IPPB4/415-599/14-3/JK2 | Interpretacja indywidualna

Zapłacona składka ubezpieczeniowa, z tytułu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników oraz członków organów (niebędących pracownikami), nie stanowi dla tych osób, przychodu ze stosunku pracy lub przychodu z działalności wykonywanej osobiście, tym samym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 31, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
IPPB4/415-599/14-3/JK2interpretacja indywidualna
 1. polisa ubezpieczeniowa
 2. płatnik
 3. ubezpieczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Obowiązek obliczania i poboru przez płatników zaliczek
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Pobór podatku lub zaliczek na podatek przez płatników -> Zryczałtowane zaliczki
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Pojęcie przychodu
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody z działalności wykonywanej osobiście
 5. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Przychody ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 sierpnia 2014 r. (data wpływu 11 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupieniem polis ubezpieczeniowych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wykupieniem polis ubezpieczeniowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (dalej: Ubezpieczający) zawarł z A. Sp. z o.o., Oddział w Polsce (dalej: Ubezpieczyciel) umowę dotyczącą ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej.

Warunki ubezpieczenia zostały przedstawione w polisie (dalej: Polisa) i załączonych do niej dokumentach, którymi są:

 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej, wprowadzone przez Ubezpieczyciela w dniu 1 grudnia 2012 r. (dalej: OWU),
 • szczególne warunki ubezpieczenia (dalej: SWU), oznaczone jako Dodatki do Polisy.

Ponadto Ubezpieczający przystąpił do nadwyżkowego ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych.

Warunki ubezpieczenia zostały przedstawione w polisie nadwyżkowej (dalej: Polisa Nadwyżkowa) i załączonych do niej dokumentach, którymi są:

 • klauzula do polisy nadwyżkowego ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych,
 • szczególne warunki ubezpieczenia, oznaczone jako Dodatki do Polisy.

Polisa oraz Polisa Nadwyżkowa zostały zawarte na okres 1 roku (od 15.03.2014 r. do 14.03.2015 r. ), z zastrzeżeniami wskazanymi w treści obu polis.

Zakresem ochrony ubezpieczeniowej na gruncie Polisy i Polisy Nadwyżkowej są objęte tylko te roszczenia, które zostały podniesione przeciwko ubezpieczonemu po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym (jeżeli ma zastosowanie).

Podmioty objęte ubezpieczeniem

Zgodnie z pkt 3.34 OWU, cyt.: „Ubezpieczony oznacza Spółkę oraz Osobę Ubezpieczoną.

Zgodnie z pkt 2.3 OWU, cyt.:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona w ramach niniejszej Umowy Ubezpieczenia obejmuje również spółki kapitałowe, które przed lub w dniu rozpoczęcia Okresu Ubezpieczenia odpowiadają definicji Podmiotu Zależnego. W ramach niniejszego rozszerzenia definicja Spółki zostaje zmieniona i obejmuje Ubezpieczającego oraz Podmioty Zależne”.

Zgodnie z pkt 3.20 OWU, cyt.:

„Podmiot Zależny oznacza spółkę, w której Ubezpieczający bezpośrednio lub pośrednio:

 1. kontroluje lub kontrolował skład zarządu lub rady nadzorczej,
 2. kontroluje lub kontrolował ponad połowę praw głosu; lub
 3. posiada lub posiadał ponad połowę istniejących udziałów lub akcji w kapitale zakładowym.

Spółka traci status Podmiotu Zależnego, jeżeli przestaną zachodzić wszystkie z powyższych okoliczności wskazanych w punktach (a)-(c) (...).”

Wnioskodawca jako podmiot spełniający definicję podmiotu zależnego Ubezpieczającego w rozumieniu OWU jest objęta ochroną ubezpieczeniową na mocy Polisy i Polisy Nadwyżkowej.

