1061-IPTPB1.4511.467.2016.1.ISL | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy opłacenie przez Spółkę składki na ubezpieczenie, o której mowa w opisie stanu faktycznego, powoduje, że Spółka jako płatnik zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu z nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez osoby ubezpieczone?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa(Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 22 marca 2016 r. (data wpływu 29 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z polisą ubezpieczeniową zawartą w dniu 4 kwietnia 2016 r. jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego osób fizycznych.

Wniosek nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 26 kwietnia 2016 r., Nr 1061 IPTPB1.4511.295.2016.1.ISL, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w związku z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 26 kwietnia 2016 r. (data doręczenia 29 kwietnia 2016 r.). Wnioskodawca uzupełnił ww. wniosek pismem z dnia 6 maja 2016 r. (data wpływu 12 maja 2016 r.), nadanym w dniu 6 maja 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne:

Spółka zawarła umowę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów Spółki oraz opłaciła z tego tytułu składkę. Ochroną objęci są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy pełniący funkcje zarządcze, osoba odpowiedziana za księgi rachunkowe Spółki (osoby ubezpieczone). Ochronie podlegają osoby aktualnie pełniące ww. funkcje, jak również osoby powołane do pełnienia tych funkcji w okresie ubezpieczenia (brak imiennego wskazania osób ubezpieczonych). Polisa obejmuje również szkody poniesione przez współmałżonka i spadkobierców osób ubezpieczonych, powstałe w związku z działaniem osób ubezpieczonych. Składka nie ulega zmianie na skutek zmian w składzie organów Spółki (ilości osób ubezpieczonych).

W uzupełnieniu wniosku z dnia 6 maja 2016 r., Wnioskodawca dodał, że Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji środków higieny osobistej dla dzieci i kobiet (pieluchy, podpaski i wkładki). Przeważająca działalność wg. PKD to „17.22.Z - Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych”. Polisa została zawarta w dniu 20 maja 2015 r. i obejmuje okres od 19 maja 2015 r. do 18 maja 2016 r.

Po złożeniu wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego wprowadzono następujące zmiany:

 • zgodnie z „.... ...” z dnia 4 kwietnia 2016 r. skrócono okres ubezpieczenia polisy do dnia 31 marca 2016 r.,
 • w dniu 4 kwietnia 2016 r. podpisano nową polisę, obejmującą okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., uwzględniającą podwyższenie od dnia 1 kwietnia 2016 r. limitu sumy ubezpieczenia.

Polisa obejmuje następujące zakresy ubezpieczenia i roszczenia:

 • Odpowiedzialność Osoby Ubezpieczonej,
 • Limit Dodatkowy dla członków Rady Nadzorczej,
 • Limit Dodatkowy na Koszty Obrony,
 • Ochrona dla Spółki w związku z Roszczeniami z tytułu Papierów Wartościowych,
 • Koszty Postępowania Przygotowawczego,
 • Naruszenie Praw Pracowniczych,
 • Ochrona Członka Organu Innego Podmiotu,
 • Okres Dodatkowy dla Ubezpieczonego,
 • Dożywotni Okres Dodatkowy dla ustępującej Osoby Ubezpieczonej,
 • Nowe Podmioty Zależne,
 • Zagraniczne jurysdykcje,
 • Ochrona Ubezpieczeniowa w przypadku nowych emisji Papierów Wartościowych,
 • Odpowiedzialność Osoby Ubezpieczonej za zobowiązania publicznoprawne Spółki,
 • Grzywny i Kary Administracyjne,
 • Współmałżonkowie i Spadkobiercy,
 • Koszty Zdarzenia Kryzysowego Spółki,
 • Koszty Postępowania Ekstradycyjnego,
 • Koszty odzyskania dobrego imienia,
 • Wydatki na Kaucje, Poręczenia Gwarancje oraz koszty związane z Postępowaniem dotyczącym Wolności lub Mienia,
 • Koszty Zarządzania Krytycznym Zdarzeniem Regulacyjnym,
 • Koszty Porady Prawnej,
 • Koszty interpretacji porady prawnej,
 • Koszty Obrony z tytułu Uszkodzenia Ciała lub Mienia,
 • Koszty Stawiennictwa,
 • Awaryjne Koszty zarządzania Krytycznym Zdarzeniem Regulacyjnym, Koszty Obrony i Koszty Postępowania Przygotowawczego.

Definicje ww. pojęć oraz szczegółowy zakres ubezpieczenia i roszczenia zawarty jest w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz w dodatkach do polisy (kopie dołączono do uzupełnienia wniosku).

Składka ww. ubezpieczenia jest wspólna dla wszystkich osób ubezpieczonych i opłacona w następujący sposób:

 • polisa z 20 maja 2015 r., zapłacono jednorazowo 8 910,00 zł w dniu 10 maja 2015 r. W związku ze skróceniem okresu ubezpieczenia, zgodnie z dodatkiem nr 6, zwrot składki w wysokości 1 171,70 zł pomniejszył składkę polisy z 4 kwietnia 2016 r.,
 • polisa z 4 kwietnia 2016 r., zapłacono pierwszą ratę składki w wysokości 17 914,15 w dniu 15 kwietnia 2016 r. Druga rata składki zostanie zapłacona do dnia 18 października 2016 r.

