ILPB2/415-1104/12-3/JK | Interpretacja indywidualna

Skutki podatkowe zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności z tytułu zarządzania Spółką.
ILPB2/415-1104/12-3/JKinterpretacja indywidualna
 1. członek zarządu
 2. odpowiedzialność cywilna
 3. polisa ubezpieczeniowa
 4. przychód
 5. płatnik
 6. ubezpieczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki akcyjnej, reprezentowanej przez pełnomocnika przedstawione we wniosku z dnia 3 grudnia 2012 r. (data wpływu 5 grudnia 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 lutego 2013 r. (data wpływu 15 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz następujące zdarzenie przyszłe.

W związku z prowadzoną działalnością Spółka zawiera umowy Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (dalej: „Umowa(-y)”). Kolejne Umowy zawierane są przez Spółkę na następujące po sobie okresy ubezpieczenia (co do zasady są to okresy roczne), w celu uzyskania stałej ochrony ubezpieczeniowej. Na każdy kolejny okres ubezpieczenia zawierana jest jedna Umowa, której potwierdzenie stanowi otrzymany przez Spółkę dokument ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek (polisa). Konieczność okresowego „odnawiania” ochrony ubezpieczeniowej poprzez zawieranie kolejnych Umów wynika z praktyki obowiązującej na rynku ubezpieczeń (w szczególności z okoliczności, iż na umowy ubezpieczenia w praktyce składają się ogólne warunki ubezpieczenia przyjęte przez dane towarzystwo ubezpieczeń i polisa wystawiana na każdy okres ubezpieczenia).

Tym niemniej Spółka pragnie wskazać, że kolejne zawierane przez nią Umowy zawierają następujące niezmienne postanowienia w zakresie zasad ustalania kręgu osób ubezpieczonych i zasad wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych (określane dalej jako: „Istotne Postanowienia Umowy”).

Umowa obejmuje ubezpieczenie szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów Spółki oraz niektórych jej pracowników. Umowa obejmuje nie tylko Spółkę ale również spółki zależne. W przedmiocie ubezpieczenia mieszczą się sądowe jak i pozasądowe koszty obrony w związku z roszczeniem, koszty obrony w postępowaniu urzędowym oraz koszty zaspokojenia uzasadnionych roszczeń.

Przez roszczenie Umowa nakazuje rozumieć pisemne żądania wypłaty odszkodowania na mocy przepisów o odpowiedzialności ustawowej wniesione przeciwko ubezpieczonemu z tytułu szkody majątkowej powstałej w wyniku jego nieprawidłowego działania.

Umowa swoim zakresem obejmuje wszystkich byłych, obecnych i przyszłych:

 • Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Dyrektorów Zarządzających oraz wszystkich innych porównywalnych organów wykonawczych, doradczych lub nadzorczych określonych w statucie Spółki,
 • Osobiście odpowiedzialnych wspólników, osoby powołane do prowadzenia spraw Spółki,
 • Menadżerów tymczasowych, jeżeli zostali powołani na stanowisko Dyrektorów lub Członków Zarządu,
 • Pełnomocników o ogólnym zakresie umocowania, prokurentów, osoby pełniące funkcje nadzorcze oraz osoby upoważnione do składania podpisów w imieniu Spółki,
 • Zastępców wyżej wymienionych osób w zakresie działań wynikających z zastępowania tych osób,
 • Pracowników: jeżeli i tak długo jak są odpowiedzialni jak zarządzający przedsiębiorstwem, jego funkcją lub jednostką organizacyjną (menedżerowie), lub jeżeli jako faktyczni lub nieoficjalni dyrektorzy lub członkowie zarządu wykonują zadania Dyrektorów lub Członków Zarządu, o tyle i w takim zakresie, w jakim wniesione zostaną przeciwko nim roszczenia lub wszczęte zostaną postępowania urzędowe obok wyżej wymienionych osób.

Ochroną ubezpieczeniową objęci są również członkowie organów spółek zależnych, sprawujący mandaty w organach zarządzających lub nadzorczych lub pełniący funkcje prokurentów.

Umowa przewiduje płatność przez Spółkę stałej, zryczałtowanej składki uiszczanej w dwóch umówionych z góry przez strony ratach.