Zgodnie z Dodatkiem nr 8 do Polisy, definicja Osoby Ubezpieczonej zawarta w punkcie 3.18 OWU została usunięta w całości i zastąpiona następującą definicją, cyt.:

„Osoba Ubezpieczona oznacza dowolną osobę fizyczną, która była, jest lub podczas Okresu Ubezpieczenia zostanie:

 1. członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, członkiem komisji rewizyjnej lub prokurentem bądź osobą fizyczną zajmującą inne stanowisko, które w myśl mających zastosowanie przepisów prawa obcego państwa określone jest jako równorzędne do stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub prokurenta;
 2. Pracownikiem

(i) pełniącym funkcję zarządczą lub nadzorczą w Spółce; lub

(ii) w związku z Roszczeniem zarzucającym Naruszenie Praw Pracowniczych; lub

(iii) wskazanym jako współpozwany wraz z którąkolwiek z osób wskazanych w podpunkcie (a) w związku z Roszczeniem zarzucającym Pracownikowi Spółki uczestnictwo lub pomoc w popełnieniu Nieprawidłowego Działania;

 1. Osobą odpowiedzialną za księgi rachunkowe Spółki

lecz wyłącznie w czasie kiedy i tak długo, jak taka Osoba Ubezpieczona działa dla i w imieniu Spółki w ramach funkcji określonych w punktach od (a) do (c) powyżej. Termin Osoba Ubezpieczona nie obejmuje zewnętrznych audytorów, zarządcy przymusowego, tymczasowego nadzorcy sądowego, syndyka, zarządcy, nadzorcy sądowego, jak również wszelkich likwidatorów Spółki wyznaczonych przez sąd.”

Zgodnie z pkt 2.9 OWU, cyt.:

Ubezpieczyciel zapłaci Szkodę poniesioną przez współmałżonka, konkubenta lub inną podobną osobę (np. partnera życiowego), jak również spadkobierców przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy Osoby Ubezpieczonej powstałą wyłącznie w związku z Nieprawidłowym Działaniem popełnionym przez taką Osobę Ubezpieczoną. Do celów niniejszego rozszerzenia definicja Ubezpieczonego zostaje zmieniona i obejmuje również współmałżonka, konkubenta lub inną podobną osobę (np. partnera życiowego), spadkobierców, przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy.

Zgodnie z pkt 5.18 OWU, cyt.:

Ochrona ubezpieczeniowa udzielona Podmiotowi Zależnemu, Osobie Ubezpieczonej pełniącej funkcję członka organu w ramach Podmiotu Zależnego obejmuje jedynie działania, zaniechania, błędy mające miejsce, gdy Podmiot Zależny spełnia warunki wskazane w definicji Podmiotu Zależnego oraz gdy Osoba Ubezpieczona wykonuje powierzone jej funkcje członka organu w ramach Podmiotu Zależnego (...).

Zgodnie z pkt 3.25 OWU, cyt.:

Pracownik oznacza osobę fizyczną zatrudnioną przez Spółkę na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, niezależnie od wymiaru czasu pracy, w ramach prowadzenia zwykłej działalności gospodarczej Spółki, której Spółka wypłaca wynagrodzenie i ma prawo kierować wykonywaniem przez nią obowiązków, wydawać wiążące polecenia oraz sprawować nad nią nadzór.

Osoby ubezpieczone nie zostały określone imiennie w Polisie i/lub Polisie Nadwyżkowej.

Ubezpieczonych nie sposób zidentyfikować na dzień zawarcia Polisy i Polisy Nadwyżkowej. Krąg ubezpieczonych obejmuje zarówno osoby pełniące określone funkcje w przeszłości, pełniące je aktualnie, jak również te, nieznane jeszcze z imienia i nazwiska, które będą je pełnić w przyszłości. Tak więc charakterystyczna jest tu zmienność ubezpieczonych zarówno co do liczby, jak i ich tożsamości w trakcie trwania Polisy i Polisy Nadwyżkowej.

