0111-KDIB2-3.4011.215.2017.2.AB | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie sposobu obliczenia podatku dochodowego w związku z wypłatą środków pieniężnych z lokaty walutowej założonej w formie ubezpieczenia na życie.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 201 ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 10 października 2017 r. (data wpływu 16 października 2017 r.), uzupełnionym pismem z 7 listopada 2017 r. (data wpływu 10 listopada 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia podatku dochodowego w związku z wypłatą środków pieniężnych z lokaty walutowej założonej w formie ubezpieczenia na życie - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu obliczenia podatku dochodowego w związku z wypłatą środków pieniężnych z lokaty walutowej założonej w formie ubezpieczenia na życie. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 30 października 2017 r. Znak: 0111-KDIB2-3.4011.215.2017.1.AB, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano pismem z 7 listopada 2017 r. (data wpływu 10 listopada 2017 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 2007 r. Wnioskodawca założył w Towarzystwie Ubezpieczeniowym lokatę w Euro w formie ubezpieczenia na życie. W 2017 r. lokata zakończyła się i Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło Wnioskodawcy kwotę lokaty z gwarantowanym 20% zyskiem. Wypłata była zrealizowana w Euro. Od zysku został odprowadzony 19% podatek. Jednak Towarzystwo Ubezpieczeniowe taki sam podatek obliczyło od różnicy w kursie Euro pomiędzy 2007 r. a 2017 r. Nie zgadzając się z takim naliczeniem podatku Wnioskodawca złożył w Towarzystwie Ubezpieczeniowym reklamację, która została odrzucona. Wnioskodawca zwrócił się również do Rzecznika Finansowego z pytaniem o słuszność takiego obliczenia podatku. Poinformowano Wnioskodawcę aby w tej sprawie zwrócić się do Krajowej Informacji Skarbowej.

W uzupełnieniu wniosku z 7 listopada 2017 r. (data wpływu 10 listopada 2017 r.). Wnioskodawca dodatkowo wyjaśnił, że założył 10-letnią lokatę walutową (w Euro). Gwarantowany zysk z lokaty wynosił minimum 20%. Wpłaty dokonał w Euro i wypłata również była przewidziana w Euro. W czerwcu 2017 r. Wnioskodawca otrzymał informację o zakończeniu lokaty, wypracowanym zysku i sposobie obliczenia podatku. Obliczając podatek Towarzystwo Ubezpieczeniowe przeliczyło kwotę do wypłaty (kapitał + zysk) na złotówki po kursie z czerwca 2017 r. Od tej kwoty Towarzystwo Ubezpieczeniowe odjęło wartość wpłaty (kapitału) przeliczoną na złotówki po kursie z czerwca 2007 r. Od otrzymanej różnicy potrącono podatek w wysokości 19%. Zdaniem Wnioskodawcy, w ten sposób zapłacił podatek od wypłaconego zysku (co jest logiczne) i od różnicy w kursie Euro pomiędzy czerwcem 2007 r., a czerwcem 2017 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (sformułowane w piśmie z 7 listopada 2017 r. (data wpływu 10 listopada 2017 r.).

Czy sposób obliczenia podatku przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe jest prawidłowy?

Zdaniem Wnioskodawcy, taki sposób obliczenia podatku jest błędny i nie powinien płacić podatku od kwoty powstałej z tytułu różnic w kursie waluty. Jego zdaniem, przy żadnych lokatach walutowych taki podatek nie jest naliczany. Wszystkie operacje były przeprowadzane w Euro. O przeliczeniu Euro na złotówki nie ma żadnej informacji, ani na polisie, ani w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2032, ze zm., dalej „updof”), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną. Każde bowiem przysporzenie majątkowe, które uzyskują osoby fizyczne podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyjątki od opodatkowania ww. przysporzeń zostały wyraźnie wymienione w ustawie i jest to katalog zamknięty.

Zgodnie z art. 24 ust. 15 updof, dochodem z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia zawartą na podstawie przepisów o działalności ubezpieczeniowej, w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi, jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy.

Z powyższego wynika, że w przypadku otrzymania świadczenia w postaci zysku z polisy ubezpieczeniowej, opodatkowaniu podlega dochód, rozumiany – zgodnie z wyżej przytoczonym art. 24 ust. 15 updof – jako różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą wpłaconą do towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 5 updof, od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych pobiera się 19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a.

Uzyskanych w ten sposób dochodów nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27, tj. opodatkowanymi na zasadach ogólnych według skali podatkowej (art. 30a ust. 7 updof).

Jak wynika z opisu stanu faktycznego sprawy, w 2007 r. Wnioskodawca założył w Towarzystwie Ubezpieczeniowym 10-letnią lokatę walutową w formie ubezpieczenia na życie. Wnioskodawca dokonał wpłaty w Euro i wypłata również była przewidziana w Euro. W czerwcu 2017 r. Wnioskodawca otrzymał informację o zakończeniu lokaty, wypracowanym zysku i sposobie obliczenia podatku. Obliczając podatek Towarzystwo Ubezpieczeniowe przeliczyło kwotę do wypłaty (kapitał + zysk) na złote po kursie z czerwca 2017 r. i od tej kwoty odjęło wartość wpłaty (kapitału) przeliczoną na złote po kursie z czerwca 2007 r. Od otrzymanej różnicy potrącono podatek w wysokości 19%.

Wnioskodawca nie kwestionuje zasadności pobrania przez płatnika 19% zryczałtowanego podatku dochodowego. Jego wątpliwości budzi sposób obliczenia podatku. W jego ocenie nie powinien płacić podatku od kwoty powstałej z tytułu różnic w kursie Euro pomiędzy 2007 r. a 2017 r.

Wskazać należy, że rozliczenia podatkowe podatników podatku dochodowego od osób fizycznych dokonywane są w walucie polskiej. Z tego względu, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, zawiera unormowania dotyczące zasad ujmowania – dla celów podatkowych – uzyskanych przychodów w walucie obcej (art. 11a ust. 1) oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów w walucie obcej (art. 11a ust. 2), tj. sposobu przeliczenia tych wartości na złote.

Stosownie do treści art. 11a ust. 1 updof, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Natomiast art. 11a ust. 2 updof, stanowi, że koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu.

Powołane regulacje wyraźnie wskazują, że zarówno przychody w walutach obcych, jak i koszty poniesione w walutach obcych należy przeliczyć na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. A zatem, w sytuacji gdy przychód i koszty uzyskania tego przychodu zostały wyrażone w walucie obcej podatnik (płatnik) zobowiązany jest wartości te przeliczyć na złote.

Wobec powyższego, ustalając dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wypłaty kapitału wraz z wypracowanym zyskiem, w sytuacji gdy wpłata i wypłata nastąpiła w walucie obcej (Euro), należy osiągnięty przychód (całą kwotę wypłaconą Wnioskodawcy) przeliczyć na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu – w oparciu o przywołany powyżej przepis art. 11a ust. 1 updof – i pomniejszyć ten przychód o koszty jego uzyskania (kwotę wpłaconą przez Wnioskodawcę w czerwcu 2007 r.) przeliczone na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu - na podstawie przywołanego art. 11a ust. 2 updof. Ustalony w ww. sposób dochód, stanowi podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Reasumując, płatnik prawidłowo przeliczył na złote polskie kwotę uzyskaną z tytułu zakończenia lokaty (przychody) oraz kwotę wpłaconą przez Wnioskodawcę na lokatę (koszty) i od dochodu ustalonego w złotych polskich potrącił podatek dochodowy.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

  1. z zastosowaniem art. 119a;
  2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań - w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.