0115-KDIT1-1.4012.65.2018.2.KM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Brak opodatkowania pobranej kwoty z tytułu ubezpieczenia lokalu przekazanej do ubezpieczyciela.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy – przedstawione we wniosku z dnia 30 stycznia 2018 r. (data wpływu 5 lutego 2018 r.), uzupełnionym w dniu 12 kwietnia 2018 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania pobranej kwoty z tytułu ubezpieczenia lokalu przekazanej do ubezpieczyciela – jest prawidłowe,
 • sposobu dokumentowania tych czynności – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 lutego 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek, uzupełniony w dniu 12 kwietnia 2018 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania pobranej kwoty z tytułu ubezpieczenia lokalu przekazanej do ubezpieczyciela oraz sposobu dokumentowania tych czynności.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „D.” w S. (dalej również jako Spółdzielnia) jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Działając w oparciu o ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r, poz. 1222, ze zm.), prowadzi czynności związane z zarządzaniem i administrowaniem lokalami mieszkalnymi, jak i lokalami o innym przeznaczeniu, w tym lokalami użytkowymi zajmowanymi na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności. Ponadto jednym z rodzajów działalności statutowej jaki prowadzi Spółdzielnia jest najem lokali użytkowych stanowiących jej własność.

Z uwagi na charakter prowadzonej działalności, Spółdzielnia na podstawie stosownej umowy zawartej z TU. S.A. z siedzibą w L. (dalej także jako TU. lub ... S.A.) zamierza świadczyć usługi administracyjne w zakresie umów ubezpieczenia zawieranych z Towarzystwem Ubezpieczeniowym przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w lokalach znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Usługa powyższa polegać będzie na pobieraniu od ubezpieczonych należnej składki i przekazywaniu jej do Towarzystwa Ubezpieczeniowego oraz wsparciu działań marketingowych i prewencji prowadzonych przez ww. Towarzystwo Ubezpieczeniowe w zasobach Spółdzielni. Na podstawie wymienionej umowy Spółdzielnia zobowiązana będzie do wykonywania następujących czynności:

 • umożliwienia ... S.A. podjęcia uzgodnionych działań zmierzających do informowania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w lokalach o możliwości skorzystania z dedykowanych ubezpieczeń,
 • wyznaczenia miejsc na terenie zasobów Spółdzielni, w których ... S.A. może umieszczać materiały marketingowe i prewencyjne,
 • wskazywania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w lokalach punktu poboru opłat oraz osoby, która na mocy odrębnej umowy, będzie odpowiedzialna za obsługę umowy ubezpieczenia,
 • przyjmowania od ubezpieczonych miesięcznej składki ubezpieczeniowej wraz z opłatami za używanie lokali w których prowadzą działalność gospodarczą,
 • sporządzania miesięcznych wykazów ubezpieczonych, którzy za pośrednictwem Spółdzielni opłacili składkę za ubezpieczenie oraz przekazywanie ich na adres wskazany przez ... S.A.,
 • przekazywania składek ubezpieczeniowych na rachunek ... S.A.

Ww. czynności mają zwiększyć dostępność podmiotów do dodatkowego ubezpieczenia majątku a także ustrzec je od skutków następstw zdarzeń losowych.

Spółdzielnia za prowadzenie wymienionych działań będzie otrzymywała od Towarzystwa Ubezpieczeniowego prowizję liczoną jako procent od sumy miesięcznych składek przekazanych na jego rachunek. Oferowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe ubezpieczenie dedykowane będzie dla przedsiębiorców korzystających z lokali użytkowych w Spółdzielni i obejmować będzie w zależności od wybranego przez podmiot wariantu: ubezpieczenie mienia, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jak i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w siedzibie firmy. Zaznaczyć należy, że ww. produkt ubezpieczeniowy stanowi dodatkową formę ochrony dla przedsiębiorcy i jest oparty na zasadach dobrowolności. Decyzja o chęci zawarcia umowy ubezpieczenia i jej zakresie leżeć będzie wyłącznie po stronie korzystających z lokali. Spółdzielnia w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań i nie jest stroną ewentualnej umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia będzie umową odrębną od umowy dotyczącej korzystania z lokalu.