Umowa jest bezimienna, tj. nie zawiera imiennego katalogu osób, które objęte są ochroną ubezpieczeniową. W związku z powyższym oraz mając na uwadze fakt, że Umowa obejmuje byłą, obecną oraz przyszłą kadrę zarządzającą i pracowników Spółki oraz spółek zależnych uznać należy, że wartość składki została uniezależniona od ilości osób faktycznie objętych ochroną ubezpieczeniową. Poszczególne osoby objęte ochroną nie dokonują zwrotu na rzecz Spółki wydatków z tytułu opłaconej składki.

Ustalona w Umowie suma gwarancyjna nie jest również w żaden sposób uzależniona od ilości oraz rodzaju stanowisk poszczególnych osób objętych ochroną ubezpieczeniową, co powoduje, że jej wysokość nie zmienia się w przypadku ilościowej i jakościowej zmiany w składzie organów Spółki.

Gdy dochodzi do zmiany osoby objętej ochroną ubezpieczeniową jej następca zostaje objęty ochroną od chwili objęcia danej funkcji. Może się zdarzyć, że do takich zmian dojdzie wielokrotnie w trakcie trwania Umowy. W związku z powyższym, na moment płatności składki, nie można precyzyjnie wskazać, jaka część składki przypada na konkretną osobę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy składka opłacana przez Spółkę z tytułu bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki i innych osób objętych ubezpieczeniem stanowi dla tych osób przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dalej: „podatek PIT”), z tytułu którego Spółka jako płatnik zobowiązana jest pobierać zaliczki na podatek PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, po stronie osób objętych ochroną ubezpieczeniową koszt opłacanej przez Spółkę składki z tytułu ubezpieczenia nie stanowi przychodu do opodatkowania podatkiem PIT. W opinii Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż umowa jest umową bezimienną, tj. nie zawiera imiennego katalogu osób objętych ochroną ubezpieczeniową, nie jest możliwe zidentyfikowanie dokładnie na moment płatności składki osób pełniących funkcje, które kwalifikowałyby się do objęcia ubezpieczeniem, a co za tym idzie, nie jest również możliwe przypisanie poszczególnym osobom konkretnej dokładnie ustalonej kwoty składki, która byłaby ich przychodem w danym roku podatkowym.

Ustawodawca definiuje ogólne pojęcie przychodu w przepisach art. 11 Ustawy PIT, która to definicja ma charakter generalny. Jak stanowi przepis art. 11 ust. 1 Ustawy PIT, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust. 1 pkt 6 i 9, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Obok pieniędzy i wartości pieniężnych, Ustawodawca za przychody uważa zatem również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dla celów podatkowych przez nieodpłatne świadczenie należy rozumieć, co do zasady, te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne przysporzenie majątku, mające konkretny wymiar finansowy. Niezależnie od powyższej ogólnej definicji przychodu, w Ustawie PIT sformułowane zostały również osobne definicje przychodów pochodzących z poszczególnych źródeł. Przychody poszczególnych osób objętych ochroną ubezpieczeniową, w zależności od stosunku prawnego łączącego te osoby ze Spółką, zakwalifikowane mogłyby być w szczególności jako:

 • przychody ze stosunku pracy, o których mowa w art. 12 ust. 1 Ustawy PIT (w odniesieniu do osób ubezpieczonych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) lub
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 Ustawy PIT (w odniesieniu do osób ubezpieczonych będących członkami zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących na innej postawie niż umowa o pracę oraz zatrudnionych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze).

Zgodnie z art. 12 ust. 1 Ustawy PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 3 Ustawy PIT wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych ustala się według zasad określonych w art. 11 ust. 2-2b Ustawy PIT.

