Ubezpieczenia zdrowotne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia zdrowotne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
11
kwi

Istota:

Możliwość pomniejszenia zaliczek na pod. doch. w roku bieżącym związku z korektą składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych

Fragment:

Zgodnie z treścią art. 41 ust. 1a ww. ustawy, zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1. Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że w związku z przeprowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontrolą w firmie Wnioskodawcy, Wnioskodawca jako płatnik składek ZUS zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole pokontrolnym został zobowiązany do złożenia dokumentów korygujących za lata 2011-2015. Czynności kontrolne przeprowadzono w miesiącach październik, listopad 2016. Podczas czynności kontrolnych stwierdzono nieważność umów cywilno-prawnych (umów o dzieło) w oparciu o interpretacje wydane przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Stwierdzono konieczność zastąpienia umów o dzieło umowami zlecenia. W związku z tym sporządzono stosowne korekty i naliczono składki na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Do zapłacenia składek zdrowotnych, o których mowa wyżej, ustawowo zobowiązany był zleceniobiorca. Składki zdrowotne przekazał na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Zleceniodawca (Wnioskodawca) w imieniu zleceniobiorcy, wykonując funkcję płatnika składek. Ww. składki zdrowotne zostały zapłacone w miesiącu grudniu 2016 r.

2017
11
gru

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia zdrowotne.

Fragment:

Czy opłacanie składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, które są (będą) odliczane, dla pracowników podmiotów powiązanych przejściowo w Polsce, zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej ma (będzie miało) charakter obowiązkowy? Tak. W przypadku ww. pracowników, których dotyczy wniosek, opłacanie składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub w Konfederacji Szwajcarskiej ma (będzie miało) charakter obowiązkowy. Czy podstawę wymiaru składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne stanowi (będzie stanowić) dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska? Nie. Podstawy wymiaru składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne nie stanowi (nie będzie stanowić) dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

2016
14
lut

Istota:

Odliczenie składek na ubezpieczenie zdrowotne

Fragment:

Art. 81 ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że do ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa m.in. w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. a, d-i pkt 3, 11 i 35, stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób, z zastrzeżeniem ust. 5, 6 i 10. Natomiast z ust. 2 tego przepisu wynika, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski ”. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Z art. 84 ust. 1 ww. ustawy wynika natomiast, że składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu, z zastrzeżeniem art. 85 i 86. Jednocześnie stosownie do treści art. 95 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, składka na ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2014
18
wrz

Istota:

Czy prawidłowo postępuje Pani domagając się od urzędu skarbowego, odliczenia całej składki zdrowotnej (zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), zapłaconej w danym roku podatkowym, również w okresie czasowego zawieszenia działalności gospodarczej?

Fragment:

W świetle powyższego należy stwierdzić, że składki z tytułu dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego podlegają odliczeniu od podatku należnego, jeżeli objęcie osoby fizycznej ubezpieczeniem zdrowotnym jak również określenie wysokości składki nastąpiło zgodnie z przepisami o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Odliczeniu od podatku podlegają składki faktycznie zapłacone w danym roku podatkowym w wysokości 7,75% podstawy wymiaru składki. Wysokość wydatków na ubezpieczenie zdrowotne ustala się na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. Zatem odliczeniu od podatku podlegają jedynie składki na ubezpieczenie zdrowotne rzeczywiście zapłacone przez podatnika w roku podatkowym. Przy czym, z przytoczonego powyżej art. 31 ust. 4 wynika, że podatnik powinien w deklaracji wykazać składki na ubezpieczenie zdrowotne w miesiącu ich poniesienia i odliczenia. Oznacza to, że składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne np. za miesiąc styczeń opłacona w miesiącu lutym może być odliczona od podatku w formie karty podatkowej, płatnego w terminie do 7 lutego (o ile składka na ubezpieczenie zdrowotne została zapłacona przed terminem płatności podatku). Nie ma możliwości odliczenia od podatku składki należnej, ale nie zapłaconej.

2013
27
cze

Istota:

Czy Wnioskodawczyni, może odliczyć od podatku obliczonego od dochodów osiągniętych w 2012 r. składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłacone w 2012 r. w wysokości 7,75% z zapłaconej kwoty 17.500 zł, czy też w innej wysokości?

