IPPB1/415-984/11-4/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy przedstawione poniżej stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania kosztów prowadzenia w/w rachunku db Firma z Przyszłością" w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności jest słuszne?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 31.10.2011 r. (data wpływu 04.11.2011 r.) oraz piśmie z dnia 19.01.2012 r. (data nadania 20.01.2012 r., data wpływu 23.01.2012 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie Nr IPPB1/415-984/11-2/ES z dnia 11.01.2012 r. (data nadania 11.01.2012 r., data doręczenia 16.01.2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 04.11.2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą zastanawia się nad zmianą rachunku bankowego dla tejże działalności. Wybranym przez Wnioskodawcę rachunkiem jest Firma z Przyszłością prowadzony przez D. S.A. W ramach rachunku Wnioskodawca otrzymuje możliwość składania dyspozycji drogą telefoniczną, za pośrednictwem Internetu oraz w formie pisemnej w oddziale banku do wszystkich dopuszczalnych regulaminem transakcji. rachunek oferuje dokonywanie przelewów do US i ZUS bez dodatkowych opłat. Wraz z rachunkiem Wnioskodawca otrzyma również darmowe ubezpieczenie w S. S.A. Jako posiadacz rachunku Wnioskodawca może wybrać jeden z 4 wariantów w ramach umowy.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 11.01.2012 r. Nr IPPB1/415-984/11-2/ES Wnioskodawca doprecyzował, iż:

 1. sformułowanie „darmowe ubezpieczenia” oznacza dodatkowy benefit dołączony do rachunku za który nie ponosi się dodatkowych kosztów (w tym przypadku składki ubezpieczenia). Ubezpieczenie nie ma związku z przychodami z działalności natomiast obejmuje ochronę życia właściciela.
 2. Zgodnie z powyższym Wnioskodawca nie będzie opłacał składki ubezpieczeniowej. Jedynym kosztem jaki poniesie jest opłata za prowadzenie rachunku.
 3. Ubezpieczyciel nie rezygnuje ze składki ubezpieczeniowej natomiast zgodnie z OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia) paragraf 14 ustęp 1 składka opłacana jest przez Ubezpieczającego (czyli D. SA).
 4. Skorzysta z ubezpieczenia na życie ale nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów. Jedynym kosztem jest opłata za prowadzenie rachunku.
 5. W każdym z wariantów jest zawarte darmowe ubezpieczenie.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przedstawione poniżej stanowisko Wnioskodawcy dotyczące zaksięgowania kosztów prowadzenia w/w rachunku w koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności jest słuszne...

W załączeniu:

 • regulamin rachunków w D. S.A.
 • tabela prowizji i opłat
 • Ogólne Warunki Ubezpieczenia.

Zdaniem Wnioskodawcy stosownie do treści przepisu art. 22 ustęp 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 roku, Nr 14, poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodu są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu, z wyjątkiem kosztów wymienionych w przepisie art. 23 w/w ustawy.

Pojęcie kosztów uzyskania przychodu nie jest równoznaczne z wydatkami (kosztami) w sensie ekonomicznym Swoim zakresem obejmuje ono zarówno wszelkie, faktycznie poniesione wydatki w osiągnięcia przychodu z danego źródła, również straty składki odpisy rezerwy opłaty i inne wartości.

W/w ustawa wprowadza zasadę specyfiki przychodów i związaną z nią specyfikę kosztów uzyskania przychodów gdzie kosztem uzyskania przychodu jest każdy wydatek poniesiony w celu osiągnięcia przychodu z danego źródła.

Wydatki ponoszone przez osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą mogą zatem zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 1. między wydatkiem a osiągnięciem przychodu istnieje związek przyczynowo - skutkowy (bezpośredni lub pośredni)
 2. wydatek nie jest wymieniony w katalogu określonym w art. 23, zawierającym wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

Oznacza to, że koszty ponoszone w związku z zawartą umową rachunku bankowego osoba prowadząca pozarolniczą jednoosobową działalność gospodarczą będzie mogła zaliczyć jako koszty uzyskania przychodów jeżeli wykaże, że ich poniesienie jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać istnienie związku przyczynowego pomiędzy poniesieniem kosztu a powstaniem przychodu lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania.

Innymi słowy oznacza to, że dla kwalifikacji prawnej danego kosztu istotne znaczenie ma cel, w jakim został poniesiony. Wydatek zostanie uznany za koszt uzyskania przychodów, jeżeli pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem, zwiększeniem bądź też możliwością powstania przychodu istnieje związek przyczynowy. W oparciu o kryterium stopnia tego powiązania ustawodawca wyróżnia koszty podatkowe bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio z nimi związane, których nie można wprost przypisać do określonych przychodów, ale są racjonalnie uzasadnione jako zmierzające do ich osiągnięcia (tzw. koszty pośrednie).

Tak więc, aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
 • jest definitywny, a więc bezzwrotny,
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 23 ust. 1 ustawy,
 • został właściwie udokumentowany.

Jednocześnie należy podkreślić, że o tym co jest celowe i potrzebne w prowadzonej działalności, decyduje podmiot prowadzący działalność gospodarczą, a nie organ podatkowy. Na podatniku spoczywa zatem obowiązek wykazania związku poniesionych kosztów z działalnością gospodarczą oraz okoliczności, iż ich poniesienie ma wpływ na wysokość osiągniętych przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, zwłaszcza w sytuacji wystąpienia sporu w tej kwestii.

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku wynika, że Wnioskodawca zastanawia się nad zmianą rachunku bankowego. W ramach wybranego rachunku Wnioskodawca otrzyma również darmowe ubezpieczenie. Jako posiadacz rachunku Wnioskodawca może wybrać jeden z 4 wariantów w ramach umowy. Sformułowanie „darmowe ubezpieczenia” oznacza dodatkowy benefit dołączony do rachunku za który nie ponosi się dodatkowych kosztów. Wnioskodawca nie będzie opłacał składki ubezpieczeniowej. Jedynym kosztem jaki poniesie jest opłata za prowadzenie rachunku. Składka opłacana jest przez Ubezpieczającego. W każdym z wariantów rachunku jest zawarte darmowe ubezpieczenie.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, związanego z działalnością gospodarczą są ukrytą płatnością za pakiet „darmowych” ubezpieczeń, które mają charakter osobisty. Stąd też opłaty ponoszone za ubezpieczenie, nie jest bezpośrednio związane z prowadzeniem rachunku, lecz jest również odpłatnością za polisę ubezpieczeniową.

Z uwagi na brak możliwości wydzielenia wydatków wynikających tylko z realizacji umowy rachunku bankowego (tylko za prowadzenie rachunku) – opłaty takie nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Zaznaczyć jednak należy, że rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy przedstawiony we wniosku stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.