Stosownie natomiast do art. 13 za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się m. in. przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7) i przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (art. 13 pkt 9). Art. 13 Ustawy PIT nie zawiera szczególnej regulacji dotyczącej przychodów z tytułu nieodpłatnych świadczeń, toteż do przychodów z działalności wykonywanej osobiście uregulowanych tym przepisem znajduje zastosowanie ogólna zasada sformułowana w art. 11 Ustawy PIT, zgodnie z którą przychodem jest również wartość nieodpłatnych świadczeń. W świetle powyższych regulacji, wartość pieniężną ewentualnego nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez osobę objętą ochroną ubezpieczeniową, niezależnie od źródła przychodów, z którego świadczenie to by pochodziło, należałoby ustalić na podstawie art. 11 ust. 2a Ustawy PIT. W świetle tego przepisu, wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń (innych niż świadczenia w naturze uregulowane w art. 11 ust. 2) ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W świetle przywołanego art. 11 ust. 2a Ustawy PIT, Ustawodawca w odmienny sposób określił sposób obliczania wartości dla różnych kategorii świadczeń (tj. gdy przedmiotem jest świadczenie wchodzące w zakres działalności gospodarczej świadczącego, gdy świadczenia zostały zakupione, gdy przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu oraz pozostałe przypadki). Zatem dla potrzeb wykazania, iż dane świadczenie jest przychodem konieczne jest jego przyporządkowanie do jednej z kategorii świadczeń wymienionych w tym przepisie, aby móc zastosować właściwą metodę obliczenia jego wartości. Co do zasady wartość pieniężną nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych, jeżeli przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi niewchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia (pracodawcy), ustala się według cen zakupu. Co do zasady, Spółka która pełni wobec osób objętych ochroną ubezpieczeniową rolę płatnika lub wypełnia określone obowiązki informacyjne w podatku PIT powinna ustalić, czy w związku z podpisaniem Umowy i zapłatą składki ubezpieczeniowej po stronie osób objętych ochroną ubezpieczeniową powstaje przychód do opodatkowania. W szczególności, to Spółka byłaby zobowiązana do ustalenia po stronie osób objętych ochroną ubezpieczeniową wartości faktycznie otrzymanych przychodów stosując de facto ceny zakupu usług. Co ważne przychód ten musiałby być jednak zidentyfikowany danymi określonej osoby, gdyż Ustawa PIT reguluje opodatkowanie podatkiem PIT konkretnej osoby.

Jako, że Ustawodawca nie przewidział możliwości ustalania wartości ww. świadczeń w inny sposób niż określony w przepisach Ustawy PIT, nie jest więc możliwe, zdaniem Spółki, obliczenie wartości zakupionej usługi ubezpieczeniowej zgodnie z metodą określoną przepisami tej ustawy.

W konsekwencji uznać należy, że Spółka nie jest w stanie przypisać dokładnej wartości przychodu podlegającego opodatkowaniu po stronie osób objętych ochroną ubezpieczeniową. W szczególności wskazać należy, że sposób podzielenia składki w równych częściach na każdą z osób, która na moment płatności składki objęta jest ochroną ubezpieczeniową, byłby uśredniony, a nie przypisany w sposób dokładny do funkcji osoby, czasu pełnienia przez nią danej funkcji, a więc de facto okresu objęcia ochroną ubezpieczeniową. Powyżej wskazany sposób przeczyłby zatem zasadzie opodatkowania przychodów otrzymanych lub postawionych do dyspozycji określonego podatnika.

Ponadto, w przypadku decyzji podejmowanych przez takie organy jak Zarząd Spółki, który jest w omawianym przypadku organem kolegialnym nie jest możliwa jednoznaczna ocena kto, w jakim stopniu jest odpowiedzialny za konsekwencje danych „decyzji”, które objęte są ubezpieczeniem. W związku z tym, nie można przypisać skutków tego typu decyzji konkretnej osobie. Podobna sytuacja występuje w przypadku Rady Nadzorczej, która również zazwyczaj działa kolegialnie. W takim przypadku równy podział matematyczny składki nie odzwierciedlałby rzeczywistej wysokości składki, która powinna być alokowana do danej osoby.

Dodatkowo wskazać należy, że w zaistniałym stanie faktycznym doszło do zawarcia tzw. umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „KC.”). Zgodnie z art. 808 K.C. w przypadku umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie. Ponadto, do płacenia składek zobowiązany jest wyłącznie ubezpieczający, natomiast ubezpieczonemu przysługuje prawo do żądania świadczenia ubezpieczeniowego wprost od ubezpieczyciela.

Zatem, jeśli ubezpieczony nie jest zobowiązany do płacenia składek to tym samym nie stanowią one dla niego przychodu. Ponadto w art. 822 § 1 KC zawarta jest definicja ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z którą ubezpieczyciel zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, wobec których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo ubezpieczony. Taki charakter umowy ubezpieczenia wskazywałaby jednocześnie na fakt, że umowa jest zawierana w interesie samej Spółki, która poszukuje ochrony ubezpieczeniowej dla osób działających w jej imieniu. Wobec powyższego, w takim przypadku trudno byłoby szukać jakiegokolwiek przysporzenia po stronie osób objętych ochroną ubezpieczeniową.