Fragment:

Z treści tego przepisu jednoznacznie wynika, iż obniżeniu podatku dochodowego o składki na ubezpieczenie zdrowotne podlegają tylko i wyłącznie składki (również zaległe) opłacone w roku podatkowym bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą na własne ubezpieczenie, jako osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zatem Wnioskodawczyni może odliczyć od podatku dochodowego obliczonego od dochodów osiągniętych w 2012 r., zgodnie z treścią art. 27b ust. 2 ustawy, zaległe składki na ubezpieczenie zdrowotne, w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy wymiaru tej składki, zapłaconych przez Nią w 2012 r., ale jedynie w części dotyczącej jej własnego ubezpieczenia. Powyższe uprawnienie nie dotyczy natomiast zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych co prawda przez Wnioskodawczynię, ale za pozostałych wspólników spółki jawnej (osób podlegających odrębnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu), która to zapłata stanowi wypełnienie odpowiedzialności solidarnej za długi pozostałych wspólników spółki jawnej wobec ZUS. Wobec powyższego zapłata przez Wnioskodawczynię za pozostałych wspólników należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie będzie skutkowała możliwością odliczenia tych składek od podatku dochodowego Wnioskodawczyni na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2011
1
wrz

Istota:

Należy zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że nie może odliczyć w Polsce od dochodu i podatku składki na tzw. oszczędność kapitałową na tworzenie majątku zapłaconej w Niemczech, gdyż składka ta nie jest związana z obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym.

Fragment:

Wymaga podkreślenia, że Wnioskodawca korzysta z tzw. oszczędności kapitałowej zamiast obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a nie obok takiego ubezpieczenia. Oszczędność kapitałowa na tworzenie majątku w przypadku Wnioskodawcy zastępuje zatem obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, któremu Wnioskodawca z mocy ustawy nie podlega. Brak możliwości odliczenia składki uiszczanej na tzw. oszczędność kapitałową byłby zatem dla Wnioskodawcy krzywdzący. Ze względu na specyfikę niemieckich regulacji prawnych w tym zakresie Wnioskodawca byłby bowiem traktowany gorzej niż osoby podlegające polskim przepisom z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera definicji legalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej przez podatnika zgodnie z przepisami dotyczącymi obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego obowiązującymi w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Możliwa jest zatem interpretacja, że w sytuacji, gdy podatnik nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu, pod pojęciem tym należy rozumieć składkę uiszczaną na prywatne ubezpieczenie zdrowotne. Wobec powyższego, mimo wyżej przedstawionego stanowiska, wnioskodawca ma uzasadnione wątpliwości, co do jego prawidłowości.

2011
1
wrz

Istota:

Czy opłata składek dotyczących polisy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin jest dla Spółki kosztem uzyskania przychodów?

Fragment:

Podkreślenia wymaga fakt, że przedmiotowe ubezpieczenie zdrowotne co do zasady ma charakter dobrowolny. Świadczenie pokrycia składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego wynika z polisy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników oraz członków ich rodzin, którą wykupił Wnioskodawca. Zapewnienie pracownikom świadczeń w ramach opłacanej polisy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego stanowi zatem alternatywę i autonomiczny wybór Wnioskodawcy, a nie obowiązek ustawowy wynikający z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.). Rozróżnić należy bowiem określone świadczenia medyczne tj. badania z zakresu medycyny pracy, czy szczepienia ochronne związane z wykonywaną pracą od ubezpieczenia zdrowotnego wynikającego z zawartej polisy ubezpieczeniowej. Wskazać w tym miejscu należy, że wydatków poniesionych na wykupienie polisy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego dla członków rodzin pracowników nie można traktować jako kosztów pracowniczych, ponieważ nie są oni pracownikami Spółki. Przedmiotowe wydatki na rzecz członków rodzin pracowników nie przekładają się na przychody Wnioskodawcy z prowadzonej działalności gospodarczej i nie mają związku z przychodami Spółki oraz nie pozostają w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.

2011
1
lip

Istota:

Jak postąpić ze zwróconymi i odliczonymi w wysokości 7,75% od podatku pracowników w poprzednich latach składkami na ubezpieczenie zdrowotne?

