności członkowie organów Spółki, co do zasady otrzymują, niematerialne świadczenie w postaci wykupienia i opłacenia dla nich ochrony ubezpieczeniowej, to w przedstawionym stanie faktycznym i ze względu na konstrukcję umowy ubezpieczenia, brak jest podstaw do obiektywnego wyliczenia, jaka, część płaconej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej przypadałaby na konkretną osobę fizyczną będącą ubezpieczonym.

Ubezpieczonymi są niezidentyfikowani z imienia i nazwiska członkowie organów zarządzających i nadzorczych (obecni, byli, przyszli) spółki, bez względu na wykonywanie przez nich obowiązków, osoby im bliskie oraz jeszcze inne osoby. Nie jest możliwym i racjonalnym określenie przychodów tylko obecnym członkom organów Spółki (bo tylko takie osoby są faktycznie identyfikowalne) poprzez podzielenie wysokości składki ubezpieczeniowej przez ilość osób wchodzących w skład tych organów.

Opodatkowany może być jedynie przychód w konkretnie określonej dla danego podatnika wysokości, odpowiadający ściśle wartości uzyskanego przez niego nieodpłatnego świadczenia. Muszą zatem istnieć kryteria pozwalające na zindywidualizowanie i przypisanie konkretnym osobom wysokości osiągniętego przez nie przychodu. W jednym z korzystnych dla podatników wyroków, WSA w Warszawie zasadnie wskazał, że „ubezpieczeniem objęty był szeroki krąg osób określony przez odwołanie się do zajmowanych stanowisk w strukturze organizacyjnej spółki (byli, obecni, przyszli członkowie zarządu i rady nadzorczej), a nie imienne wskazanie tych osób. Objęcie ochroną ubezpieczeniową osób pełniących w jej strukturze różne funkcje oznacza, że osoby te mają różny zakres obowiązków, uprawnień decyzyjnych i odpowiedzialności, co powoduje, że różne jest też prawdopodobieństwo, czy też możliwość spowodowania przez nie zdarzenia rodzącego obowiązek odszkodowawczy. Formuła zawartego ubezpieczenia sprawia, że krąg osób nim objętych w trakcie trwania okresu ubezpieczenia jest zmienny i nie da się go ściśle określić. Odniesienie kręgu ubezpieczonych osób nie poprzez wymienienie konkretnych osób, lecz poprzez wskazanie stanowisk sprawia, że w trakcie okresu ubezpieczenia możliwe są zmiany w składzie organów spółki. Nie jest więc możliwe w momencie zawierania umowy i uiszczania w zryczałtowanej wysokości składki ubezpieczeniowej, określenie liczby osób objętych ubezpieczeniem i długości okresu, przez jaki korzystać będą z ochrony ubezpieczeniowej.” (sygn. akt III SA/Wa 2039/09). Brak jest tym samym możliwości określenia wysokości przychodu przypadającego na konkretną osobę (członka zarządu lub rady nadzorczej spółki), zgodnie z regulacją zawartą w art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o PIT.

Tezy te zyskują niebagatelne wzmocnienie w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., w którym Trybunał stwierdził, że inne nieodpłatne świadczenie w rozumieniu m.in. art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy o PIT oznacza wyłącznie przysporzenie majątkowe o indywidualnie określonej wartości, otrzymane przez pracownika. Trybunał wskazał jednocześnie istotne cechy innych nieodpłatnych świadczeń, jako przychodu w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o PIT.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego, za przychód mogą być uznane takie świadczenia, które:

 1. zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
 2. zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
 3. korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Powyższe ma niewątpliwie istotne znaczenie w przypadku opłacenia przez Spółkę składek na ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków organów. Przywołany wyrok Trybunału pozwala bronić stanowiska, zgodnie z którym po stronie członka organu objętego polisą OC (pracownika lub osoby powołanej do składu organu) nie powstanie podlegający opodatkowaniu przychód. Argumentem w tym zakresie może być brak spełnienia pierwszej przesłanki tj. brak dobrowolnej zgody na objęcie ubezpieczeniem OC, a także wynikający z rodzaju zawartej umowy obiektywny brak możliwości ustalenia wartości świadczenia (trzecia przesłanka). Wartość oferowanego przez Spółkę świadczenia musi bowiem mieć wymiar indywidualny, czyli taki, który umożliwia określenie wartości świadczenia przypadającej na daną osobę.

