Ubezpieczenia społeczne | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to ubezpieczenia społeczne. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie opodatkowania wynagrodzeń, diet za oficjalne wyjazdy pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy oraz opodatkowania zwróconych kosztów dobrowolnego ubezpieczenia społecznego

Fragment:

Także zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego winien być w ocenie Wnioskodawczyni uznany za dochód związany realizacją programu. Kwoty składek na ubezpieczenie społeczne stanowią bowiem koszt, jaki musi ponieść Wnioskodawczyni realizująca postanowienia Umowy. Są zatem niezbędne dla zgodnej z prawem realizacji celów Programu. Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że całość dochodów uzyskiwanych przez Wnioskodawczynię, w wyniku realizacji Umowy otrzymywana jest w związku z bezpośrednią realizacją celu programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy. Podkreślenia wymaga fakt, że przedstawiona powyżej wykładnia art. 21 ust. 1 pkt 46 UPDOF została zastosowana w odnoszących się do analogicznych stanów faktycznych w postanowieniach w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa – Wola z dnia 6 czerwca 2006 r., sygn. US40-DF2/415-35//II/2006 oraz z dnia 16 września 2006 r., sygn. US40-DF2/415-52/VII/2006 . W ocenie Wnioskodawczyni, zważywszy na brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 46 UPDOF, biorąc pod uwagę charakter Umowy, a także przedstawione powyżej wypowiedzi organów podatkowych oraz sądów administracyjnych, Dyrektor Izby Skarbowej powinien odpowiedzieć twierdząco na pytania Wnioskodawczyni.

2015
29
mar

Istota:

W zakresie w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych spółki cywilnej składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy od wynagrodzenia małżonki Wnioskodawcy zatrudnionej w tej spółce na podstawie umowy o pracę w części finansowanej przez pracodawcę.

Fragment:

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma jednakże przepisu wskazującego że w kosztach podatkowych nie można uwzględnić składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy finansowanych ze środków pracodawcy. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy w związku z powyższym koszty ponoszone na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, w części finansowanej przez pracodawcę, mogą po ich wcześniejszej wpłacie stanowić koszty uzyskania przychodów spółki cywilnej... Zdaniem Wnioskodawcy, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy opłacane ze środków pracodawcy mogą stanowić koszt uzyskania przychodów w spółce cywilnej, w której Wnioskodawca jest wspólnikiem. W art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma wymienionych wydatków na ubezpieczenia społeczne, jako nieuznawane za koszt uzyskania przychodów; kosztem nie jest jedynie wartość własnej pracy podatnika i jego małżonka. Wnioskodawca uważa, że składki na ubezpieczenia nie stanowią wartości pracy, a są świadczeniem dodatkowym, obowiązkowym wynikającym z przepisów o ubezpieczeniach społecznych. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j.

2013
11
sie

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Fragment:

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od dochodów osiągniętych przez Wnioskodawcę w Niemczech zostały odprowadzone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tj. do polskiego systemu ubezpieczeń. Wnioskodawca w zeznaniu PIT-36 za 2012 r. dokonał odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych a składek zdrowotnych, zgodnie z art. 27b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy. W związku z powyższym stwierdza się, iż składki na ubezpieczenie społeczne potrącone przez płatnika z osiągniętych w Niemczech wynagrodzeń Wnioskodawcy, co do zasady podlegają odliczeniu od dochodu, na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b), natomiast składka na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podlega odliczeniu od podatku na podstawie art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 27b ust. 2 ustawy kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, o którą zmniejsza się podatek, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki. Odliczenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, nie może mieć jednak zastosowania do dochodów zwolnionych na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
20
lis

Istota:

Wynagrodzenie zasadnicze oraz zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego nie korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nie zostały spełnione uwarunkowania określone w lit. b) powołanego art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy. To jednoznacznie przesądza o braku podstaw do zwolnienia, bowiem w świetle unormowania omawianego przepisu niespełnienie jednej z przesłanek skutkuje niemożnością skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Fragment:

UNDP nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne. Na podstawie dokumentów poświadczających rejestrację Wnioskodawcy w systemie ubezpieczeń społecznych UNDP wpłaca jedynie zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia Wnioskodawcy. Płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne jest Wnioskodawczyni, UNDP zwraca wraz z wynagrodzeniem koszt ubezpieczenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie. Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze oraz zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego w okresie trwania umowy (8 listopada 2010 r. – 31 maja 2011 r.), podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, na wskazane powyżej pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej jako: UPDOF), wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako: podatek dochodowy), są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli spełnione zostaną wskazane w tym przepisie przesłanki.