Wobec powyższego, ubezpieczeniem objęta jest bezimienna, otwarta grupa ubezpieczonych, obejmująca swym zakresem zarówno u Ubezpieczającego, jak i jego podmiotów zależnych m.in.: byłych, aktualnych i przyszłych członków organów, pracowników i osoby odpowiedzialne za księgi rachunkowe w rozumieniu OWU, a także współmałżonka, konkubenta lub inną podobną osobę (np. partnera życiowego), spadkobierców, przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy osób wskazanych powyżej.

W tak określonym otwartym katalogu osób ubezpieczonych występują między innymi osoby będące pracownikami Wnioskodawcy, które otrzymują przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o PIT oraz osoby nieposiadające statusu pracowniczego, które otrzymują przychody kwalifikowane jako przychody z działalności wykonywanej osobiście stosownie do art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a), pkt 9 ustawy o PIT (np. członkowie zarządu i rad nadzorczych Wnioskodawcy).

Dodatkowy okres ubezpieczenia

Zgodnie z pkt 2.1 OWU, cyt.:

„Jeżeli niniejsza Umowa Ubezpieczenia nie zostanie odnowiona przez Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego, jak również nie zostanie zawarta przez Ubezpieczającego inna umowa odpowiedzialności członków władz spółki:

 1. Ubezpieczonemu przysługuje Okres Dodatkowy wynoszący 60 dni, który bez zapłaty dodatkowej składki rozpoczyna się automatycznie po wygaśnięciu Okresu Ubezpieczenia;
 2. za zapłatą dodatkowej składki określonej w pkt 8 Polisy Ubezpieczonemu będzie przysługiwać dłuższy Okres Dodatkowy wskazany w punkcie 8 Polisy, jeśli Ubezpieczający prześle oświadczenie o chęci skorzystania z niego oraz opłaci dodatkową składkę w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia Okresu Ubezpieczenia.”

Zgodnie z Dodatkiem nr 6 do Polisy, punkt 2.2 OWU został usunięty w całości i zastąpiony poniższym tekstem:

„Każdej Osobie Ubezpieczonej, która przed lub w trakcie Okresu Ubezpieczenia przestanie wchodzić w zakres definicji Osoby Ubezpieczonej z jakiejkolwiek przyczyny innej niż pozbawienie prawa do pełnienia takiej funkcji na mocy orzeczenia sądowego lub innej decyzji organów władzy publicznej bez obowiązku zapłaty dodatkowej składki przysługiwać będzie:

 1. dożywotni Okres Dodatkowy; lub
 2. 72-miesięczny Okres Dodatkowy dla Osób Ubezpieczonych, które przestały wchodzić w zakres definicji Osoby Ubezpieczonej w wyniku zajścia Transakcji, w odniesieniu do wszelkich Roszczeń objętych niniejszą Umową Ubezpieczenia.

Niniejsze rozszerzenie będzie mieć zastosowanie pod warunkiem, że:

 1. niniejsza Umowa Ubezpieczenia nie zostanie odnowiona, jak również nie zostanie zawarta przez lub w imieniu Osoby Ubezpieczonej inna umowa ubezpieczenia odpowiedzialności członków władz spółki; lub
 2. w przypadku, gdy taka odnowiona lub inna umowa ubezpieczenia nie będzie zapewniała ochrony dla takiej Osoby Ubezpieczonej.”

Składka ubezpieczeniowa

Zryczałtowaną kwotę składki po dokonaniu indywidualnej oceny ryzyka dotyczącego wystąpienia szkód objętych zakresem ubezpieczenia ustalili:

 • w ramach Polisy – Ubezpieczyciel,
 • w ramach Polisy Nadwyżkowej – wskazani w niej ubezpieczyciele.

Składka ubezpieczeniowa jest stała przez cały okres ubezpieczenia i nie podlega indeksacji.

Składka za okres ubezpieczenia, przypadająca na Ubezpieczającego i jego podmioty zależne z tytułu Polisy i Polisy Nadwyżkowej, została wpłacona przez Ubezpieczającego.