Podsumowując, jako że osoby zajmujące poszczególne stanowiska w Spółce pełnią różne funkcje i w zależności od tego, jakie to stanowisko, odpowiedzialność spoczywająca na tych osobach jest odmienna, nie jest możliwe obliczanie przychodu do opodatkowania w sposób matematyczny, tj. podzielenie łącznej kwoty składki na wszystkie osoby obejmujące stanowiska kwalifikujące się do ubezpieczenia.

Poza tym, jak już wyżej zostało stwierdzone, w zasadzie niemożliwym jest ustalenie ile osób w chwili płacenia składki podlegać będzie ochronie ubezpieczeniowej, gdyż polisa obejmuje zarówno byłych, obecnych, jak i przyszłych członków organów i niektórych pracowników, podlegających rotacji w Spółce.

W ocenie Wnioskodawcy, jedynie umowa ubezpieczeniowa konkretnej osoby z imienia i nazwiska oraz sprawowanej funkcji po jej stronie, jako osoby uposażonej składką ubezpieczeniową, rodziłaby obowiązek opodatkowania przyporządkowanej składki jako przychodu. Składka ubezpieczeniowa mogłaby stanowić przychód podatkowy tylko wtedy, gdy jest przypisana konkretnej osobie z imienia i nazwiska, a taki przypadek w analizowanym stanie faktycznym nie wystąpił.

Powyżej wskazane stanowisko, co ważne, znajduje również poparcie w licznym orzecznictwie sądów administracyjnych oraz licznych interpretacjach organów podatkowych, których przykłady Wnioskodawca wskazuje.

Podsumowując, zdaniem Wnioskodawcy, jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie konkretnej kwoty składki przyporządkowanej do danej osoby objętej ochroną ubezpieczeniową w związku z zawartą umową, to siłą rzeczy nie można uznać, że po stronie tej osoby powstało nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu podatkiem PIT.

Objęcie ochroną ubezpieczeniową nie spowoduje powstania przychodu podatkowego u osób ubezpieczonych niezależnie od tego na jakiej podstawie zatrudniane są przez Spółkę lub spółki zależne. W związku z powyższym w odniesieniu do składki opłacanej przez Spółkę nie znajdą zastosowania art. 31 ani art. 41 ust. 1 Ustawy PIT.

Zgodnie z art. 31 Ustawy PIT, osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „zakładami pracy”, są obowiązane jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Przepis ten nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż z tytułu opłacenia przez Spółkę składki ubezpieczeniowej osoby objęte ubezpieczeniem nie osiągną przychodu ze stosunku pracy.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 Ustawy PIT osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. b), najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Przepis ten nie znajdzie zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż z tytułu opłacenia przez Spółkę składki ubezpieczeniowej osoby objęte ubezpieczeniem nie osiągną również przychodu z działalności wykonywanej osobiście.

Podsumowując, składka opłacana przez Spółkę z tytułu bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki i innych osób objętych ubezpieczeniem nie stanowi dla tych osób przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i Spółka nie jest jako płatnik zobowiązana pobierać zaliczek na ten podatek.

Na zakończenie Wnioskodawca wskazuje, iż w dniu 16 października 2012 r. została Mu wydana zmieniona interpretacja indywidualna, która zapadła w odniesieniu do umowy Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków władz spółek zawartej przez Spółkę w przeszłości (w maju 2010 r.). Umowa ta zawierała Istotne Postanowienia Umowy tożsame z Istotnymi Postanowieniami Umów zawieranych później przez Spółkę, które są przedmiotem niniejszego wniosku o interpretację – co znajduje odzwierciedlenie w analogicznej treści stanu faktycznego we wniosku o wydanie wskazanej interpretacji indywidualnej złożonym przez Spółkę w 2010 r. i stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wskazanych w niniejszym wniosku.

W zmienionej interpretacji indywidualnej Minister Finansów uznał za prawidłowe stanowisko Spółki, iż po stronie osób objętych ochroną ubezpieczeniową koszt opłacanej przez Spółkę składki z tytułu ubezpieczenia nie stanowi przychodu do opodatkowania podatkiem PIT. Minister Finansów wskazał, iż: „Ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga wskazania osoby będącej beneficjentem świadczenia. Natomiast z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta przez Wnioskodawcę obejmuje ubezpieczeniem wszystkich byłych, obecnych i przyszłych:

 • członków zarządu oraz rady nadzorczej, dyrektorów zarządzających oraz wszystkich innych porównywalnych organów wykonawczych, doradczych lub nadzorczych określonych w statucie Spółki,
 • osobiście odpowiedzialnych wspólników, osoby powołane do prowadzenia spraw Spółki,
 • menedżerów tymczasowych, jeżeli zostali powołani na stanowisko dyrektorów lub członków zarządu,
 • pełnomocników o ogólnym zakresie umocowania, prokurentów, osób pełniących funkcje nadzorcze oraz osób upoważnionych do składania podpisów w imieniu Spółki,
 • zastępców wyżej wymienionych osób w zakresie działań wynikających z zastępowania tych osób,
 • pracowników oraz
 • członków organów spółek zależnych sprawujących mandaty w organach zarządzających lub nadzorczych lub pełniących funkcje prokurentów.

