IBPB-1-1/4511-395/15/ESZ | Interpretacja indywidualna

W zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zakupu pakietu ubezpieczeniowego
IBPB-1-1/4511-395/15/ESZinterpretacja indywidualna
 1. ubezpieczenia
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z 29 czerwca 2015 r., wysłanym 30 czerwca 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 2 lipca 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zakupu pakietu ubezpieczeniowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej wydatków poniesionych tytułem zakupu pakietu ubezpieczeniowego.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą (specjalistyczny gabinet chirurgii dzieci), gdzie zajmuje się wyłącznie jednym rodzajem działalności gospodarczej: PKD 86.22.Z - Praktyka lekarska specjalistyczna. W ramach prowadzonej działalności zamierza skorzystać z dedykowanego produktu, który jest zbiorem umów ubezpieczenia mających na celu ochronę przedsiębiorstwa Wnioskodawczyni, przed wieloma ryzykami. Ochrona dotyczy wyłącznie przedmiotów, zdarzeń związanych z wykonywaną przez Wnioskodawczynię działalnością gospodarczą. Ochrona prawna zapewnia pokrycie niezbędnych i celowych kosztów ochrony interesów prawnych Wnioskodawczyni, które poniosła lub do poniesienia których jest zobowiązana w związku ze sporami prawnymi, które zaistniały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz są rozpoznawane według prawa polskiego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ochrona prawna obejmuje sprawy związane z działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni, z zakresu:

 • prawa pracy (Wnioskodawczyni występująca jako pracodawca);
 • prawa ubezpieczeń społecznych (Wnioskodawczyni występująca jako pracodawca);
 • prawa dyscyplinarnego samorządów zawodowych;
 • prawa rzeczowego na nieruchomości wskazanej jako siedziba lub oddział firmy Wnioskodawczyni;
 • prawa administracyjnego;
 • prawa ochrony danych osobowych;
 • prawa cywilnego;
 • prawa egzekucyjnego;
 • prawa karnego.

Koszty, które pokrywa ubezpieczyciel w ramach umowy obejmują:

 • wynagrodzenie jednego adwokata lub radcy prawnego Ubezpieczonego w postępowaniu sądowym, administracyjnym, przedsądowym, polubownym, dyscyplinarnym, egzekucyjnym;
 • koszty i opłaty sądowe i administracyjne,
 • wynagrodzenie biegłego,
 • koszty stawiennictwa świadków,
 • koszty tłumaczenia przysięgłego nakazanego przez sąd lub inny organ władzy publicznej;
 • koszty czynności notarialnych, do dokonania których Wnioskodawczyni została prawomocnie zobowiązana,
 • koszty procesu strony przeciwnej, jeżeli Ubezpieczony został prawomocnie zobowiązany do ich pokrycia (w tym oskarżyciela posiłkowego),
 • w razie wymierzenia kary pozbawienia wolności - koszty wywołane przez maksymalnie dwa wnioski (na zdarzenie) z wymienionych: o ułaskawienie, odroczenie wykonania kary lub warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • koszty postępowania egzekucyjnego, w tym także powództwa przeciw egzekucyjnego,
 • koszty postępowania polubownego albo arbitrażowego w wysokości nie wyższej niż te, które zostałyby poniesione przed sądem powszechnym,
 • koszty postępowania dyscyplinarnego,
 • wpłacenie poręczenia majątkowego w celu uniknięcia tymczasowego aresztowania Ubezpieczonego, do wysokości 50% sumy ubezpieczenia, w formie nieoprocentowanej pożyczki.

Wnioskodawczyni przysługuje prawo swobodnego wyboru reprezentującego go adwokata lub radcy prawnego lub może żądać wskazania takiego przez Ubezpieczyciela.

Dodatkowo Wnioskodawczyni w ramach pakietów otrzyma m.in.:

 • ochronę majątku ruchomego firmy - w ramach której, jeżeli w wyniku pożaru zostaną uszkodzone, utracone maszyny, urządzenia, wyposażenie firmy, wówczas ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej sumy ubezpieczenia, stanowiącej górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela,
 • ochronę majątku ruchomego firmy - w ramach której, w przypadku kradzieży rzeczy ruchomych, będących w ewidencji majątku firmy, ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty określonej w umowie sumy ubezpieczenia,
 • ochronę stacjonarnego sprzętu elektronicznego - sprzętu biurowego, radiowego, telekomunikacyjnego, znajdującego się w ewidencji majątku firmy, obejmującą jego utratę, zniszczenie w wyniku jakiegokolwiek ryzyka (za wyjątkiem ryzyka powodzi),
 • ochronę przenośnego sprzętu elektronicznego - przenośnego sprzętu komputerowego, biurowego, systemów przetwarzania danych, znajdującego się w ewidencji majątku firmy, obejmującą jego utratę, zniszczenie w wyniku jakiegokolwiek ryzyka (za wyjątkiem ryzyka powodzi). Ochrona przenośnego sprzętu elektronicznego nie jest ograniczona terytorialnie i obowiązuje na całym świecie.