Aby można było ustalić wartość przychodu osób ubezpieczonych z tytułu nieodpłatnego objęcia ich ochroną ubezpieczeniową, konieczne jest precyzyjne ustalenie kręgu tych osób. Nie ulega natomiast wątpliwości, że w przedstawionym stanie faktycznym umowa ubezpieczenia OC nie wskazuje imiennie osób objętych ubezpieczeniem, a wskazuje jedynie poszczególne grupy osób objętych ubezpieczeniem w okresie ubezpieczeniowym. Jednocześnie zbiór beneficjentów usługi ubezpieczenia jest zbiorem otwartym, tj. może podlegać zmianom zarówno ilościowym, jak i osobowym w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Na moment zawarcia umowy ubezpieczenia OC nie była Wnioskodawcy znana liczba osób objętych ochroną ubezpieczeniową (co najwyżej znał ilość osób wchodzących w skład jego organów, a to tylko jedna z grup objętych ubezpieczeniem).

Podkreślić raz jeszcze należy, że wysokość składki ubezpieczeniowej za dany okres została z góry określona i nie podlega zmianie w trakcie tego okresu. Składka ma charakter zryczałtowany, tj. została ustalona w jednej kwocie bez względu na ilość osób objętych ubezpieczeniem. W umowie ubezpieczenia nie przewidziano konieczności korekty kwoty składki w zależności od zwiększenia bądź zmniejszenia ilości osób objętych ochroną ubezpieczeniową w okresie ubezpieczenia.

Mając to na uwadze, w ocenie Spółki, nie jest możliwe przypisanie konkretnej wartości przychodu do konkretnych beneficjentów objętych ochroną ubezpieczeniową.

Wskazać należy, że stanowisko Spółki w zakresie twierdzenia, że nie można przypisać przychodów poszczególnym osobom, objętym polisą ubezpieczeniową w analizowanym kształcie, nie jest odosobnione, i w przeciągu ostatniego roku wydanych zostało wiele interpretacji indywidualnych oraz orzeczeń sądowych potwierdzających to stanowisko.

Np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, interpretacja z dnia 16 stycznia 2013 r., Nr IPPB2/415-990/12-2/AS oraz z dnia 19 lutego 2013 r. Nr IPPB2/415-1115/12-2/EL, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, interpretacja z dnia 17 lutego 2013 r., Nr ITPB2/415-1090/12/RS. W każdej z nich organ podatkowy uznał, że w sytuacji, gdy krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej, nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony, to nie jest możliwe zidentyfikowanie na dzień zawarcia umowy i zapłacenia składki, kręgu osób objętych tym ubezpieczeniem, co uniemożliwia przypisanie konkretnej osobie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, wydatki związane z wykupieniem polisy OC dla członków organów spółki, nie będą stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem PIT.

Z nowszych zaś interpretacji, w interpretacji indywidualnej z dnia 5 maja 2014 r., Nr ILPB1/415-132/14-2/TW, organ podatkowy stwierdził co do zasady, że skoro ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej będzie nieograniczony krąg osób, to nie będzie możliwym zidentyfikowanie kręgu osób objętych ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi natomiast okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. To zaś oznacza, że wartość zapłaconej przez spółkę składki ubezpieczeniowej nie stanowi dla osób objętych zakresem ubezpieczenia przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń.

Z kolei w interpretacji Nr IPPB4/415-680/14-2/AM z dnia 27 listopada 2014 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że skoro krąg osób objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczenia nie tworzy zbioru zamkniętego (jest nieograniczony), to nie będzie możliwym zidentyfikowanie, na dzień zapłaty składki, osób objętych ubezpieczeniem. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie.

Także w kilkunastu interpretacjach indywidualnych wydanych w grudniu 2014 r„ Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach (np. Nr IBPBII/1/415-739/14/BD z dnia 11 grudnia 2014 r.) potwierdził stanowisko podatnika, że w stanie faktycznym zbieżnym z tym przedstawionym przez Spółkę (analogiczna treść polisy), brak będzie możliwości przypisania przychodu konkretnej osobie z tytułu objęcia jej ubezpieczeniem. Na dzień zapłaty składki nie będzie można bowiem jednoznacznie ustalić grona osób objętych ubezpieczeniem, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami tych okoliczności.