Odpowiednia część składki przypadająca odrębnie na Ubezpieczającego i każdy z jego podmiotów zależnych została ustalona według wartości księgowej aktywów beneficjenta i według stanu na IV kwartał 2013 roku.

Na mocy faktury z dnia 19 maja 2014 roku wystawionej przez Ubezpieczającego, Wnioskodawca został obciążony przypisaną mu kwotą składki.

Składka ubezpieczeniowa jest niezależna od ewentualnych rotacji członków organów oraz pracowników Ubezpieczającego i jego podmiotów zależnych w rozumieniu OWU, jak również od liczby ubezpieczonych i sprawowanych przez nich funkcji.

W załączeniu Wnioskodawca przedstawił:

 • Polisę, Ogólne Warunki Ubezpieczenia Szkód Powstałych w Następstwie Roszczeń z Tytułu Odpowiedzialności Członków Organów Spółki Kapitałowej oraz Szczególne Warunki Ubezpieczenia (Dodatki do Polisy),
 • Polisę Nadwyżkową, klauzulę do polisy nadwyżkowego ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych oraz szczególne warunki ubezpieczenia na mocy Polisy Nadwyżkowej, oznaczone jako Dodatki do Polisy.

Po zakończeniu okresu ubezpieczenia na mocy Polisy i Polisy Nadwyżkowej Ubezpieczający planuje zawierać umowy ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych na takich samych warunkach, jak wskazane powyżej dla zaistniałego stanu faktycznego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy obciążenie Wnioskodawcy kosztem składki ubezpieczeniowej z tytułu Polisy i Polisy Nadwyżkowej, zapewniających ochronę ubezpieczeniową otwartemu, bezimiennemu i nieidentyfikowalnemu na dzień zawarcia obu polis kręgowi osób fizycznych (w szczególności Członków Zarządu i Członków Pady Nadzorczej Wnioskodawcy), objętych polisami ze względu na posiadany przez Wnioskodawcę status podmiotu zależnego Ubezpieczającego, rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązki płatnika określone w art. 31, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w odniesieniu do tych osób fizycznych, związane z pobraniem i wpłaceniem na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy), oraz w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a), pkt 9 ustawy o PIT (przychód z działalności wykonywanej osobiście)...

Zdaniem Wnioskodawcy, obciążenie go kosztem składki ubezpieczeniowej z tytułu Polisy i Polisy Nadwyżkowej, zapewniających ochronę ubezpieczeniową otwartemu, bezimiennemu i nieidentyfikowalnemu na dzień zawarcia obu polis kręgowi osób fizycznych (w szczególności Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej Wnioskodawcy), objętych polisami ze względu na posiadany przez Wnioskodawcę status podmiotu zależnego Ubezpieczającego, nie rodzi po stronie Wnioskodawcy obowiązków płatnika określonych w art. 31, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: PIT) w odniesieniu do tych osób fizycznych, związanych z pobraniem i wpłaceniem na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodów z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy) oraz w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a), pkt 9 ustawy o PIT (przychód z działalności wykonywanej osobiście).

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Stosownie do art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, cyt.:

„Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku według równowartości czynszu jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.”

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, cyt.:

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych,

Stosownie do art. 12 ust. 3 ustawy o PIT, cyt.:

Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b.

W myśl do art. 13 pkt 7 ustawy o PIT, cyt.:

„Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, 7) uważa się: „przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych”.

Zgodnie z art. 13 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, cyt.:

„Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 1. przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od: a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej”.

Stosownie do art. 13 pkt 9 ustawy o PIT, cyt.:

„ Za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 1. przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7."

Według Wnioskodawcy z cytowanych powyżej przepisów jednoznacznie wynika, że przychodem pracowniczym i przychodem z działalności wykonywanej osobiście są nie tylko świadczenia pieniężne, ale również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Warunkiem opodatkowania przychodu z nieodpłatnych świadczeń jest jednoznaczne określenie beneficjentów takich świadczeń i ustalenie wartości nieodpłatnego przysporzenia przypadającego na każdego z beneficjentów.