Stronami zawieranej umowy ubezpieczenia będą: ... S.A. - ubezpieczający oraz przedsiębiorca prowadzący działalność w lokalu użytkowym znajdującym się w zasobach Spółdzielni - ubezpieczony.

Ubezpieczenie powyższe nie jest ubezpieczeniem od ognia i innych zdarzeń losowych lub OC jakie zawiera Spółdzielnia ubezpieczając całe budynki wielolokalowe lub obiekty, które obejmuje części wspólne nieruchomości, a w szczególności mury, dachy, klatki schodowe, piwnice i urządzenia budynku służące wszystkim współwłaścicielom, gdzie ponoszona przez Spółdzielnię składka stanowi element kalkulacyjny opłaty eksploatacyjnej za używanie lokalu lub czynszu najmu.

W przypadku zawarcia przez przedsiębiorcę indywidualnej umowy ubezpieczenia bezpośrednio z Towarzystwem Ubezpieczeniowym, należna składka ubezpieczeniowa opłacana będzie miesięcznie za pośrednictwem Spółdzielni wraz należnymi opłatami za używanie lokalu lub czynszem najmu. Spółdzielnia jako partner pośredniczący nie będzie doliczała do ww. składki jakiejkolwiek opłaty dodatkowej lub prowizji, a jej wysokość wynikać będzie bezpośrednio z zawartej z ubezpieczycielem polisy. Należną składkę Spółdzielnia zamierza ujmować w swoich księgach rachunkowych na kontach rozrachunkowych: z jednej strony jako należność od ubezpieczającego, a z drugiej jako zobowiązanie wobec Towarzystwa Ubezpieczeniowego (składka nie będzie stanowiła odpowiednio ani przychodu ani kosztu Spółdzielni).

O wysokości miesięcznej składki Spółdzielnia ma zamiar informować ubezpieczonego poprzez ujęcie jej na fakturze wystawionej za korzystanie z lokalu obok pozycji takich jak: eksploatacja lub czynsz najmu, koszty ogrzewania, dostawy wody. Składka wyszczególniona zostanie jako osobna pozycja: „Ubezpieczenie U.” z adnotacją, iż kwota ta nie podlega podatkowi od towarów i usług (w przypadku gdy stanowisko Spółdzielni dla pytania nr 1 zostanie uznane za prawidłowe).

W uzupełnieniu wniosku wskazano, że Spółdzielnia zawrze z ... S.A. umowę, której przedmiotem będzie określenie warunków świadczenia usług administracyjnych w zakresie umów ubezpieczenia zawieranych z ... S.A. przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w lokalach znajdujących się w zasobach Spółdzielni. Na podstawie wymienionej umowy Spółdzielnia zobowiązana będzie między innymi do przyjmowania od ubezpieczonych miesięcznej składki ubezpieczeniowej wraz z opłatami za używanie lokali w których prowadzą działalność gospodarczą.

Umowa ubezpieczenia zawierana będzie na podstawie pisemnego wniosku o ubezpieczenie, składanego do ... S.A. przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w lokalu użytkowym znajdującym się w zasobach Spółdzielni, który stanowił będzie integralną część umowy ubezpieczenia. Wniosek będzie zawierał oświadczenie składane przez ww. przedsiębiorcę o poniższej treści:

„Upoważniam Spółdzielnię Mieszkaniową „D.” w S. do naliczania, pobierania i przekazywania do ... S.A. należnych składek za ubezpieczenie”.

Zawarcie umowy ubezpieczenia ... S.A. potwierdzi polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia, zawierającym zapis:

Ratę składki należy wpłacać co miesiąc z góry, wraz z opłatami za użytkowanie lokalu - w kasie lub na rachunek podmiotu zarządzającego zasobami”.

