IPPB4/415-760/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty z tytułu ubezpieczenia na życie ojca?
IPPB4/415-760/14-2/JK2interpretacja indywidualna
  1. odszkodowania
  2. ubezpieczenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 29 września 2014 r. (data wpływu 30 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej z ubezpieczenia na życie po zmarłym ojcu – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty otrzymanej z ubezpieczenia na życie po zmarłym ojcu.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Angielska firma ubezpieczeniowa P. od jakiego czasu obsługuje roszczenia związane z przedwojenną działalnością w Polsce. Ojciec Wnioskodawcy pracował przed wojną w ww. firmie (zmarł w 1967 r.). Niestety ani Wnioskodawca ani firma „P.” nie posiadają dokumentów dotyczących polisy. Jednak z uwagi na odnalezienie dowodów zatrudnienia ojca w Departamencie Księgowości H. w W. od 1934 r. „P.” poinformował Wnioskodawcę, cytat: „pomimo że nie posiadamy żadnych danych potwierdzających, że Pana ojciec wykupił w P. polisę, jesteśmy gotowi przyjąć, że Pana ojciec jako pracownik P. mógł wykupić polisę od swego pracodawcy. W związku powyższym, mamy przyjemność potwierdzić, że jesteśmy gotowi dokonać dobrowolnej płatności na Pana rzecz w odniesieniu do polisy na życie, wystawionej na Pana ojca. W sytuacjach kiedy ani ubiegający się ani P. nie zna faktycznej sumy ubezpieczenia z polisy, obliczamy kwotę świadczenia w oparciu o średnią sumę ubezpieczenia, w okresie bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej”. I dalej: „ W związku z powyższym, jesteśmy gotowi dokonać wypłaty świadczenia w wysokości 8.500 zł z tytułu ewentualnej polisy na życie, wykupionej przez Pana ojca w P. lub „P.” w Polsce przed II wojną światową”. W dniu 5 czerwca 2014 r. P. przekazał Wnioskodawcy na rachunek kwotę 8.500 zł za poświadczeniem, że kwota ta całkowicie zwolni i zaspokoi wszystkie roszczenia dotyczące jakiejkolwiek i wszystkich polis, które mogły być wykupione na życie Pana T. Ł. w polskim Oddziale firmy P. c. L. lub jej spółki zależnej „P.”.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca powinien odprowadzić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty z tytułu ubezpieczenia na życie ojca...

Zdaniem Wnioskodawcy, otrzymana kwota jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176, z późn. zm.). Zasada wyrażona w tym artykule mówi, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody wyjątkiem dochodów zawartych w art. 21 i art. 52 cytowanej ustawy, zwolnione są od podatku wszelkiego rodzaju kwoty, wynikające z ubezpieczeń majątkowych i osobowych z wyłączeniem poz. a) i b).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 51, poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Z treści zacytowanego przepisu jednoznacznie wynika zasada powszechności opodatkowania podatkiem dochodowym wszystkich dochodów.

Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, zwalnia się od podatku kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych za wyjątkiem:

  1. odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c,
  2. dochodu, o którym mowa w art. 24 ust. 15, tj. dochodu z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi.

Stosownie do art. 829 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) ubezpieczenie osobowe może w szczególności dotyczyć:

  1. przy ubezpieczeniu na życie – śmierci osoby ubezpieczonej lub dożycia przez nią oznaczonego wieku,
  2. przy ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków – uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

W myśl art. 831 § 1 K.c. ubezpieczający może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzymania sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczeniowej; może również zawrzeć umowę ubezpieczenia na okaziciela. Ubezpieczający może każde z tych zastrzeżeń zmienić lub odwołać w każdym czasie.

W świetle art. 832 § 2 K.c., jeżeli w chwili śmierci nie ma osoby uprawnionej do otrzymania sumy ubezpieczenia, suma ta przypada najbliższej rodzinie ubezpieczonego w kolejności ustalonej w ogólnych warunkach ubezpieczenia, chyba że umówiono się inaczej.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 5 czerwca 2014 r. firma ubezpieczeniowa przekazała Wnioskodawcy na rachunek 8.500 zł tytułem ubezpieczenia na życie po zmarłym ojcu Wnioskodawcy w związku wykupieniem polisy od swego pracodawcy. Kwota ta całkowicie zwalnia i zaspokaja wszystkie roszczenia dotyczące jakiejkolwiek i wszystkich polis, które mogły być wykupione na życie ojca Wnioskodawcy.

W konsekwencji należy stwierdzić, że otrzymana przez Wnioskodawcę kwota z tytułu ubezpieczenia na życie po swoim zmarłym ojcu korzysta ze zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile przedmiotowe ubezpieczenie nie było ubezpieczeniem związanym z funduszem kapitałowym i nie obejmuje dochodów z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z tym ubezpieczeniem.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

odszkodowania
IPTPB1/415-580/14-2/MM | Interpretacja indywidualna

ubezpieczenia
IPPB4/415-600/14-2/JK2 | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.