I dalej, jak zauważył ten organ, o ile aktualny skład członków władz spółki opłacającej polisę, jak również aktualnych: małżonków, konkubentów, partnerów życiowych - jest możliwy do ustalenia w dniu zapłaty składki ubezpieczeniowej, to objęcie ubezpieczeniem także potencjalnej grupy osób fizycznych, niemożliwej do identyfikowania na ten dzień, jak np. spadkobierców, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Nie da się bowiem ustalić na dzień zapłaty składki danych osób, które będą pełnić funkcje w przyszłości, a tym samym nie można ustalić danych przyszłych członków władz czy spadkobierców tych osób.

Zgodnie zaś z wyrokiem NSA z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. II FSK 2984/14, wydatki poniesione przez spółkę na nabycie polisy OC obejmującej członków zarządu, rady nadzorczej czy dyrektorów - nie wskazanych w polisie imiennie - nie stanowią przychodu do opodatkowania po stronie ww. osób, tym samym spółka nie pełni w tym przypadku funkcji płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych. Innymi słowy NSA uznał, że mimo sfinansowania kosztów polisy przez spółkę, po stronie członków zarządu, rady oraz dyrektorów nie powstaje w tej sytuacji przychód z nieodpłatnych świadczeń podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W sprawie tej zresztą, sądy obydwu instancji wskazały, że:

 • co do zasady, zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz osób trzecich może prowadzić do powstania po ich stronie przychodu do opodatkowania, ponieważ wiąże się to z zaoszczędzeniem wydatków, które w przeciwnym razie osoby te musiałyby ponieść same (przychody z nieodpłatnych świadczeń),
 • opodatkowaniu podlegać może jednak tylko przychód w konkretnej, określonej dla danego podatnika wartości - odpowiadającej ściśle wartości uzyskanego przez tegoż podatnika nieodpłatnego świadczenia,
 • w przypadku członków zarządu, rady nadzorczej i jej dyrektorów, czyli osób które prowadzą sprawy spółki i podejmują istotne decyzje, nie da się ustalić wartości przychodu poprzez prostą operację matematyczną, ponieważ inne jest ryzyko i odpowiedzialność członków zarządu, a inna członków rady nadzorczej czy też dyrektorów,
 • jak podkreślił NSA „różne jest też prawdopodobieństwo, czy też możliwość spowodowania przez nie (te osoby) zdarzenia rodzącego obowiązek odszkodowawczy”. Wobec tego, skoro zakres ich odpowiedzialności jest różny, nie można ustalić przypadającej na poszczególne osoby części składki ubezpieczeniowej, stosując prosty algorytm dzielenia. Udzielona im ochrona nie jest bowiem równa, w konsekwencji czego nie są równe także przypadające na nie części składki ubezpieczeniowej”,
 • NSA nawiązał w uzasadnieniu do przywołanego wcześniej orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i wskazał, że „Skoro nie ma możliwości określenia wysokości przychodu przypadającego na każdą z ubezpieczonych osób (odpowiadającego określonej części składki ubezpieczeniowej), zgodzić się należy z sądem pierwszej instancji, że nie może być on uwzględniony w podstawie opodatkowania, a w konsekwencji opodatkowany”.

Podsumowując, w ocenie Wnioskodawcy, objęcie „osób ubezpieczonych”, zdefiniowanych w opisie stanu faktycznego, zakresem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na mocy umowy ubezpieczenia OC zawartej przez Wnioskodawcę z towarzystwem ubezpieczeniowym, nie prowadzi do powstania u tych osób przychodu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, w konsekwencji na Wnioskodawcy nie ciąży w szczególności obowiązek pobrania i wpłacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz sporządzenia związanych z tym informacji podatkowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę wyroków Sądu oraz interpretacji indywidualnych wskazać należy, że rozstrzygnięcia w nich zawarte nie są wiążące dla tutejszego organu. Wydane orzeczenia i interpretacje organów podatkowych dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw podatników, osadzonych w określonym stanie faktycznym lub zdarzeniu przyszłym i tylko w tych sprawach rozstrzygnięcia w każdej z nich zawarte są wiążące. Nie wywołują one zatem żadnych skutków prawnych w odniesieniu do innych podatników.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012, poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.