Spółdzielnia będzie przekazywać należne składki ubezpieczeniowe do ubezpieczyciela (... S.A.) w imieniu i na rzecz użytkowników lokali. Rozliczenie z tytułu należnej składki ubezpieczeniowej ujmowane będzie w prowadzonej ewidencji na potrzeby podatku na kontach rozrachunkowych. Jeżeli Spółdzielnia otrzyma pozytywną odpowiedź na pierwsze pytanie zadane w niniejszym wniosku (opisana w stanie przyszłym czynność zostanie uznana za niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT), wtedy kwoty z tytułu ubezpieczenia nie będą ujmowane w rejestrach oraz w deklaracjach sporządzanych przez Spółdzielnię dla celów podatku VAT.

Jednocześnie Spółdzielnia pragnie sprostować oczywistą pomyłkę pisarską, jaka znalazła się w opisie stanu przyszłego zawartego w rzeczonym wniosku o wydanie interpretacji indywidulanej. Pomyłka ta znajduje się w zdaniu: „Umowa ubezpieczenia będzie umową odrębną od umowy dotyczącej korzystania z lokalu. Stronami zawieranej umowy ubezpieczenia będą: ... S.A. - ubezpieczający oraz przedsiębiorca prowadzący działalność w lokalu użytkowym znajdującym się w zasobach Spółdzielni - ubezpieczony”. Zdanie to może sugerować, że ... SA jest ubezpieczającym. W rzeczywistości podmiot ten będzie ubezpieczycielem - nie ubezpieczającym. Nie wpływa to jednak w żadnym zakresie na stanowisko zawarte we wniosku, gdyż Spółdzielnia (podatnik, którego dotyczy zapytanie) nie będzie ani ubezpieczającym, ani ubezpieczonym - co zostało prawidłowo opisane w stanowisku wnioskodawcy zawartym w rzeczonym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.
 1. Czy wartość pobranej składki ubezpieczeniowej będzie podlegała po stronie Spółdzielni opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?
 2. Czy w przypadku nieopodatkowania opisanej czynności podatkiem od towarów i usług, wskazany przez Spółdzielnię sposób udokumentowania wysokości składki na fakturze wystawionej za korzystanie z lokalu będzie prawidłowy na gruncie przepisów ustawy o VAT?

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółdzielnia Mieszkaniowa „D.” w S. stoi na stanowisku, że wartość składki ubezpieczeniowej pobranej od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni i następnie przekazanej do ... S.A. nie stanowi wynagrodzenia Spółdzielni z tytułu jakiejkolwiek czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem niezależnie od tytułu prawnego do posiadanego przez podmiot ubezpieczony lokalu.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W związku z powyższym, aby uznać wartość przekazywanej składki ubezpieczeniowej za wynagrodzenie Spółdzielni opodatkowane podatkiem VAT, konieczne jest rozstrzygnięcie czy wartość składki ubezpieczeniowej przekazywanej Spółdzielni przez ubezpieczonego, stanowi wynagrodzenie Spółdzielni z tytułu jakiegokolwiek świadczenia (dostawy towarów bądź świadczenia usług) wykonywanego przez Spółdzielnię na rzecz ubezpieczonego.