Powyższe wynika z faktu, że podmiot opodatkowania musi być zindywidualizowany, a przedmiot opodatkowania kwotowo skonkretyzowany.

Wykluczone jest ustalanie przychodu jako wartości statystycznej, obliczanej w drodze matematycznej kalkulacji lub w inny hipotetyczny sposób. Tak długo jak nie zostanie zidentyfikowana osoba podatnika i nie zostanie ustalona konkretna, pieniężna wartość świadczenia otrzymanego przez osobę zidentyfikowaną jako podatnika, tak długo nie można mówić o powstaniu przychodu podatkowego w rozumieniu przywołanych przepisów ustawy o PIT.

Wnioskodawca podkreśla, że w świetle przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, w przypadku Polisy i Polisy Nadwyżkowej oraz analogicznych polis jest niemożliwe określenie zamkniętej listy ubezpieczonych z przedstawionych poniżej przyczyn:

 • Polisa i Polisa Nadwyżkowa mają charakter otwarty, po to aby zakresem objąć maksymalną liczbę osób, które swoimi działaniami lub zaniechaniami mogą wyrządzić szkodę objętą ubezpieczeniem;
 • wśród osób objętych ubezpieczeniem są m.in. pracownicy, Członkowie Zarządu, Członkowie Rady Nadzorczej Wnioskodawcy, ale także osoby niezwiązane z Wnioskodawcą (m.in. małżonkowie i konkubenci tych osób, członkowie zarządów i rad nadzorczych Ubezpieczającego i jego innych podmiotów zależnych oraz ich małżonkowie i konkubenci);
 • Polisa i Polisa Nadwyżkowa mają charakter bezimienny, co powoduje, że na skuteczność obu polis i wysokość składki ubezpieczeniowej nie mają wpływu m.in.:

- zmiany personalne w spółkach objętych jej regulacją.

- zmiany ilościowe w organach, których członkowie będą objęci ochroną,

- ustalone w spółkach i innych podmiotach objętych Polisą i Polisą Nadwyżkową procedury oraz regulaminy podziału obowiązków;

 • Polisa i Polisa Nadwyżkowa obejmują swym zakresem osoby nieidentyfikowalne na dzień ich zawarcia, tzn. osoby, które spełniały warunki podmiotowe umowy w przeszłości, w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia oraz w przyszłości, Polisa i Polisa Nadwyżkowa dotyczą ie tylko ubezpieczonych osób fizycznych, ale także spółek (Ubezpieczającego i jego podmiotów zależnych, w tym Wnioskodawcy);
 • Polisa i Polisa Nadwyżkowa obejmują swym zakresem zróżnicowany krąg osób z uwagi na różne kompetencje i sposób ich powiązania z Wnioskodawcą, który nie jest w równym stopniu obarczony ryzykiem skierowania wobec tych osób roszczeń odszkodowawczych.

Zdaniem Wnioskodawcy:

 • Zakres podmiotowy umowy ubezpieczeniowej uniemożliwia dokładne ustalenie kręgu osób objętych świadczeniem ubezpieczeniowym.
 • W przypadku otwartego, bezimiennego, nieidentyfikowalnego katalogu osób ubezpieczonych brak jest podstaw do określenia po stronie ubezpieczonych przychodu podatkowego na gruncie ustawy o PIT.
 • W rezultacie, po stronie Wnioskodawcy nie powstają obowiązki płatnika w rozumieniu ustawy o PIT w związku z zawarciem Polisy i Polisy Nadwyżkowej.

Stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają przytoczone poniżej indywidualne interpretacje prawa podatkowego, przykładowo:

 • Dyrektor izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 24 stycznia 2014 roku, sygn. IPPB2/415-844/13-2/AS, cyt.:„Suma ubezpieczeniowa dla poszczególnych wypadków ubezpieczeniowych nie ulega podziałowi ani na konkretne wskazane z imienia i nazwiska osoby, ani na grupy osób. Określenie pełnego grona osób ubezpieczonych jest możliwe dopiero po upływie okresu ubezpieczenia, a beneficjenta ubezpieczenia - w chwili zajścia zdarzenia objętego Ubezpieczeniem. Zatem w rozpatrywanej sprawie krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji, ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej, nie jest możliwe. Nie jest możliwe ustalenie przychodu z nieodpłatnego świadczenia nawet w sytuacji spełnienia świadczenia podatkowego w ramach wynagrodzenia Prezesa Zarządu wynikającego z zawartej umowy o pracę. Tylko w takiej sytuacji, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wartość zryczałtowanej składki ubezpieczeniowej płaconej przez Spółkę nie będzie stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem”.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 10 lipca 2013 roku, sygn. IPPB4/415-335/13-2/JK4, cyt.:(...) polisa nie wskazuje imiennie osób objętych ubezpieczeniem (ubezpieczonych), wskazuje jedynie poszczególne grupy osób objętych ubezpieczeniem w okresie ubezpieczeniowym. Krąg osób ubezpieczonych jest bez wątpienia otwarty - podlegać może zmianom osobowym oraz ilościowym w trakcie trwania ubezpieczenia. Zatem w przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (ewentualnie w załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Wnioskodawcę.”
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 29 maja 2013 roku, sygn. IPPB2/415-329/13-2/EL, cyt.:(...) w rozpatrywanej sprawie krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty kładki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej nie jest możliwe. Tylko w takiej sytuacji należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wartość zryczałtowanej składki ubezpieczeniowej płaconej przez Spółkę nie będzie stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym dla członków organów Spółki.”
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 19 lutego 2013 r., sygn. IPPB2/415-1116/12-2/EL, cyt.;„O ile skład organów stanowiących Spółki (członków zarządu, rady nadzorczej bądź Dyrektorów) byłby możliwy do ustalenia w dniu zapłacenia składki ubezpieczeniowej, to objęcie ubezpieczeniem także potencjalnej grupy innych osób np. małżonków, spadkobierców, przedstawicieli prawnych, niemożliwej do zidentyfikowania na dzień zapłaty, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie. Zatem w rozpatrywanej sprawie krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej nie jest możliwe. Tylko w takiej sytuacji, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wartość zryczałtowanej składki ubezpieczeniowej płaconej przez Spółkę nie będzie stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym dla członków organów Spółki.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2013 r„ sygn. IPPB2/415-990/12-2/AS, cyt.:„(...) w rozpatrywanej sprawie krąg podmiotów objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji, ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej, nie jest możliwe. Tylko w takiej sytuacji, należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że wartość zryczałtowanej składki ubezpieczeniowej płaconej przez Spółkę nie będzie stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w tym dla członków organów Spółki.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 25 września 2012 r., sygn. IPPB2/415-652/12-2/ MG, cyt.:„(...) w przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (ewentualnie w załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, lecz są identyfikowane, ja w opisanym stanie faktycznym - w chwili wniesienia roszczenia lub wszczęcia postępowania urzędowego lub zgłoszenia okoliczności tub wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego - nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółdzielnię. (...) Ubezpieczony nie jest zatem imiennie wskazany w umowie. Tylko w takiej sytuacji, należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółdzielni, że opłacanej przez Spółdzielnię składki ubezpieczeniowej z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku nieprawidłowego zachowania się osób objętych ubezpieczeniem nie należy kwalifikować do przychodu z nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym po stronie ubezpieczonych osób nie powstaje przychód podlegający opodatkowaniu.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 30 kwietnia 2012 r., sygn. IPPB4/415-149/12-2/ JK3, cyt.:„w przypadku, gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, lecz są identyfikowane dopiero w chwili zajścia wypadku ubezpieczeniowego lub w chwili spełnienia świadczenia przez ubezpieczyciela, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych, ponieważ brak jest podstaw do przyporządkowania im składek wdacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez Spółkę. Powyżej przedstawiona sytuacja znajduje odzwierciedlenie w omawianym zdarzeniu przyszłym, gdzie ochroną będą objęci wszyscy byli, obecni i przyszli członkowie organów statutowych Spółki, pełnomocnicy, zastępcy osób wymienionych powyżej, pracownicy, współmałżonkowie, konkubenci/partnerzy, spadkobiercy, wykonawcy testamentu, reprezentanci prawni. Ubezpieczony nie jest imiennie wskazany w umowie. Tylko w takiej sytuacji, należy zgodzić się ze stanowiskiem Spółki, że nie ma ona obowiązku pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w związku z opłaceniem składki osobom objętym umową ubezpieczenia.
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2012 r., sygn.; IPPB2/415-109/12-2/AK, cyt.:„(...) krąg osób objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji, ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Spółkę składki ubezpieczeniowej, nie jest możliwe (...) wartość zryczałtowanej składki ubezpieczeniowej płaconej przez Spółkę nie będzie stanowić dla osób ubezpieczonych przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w tym dla członków władz Spółki.