2012
25
paź

Istota:

Jeżeli żona Wnioskodawcy spełniała w okresie od 01.08.2008 r. do 31.12.2010 r. wyżej określone warunki tj. pozostawała z nim we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracowała przy prowadzeniu działalności gospodarczej Wnioskodawca mógł składki na Fundusz Pracy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, składki na ubezpieczenie społeczne zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć od dochodu a składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczyć od podatku.

Fragment:

Jeżeli osoba współpracująca posiada inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, np. jest równocześnie pracownikiem i uzyskuje oskładkowany przychód w przeliczeniu na okres miesiąca w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia, to wówczas z tytułu współpracy podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu (ubezpieczenia społeczne są dobrowolne). Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność oblicza, odprowadza i finansuje z własnych środków osoba prowadząca pozarolniczą działalność (art. 16 ust. 5a ustawy z dnia 13 października 1998 r. i art. 85 ust. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.). Zgodnie z art. 26. ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zapłaconych bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących. Przy czym składki na ubezpieczenie społeczne mogą być odliczone od dochodu o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub od dochodu na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie – art. 26 ust. 13a ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
25
maj

Istota:

Czy renta wdowia i sieroca wypłacana przez Niemiecki Zakład Ubezpieczeń Emerytalnych podlega opodatkowaniu w Polsce czy w Niemczech?

Fragment:

Niemieckie ustawowe ubezpieczenie społeczne składa się z pięciu działów: ustawowe ubezpieczenie na wypadek bezrobocia, ustawowe ubezpieczenie emerytalne, ustawowe ubezpieczenie zdrowotne, ustawowe ubezpieczenie od następstw wypadków oraz ustawowe ubezpieczenie pielęgnacyjne. Świadczenia pochodzące z tych pięciu działów mogą mieć formę zasiłków jednorazowych lub bieżących świadczeń stałych. Niemniej jednak wyłączne prawo do opodatkowania w Niemczech dotyczy zarówno bieżących stałych świadczeń, jak i jednorazowych zasiłków pochodzących ze wszystkich ww. działów niemieckiego ustawowego ubezpieczenia społecznego. Świadczenia pieniężne związane ze śmiercią ubezpieczonego przyznawane i ustalane na podstawie tych przepisów są więc świadczeniami pochodzącymi z ustawowego ubezpieczenia socjalnego. Zatem mając na uwadze przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz stan prawny, należy stwierdzić, że świadczenia wypłacane z obowiązkowego systemu ubezpieczeń socjalnych Niemiec, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ww. umowy podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech (wg uregulowań wewnętrznych tego kraju) i tym samym nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Ponadto, należy wskazać, iż nie będzie miała zastosowania w tym przypadku żadna metoda unikania podwójnego opodatkowania, bowiem przedmiotowe dochody zgodnie z cytowaną umową podlegają opodatkowaniu tylko w Niemczech i tym samym nie występuje podwójne opodatkowanie.

2011
1
paź

Istota:

Zwolnienie z opodatkowania wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów ubezpieczenia społecznego finansowanych ze środków bezzwrotnej pomocy.

Fragment:

UNDP nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne. Na podstawie dokumentów poświadczających rejestrację Wnioskodawcy w systemie ubezpieczeń społecznych UNDP wpłaca jedynie zwrot kosztów dobrowolnego ubezpieczenia Wnioskodawcy. Płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne jest Wnioskodawczyni, UNDP zwraca wraz z wynagrodzeniem koszt ubezpieczenia. W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy dochody otrzymywane przez Wnioskodawczynię w związku z realizacją Umowy i finansowane ze środków programu pomocowego obejmujące wynagrodzenie zasadnicze oraz zwrot kosztów ubezpieczenia społecznego w okresie trwania umowy (8 listopada 2010 r. – 31 maja 2011 r.), podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Zdaniem Wnioskodawczyni, na wskazane powyżej pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.; dalej jako: UPDOF), wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej jako: podatek dochodowy), są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli spełnione zostaną wskazane w tym przepisie przesłanki.