Zdaniem Spółdzielni, przekazanie kwoty składki ubezpieczeniowej nie stanowi, w rozumieniu ustawy o VAT, dostawy towarów. Zgodnie z art. 7 ust. 1 dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 stanowi przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zgodnie z art. 2 ust. 6 ustawy o VAT, przez dostawę towarów rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. W przypadku przekazywania kwot składek ubezpieczeniowych, przekazywane są w rzeczywistości jednostki pieniężne. Należy zauważyć, iż jednostki pieniężne nie są uznawane za rzeczy ruchome. Pieniądze jako takie są uznawane za rzeczy ruchome oznaczone gatunkowo tylko w postaci znaków pieniężnych (banknotów i monet), a nie jednostek pieniężnych wyrażających abstrakcyjną jednostkę wartości. Charakterem pieniądza jako środka płatniczego zajmował się Sąd Najwyższy, który w wyroku z 4 grudnia 1998r., sygn. akt III CKN 49/98 stwierdził, za pieniądze jako środek płatniczy, zarówno banknoty, jak i bilon są wprawdzie rzeczami, ale są to tylko rzeczy „sui generis” ponieważ nie mają samoistnej wartości wynikającej z ich właściwości fizycznych, lecz z określonej gwarancji jaką daje im państwo. Z powyższego wyroku wynika, iż jednostki pieniężne nie mogą być uznane za rzeczy ruchome. W świetle powyżej przytoczonej definicji towaru, nie ulega wątpliwości, że kwota (wartość) składki ubezpieczeniowej nie może być za niego uznana. W konsekwencji, czynność mająca na celu przekazanie kwot składek ubezpieczeniowych nie stanowi dostawy towarów w świetle ustawy o VAT.

Z kolei przez świadczenie usług, w świetle art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również m.in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Spółdzielnia nie będzie stroną umowy ubezpieczenia, w związku z tym nie będzie występować ani w roli ubezpieczyciela, ani też w roli ubezpieczającego. W przypadku wystąpienia ryzyka objętego umową ubezpieczenia to ... SA będzie zobowiązana do wypłaty stosownego odszkodowania. Zatem, wyłącznie ubezpieczyciel, będący stroną umowy ubezpieczenia i zobowiązany do wypłaty odszkodowania, będzie traktowany jako podmiot wykonujący czynności ubezpieczeniowe z tytułu umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni. Natomiast przedsiębiorca, jako druga strona umowy ubezpieczenia, występować będzie w roli ubezpieczającego i to wyłącznie on zobowiązany będzie do regulowania składek ubezpieczeniowych w zamian za usługę świadczoną przez ubezpieczyciela. Rola Spółdzielni w relacji, która powstanie pomiędzy ubezpieczonym a ubezpieczycielem, ograniczy się wyłącznie do przekazywania równowartości kwot składek ubezpieczeniowych do ubezpieczyciela (Spółdzielnia działać będzie jedynie jako agent płatniczy) w celu usprawnienia technicznego procesu przekazywania tych składek. Spółdzielnia otrzyma przy tym odpowiednie wynagrodzenie od Towarzystwa Ubezpieczeniowego za usługę przekazywania składek ubezpieczeniowych na rachunek ... S.A. Kluczowym jest także fakt, że Spółdzielnia będzie przekazywać równowartość składek ubezpieczeniowych do Towarzystwa Ubezpieczeniowego (... SA) w imieniu i na rzecz przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni, a zatem nie będzie dokonywać ani sprzedaży ani odprzedaży (refakturowania) usługi ubezpieczenia. Tym samym, wartość składki ubezpieczeniowej, wpłaconej do Spółdzielni, nie będzie stanowiła wynagrodzenia Spółdzielni z tytułu jakiejkolwiek usługi i tym samym nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT po stronie Spółdzielni. Usługa ubezpieczenia będzie bowiem sprzedawana (świadczona) przedsiębiorcy bezpośrednio przez ubezpieczyciela i pomiędzy tymi dwoma podmiotami występować będzie obrót i związane z nim konsekwencje na gruncie ustawy o VAT.

W drodze analogi, przedstawione zdarzenie przyszłe można porównać do sytuacji, gdy w supermarketach klienci opłacają określone rachunki, np. rachunki za energię elektryczną. W takim przypadku, pobierana przez supermarket kwota należności wynikającej z danego rachunku nie stanowi wynagrodzenia supermarketu z tytułu jakiegokolwiek świadczenia na rzecz jego klienta. Supermarket jedynie przekazuje kwotę rachunku w imieniu klienta do sprzedawcy usługi, np. zakładu energetycznego. Wynagrodzeniem supermarketu w analizowanym przykładzie będzie co najwyżej wartość odrębnie określonego wynagrodzenia (prowizji) pobieranej z tytułu wykonanej usługi - wynagrodzeniem supermarketu nie będzie wartość pobranej płatności odpowiadającej należności za dane rachunki.