Wnioski:

 • Warunkiem opodatkowania przychodu z nieodpłatnych świadczeń stosownie do art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT oraz w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a), pkt 9 ustawy o PIT jest jednoznaczne określenie beneficjentów takich świadczeń i ustalenie wartości nieodpłatnego przysporzenia przypadającego na każdego z beneficjentów.
 • Polisa i Polisa Nadwyżkowa obejmują ochroną ubezpieczeniową otwarty, bezimienny i nieidentyfikowalny na dzień jej zawarcia krąg ubezpieczonych, obejmujący swym zakresem m.in.: byłych, aktualnych i przyszłych członków organów Wnioskodawcy, byłych, aktualnych i przyszłych pracowników Wnioskodawcy, jak również małżonków, partnerów życiowych, spadkobierców, przedstawicieli prawnych tak szerokiego kręgu osób ubezpieczonych.
 • W rezultacie, składka ubezpieczeniowa którą został obciążony Wnioskodawca i która dotyczy objęcia ochroną ubezpieczeniową otwartego, bezimiennego i nieidentyfikowalnego na dzień zawarcia Polisy i Polisy Nadwyżkowej kręgu osób, nie stanowi dla tych osób podlegającego opodatkowaniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 1 i ust. 2a ustawy o PIT w zw. z art. 12 ust. 1 i ust. 3 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy) oraz w zw. z art. 13 pkt 7, pkt 8 lit. a), pkt 9 ustawy o PIT (przychód z działalności wykonywanej osobiście).

Niniejsza interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego. W zakresie stanu faktycznego zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podstawową zasadą obowiązującą w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zasada powszechności opodatkowania. W myśl tej zasady, wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Wyrazem jej praktycznej realizacji jest art. 11 ust. 1 ww. ustawy. Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Zasady ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń zostały określone m.in. w art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Stosownie do art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b (art. 12 ust. 3 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 13 ww. ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się:

 • pkt 7 – przychody otrzymane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • pkt 8 lit. a) - przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.
 • pkt 9 – przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7.

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej (art. 31 ww. ustawy).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Zgodnie z art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

W myśl art. 808 § 1 zdanie pierwsze powołanej ustawy Kodeks cywilny - ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek.

Natomiast stosownie do zapisu art. 822 tejże ustawy przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony.