Zatem w rozpoznawanej sprawie krąg osób objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji, ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej, nie jest możliwe. W konsekwencji, przychód z tego tytułu, w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych u osób ubezpieczonych nie wystąpi”.

Zgodnie z zasadą zaufania do organów podatkowych ustanowioną przepisem art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej, Wnioskodawca oczekuje, iż w odpowiedzi na niniejszy wniosek wydana zostanie interpretacja indywidualna zawierająca taką samą ocenę prawną zawieranych przez Niego Umów jak poprzednio uzyskana interpretacja indywidualna.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle powyższego, podatkiem dochodowym nie są objęte wyłącznie dochody wymienione w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochody, od których zaniechano poboru podatku. Zatem wszelkie dochody podatnika nie wymienione enumeratywnie w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 11 ust. 2a ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W przypadku, gdy przedmiotem świadczeń nieodpłatnych są usługi zakupione, ich wartość pieniężną, w myśl art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy, ustala się według cen zakupu.

Z brzmienia powyższych przepisów wynika, iż opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych faktycznie otrzymanych. Ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga wskazania osoby będącej beneficjentem świadczenia.

Natomiast z przedstawionego stanu faktycznego i opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarta przez Wnioskodawcę obejmuje ubezpieczeniem wszystkich byłych, obecnych i przyszłych:

 • Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej, Dyrektorów Zarządzających oraz wszystkich innych porównywalnych organów wykonawczych, doradczych lub nadzorczych określonych w statucie Spółki,
 • Osobiście odpowiedzialnych wspólników, osoby powołane do prowadzenia spraw Spółki,
 • Menadżerów tymczasowych, jeżeli zostali powołani na stanowisko Dyrektorów lub Członków Zarządu,
 • Pełnomocników o ogólnym zakresie umocowania, prokurentów, osoby pełniące funkcje nadzorcze oraz osoby upoważnione do składania podpisów w imieniu Spółki,
 • Zastępców wyżej wymienionych osób w zakresie działań wynikających z zastępowania tych osób,
 • Pracowników: jeżeli i tak długo jak są odpowiedzialni jak zarządzający przedsiębiorstwem, jego funkcją lub jednostką organizacyjną (menedżerowie), lub jeżeli jako faktyczni lub nieoficjalni dyrektorzy lub członkowie zarządu wykonują zadania Dyrektorów lub Członków Zarządu, o tyle i w takim zakresie, w jakim wniesione zostaną przeciwko nim roszczenia lub wszczęte zostaną postępowania urzędowe obok wyżej wymienionych osób.

Ochroną ubezpieczeniową objęci są również członkowie organów spółek zależnych, sprawujący mandaty w organach zarządzających lub nadzorczych lub pełniący funkcje prokurentów.

Zatem w rozpatrywanej sprawie krąg osób objętych ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na dzień zapłaty składki ubezpieczeniowej nie tworzy zbioru zamkniętego, jest nieograniczony. W tej sytuacji, ustalenie przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w postaci opłaconej przez Wnioskodawcę składki ubezpieczeniowej, nie jest możliwe.

Reasumując stwierdzić należy, iż opłacana przez Spółkę z tytułu bezimiennego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków organów Spółki i innych osób objętych ubezpieczeniem nie stanowi dla tych osób przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Z ww. tytułu Wnioskodawca – jako płatnik nie będzie zobowiązany do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Końcowo - odnosząc się do powołanych przez Wnioskodawcę orzeczeń WSA wskazać należy, iż rozstrzygnięcia w nich zawarte dotyczą tylko konkretnych, indywidualnych spraw, podatników w określonym stanie faktycznym i w tych sprawach rozstrzygnięcia w nich zawarte są wiążące. Nie stanowią one materialnego prawa podatkowego i nie mają mocy powszechnie obowiązującej. Natomiast powołane przez Wnioskodawcę indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.