Potwierdzenie prawidłowości stanowiska Spółdzielni znajduje odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych Ministra Finansów, w tym np. w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 9 marca 2012 r. (sygn. IPPP1/443-1790/11-2/PR), w której wskazano, że „Przekazanie kwot składek ubezpieczeniowych nie może być utożsamiane z wynagrodzeniem za wykonanie świadczenia, którego przedmiotem są przekazane kwoty. Bowiem kwoty składek ubezpieczeniowych są wynagrodzeniem za niezależną i odrębną usługę, świadczoną przez Zakład Ubezpieczeń na rzecz korzystającego. Dlatego też kwoty ubezpieczenia przedmiotu leasingu nie stanowią po stronie Spółdzielni obrotu i nie mogą być wliczone do podstawy opodatkowania z tytułu świadczenia usług leasingowych Tym samym wartość składki ubezpieczeniowej nie będzie podlegała, po stronie Wnioskodawcy, opodatkowaniu podatkiem VAT”. Podobne stanowisko przedstawione jest również w interpretacjach o sygn. IPPP2/443-942/14-6/AO z dnia 15 stycznia 2015 r. oraz IPPP2/443-984/10-4/KG z dnia 25 października 2010 r.

W ocenie Spółdzielni, możliwe jest też udokumentowanie przez Nią opisanych czynności na fakturze wystawianej za korzystanie z lokali - przy czym konieczna będzie w takim przypadku adnotacja, że czynność ta nie podlega podatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Adnotacja taka nie będzie potwierdzeniem wykonania jakiejkolwiek usługi, lecz jedynie przekazaniem informacji o wysokości składki należnej ubezpieczycielowi (czynności nieopodatkowanej podatkiem od towarów i usług po stronie Spółdzielni).

Reasumując Spółdzielnia stoi na stanowisku, że opisana w stanie przyszłym czynność polegająca na przekazywaniu równowartości kwot składek ubezpieczeniowych do ubezpieczyciela nie stanowi usługi w rozumieniu ustawy o VAT, przez co nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie Spółdzielnia może wykazać na fakturze informacje na temat opisanej czynności - z adnotacją, że czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest:
 • prawidłowe – w zakresie braku opodatkowania pobranej kwoty z tytułu ubezpieczenia lokalu przekazanej do ubezpieczyciela,
 • nieprawidłowe – w zakresie sposobu dokumentowania tych czynności.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zakres tych czynności sformułowany został odpowiednio w art. 7 oraz w art. 8 ww. ustawy.

I tak, stosownie do art. 7 ust. 1 ww. ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Towarami – stosownie do art. 2 pkt 6 cyt. ustawy – są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 8 ust. 2a cyt. ustawy w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.

Z powyższego wynika, że art. 29a ust. 1 ustawy odnosi się do wszystkiego, co stanowi zapłatę obejmując swym zakresem każdą formę zapłaty otrzymaną przez sprzedawcę z tytułu dostawy towarów lub wykonania usługi.

Stosownie do art. 29a ust. 6 ustawy, podstawa opodatkowania obejmuje:

 1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku;
 2. koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

W myśl art. 29a ust. 7 ustawy, podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot:

 1. stanowiących obniżkę cen w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty;
 2. udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży;
 3. otrzymanych od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku.

W niniejszej sprawie należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że wartość składki ubezpieczeniowej pobranej od podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w lokalu znajdującym się w zasobach Spółdzielni i następnie przekazanej do ... S.A. (ubezpieczyciela) nie stanowi wynagrodzenia Spółdzielni z tytułu jakiejkolwiek czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, a tym samym nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem.