Osoby ubezpieczone za pełnienie swoich funkcji uzyskują od Spółki przychody w ramach stosunku pracy lub na mocy uchwał powołujących członków Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy opłacenie przez Spółkę składki na ubezpieczenie, o której mowa w opisie stanu faktycznego, powoduje, że Spółka jako płatnik zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu z nieodpłatnych świadczeń uzyskanych przez osoby ubezpieczone...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest ocena stanowiska Wnioskodawcy w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego w zakresie obowiązków płatnika w związku z polisą ubezpieczeniową zawartą w dniu 4 kwietnia 2016 r. Natomiast w zakresie obowiązków płatnika w związku z polisą ubezpieczeniową zawartą w dniu 20 maja 2015 r. wydane zostanie odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, wartość składki na ubezpieczenie, opłacona przez Spółkę, nie stanowi dla osób ubezpieczonych przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń, od których Spółka zobowiązana jest pobrać zaliczkę na podatek dochodowy. Ze względu na szeroki i niewskazany imiennie krąg osób ubezpieczonych nie ma możliwości przyporządkowania określonej kwoty przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w postaci opłaconej przez Spółkę polisy.

Zdaniem Spółki, niewłaściwym sposobem ustalenia przychodu jest podzielenie opłaconej składki na wszystkie osoby ubezpieczone na dzień zapłaty składki. W przypadku zmian w składzie osób ubezpieczonych taki sposób powodowałby u ustępujących osób niewspółmierne obciążenie, a u nowo powołanych osób nie byłoby możliwości ustalenia przychodu powyższą metodą.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku dodano, że zdaniem Spółki, w przypadku opłacenia przez Spółkę składki na ubezpieczenie, o którym mowa w opisie stanu faktycznego, na Spółce nie będzie z tego tytułu ciążył obowiązek wynikający z:

 • art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. obliczania i pobierania zaliczki na podatek od przychodów określonych w art. 12 ust. 1 tej ustawy (w przypadku osób ubezpieczonych uzyskujących przychody ze stosunku pracy),
 • art. 41 ust. 1 ww. ustawy, tj. pobierania zaliczki na podatek od przychodów określonych w art. 13 ust. 7 ww. ustawy (w przypadku osób ubezpieczonych - członków Rady Nadzorczej).

W ocenie Spółki, osoby ubezpieczone nie uzyskują z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 i w art. 12 ust. 1 ww. ustawy. Spółka nie wystąpi w roli płatnika ze względu na brak możliwości ustalenia przychodu z nieodpłatnych świadczeń przypadającego na poszczególne osoby ubezpieczone.

Brak możliwości ustalenia przychodu przypadającego na poszczególne osoby ubezpieczone wynika z szerokiego zakresu polisy oraz niewskazanego imiennie i mogącego zmieniać się kręgu osób ubezpieczonych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 25b i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych nieodpłatne świadczenie obejmuje działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób, których skutkiem jest nieodpłatne - to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu - przysporzenie majątku innej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

W myśl art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

 1. jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
 2. jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
 3. jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
 4. w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ww. ustawy, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

W myśl art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Na podstawie art. 805 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r., poz. 380, ze zm.), przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Stosownie do art. 808 § 1 Kodeksu cywilnego, ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie zgodnie z § 2 ww. artykułu, roszczenie o zapłatę składki przysługuje ubezpieczycielowi wyłącznie przeciwko ubezpieczającemu.

Celem umowy ubezpieczenia jest więc udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Funkcja ochronna jest istotą każdej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji opłacenie składki przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa powstaje przychód u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Świadczenie nieodpłatne stanowi bowiem w tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa na wypadek zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Jednakże z brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych, faktycznie otrzymanych. Ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga wskazania osoby będącej beneficjentem świadczenia.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Spółka zawarła w dniu 4 kwietnia 2016 r. umowę ubezpieczenia szkód powstałych w następstwie roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów Spółki oraz opłaciła z tego tytułu składkę. Ochroną objęci są członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy pełniący funkcje zarządcze, osoba odpowiedzialna za księgi rachunkowe Spółki (osoby ubezpieczone). Ochronie podlegają osoby aktualnie pełniące ww. funkcje, jak również osoby powołane do pełnienia tych funkcji w okresie ubezpieczenia. Polisa nie wskazuje imiennie osób objętych ubezpieczeniem (ubezpieczonych). Polisa obejmuje szkody poniesione przez współmałżonka i spadkobierców osób ubezpieczonych. Składka nie ulega zmianie na skutek zmian w składzie organów Spółki (ilości osób ubezpieczonych). Osoby ubezpieczone za pełnienie swoich funkcji uzyskują od Spółki przychody w ramach stosunku pracy lub na mocy uchwał powołujących członków Rady Nadzorczej. Składka ww. ubezpieczenia jest wspólna dla wszystkich ubezpieczonych.

Mając na uwadze informacje przedstawione we wniosku oraz powołane przepisy uznać należy, że w rozpatrywanej sprawie koszt związany z wykupieniem polisy odpowiedzialności cywilnej nie stanowi dla członków organów Spółki przychodu – w rozumieniu art. 12 ust. 1 i art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym składka ubezpieczeniowa płacona przez Wnioskodawcę na ubezpieczenie członków organów Spółki, nie stanowi przychodu podatkowego dla osób ubezpieczonych. Tym samym Wnioskodawca nie pełni obowiązków płatnika i nie jest zobowiązany do naliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Ponadto nadmienia się, że wydając interpretację w trybie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów nie przeprowadza postępowania dowodowego, w związku z czym nie jest obowiązany, ani uprawniony do oceny załączonych do wniosku dokumentów, jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i Jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.