IPPB4/415-645/14-4/MS | Interpretacja indywidualna

Czy od otrzymanych kwot od ubezpieczycieli Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy?
IPPB4/415-645/14-4/MSinterpretacja indywidualna
  1. kredyt bankowy
  2. ubezpieczenia
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data wpływu 28 sierpnia 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data nadania 7 listopada 2014 r., data wpływu 10 listopada 2014 r.) na wezwanie Nr IPPB4/415-645/14-2/MS z dnia 30 października 2014 r. (data nadania 31 października 2014 r., data doręczenia 4 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania kwoty świadczenia przekazanego przez ubezpieczyciela na spłatę kredytu i pożyczki w związku z utratą pracy – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie w zakresie opodatkowania kwoty świadczenia przekazanego przez ubezpieczyciela na spłatę kredytu i pożyczki w związku z utratą pracy.

Z uwagi na braki formalne, pismem Nr IPPB4/415-645/14-2/MS z dnia 30 października 2014 r. (data nadania 31 października 2014 r., data doręczenia 4 listopada 2014 r.) tutejszy organ wezwał Wnioskodawczynię o przedstawienie stanowiska w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego w odniesieniu do zadanego pytania.

Pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data nadania 7 listopada 2014 r., data wpływu 10 listopada 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła wniosek w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni aktualnie zobowiązana jest do spłaty pożyczki i kredytu udzielonych Jej przez bank. Oba z tych zobowiązań ubezpieczone są od ryzyka utraty pracy. Ponadto spłata kredytu została zabezpieczona przez ustanowienie hipoteki na rzecz banku na nieruchomości, której Wnioskodawczyni jest właścicielką. Wnioskodawczyni pracę utraciła w dniu 31 marca 2014 r. Od lipca 2014 r. w związku z zawartymi przez Wnioskodawczynię umowami w ramach odszkodowań, ubezpieczyciele zwracają Wnioskodawczyni:

  • w przypadku pożyczki kwotę zapłaconej przez Wnioskodawczynię raty w danym miesiącu,
  • w przypadku kredytu kwotę zapłaconej przez wnioskodawczynię raty oraz kwotę zapłaconego czynszu i opłaty za prąd w danym miesiącu.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy od otrzymanych kwot od ubezpieczycieli Wnioskodawczyni powinna zapłacić podatek dochodowy...

Zdaniem Wnioskodawczyni.

Nie ma obowiązku zapłaty podatku dochodowego od otrzymanych od ubezpieczycieli kwot. Ww. kwoty otrzymane od ubezpieczycieli zwolnione są od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawczyni zobowiązana jest do spłaty pożyczki i kredytu udzielonych Wnioskodawczyni przez bank. Oba z tych zobowiązań ubezpieczone są od ryzyka utraty pracy. Ponadto spłata kredytu została zabezpieczona przez ustanowienie hipoteki na rzecz banku na nieruchomości, której Wnioskodawczyni jest właścicielką. Wnioskodawczyni pracę utraciła w dniu 31 marca 2014 r. Od lipca 2014 r. w związku z zawartymi przez Wnioskodawczynię umowami w ramach odszkodowań, ubezpieczyciele zwracają Wnioskodawczyni w przypadku pożyczki kwotę zapłaconej przez Wnioskodawczynię raty w danym miesiącu, a w przypadku kredytu kwotę zapłaconej przez Wnioskodawczynię raty oraz kwotę zapłaconego czynszu i opłaty za prąd w danym miesiącu.

W przedmiotowej sprawie wypłata gwarantowanego umową ubezpieczenia świadczenia nie stanowi przychodu dla Wnioskodawczyni. Należy zauważyć, że skoro z chwilą spłaty przez ubezpieczyciela pozostałej części kredytu i pożyczki dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania, nie można w takich przypadkach uznać, że po stronie Wnioskodawczyni powstaje przychód, bowiem Wnioskodawczyni nie uzyskała żadnego świadczenia w związku z wywiązaniem się ubezpieczyciela z zawartej umowy ubezpieczenia. Tym samym, w tak przedstawionym stanie faktycznym, spłata zobowiązania nie stanowi przysporzenia majątkowego dla Wnioskodawczyni, a tym samym nie wywołuje skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowując, wypłata świadczenia na rzecz banku z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia nie stanowi dla Wnioskodawczyni przychodu do opodatkowania podatkiem dochodowym, zatem bezprzedmiotowe jest rozpatrywanie zwolnienia wynikającego z treści art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

kredyt bankowy
ILPB2/415-796/11-2/AJ | Interpretacja indywidualna

ubezpieczenia
IBPBII/1/415-715/14/ASz | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.