2011
1
paź

Istota:

Usługi związane z wydawaniem orzeczeń (odpłatnie), dla celów innych niż ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych nie mogą zostać zakwalifikowane do katalogu usług zwolnionych z podatku VAT, określonych w art. 43 ustawy

Fragment:

U. z 2009 nr 205, poz. 1585 ze zmianami), do zakresu działania Zakładu należy między innymi: realizacja przepisów o ubezpieczeniach społecznych, a w szczególności: stwierdzanie i ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych, ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz wypłacanie tych świadczeń, chyba że na mocy odrębnych przepisów obowiązki te wykonują płatnicy składek, wymierzanie i pobieranie składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, prowadzenie rozliczeń z płatnikami składek z tytułu należnych składek i wypłacanych przez nich świadczeń podlegających finansowaniu z funduszy ubezpieczeń społecznych lub innych źródeł, prowadzenie indywidualnych kont ubezpieczonych i kont płatników składek, orzekanie przez lekarzy orzeczników Zakładu oraz komisje lekarskie Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 68 ust. 2 ww. ustawy, 2. w ramach realizacji zadań określonych w ust. 1 pkt 1 lit. f i pkt 5 oraz zadań związanych z orzekaniem przez lekarzy orzeczników i komisji lekarskiej Zakładu dla potrzeb ustalania uprawnień do świadczeń innych niż z ubezpieczeń społecznych Zakład udziela zamówień na dodatkowe opinie lekarza konsultanta lub psychologa oraz wyniki czasowej obserwacji szpitalnej – zgodnie z potrzebami orzecznictwa lekarskiego z wyłączeniem przepisów o zamówieniach publicznych.

2011
1
sie

Istota:

Spółka dokonując wypłaty zleceniobiorcy świadczenia chorobowego nie ma obowiązku pomniejszać jego wysokości o koszty uzyskania przychodu oraz dokonać poboru zaliczki na podatek dochodowy. Stosownie do treści art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kwotę przysługującego zleceniobiorcy zasiłku chorobowego z tytułu ubezpieczenia społecznego Spółka wykaże w informacji podatkowej PIT-8C. Natomiast w przypadku potrącenia z zasiłku chorobowego u zleceniobiorcy kosztów uzyskania przychodów i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, Spółka w sporządzonej informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) wykaże wszystkie zaliczki pobrane w ciągu roku, łącznie z zaliczkami pobranymi od świadczenia chorobowego.

Fragment:

Ponadto przytoczony art. 41 ww. ustawy nie zawiera dyspozycji dla płatnika do poboru zaliczek na podatek dochodowy od uzyskanego przez zleceniobiorcę przychodu z tytułu otrzymanego zasiłku z ubezpieczenia społecznego. Przepis ten obejmuje jedynie dochody z działalności wykonywanej osobiście – do których m.in. należą dochody z tytułu umowy-zlecenia oraz dochody z praw majątkowych, nie dotyczy zaś zasiłków z ubezpieczenia społecznego, stanowiących dochody z innych źródeł, o których jest mowa w art. 20 ust. 1 ustawy podatkowej. Zgodnie natomiast z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Stosownie zaś do art. 20 ust. 2 ustawy podatkowej, za zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w ust. 1, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych.

2011
1
lip

Istota:

Czy przychód z tytułu odsetek od zaniżonej wypłaty zasiłku chorobowego powinien być wykazany w deklaracji PIT 8C, czy też w deklaracjach PIT 11. Innymi słowy czy pracodawca jest w tym konkretnym przypadku płatnikiem, czy też ma wyłącznie obowiązki informacyjne ograniczone do sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz do podatnika deklaracji PIT 8C.

Fragment:

Za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w myśl art. 20 ust. 1 ww. ustawy w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Przez zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, stosownie do art. 20 ust. 2 ww. ustawy, uważa się kwoty wypłacanych przez zakład pracy lub organ rentowy zasiłków chorobowych, wyrównawczych, macierzyńskich, opiekuńczych oraz świadczeń rehabilitacyjnych. Wskazać należy, iż katalog przychodów z innych źródeł zawarty ww. art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest katalogiem otwartym, o czym przesądza użycie przez ustawodawcę sformułowania „ w szczególności ”. Zatem wyliczenie zawarte w tym przepisie jest jedynie wyliczeniem przykładowym. Tym samym zakres art. 20 ust. 1 ww. ustawy obejmować będzie także innego rodzaju przychody, gdzie indziej w ustawie nie wymienione, czyli m.in. odsetki wypłacane przez płatnika od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (zasiłków chorobowych). Tego rodzaju odsetki nie zostały wymienione w katalogu zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym, zawartym w art. 21 ust. 1 powołanej ustawy, zatem podlegają one opodatkowaniu.