IBPBI/1/415-1451/14/SK | Interpretacja indywidualna

W zakresie w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych spółki cywilnej składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzenia małżonki Wnioskodawcy zatrudnionej w tej spółce na podstawie umowy o pracę w części finansowanej przez pracodawcę.
IBPBI/1/415-1451/14/SKinterpretacja indywidualna
  1. Fundusz Pracy
  2. pracodawca
  3. spółka cywilna
  4. ubezpieczenia społeczne
  5. umowa o pracę
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 26 listopada 2014 r. (data wpływu do tut. Biura 3 grudnia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 2 marca 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych spółki cywilnej składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzenia małżonki Wnioskodawcy zatrudnionej w tej spółce na podstawie umowy o pracę w części finansowanej przez pracodawcę - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 grudnia 2014 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych spółki cywilnej składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzenia małżonki Wnioskodawcy zatrudnionej w tej spółce na podstawie umowy o pracę w części finansowanej przez pracodawcę. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 lutego 2015 r. Znak: IBPBI/1/415-1451/14/SK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło w dniu 2 marca 2015 r.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto jest wspólnikiem spółki cywilnej, która również prowadzi działalność handlową. Ww. spółka cywilna zatrudniła małżonkę Wnioskodawcy, jako swojego pracownika na stanowisku kierownika sklepu. Z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci wspólników tej spółki. W związku z powyższym przepisem nie uwzględnia się w kosztach spółki wynagrodzenia brutto małżonki Wnioskodawcy. W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma jednakże przepisu wskazującego że w kosztach podatkowych nie można uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy finansowanych ze środków pracodawcy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z powyższym koszty ponoszone na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, mogą po ich wcześniejszej wpłacie stanowić koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej...

Zdaniem Wnioskodawcy, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane ze środków pracodawcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w spółce cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. W art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma wymienionych wydatków na ubezpieczenia społeczne, jako nieuznawane za koszt uzyskania przychodów; kosztem nie jest jedynie wartość własnej pracy podatnika i jego małżonka. Wnioskodawca uważa, że składki na ubezpieczenia nie stanowią wartości pracy, a są świadczeniem dodatkowym, obowiązkowym wynikającym z przepisów o ubezpieczeniach społecznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zatem kosztem uzyskania przychodów nie są wszystkie wydatki, ale tylko takie, które nie są wymienione w art. 23 i których poniesienie pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z uzyskaniem przychodu z danego źródła, bądź też zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 10 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wartości własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, a w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej lub osobowej spółki handlowej - także małżonków i małoletnich dzieci wspólników.

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 55a ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów nieopłaconych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składek, z zastrzeżeniem pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 37 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6bb ww. ustawy, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.) w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone:

  1. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu, za który są należne - w terminie wynikającym z odrębnych przepisów;
  2. z tytułu należności wypłacanych lub postawionych do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony - nie później niż do 15 dnia tego miesiąca.

Przepis ust. 1 pkt 55a stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 37 oraz art. 22 ust. 6bb, do składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 23 ust. 3d ww. ustawy). W przypadku uchybienia tym terminom do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że przepis art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, formułuje zakaz zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wartości własnej pracy małżonka wspólnika spółki bez względu na formę i podstawę prawną świadczenia przez niego pracy. Wartością pracy jest zatem ustalone wynagrodzenie (brutto) za pracę wraz z wszystkimi jego składnikami tj. składkami na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne opłacanymi przez pracownika, zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz fizycznie wypłacone wynagrodzenie, jak i wszelkiego rodzaju dodatki, nagrody i inne świadczenia wypłacane w związku z wykonywaną przez pracownika pracą. Należy tu podkreślić, że pracodawca jest zobowiązany do pobierania i odprowadzania do właściwych podmiotów składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne. Zatem spółka cywilna, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem pełni więc rolę pośrednika, a płatności te realizowane są z dochodu pracownika.

Dlatego też obciążenia wynagrodzenia pracownika – małżonki Wnioskodawcy - takie jak m.in. składki na ubezpieczenie społeczne, nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodów pracodawcy. W praktyce oznacza to więc, że całość wynagrodzenia brutto takiego pracownika nie jest kosztem pracodawcy.

Natomiast składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę małżonki Wnioskodawcy, w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki. Składek tych w ww. części nie można bowiem utożsamiać z wartością pracy małżonki jednego ze wspólników spółki. W konsekwencji składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz Fundusz Pracy związane z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę małżonki Wnioskodawcy w części, w której zobowiązany do ich uiszczania jest pracodawca, stanowią koszty uzyskania przychodów spółki. v

Pamiętać przy tym należy, że dla Wnioskodawcy, jako wspólnika spółki cywilnej, kosztem uzyskania przychodów będzie jedynie część poniesionych wydatków z ww. tytułów, proporcjonalna do jego udziału w spółce. W myśl bowiem art. 8 ust. 1 ww. ustawy, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku (udziału) są równe.

Stosownie do art. 8 ust. 2 ww. ustawy, zasady wyrażone w ust. 1 stosuje się odpowiednio do:

  1. rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów i strat,
  2. ulg podatkowych związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.