Aby skorzystać z pakietu, Wnioskodawczyni podpisze umowę ze spółką z o.o., która w ramach swojej działalności świadczy usługi ubezpieczenia na cudzy rachunek (usługi ubezpieczającego), w ten sposób, że ma wynegocjowane specjalne, dedykowane warunki ubezpieczeń dla swoich klientów. Zebrane ubezpieczenia tworzą pakiet. W ramach tych usług Wnioskodawczyni za wszystkie rodzaje ochrony, opłaci tylko jedną opłatę, na rachunek bankowy ubezpieczającego. Potwierdzeniem dokonania opłaty będzie faktura VAT, wystawiona przez Ubezpieczającego za pakiet. Ubezpieczający następnie, w ramach swojej działalności opłaci należne składki na ubezpieczenie firmy Wnioskodawczyni do Towarzystw Ubezpieczeniowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wydatki związane z opłacaniem pakietu Wnioskodawczyni może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej ...

Zdaniem Wnioskodawczyni, decyzja o nabyciu pakietu podejmowana jest z punktu widzenia usług prawnych oraz ochrony, które zdaniem przedsiębiorcy są potrzebne w prowadzonej działalności gospodarczej i zgodnie z przesłankami przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: „ustawa o PIT”) są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a więc stanowią koszt uzyskania przychodu.

Zdaniem Wnioskodawczyni, elementy pakietu nie zostały wymienione w katalogu kosztów wskazanych w art. 23 ustawy o PIT, które nie mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Nabycie pakietu znajduje uzasadnienie gospodarcze w prowadzonej działalności gospodarczej i jako takie może stanowić koszt uzyskania przychodu w rozumieniu przepisu art. 22 ust. 1 ustawy o PIT. Natomiast momentem zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów powinien być stosownie do przepisu art. 22 ust. 6b dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu dokumentującego nabycie wybranego przez przedsiębiorcę pakietu. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą zdecydowanie korzystniejszym w ocenie Wnioskodawcy jest opłacanie stałego abonamentu, niż zatrudnianie na stałą umowę prawników, czy też kancelarie prawne, których koszty w przypadku indywidualnego prowadzenia spraw mogą być zdecydowanie wyższe niż w przypadku opłaty ryczałtowej w ramach polisy ubezpieczeniowej. Wnioskodawczyni uważa, że dostęp do usług prawnych oraz ochrony ubezpieczeniowej majątku przedsiębiorstwa, wpływa bezpośrednio na zabezpieczenie źródeł uzyskania przychodu - chociażby ze względu na zminimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy. Aby zatem dany wydatek mógł zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu musi spełniać łącznie następujące przesłanki:

 • musi być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu,
 • nie może być wymieniony w art. 23 ww. ustawy, wśród wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • musi być należycie udokumentowany.

Generalnie należy przyjąć, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, bądź też zabezpieczenie lub zachowanie tego źródła przychodów, o ile w myśl przepisów ww. ustawy nie podlegają wyłączeniu z tychże kosztów. Przy czym, związek przyczynowy pomiędzy poniesieniem wydatku, a osiągnięciem przychodu bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem jego źródła należy oceniać indywidualnie w stosunku do każdego wydatku. Z oceny tego związku powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczynić się do osiągnięcia przychodu bądź służyć zachowaniu lub zabezpieczeniu źródła przychodów. Zauważyć przy tym należy, że konieczność poniesienia danego wydatku nie może wynikać z zaniedbań lub sprzecznych z prawem działań podatnika. Koszty poniesione na zachowanie źródła przychodu to koszty, które poniesione zostały, aby przychody z danego źródła przychodów w dalszym ciągu uzyskiwano oraz aby takie źródło w ogóle dalej istniało. Natomiast za koszty służące zabezpieczeniu źródła przychodów należy uznać koszty poniesione na ochronę istniejącego źródła przychodów, w sposób, gwarantujący bezpieczne funkcjonowanie tego źródła. Istotą tego rodzaju kosztów jest więc ich obligatoryjne poniesienie w celu nie dopuszczenia do utraty źródła przychodu w przyszłości. Podkreślić przy tym należy, że obowiązek wykazania celowości ponoszonych wydatków, oraz ich związku z uzyskaniem przychodu, bądź zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodu, należy do podatnika. Art. 23 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie wymienia kosztów ubezpieczeń podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w katalogu wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Zatem możliwość zaliczenia wydatków związanych z ich nabyciem do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej należy oceniać pod kątem spełnienia przez nie kryteriów wymienionych w cyt. art. 22 ust. 1 ww. ustawy, tj. w szczególności poprzez pryzmat ich związku z uzyskaniem przychodu, bądź zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu. W świetle powyższego wskazać należy, że kosztem uzyskania przychodu nie mogą być np. wydatki na ubezpieczenie na życie podatnika, czy też ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ubezpieczenia te związane są bowiem ściśle ze sferą osobistą podatnika, jego zdrowiem i życiem, a nie z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na nabycie pakietu ubezpieczeniowego będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Wnioskodawczynię pozarolniczej działalności gospodarczej, o ile w istocie przyczynią się do uzyskania przez nią przychodu, lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu jakim jest prowadzona przez nią działalność gospodarcza oraz będą racjonalne z punktu widzenia zakresu i rozmiaru tej działalności. Pamiętać przy tym należy, że dokonując wyboru odpowiedniego rodzaju pakietu (usług wchodzących w jego zakres), należy mieć na względzie treść cyt. art. 22 ust. 1 ww. ustawy, co w przedmiotowej sprawie oznacza, że Wnioskodawczyni winna mieć na uwadze, czy poszczególne rodzaje usług, do których dostęp nabędzie w ramach wybranego pakietu ubezpieczenia, będą miały związek z prowadzoną przez nią działalnością, tj. z uzyskaniem przychodu z tej działalności, bądź też zachowaniem, czy zabezpieczeniem tego źródła przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

ubezpieczenia
IPPB2/4511-316/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.