Jak wynika bowiem z okoliczności sprawy, czynność przekazania przez Spółdzielnię kwoty od ubezpieczonego do ubezpieczyciela stanowi wypełnienie zobowiązania wynikającego z umowy z ubezpieczycielem dotyczącej usług administracyjnych, za co będzie otrzymywać odrębne wynagrodzenie (prowizję) od ubezpieczyciela. Wskazać należy, że to ubezpieczony, a nie Spółdzielnia będzie stroną umowy ubezpieczenia (ubezpieczony będzie zawierał z zakładem ubezpieczeń umowę ubezpieczeniową, będzie stroną umowy w stosunku cywilnoprawnym). Spółdzielnia nie dokona refakturowania kwoty składki ubezpieczeniowej, będzie przekazywać należne składki ubezpieczeniowe do ubezpieczyciela (... S.A.) w imieniu i na rzecz użytkowników lokali, a „rozliczenie z tytułu należnej składki ubezpieczeniowej ujmowane będzie w prowadzonej ewidencji na potrzeby podatku na kontach rozrachunkowych”.

Nie ma też wątpliwości, że kwota składki ubezpieczeniowej stanowi wynagrodzenie należne ubezpieczycielowi od strony umowy ubezpieczenia, czyli ubezpieczonego. Tym samym, to ubezpieczony (a nie Spółdzielnia) będzie podmiotem zobowiązanym do zapłaty składki ubezpieczeniowej do ... S.A.

Zatem w odniesieniu do opłat dotyczących ubezpieczenia lokali pobieranych od ubezpieczonego celem przekazania ich ubezpieczycielowi, w sytuacji, gdy rola Wnioskodawcy ogranicza się jedynie do technicznych czynności pobrania od najemcy i przekazania ubezpieczycielowi opłaty za ubezpieczenie lokalu (każdy ubezpieczony ma indywidualnie podpisaną umowę z firmą ubezpieczeniową), stwierdzić należy, że samo pobranie i przekazanie tych opłat nie mieści się w definicji dostawy towaru bądź świadczenia usług. A zatem, czynność pobrania od ubezpieczonego i przekazania ubezpieczycielowi opłaty za ubezpieczenie lokalu w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie jest pośrednikiem w świadczeniu usług ubezpieczenia, tj. nie ma podpisanej umowy z firmą ubezpieczeniową (każdy najemca ma indywidualnie podpisaną umowę z firmą ubezpieczeniową) nie podlega u Wnioskodawcy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, bowiem nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Odnosząc się natomiast do dokumentacji powyższych czynności, należy zauważyć, że zgodnie z art. 106b ust. 1 ustawy podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

 1. sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem;
 2. sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju i sprzedaż wysyłkową na terytorium kraju na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 3. wewnątrzwspólnotową dostawę towarów na rzecz podmiotu innego niż wskazany w pkt 1;
 4. otrzymanie przez niego całości lub części zapłaty przed dokonaniem czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów lub czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z art. 19a ust. 5 pkt 4.

Przez sprzedaż należy rozumieć – w myśl art. 2 pkt 22 ustawy – odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Zatem skoro samo przekazanie środków pieniężnych w wysokości należnej składki ubezpieczeniowej będzie pozostawać poza zakresem opodatkowania VAT, brak będzie podstaw do wystawienia faktury dokumentującej takie zdarzenie, bowiem – jak wynika z art. 106b ust. 1 ustawy – faktury są dowodem dokumentującym sprzedaż.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy dotyczące wykazania przedmiotowych czynności na fakturze wystawianej ubezpieczonemu za „korzystanie z lokalu” uznano za nieprawidłowe.

Niniejszą interpretację wydano na podstawie przedstawionego we wniosku opisu sprawy, co oznacza, że jeżeli w toku ewentualnego postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, zostaną ustalone odmienne od przedstawionych we wniosku stanów faktycznych, niniejsza interpretacja nie wywrze skutków prawnych.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy lub zmiany stanu prawnego udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.