IBPB-1-1/4511-630/15/NL | Interpretacja indywidualna

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
IBPB-1-1/4511-630/15/NLinterpretacja indywidualna
  1. składki
  2. ubezpieczenia zdrowotne
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 16 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 19 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2015 r. do tut. Biura wpłynął ww. wniosek, o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych, w zakresie odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca od 2010 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży lodów oraz świadczy usługi marketingowe. Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem podatku dochodowego i rozlicza się zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2003 roku Wnioskodawca pracuje równolegle na podstawie umowy o pracę i osiąga dochody z tego tytułu, z których rozlicza się na koniec każdego roku na podstawie deklaracji PIT-37. W latach 2003 - 2014 Wnioskodawca był jedynym udziałowcem Spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Wnioskodawca podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega ubezpieczeniom tylko z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca opłacał jedną składkę zdrowotną z tego tytułu. Natomiast w trakcie kontroli ZUS (zakończenie kontroli nastąpiło w lipcu 2014 r.) okazało się, że istniał obowiązek odprowadzenia drugiej składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż na równi z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 66 ust. 1 pkt l lit. c) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5). Zapłata zaległej składki zdrowotnej nastąpiła w marcu 2015 r. przelewem z konta Wnioskodawcy.

Zgodnie z art. 27b podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca ma prawo obniżyć zgodnie z art. 27b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek obliczony wg art. 30c tej ustawy, od dochodów osiągniętych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej o zapłaconą zaległą składkę zdrowotną (oczywiście pod warunkiem, o którym mowa w art. 27b ust. 2 tj. że kwota o którą zmniejszy podatek nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki)...

Zdaniem Wnioskodawcy, w związku z faktem, że na równi z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 6 ust. l pkt 5), a także faktem że podstawę wymiaru tych składek nie stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy ani dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, biorąc pod uwagę równocześnie, że zapłata nastąpiła w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ma on prawo obniżyć zgodnie z art. 27b podatek obliczony wg art. 30c z dochodów osiągniętych w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej o wszystkie zapłacone w danym okresie składki zdrowotne (nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru tych składek).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 29—30c, art. 30e, art. 30f oraz art. 44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów (art. 9 ust.1a).

Z przepisu art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 581)) wynika, że obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są m.in.:

  • pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (lit. a),
  • osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (lit. c).

Art. 81 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa m.in. w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i pkt 3, 11 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. Natomiast z ust. 2 tego przepisu wynika, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku.

Z art. 84 ust. 1 ww. ustawy wynika natomiast, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, z zastrzeżeniem art. 85 i 86.

Jednocześnie stosownie do treści art. 95 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.). Wskazać także trzeba, że w myśl art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 121), obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi działalność gospodarczą oraz osobami z nimi współpracującymi. Przy czym, stosownie do art. 8 ust. 6 pkt 4 ww. ustawy, za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W myśl art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

  1. opłaconej w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  2. pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

-obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 27b ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Wysokość wydatków na cele określone w ust. 1 ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie (art. 27b ust. 3 ww. ustawy).

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca od 2010 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na produkcji i sprzedaży lodów oraz świadczeniu usług marketingowych. Wnioskodawca jest z tego tytułu podatnikiem podatku dochodowego i rozlicza się zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Od 2003 roku Wnioskodawca pracuje równolegle na podstawie umowy o pracę i osiąga dochody z tego tytułu, z których rozlicza się na koniec każdego roku na podstawie deklaracji PIT-37. W latach 2003 - 2014 Wnioskodawca był jedynym udziałowcem Spółki z o.o.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Wnioskodawca podlega ubezpieczeniom z tytułu umowy o pracę. Z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlega ubezpieczeniom tylko z tytułu składki na ubezpieczenie zdrowotne. Od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej Wnioskodawca opłacał jedną składkę zdrowotną z tego tytułu. Natomiast w trakcie kontroli ZUS (zakończenie kontroli nastąpiło w lipcu 2014 r.) okazało się, że istniał obowiązek odprowadzenia drugiej składki zdrowotnej, gdyż na równi z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (art. 66 ust. 1 pkt l lit. c) ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5). Zapłata zaległej składki zdrowotnej nastąpiła w marcu 2015 r. przelewem z konta Wnioskodawcy.

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące uregulowania prawne stwierdzić należy, że Wnioskodawca ma prawo do obniżenia tzw. podatku liniowego, uiszczonego od dochodów uzyskanych w 2015 r. z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej o kwotę zapłaconych w tymże roku podatkowym a zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z dyspozycją art. 27b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pamiętać jednakże należy, że suma dokonanych odliczeń nie może przekroczyć obowiązującego limitu, który w przypadku składek na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 7,75% z podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Biorąc powyższe pod uwagę, stanowisko Wnioskodawcy, uznano za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

składki
ILPB2/4511-1-949/15-4/TR | Interpretacja indywidualna

ubezpieczenia zdrowotne
ITPB1/415-650/14/PSZ | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.