Z treści tego przepisu wynika, że umowa ubezpieczenia OC nie musi koniecznie dotyczyć osoby ubezpieczającej. Osoba ta może zawrzeć umowę, której przedmiotem ubezpieczenia będzie odpowiedzialność za szkody spowodowane przez inną osobę (np. członka zarządu, członka rady nadzorczej, pracownika wykonującego funkcje zarządcze). Sytuacja, w której składka opłacana jest przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powoduje - co do zasady - powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Jest to bowiem odstępstwo od ogólnej zasady pokrywania kosztów ubezpieczenia przez podmiot, którego interesów umowa dotyczy.

W takiej sytuacji niewątpliwie korzyścią majątkową dla osób ubezpieczonych jest zyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nie ponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. To Spółka bowiem zawiera umowę ubezpieczenia i Spółka poniesie koszty składki na to ubezpieczenie. Dzięki takiemu działaniu u osób ubezpieczonych dojdzie do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot poniesie za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym samym nie będą musieli oni uszczuplać swojego majątku, mimo że otrzymują stosowne zabezpieczenie finansowe, bo przecież umowa ubezpieczenia, zawarta przez Spółkę w rezultacie zapewniać będzie tym osobom ochronę. Chronić je będzie przed stratami finansowymi wynikającymi z obowiązku pokrycia szkód powstałych wskutek podejmowania (lub nie podejmowania) przez nich decyzji w związku z pełnieniem swoich funkcji.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zawarł z ubezpieczycielem umowę dotyczącą ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółki kapitałowej (polisa). Wnioskodawca przystąpił również do nadwyżkowego ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych (polisa nadwyżkowa). Zakresem ochrony ubezpieczeniowej na gruncie polisy i polisy nadwyżkowej są objęte tylko te roszczenia, które zostały podniesione przeciwko ubezpieczonemu po raz pierwszy w okresie ubezpieczenia lub w okresie dodatkowym (jeżeli ma zastosowanie). Zgodnie z dodatkiem nr 8 do polisy osobą ubezpieczoną jest dowolna osoba fizyczna, która była, jest lub podczas okresu ubezpieczenia zostanie:

 1. członkiem zarządu, członkiem rady nadzorczej, członkiem komisji rewizyjnej lub prokurentem bądź osobą fizyczną zajmującą inne stanowisko, które w myśl mających zastosowanie przepisów prawa obcego państwa określone jest jako równorzędne do stanowiska członka zarządu, członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej lub prokurenta;
 2. Pracownikiem pełniącym funkcję zarządczą lub nadzorczą w Spółce lub w związku z Roszczeniem zarzucającym Naruszenie Praw Pracowniczych lub wskazanym jako współpozwany wraz z którąkolwiek z osób wskazanych w podpunkcie (a) w związku z Roszczeniem zarzucającym Pracownikowi Spółki uczestnictwo lub pomoc w popełnieniu Nieprawidłowego Działania;
 3. Osobą odpowiedzialną za księgi rachunkowe Spółki.

Definicja ubezpieczonego i obejmuje również współmałżonka, konkubenta lub inną podobną osobę (np. partnera życiowego), spadkobierców, przedstawicieli prawnych lub cesjonariuszy. Osoby ubezpieczone nie zostały określone imiennie w polisie i/lub polisie nadwyżkowej.

W świetle zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku uznać jednak należy, że ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej będzie nieograniczony krąg osób. Tym samym, tylko i wyłącznie w takiej sytuacji, nie będzie możliwym zidentyfikowanie, na dzień zapłaty składki, osób objętych ubezpieczeniem. Objęcie ubezpieczeniem grupy osób, niemożliwej do zidentyfikowania, stanowi okoliczność uniemożliwiającą przypisanie przychodu z tego tytułu konkretnej osobie.

Powyższe oznacza, że zapłacona składka ubezpieczeniowa, z tytułu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pracowników oraz członków organów (niebędących pracownikami), nie stanowi dla tych osób, przychodu ze stosunku pracy lub przychodu z działalności wykonywanej osobiście, tym samym na Spółce nie ciążą obowiązki płatnika wynikające z art. 31, art. 41 ust. 1 i art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., Nr 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.