Fragment:

(...) ubezpieczenie zdrowotne. Zatem w sytuacji zwrotu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, składka podlega doliczeniu do podatku dochodowego. W przypadku, jeśli pracodawca zobowiązany został przez pracownika do sporządzenia w jego imieniu rocznego zeznania podatkowego, obowiązek wykazania doliczenia do podatku ciąży na płatniku. W przeciwnym wypadku pracownik sam dolicza w zeznaniu zwróconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Tak więc stanowisko Wnioskodawcy w tej części jest prawidłowe. Jednocześnie tut. Organ wskazuje, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie nakładają na płatnika obowiązku informowania pracowników o konieczności dokonania doliczenia do podatku zwróconych mu nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Odnosząc się do kwestii zaokrąglania kwot doliczenia do podatku z tytułu zwrotu uprzednio odliczonych kwot składek na ubezpieczenie zdrowotne, tut. Organ zauważa, że kwoty doliczeń należy wykazać w pełnych kwotach, w złotówkach i groszach. Zaokrągleń do pełnych złotych w rocznym zeznaniu podatkowym dokonuje się bowiem dopiero po wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odliczeniach oraz doliczeniach do podatku.

2011
1
cze

Istota:

Czy świadczenia zdrowotne wynikające z zawartej umowy są przychodem dla pracownika i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Nieodpłatnym świadczeniem Spółki na rzecz jej pracowników w przypadku zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia zdrowotnego nie jest korzystanie przez tych pracowników z konkretnych usług medycznych, lecz fakt objęcia pracowników opieką medyczną. W związku z tym, przychodem nie będzie wartość usług medycznych, z jakich skorzystał pracownik, lecz wartość świadczenia uzyskiwanego przez pracownika, jakim jest możliwość skorzystania z takich usług. Należy zauważyć, iż usługa objęcia opieką medyczną finansowania pracownikom przez Spółkę jest powszechna na polskim rynku i odpłatność z jej tytułu wynika z faktu objęcia opieką medyczną, a nie z faktu korzystania z konkretnych świadczeń. Tego typu umowy polegają z jednej strony na przekazaniu świadczenia pieniężnego, a z drugiej na przyrzeczeniu zapewnienia opieki medycznej w razie takiej potrzeby. W związku z tym pracownik, gdyby nie otrzymał przedmiotowego świadczenia od Spółki, mógłby indywidualnie zawrzeć taką umowę ponosząc z tego tytułu wydatki. W związku z powyższym należy uznać, iż w przedmiotowym przypadku u pracowników powstaje przychód ze stosunku pracy. Podkreślenia wymaga również fakt, że otrzymanie, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach nie musi mieć bynajmniej tzw. postaci rękodajnej. „ Otrzymanie ” oznacza przysporzenie w majątku w postaci tego za co otrzymujący sam nie zapłacił.

2011
1
cze

Istota:

Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie kosztów uzyskania przychodów z tytułu:-zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego pracowników,-nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin pracowników oraz zleceniobiorców,-zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego osób pozostających z wnioskodawcą w stałym stosunku zlecenia (adwokatów).

Fragment:

Mając więc na względzie charakter działań wykonywanych przez adwokatów w ramach Kancelarii Prawnej, a także ugruntowany w postanowieniach organów podatkowych pogląd, wnioskodawca stoi na stanowisku, iż zarówno wydatki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników jak i osób nie będących pracownikami lecz pozostających w stosunku quasi-pracowniczym (adwokaci) z wnioskodawcą, stanowić będą dla wnioskodawcy koszt uzyskania przychodu. Stanowisko wnioskodawcy do pytania nr 3: W ocenie wnioskodawcy brak jest podstaw do uznania wydatków ponoszonych przez wnioskodawcę na ubezpieczenie zdrowotne członków rodzin jego pracowników i zleceniobiorców (adwokatów) za koszt uzyskania przychodu (vide postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Urzędu Skarbowego w Sieradzu z dnia 13 sierpnia 2007 r. Sygn. US I/415/20B/07/SŁ. W związku z powyższym wnioskodawca stoi na stanowisku, że wydatki poniesione na składki ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin pracowników i zleceniobiorców (adwokatów) nie będą stanowić dla niego kosztu uzyskania przychodu. Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytania dotyczące rozliczania kosztów uzyskania przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (pytanie nr 1 i nr 3). Wniosek w zakresie obowiązków płatnika związanych z wydatkami ponoszonymi przez wnioskodawcę na dodatkowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników i zleceniobiorców oraz członków ich rodzin (pytanie nr 2 i nr 4) zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.